SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

07.11.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 tarih ve 1792 sayılı; Belediyemizin 2013 Yılı Performans Programı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 tarih ve 1793 sayılı; 2013 Mali Yılı Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 15/10/2012 Tarih ve 295 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 22/10/2012 Tarih ve 264 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 18/10/2012 Tarih ve 151 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 23/10/2012 Tarih ve 3371 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 22/10/2012 tarih ve 72 sayılı;
 8. İlgi: a) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20/09/2012 tarih ve 24379 sayılı yazısı.
 9. b) Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 29/09/2012 tarih ve 8309 sayılı yazısı.
 10. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısında, “derin tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Tunus Cumhuriyeti ile sayın Başbakanımızın ziyaretleri sırasında “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanmış, bu çerçevede mahalli idarelerin desteklenmesi yoluyla belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.” Denilerek, benzer özelliklere sahip olduğu ve karşılıklı deneyim paylaşımı ve rehberkil faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülebileceği değerlendirilen Tunus’un BİZERTE Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş kent ilişkisi kurulması istenmiştir. Bu nedenle Tunus’un Bizerte şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 11/10/2012 tarih ve 541 sayılı;  26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 07.07.2012 tarihinde çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca;
 12. a) Haldeki işyerlerinden, Samsun Sebze ve Meyve Halinde ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacı ile 5957 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 31.maddesi uyarınca alınacak teminat miktarının belirlenmesi,
 13. b) 16.10.2006 tarihinde Belediyemiz ile Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği “SAMESKOM AŞ.” arasında imzalanan protokol gereğince Samsun Sebze ve Meyve Halinde işyeri sahibi bulunanlardan 10 yıllık tahsis bedeline karşılık gelen miktar peşin olarak alındığından; Söz konusu Kanununun Toptancı Hallerindeki İşyerleri ile Pazar Yerlerindeki Satış Yerlerinin İşletilmesi Başlıklı 11.1. maddesi uyarınca, hak sahipleri ile 01.01.2013 – 01.01.2023 tarihleri arasında 10 yıllık kira sözleşmesi imzalanacağından bunlardan 01.01.2013-01.01.2018 tarihleri arasında kira bedeli alınmaması,
 14. c) Yukarıda alınan Yönetmeliğin İşyerlerinin Kiralanması, Satışı ve Devri başlıklı 28. maddesi uyarınca 01.01.2018-01.01.2023 tarihleri arasındaki kira bedellerinin ise, o günün şartlarına göre o günkü Belediye Meclisi Tarafından belirlenmesi, Konularının görüşülerek karara bağlanabilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19/10/2012 tarih ve 6154 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün ücret tarifesindeki değişiklik ve teklifleri ekte sunulmuştur.  Ücret tarifesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 30/102/12 tarih ve 1212 sayılı;   İlgi: Samsun Proje Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğünün,19.10.2012 tarih ve 2012-1342 sayılı yazısı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 26 Temmuz 2012 günü saat 13.30’da yaptığı 2012/4 sayılı toplantısında alınan 2012/4-1 ve 2012/4-3 sayılı kararına ve 14 Eylül 2012 tarih 346 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’na istinaden 22 adet,  1 adet de yedek olmak üzere toplam 23 adet otobüs alımına ihtiyaç duyulmuştur. Şirketimizin 23 adet otobüs alımı için KDV dahil 6.000.000 TL.’ye kadar 84 ay geri ödemeli, 7 yıl vadeli kredi’ye ihtiyacı bulunmaktadır. Buna göre %99,96 hissesi Büyükşehir Belediyesine ait olan şirketimize 8.500.000.-TL’ye kadar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (d) bendi ve aynı kanunun 68.maddesinin (e) bendi gereğince borçlanma yetkisi verilmesine, yapılacak bu borçlanmanın (23) adet otobüs alımı için kullanılmasına Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bankalardan alınacak kredilerle ilgili sözleşmelerde kefil olmasına ve ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ın bankalar ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahhütnameleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kefaleten imzalamaya (kredi genel sözleşmeleri, araç rehin sözleşmeleri vb. sözleşmeler dâhil) yetkili kılınmasına ve söz konusu temin edilecek araçların rehin verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10/10/2012 tarih ve 6352 sayılı; İlkadım Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü 12.09.2012 tarih, B.02.1.DİB.4.55.48.00/215.02-866 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi, 7209 ada, 16 nolu parsel üzerinde yer alan Kökçüoğlu Camii’nin İlkadım Müftülüğü’ ne tahsis edilmesini talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 75/d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Denilmektedir. Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 7209 ada, 16 nolu parsel üzerinde yer alan projesinde zemin katta 958.30 m2’lik dini tesis (camii) kullanımındaki 4 nolu bağımsız bölümün projesinde belirtilen amaçla kullanılmak üzere; İlkadım Müftülüğü’ne 25 yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31/10/2012 tarih ve 1067 sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 29.08.2012 tarih M.55.6.İLK.0.40.01.02/46, 28.09.2012 tarih M.55.03.İLK.0.40.01.02/54 ve 22.10.2012 tarih M.55.03.İLK.0.35.01.02/58 sayılı yazılarında bahsettiği üzere, 1960’lı yıllarda başlayan ve günümüze kadar uzanan süreler içerisinde kırsal kesimlerden kentlere çok yoğun ve ani göçler yaşanmıştır. Özellikle büyük kentlere yaşanan bu göçler sonucunda hazırlıksız yakalanan yerel yönetimler, hukuki boşluklar, ekonomik yetersizlikler, kültürel ve eğitim eksikliği vb. nedenlerden dolayı ruhsatsız veya gecekondu yapılaşmalar olmuştur. İlçemiz İlkadım da bu süreçten etkilenmiş olup kaçak yapılaşmalar sonucu imara aykırı, çarpık, sağlıksız mahalleler ve semtler oluşmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereği yapılacak olan kentsel dönüşümlerde kullanılmak, yüksek olan arsa ve konut fiyatlarının düşürmek, düzenli kentleşmeyi sağlamak, ucuz arsa ve konut üretmek, sağlıklı yaşanabilir modern yerleşim alanları oluşturmak, kent merkezindeki yapı yoğunluğunu düşürmek, sosyal konutlar üretmek, kenti iç kesimlere (güneybatıya) doğru yayarak geliştirmek, kentin gelişim alanlarında ruhsatsız yapılaşmayı önlemek ve okul, cami, park vb. donatı alanları oluşturmak ve uygulamaya geçirmek amacıyla Uzgur ve Kuşçulu Mahallelerinde olmak üzere yaklaşık 180 ha alanda etaplar halinde kamulaştırma yapılmasının düşünüldüğünü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesinde ifade edilen imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarda arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek için belediyelerine yetkinin devredilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nce görüşülerek karara bağlanmasını arz etmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7/e maddesi; “Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak” şeklindedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi, 24.06.2010/27621 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5998 sayılı “Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. Maddesi ile değiştirilmiş olup; bu madde uyarınca “ Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde, ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.” Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesinde; “Madde 69 – Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edilebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Maddenin son fıkrasında bahsi geçen yönetmelik 29.09.2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin “Büyükşehirlerde uygulama” başlıklı 23. Maddesi “Madde 23 – Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde arsa, konut ve işyeri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin görev ve yetkiler 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmünce büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 5216 sayılı kanunun 7. Madde 2. Fıkrasında ki “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” şeklindedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddeleri, 5998 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. Maddesi, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliği’nin 23. Maddesi hükümlerince; İlkadım Belediyesi’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesinde ifade edilen imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarda arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek için Uzgur ve Kuşçulu Mahallelerinde olmak üzere ekli krokide gösterilen yaklaşık 180 ha alanda etaplar halinde kamulaştırma yapılması hususunda yetki verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/12/2012 tarih ve 2201 sayılı; Büyükşehir Belediyenizin de 112895 / 198308 ( 1.128.95 m²’lik ) oranında hissedar olduğu, İlimiz Atakum İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, tapuya 8 pafta, 11834 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 1.983.08 m²’lik taşınmaz, imar planında ‘ kültürel tesis alanı / gençlik merkezi’ kullanımına ayrılmış olup, taşınmaz üzerinde Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nce ‘gençlik merkezi’ inşası çalışmalarına başlanılacaktır. Söz konusu taşınmazda Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisi için, hisselerimizin Hazine adına kayıtlı bulunan bazı taşınmazlar ile trampa edilmek suretiyle devredilebilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nın kaynağı olan, oldukça yüksek oranda genç nüfusa sahip ve Türkiye’nin öğrenci sayısı bakımından en büyük üniversitelerinden birisi olan 19 Mayıs Üniversitesi vesilesi ile öğrenci sayısının da hayli fazla olduğu Şehrimizde bu tip komplekslerin varlığı oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, ‘Gençlik Merkezi’nin bir an evvel hayata geçmesi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nce başlanacak olan ‘Gençlik Merkezi’ inşaatı çalışmalarının da hız kazanabilmesi için; Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 112895 / 198308 ( 1.128.95 m²’lik ) hisse sebebiyle onayımızı