SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  1. Amaç:
   • MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlenmektir.
  2. Kapsam:
   • MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerin hizmet ,faaliyet , görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.
  3. Dayanak:
   • MADDE 3- (1)Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu21/1 maddesi, 03.05.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  4. Tanımlar:
   • MADDE 4 (1)Bu yönetmelikte ifade edilen;
    • Büyükşehir Belediyesi :Samsun Büyükşehir Belediyesini,
    • Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,
    • Meclis: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
    • Encümen :Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
    • Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi genel Sekreterini,
    • Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
    • Daire Başkanlığı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,
    • Daire Başkanı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanını,
    • Şube Müdürü: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
    • Teknik ve İdari Personel: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personeli tanımlar.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Teşkilat ve Kuruluş

  1. Teşkilat:
   • MADDE 5- (1) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı;
    • Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
    • Kentsel Kalkınma ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü'nden oluşmaktadır.
  2. Kuruluş:
   • MADDE 6- (1) Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 21.maddesi gereğince Başkanca teklif edilmiş olup, Meclis tarafından kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  1. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumluluğu
   • MADDE 7- (1) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
    • Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine Kırsal ve Kentsel Kalkınmayı desteklemek amacıyla verilen her türlü faaliyet, görev ve hizmetle alakalı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
    • Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri bünyesinde hedeflenmiş plan ve program çerçevesinde Kırsal Bölgelerde sosyal yaşamı, Tarımsal altyapı çalışmalarını( Sulama ve hayvan İçme Suyu Göleti, Arazi Toplulaştırma, Yeraltı ve Yerüstü Sulama , Drenaj , Tarla içi sulama v.b )bitkisel üretim ve Hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmet planlaması, uygulama, denetleme ve koordinasyonu sağlayıp sonuçlandırır.
    • Daire Başkanlığı Samsun'un Tarım, Hayvancılık, Bitkisel Üretim, Kırsal Turizm, Yeraltısu Kaynakları ve diğer Kırsal Bölgesel Kalkınma araçlarının geliştirilmesi çalışmalarında gerekli analizlerin yapılması, iş planlarının hazırlanması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, planlanması ve yürütülmesiyle birlikte kalkınma çalışmalarında değer zinciri oluşturan tarafların tespiti ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.
    • Uygun görüldüğü durumlarda İlçelere taşra teşkilatı kurar, personel ataması yapar, araç tahsisi yapar. Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinin iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar.
    • Kırsal Kalkınmayı Desteklemek amacı ile daha önceden yapılmış tesislerin bakım, onarım, iyileştirme ve yeni modern sulama tesislerinin dönüşümünü sağlayacak çalışmaları yapar veya yaptırır.
    • Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini ,çalışma koşullarını düzenler ve takip eder. Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlar.
    • Daire Başkanlığı kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda kendisine verilen tüm iş ve işlemleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
    • Yapılan çalışmalarda(Daire Başkanlığı) personelinin motivasyonunu ve güncel tekniklerinin takibini sağlar.
    • Daire Başkanlığı personelinin yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izin, terfi , taltif, yer değişikliği, özlük işleri ile ilgili evrakları inceler uygun gördüklerini imzalar.
    • Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar. Ekonomik ömrü tamamlanan demirbaşa kayıtlı araç, gereç ve iş makinalarının hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
    • Daire Başkanlığı faaliyetlerinin verimli, amaca uygun, zamanında ve etkinliği sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak , izletmek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.
    • Daire Başkanlığı yatırımları ile ilgili stratejik planlamaya uygun plan, program ve bütçe taslağı yaparak ilgili makama sunmak.
    • Daire Başkanlığı özel alanına giren hizmetlerle ilgili olarak yapacağı her türlü harcamalarda 5018 sayılı kanunla tanımlanan harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.
    • Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine göre, tarımsal alt yapı, Bitkisel üretim ve hayvancılığı desteklemek amacı ile yapılacak her türlü ihalenin yaklaşık maliyetini, teknik ve özel şartnamelerini , gerekli dökümanlarını yapmak , yaptırmak ve ilgili Daire Başkanlığına yazılı olarak göndermek.
    • Bağlı Şube Müdürlerinin yapacağı alt yapı ,Bitkisel Üretim ve Hayvancılık projelerinin fen ve sanat kurallarına, yetiştiricilik kurallarına, uygun olarak iş programı süresince gerçekleşmesini sağlar.
    • Denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakkediş ,geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat, kesin hesap v.b işlemleri gerçekleştirmek.
    • Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmayı yapmak.
    • Yapılan hizmetleri ve yatırımları izleme, rapora bağlama, brifing vermek, yazılı ve görsel hale getirmek ve Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak.
    • AB Projeleri, TKDK ,OKA ,DOKAP v.b kamu, özel, vakıf, birlik, kooperatif kuruluşları ile birlikte ortak proje yaparak hibe veya doğrudan destekli projelere kaynak yaratmak.
    • Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve mevzuatın gerektirdiği benzer görevleri yapmak yaptırmak, teşvik etmek ve yardımcı olmak.
