SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Belediyeler Birliği


Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğü

BİRLİĞİN ADI: 
Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB' dir. 

BİRLİĞİN MERKEZİ: 
Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN'dur. 

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ: 
Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye Belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 

BİRLİĞİN ÜYELERİ: 
Madde 4- 

 1. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 2. İLKADIM BELEDİYESİ
 3. CANİK BELEDİYESİ
 4. ATAKUM BELEDİYESİ
 5. ALAÇAM BELEDİYESİ
 6. ASARCIK BELEDİYESİ
 7. AYVACIK BELEDİYESİ
 8. BAFRA BELEDİYESİ
 9. ÇARŞAMBA BELEDİYESİ
 10. HAVZA BELEDİYESİ
 11. KAVAK BELEDİYESİ
 12. 19 MAYIS BELEDİYESİ
 13. TEKKEKÖY BELEDİYESİ
 14. TERME BELEDİYESİ
 15. YAKAKENT BELEDİYESİ
 16. SALIPAZARI BELEDİYESİ
 17. VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ
 18. LADİK BELEDİYESİ

BİRLİĞİN AMACI VE ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV VE HİZMETLER. 

Madde 5- Birlik çalışma alanı içinde üye belediyelerin bölgesel ve alt bölgesel ölçekte kendi güç ve imkânlarını aşan ve Birlik Yetkili Organlarınca ayrıntılı olarak tanıları yapılan; 

Planlama, konut, finansman, kent esenliği ve düzeni, kentsel iktisadi girişimler, tüketicinin korunması ve tüketimin düzenlenmesi, çevre sorunlarının çözümü, turizm ve rekreasyon, kentsel kültür, eğitim ve sanat, üyelerin haklarını savunma ve koruma hizmetleriyle; 

Su, elektrik, kanalizasyon, çöp, ulaşım, trafik, sağlık, koruma ve yenileme türü fiziki ve sosyal alt yapı hizmetlerini; 

Yapı ve yapı malzemeleri, kent hizmetleri için gerekli araç ve gereçleri üretir ve sağlar, 

Bölgesel ve alt bölgesel gereksinimlerini karşılamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur, endüstriyel mal ve hizmetleri üretir, değişik düzeylerde tüketim merkezleri oluşturur ve tüketimi düzenlemek amacı ile gerekli tesisler kurar ve işletir. Üye Belediyelerce yapılacak yatırım yardımları kabul ve organize eder. 

Birlik, Kamu Kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle ya da öteki Belediye Birlikleri ile birlikte her alanda şirketler, ortaklıklar, kooperatif şirketler kurar ve işletir. Döner sermaye oluşturur, tahvil çıkarır. 

Üye Belediyelere şehircilik ve belediyecilik konusunda eğitim ve araştırma hizmetleri sunmak için Belediyecilik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurar. 

Üye Belediyeler adına iç ve dış piyasadan araç, gereç, iş makinası satın alır, ortak araç parkları kurar, iç ve dış kredi imkânlarından yararlanır. Üye Belediyelerin sigortalarını yatırmak üzere sigorta acentalığı, A grubu acentalığı üstlenir. Bu amaçla sigorta şirketleri ile acentalık sözleşmesi yapar. 

Görev alanı içinde tarihi ve tabii çevreyi, su kaynaklarını ve orman varlığını korumak için her türlü teşebbüste bulunur. Özellikle Samsun Belediyeler Birliğine üye olan Belediyelerine bağlı bölgeleri kirliliğe karşı koruması için gerekli tedbirleri alır, hava, su ve toprak kirliliği ile mücadele eder. 

Bu amaçla bölge ölçeğinde proje yapar, yaptırır, çevre kirliliğine karadan, denizden ve havadan kontrol etmek için araçlar alır, ortak arıtma, çöp toplama ve imha tesisleri kurar ve kurdurur, işletir, işlettirir. 

Birlik yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve görev konularına göre işleri yürütmek için başta Anayasa olmak üzere Belediye Mevzuatının Belediyelere tanıdığı her türlü yetkiye haizdir. Buna dayalı olarak, Birlik taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, araştırmalar ve projeler yapar, yaptırır, dayanışma ve planlama gurupları oluşturur. Gazete, dergi, broşür çıkarır kültürel çalışmalar yapar. Uluslararası kuruluşlarla amaçları doğrultusunda ilişki ve işbirliği kurar ve bu kuruluşlara katılır. 

Ülke ölçeğinde Belediyeler Birliğinin kurulmasında katkıda bulunur ve kurulacak Birliğe katılır. 

Belediyelerin yasal ve kurumsal yapısının geliştirilmesi için her türlü girişimde bulunur. 