gerektirecek inşaat ruhsatı işlemlerini yürütmek üzere, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’ne, ‘Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile aramızda gerçekleşecek  trampa işlemi nihayetlenene dek’ muvafakat verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2598 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/297 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; mera alanlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2580 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/354 sayılı karar ile kabul edilen İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm alanı sınırının kaldırılarak belediye hizmet alanı kullanımının askeri alan kullanımına çevrilmesine ilişkin plan değişikliğinin meclise sevki ile meclis kararı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2531 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1b ve F36b.23d.1c paftalarının bulunduğu alanda yönetim merkezi kullanımı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/358 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Canik Belediye Başkanlığı tarafından 18.10.2012 gün ve M.55.03.CAN.0.13.01.01-2849 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2537 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c paftasının bulunduğu alanda, arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/361 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Canik Belediyesi Başkanlığının 18.10.2012 gün ve M.55.03.CAN.0.13.01.01-2846 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2581 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, afet riski olan alanların belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2582 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/299 sayılı kararı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve değişiklikleri ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2579 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftasının bulunduğu alanda, yola bedelsiz terkin karşılığında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2250 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesinde İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2583 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a, F36b.17d, F36b.21b paftalarının bulunduğu alanda, özel rekreasyon alanı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/302 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 01.10.2012 gün ve 2343, 2344 sayılı, 02.10.2012 gün ve 2356, 2357 sayılı, 08.10.2012 gün ve 2394, 2406, 2413, 2428 sayılı, 10.10.2012 gün ve 2425, 2435, 2449 sayılı, 16.10.2012 gün ve 2480 sayılı, 12.10.2012 gün ve 2451, 2461, 2462, 2469, 2478 sayılı,  dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 1993 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15d, F36a.20d ve F36a.19d paftalarının bulunduğu alanda, ulaşım sisteminin topoğrafik yapıya uygun olarak yeniden düzenlenmesi yanında Batı Çevre yolunun bir kısmının iptal edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 17.08.2012 gün ve 2025 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2436-2452 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kürtün Irmağı dere yatağı güzergâhı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/303 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 08.10.2012 günlü ve 12.10.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2447 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04b.2b, F36c.04b.2c, F36c.04b.3d, F36c.05a.1a, F36c.05a.1d, F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36ac.05a.1c ve F36c.05a.1b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/259 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi alanı kullanımının donatı alanlarıyla birlikte dere yataklarını da dikkate alarak düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/305 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 11.10.2012 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 653 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesinde İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2433 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, park alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/296 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Canik Belediyesi Başkanlığının 09.10.2012 gün ve M.55.03.CAN.0.13.01.01-2715 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2434 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b23c paftasında 10817 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, arazinin eğiminden dolayı konut dışı kentsel çalışma alanı ve diğer kullanım kararlarının kaldırılarak plansız alan olarak belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/304 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Canik Belediyesi Başkanlığının 09.10.2012 gün ve M.55.03.CAN.0.13.01.01-2716 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2039 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftasında 2868 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda park, sağlık ocağı ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.13-01-109788-2304 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2513 