  2. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
   • MADDE 7- Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
    • Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistemler, her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlar. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki "kırsal bölgelerde" aşağıda verilen konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunur.
    • Tarımsal yapılar ve sistemlerle ile ilgili(Sulama ve hayvan içme suyu göleti, yeraltı ve yer üstü sulama , drenaj ,tarla içi sulama v.b) projeler yapar veya yaptırır.
    • Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi projelerini yapar yada yaptırır.
    • Hayvancılığı (tesis, makine ve ekipman yönünden) destekleme projeleri yapar yada yaptırır.
    • Kırsal Kalkınmayı Desteklemek amacı ile daha önceden yapılmış tesislerin bakım, onarım, iyileştirme ve yeni modern sulama tesislerinin dönüşümünü sağlayacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
    • Yukarıdaki faaliyet alanları ile ilgili ihale dosyalarını hazırlar, ihaleyi gerçekleştirir ve imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetler
    • Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar.
    • İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.
    • Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar.
    • Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.
    • Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.
    • Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir.
    • Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
    • Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üreterek, sonuçlandırılmasını sağlar.
    • Her yıl için Bütçe teklifi hazırlayarak, Daire Başkanlığı onayına sunar.
    • Arşiv işleri evrak kayıtları ve birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
    • Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar.
    • Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.
    • Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
    • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.
    • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlanır.
    • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
    • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
    • Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirir.
  3. Kentsel Kalkınma ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları
   • MADDE 8- (1) Kentsel Kalkınma ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
    • Kentsel Kalkınma ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak yapılacak olan; tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlar. Kentsel Kalkınma ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki "kırsal bölgelerde" aşağıda verilen konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunur.
    • Tarım ürünleri yetiştiriciliği ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.
    • Hayvancılığı (yetiştiricilik yönünden) teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.
    • Tarımsal ve Hayvansal ürünlerin marka değer oluşturması, pazarlama ve satış teknikleri konusunda üretici birlikleri ve kooperatiflerle ortaklaşa proje yapar yada yaptırır.
    • Tarımsal ve Hayvansal üretimde Lider çiftçi olarak belirli bir noktaya gelmiş ancak mevcut maddi imkanlarının yetersizliği nedeni ile üretimi bırakma veya işletmelerini kapatma noktasına gelen üretici, birlik ve kooperatiflere can suyu sağlayacak olanakları projelendirme, planlama ve uygulama yapar ve yaptırır.
    • Tarım ve hayvancılık konusunda eğitim ,yayım , salgın hastalıklarla mücadele amaçlı ilgili kurumlarla işbirliği, ilaç ve malzeme desteği yapmak ve yaptırmak.
    • Tarım ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat maddi yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile çalışmalar yapar ya da yaptırır.
    • Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme , sosyal faaliyetler, organik ve ekolojik Pazar oluşumu sağlayıp Tarımsal Turizm ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.
    • Tarım ve hayvancılık konusunda mali destek projeleri çalışmaları yapar ya da yaptırır.
    • Coğrafi ve elektronik veri tabanı, envanter çalışmaları ile ilgili projeler yapar yada yaptırır.
    • Geneneksel El sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine ve ekipman sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler yapar ve yaptırır.
    • Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek.
    • Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar.
    • İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.
    • Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar.
    • Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesapları yapar.
    • Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.
    • Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir.
    • Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
    • Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üreterek, sonuçlandırılmasını sağlar.
    • Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.
    • Her yıl için Bütçe teklifi hazırlanarak, Daire Başkanlığı onayı sunmak.
    • Arşiv işlemleri, evrak kayıtları ve birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
    • Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar.
    • Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.
    • Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
    • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.
    • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlanır.
    • Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Daire Başkanlığı'nın bilgisine sunulur.
    • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
    • İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlanır.
    • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
    • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
    • Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  1. Hüküm Bulunmayan Haller
   • MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  2. Yürürlük
   • MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  3. Yürütme
   • MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
  4. Uygulama Yönetmeliği
   • Bitkisel Üretim, Hayvansal üretim ve Tarımsal amaçlı tarla içi sulama v.b faaliyetlerde Belediye Başkanlığınca oluşturulacak olan 3 kişilik komisyonca talepler değerlendirilecek ve uygun bulunan talepler yatırıma dönüştürülecektir. Yatırımlar öncelikli olarak Üretici Birlikleri ve Kooperatifler üzerinden yapılacaktır.
   • Desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerden Bitkisel üretim Desteği alacak olanlardan Tarım Bakanlığı Ç.K.S'ne Hayvansal üretim desteği alacak olanlardan ise TURKVET kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Sosyal içerikli projeler hariç)
   • Yem Bitkileri Desteklemesinden faydalanacak olan Çiftçilerden 2 Büyükbaş veya 10 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma şartı aranarak 10 da. 'ı geçmemek şartı ile ücretsiz tohumluk desteklemesi yapılacaktır.