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.15c.3c paftası, 1523 ada 1 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 15.10.2012 gün ve 21/114 sayılı kararıyla; 3 katlı konut alanı kullanımında olan kütlelerin birleştirilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2514 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15d.4b paftası, 5287 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 20/112 sayılı kararıyla;  Çalık Yedaş Genel Müdürlüğünün 20.09.20012 günlü görüşü doğrultusunda trafo alanının kaldırılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2516 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, alanlı, uygulama imar planı F36a.20a.3c paftası 5048 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 20/110 sayılı kararıyla;  imar planı ile kadastro arasındaki sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2285 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36b.16b.4c paftası, 435 ada 1 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.09.2012 gün ve 18/94 sayılı kararıyla; “435 ada 1 parselde düzenlenecek park alanı içerisinde; tüm engellilerin yararlanabileceği, rehabilitasyon, eğitim ve kültürel amaçlı etkinliklerin yapılabileceği, kent yaşamına yeni bir boyut getirecek mekanlar düzenlenebilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2492 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 1094, 1095, 1096, 4090, 4137 ve 7851 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 18/97 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastral durum arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.10.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/295 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2493 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2d ve F36b.22c.2a paftaları, 5672 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 18/98 sayılı kararıyla; resmi kurum alanı (Tekel) kullanımının E:1.40 h:9.50m yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına çevrilerek “mevcut binalar olduğu şekliyle ruhsatlandırılabilir.” Plan notu eklenmesi yanında parsel cephelerinden 5er m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.10.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/295 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2508 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4a  paftası 11597 ada 5 ve 6 parseller ile 4049 ada 3 parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.10.2012 gün ve 17/58 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2011 tarih ve 21/376 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Emniyet Hizmet Alanı kullanımının tamamı ile park ve kültürel tesis alanı kullanımının bir kısmının kültürel tesis alnı kullanımına çevrilmesi yanında, kaldırılan park alanının karşılığında aynı oranda park alanı ayrılmasına  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.10.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2400 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Dereler Köyü, uygulama imar planı F36b.22c.4d ve F36b.22d.3c paftaları 6047 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.10.2012 gün ve 17/59 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/318 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanından kapalı spor alanı, yurt alanı, kültürel tesis alanı ve anaokulu alanı kullanımlarının ayrılmasına ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.10.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2401 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2d paftası 247 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.10.2012 gün ve 17/60 sayılı kararıyla; ada mihveri ile kadastro parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.10.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2402 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2d paftası 247 ada 10 nolu parselin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı trafonun taşınması için başka uygun alan olmadığı için çokluğu ile reddeden Canik Belediye Meclisinin 04.10.2012 gün ve 17/61 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 05.10.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 46. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2606 sayılı; İlgi: (a) İlkadım Belediyesinin 12.09.2012 tarih 6294 sayılı yazısı, (b) İlkadım Belediyesinin 05.10.2012 tarih 6805 sayılı yazısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 47. 1-İlgi (a) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Beykoz Sokak ismi mükerrer olduğundan 3173, 3174, 3172 ve 3176 adalar arasında kalan kısmının isminin Volga Türkleri Sokak (T.N:15.2) olarak, Kadıköy Mahallesi Bozoğlu Sokak mükerrer olduğundan 4332 ada ve 4333 ada arasında kalan kısmının 1793 SK (T.N:46.1) olarak, Kadıköy Mahallesi Şaşar Sokak mükerrer olduğundan 4334, 4335, 4336 ve 4337 adalar arasında kalan kısmının 1794 SK (T.N:46.2) olarak,
 48. 2-İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 3205 ada ve 3206 ada arasında yolun isminin 1795 (T.N.44.1) olarak, İsimlendirilmesi teklifi,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 49. • (13 KASIM 2012 Salı günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)