   • Sertifikalı tohumluk desteğinden faydalanabilmek için(patates, kurufasulye , nohut v.b) Arazinin 5 da.' ı geçmemesi şartı ile tapu beyanı , kira sözleşmesi veya muhtarlıktan Tarımsal Üretim yapıldığına dair onaylı belge alınarak hizmet verilecektir.
   • Seracılıkta (40x8) 320 m² alanlı, gotik çatılı, galvaniz ve TARSİM' e uygun olmak koşulu ile Kesme çiçekçilik ve Organik Bitki yetiştiriciliği amaçlı desteklenecektir. Halihazırda seralarda kesme çiçekçilik ve organik bitki yetiştiriciliğine devam eden fakat ekonomik sıkıntı çeken üreticilere sera naylonu ve ekipman desteği vererek üretimde devamlılık sağlanacaktır.
   • Kültür mantarcılığında yer temini , tarımsal mekanizasyon , kompost ,bina içi aparatlar v.b faaliyetler ile markalaşma çalışmaları yapılacaktır.
   • İlimizde meyveciliğin gelişimi için 3 da.' dan az 5 da.' dan fazla olmamak koşulu ile meyve yetiştiriciliği desteklenecek ve demostrasyon çalışmaları Tarla Günü ile tanıtılacaktır.
   • Yöresel ürünlerin yok olmaması için kurulacak Organik Pazarlar desteklenerek yöresel ürünlerin yaşatılması sağlanacaktır.
   • Organik tarımın yaygınlaşması için sertifikasyon, tohum ve gübre desteği verilecektir.
   • Floranın uygun olduğu tespit edilen yerlerde Arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için Arıcılık Birliğine üye olmak ve eğitim almak koşuluyla kovan, arılı kovan, ana arı, polen tutucu tuzak v.b desteklemeler verilecektir.(sosyal projelerde birliğe üye şartı aranmayacaktır.)
   • Kırsalda ekonomiye katkı sağlamak , aile ekonomisini güçlendirmek amaçlı Kadın girişimcileri desteklemek için Bitkisel üretimin yapılamadığı alanlarda geleneksel el sanatlarını yaşatmaya yönelik projeler ile Hayvancılık projeleri desteklenecektir. Fındıkaltı koyunculukta 10+1(10 koyun 1 koç),Serbest Yumurta Tavukçuluğunda 200 tavuk, Arıcılıkta 10 kovan v.b
   • Gelir seviyesi düşük (Sosyal güvencesi olmayan) kırsalda çiftçilik ile meşgul olan ailelere kombine tavuk yetiştiriciliği eğitimi ve 20'şer adet tavuk verilecektir.
   • Sosyal Yardımlaşma Vakfından faydalanan çiftçilere 500 m²-1 da. alanla sınırlı kalmak kaydı ile çilek yetiştiriciliğinde fide,malç ve tarla içi sulama desteği verilecektir.
   • Kırsalda üretilen sütün sanayiye hijyen şartlarda ulaşımını sağlamak için süt üretici birliklerine eğitim ve ekipman desteği vermek.
   • Gelir seviyesi asgari ücret, Çiftçi bağkuru veya Sosyal yardımlaşma vakfından faydalanan çiftçiler ile Sosyal sorumluluk kapsamında olan şiddet mağduru kadınlar, denetimli serbestlik yasası ile kırsalda iş edinecek veya kentten kırsala dönüş yapacak olan ailelere projendirilmiş desteklemelerde öncelik verilecektir.
   • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ve bağlı kuruluşlarla ortak demosratif çalışmalar yapılarak Tarımsal Mekanizasyon,Tarım Teknikleri ve yenilikler ile alakalı eğitim desteği verilecektir.
   • Belediyemize sunulan Tarımsal projeler imkanlar dahilinde desteklemeler yapılırken protokol yapılacaktır. Verilen ödeneğin Tarımsal üretim amacı dışında kullanıldığının tesbit edilmesi halinde verilen bedelin 2 katı geri tahsil edilecektir.
   • Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak 5996 sayılı Veteriner Hekim yasası gereği salgın hastalıklarla mücadele edilmesi hususunda gerek karantina şartları ve gerekse aşı dağıtımı konularında çalışmalar yapılacaktır.
   • Alt Yapı Çalışmaları;
    1. Tarımsal Kalkınmaya yönelik D.S.İ çalışma sahası dışında kalan sulama, hayvan içme suyu,gölet, yeraltı ve yerüstü sulama tesisleri, drenaj ,tarla içi sulama,hayvan içme suyu yalağı v.b tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
    2. Sulama yatırımları yapılacağı zaman mutlak suretle ilgili ünitelerde Sulama Kooperatifleri, Kalkınma Kooperatifleri, Sulama birliği, ünite ile ilgili dernek v.b Tüzel kişilik taşıyan kuruluş oluşumu sağlanmalı ve tesisin su kullanım izni ,bakım onarım ve sorumlulukları kuruluşa devredilmelidir.(küçük su kaynakları hariç)
    3. Tarıma destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Tarımsal alt yapı sulama projeleri hazırlamak ve tatbik etmek.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
  • Kentsel Kalkınma ve Yatırım Şube Müdürlüğü