Bu Birliğe üye olan Belediyeler, birbirlerine makine ve teknik yardımlarda bulunabilirler. 

 • BİRLİĞİN ORGANLARI

  Madde 6- Birliğin organları şunlardır. 

  • Birlik Meclisi
  • Birlik Encümeni
  • Birlik Başkanı

  BİRLİK MECLİSİ'NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ 

  Birlik meclisinin kuruluşu: 
  Madde 7- Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 1'er üyeden oluşur. (Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez). Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye başkanlığı, muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar. 

  Madde 8- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

  1. Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
  2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  3. Borçlanmaya karar vermek.
  4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
  5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
  6. Şartlı bağışları kabul etmek.
  7. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
  8. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
  9. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
  10. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
  11. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
  12. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
  13. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
  14. Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenilen diğer konular hakkında karar almak

  Meclis başkanlık divanı: 
  Madde 9- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis Valinin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından gizli oyla; Birlik Başkanını, meclis birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 3 kâtip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. 

  Meclis toplantı ve karar nisabı: 
  Madde 10- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
  Birlik Başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, Birlik Meclisi Üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 
  Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden Meclis Üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birlik Meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, Meclis Üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile Meclis Üyelerinin yükümlülükleri hakkında 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun Belediye Meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

  Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi: 
  Madde 11- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Samsun Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

  Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi: 
  Madde 12- Kesinleşen meclis kararları Samsun Valisine göndermekle yürürlüğe girer. 

  İhtisas komisyonları: 
  Madde13- Birlik Meclisi faaliyet konuları ile ilgili komisyon kurabilir. 

 • BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

  Birlik encümeninin oluşumu: 
  Madde 14- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 4 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (Genel Sekreteri) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. 

  Encümenin görev ve yetkileri: 
  Madde 15- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 

  1. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  2. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  3. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  4. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  5. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  6. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

  Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı: 
  Madde 16- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır. 

 • BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

  Birlik başkanı: 
  Madde 17- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için gizli oyla birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 9'uncu maddesindeki usullere göre seçer. 
  Birlik başkanının görev ve yetkileri: 
  Madde 18- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

  1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
  2. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  3. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
  4. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  5. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  6. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  7. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
  8. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
  9. Birlik personelini atamak.
  10. Birliği denetlemek.
  11. Şartsız bağışları kabul etmek.
  12. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 
   

 • BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

  Teşkilat:
  Madde 19- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile (birliğin faaliyet alanına göre kurulacak) teknik işler biriminden oluşur 

  Birlik personeli: 
  Madde 20- Birlik müdürünü ( genel sekreter), birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik genel sekreteri ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir. Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

  Birlik müdürünün ( genel sekreterinin) görevleri: 
  Madde 21- Birlik Müdürü (Genel Sekreteri) Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne ( Genel Sekreterine) devrettiğini bir yönerge ile belirler. 
   

 • MALİ HÜKÜMLER

  Birliğin gelirleri: Madde 22- Birliğin gelirleri şunlardır: 

  1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
  2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
  3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
  4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
  5. Kira ve faiz gelirleri.
  6. Bağışlar.
  7. Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.
  8. Diğer gelirler.

  Birliğin giderleri: 
  Madde 23- Birliğin giderleri şunlardır:

  1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
  2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
  3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
  4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
  5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
  6. Dava takip ve icra giderleri.
  7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
  8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
  9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
  10. Diğer giderler.

  Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları: 
  Madde 24- Üye mahalli idareler her yıl son kesin hesaplarına göre bütçe gelirlerinin %007 (Onbinde yedisi) sini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak 3 ayda bir 4 eşit taksitte birliğe öderler.(İşletme bütçesi ayrı tutulur) 

  Birlik bütçesi 
  Madde 25- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Birlik meclisi, birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir. 

  Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi: 
  Madde 26- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 11 ve 12 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

  Üst yönetici: 
  Madde 27- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır. 

  Harcama yetkilisi: 
  Madde 28- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne (Genel Sekreter) devredebilir. 

  Çalışma programı: 
  Madde 29- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. 

  Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri: 
  Madde 30- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. 

  Birliğin tutacağı defterler: 
  Madde 31- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar. 

  Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri: 
  Madde 32- Mahalli idare birimleri ile bu birimlerin faaliyet sahasında yaşayan vatandaşlar tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen hizmetlerden tüzükteki usul ve esaslara göre faydalandırılır. 

  Birliğin üyelerinin sorumluluğu: 
  Madde 33- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz. 

  Birliğe katılma: 
  Madde 34- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ile katılım gerçekleşmiş olur. 

  Birlikten ayrılma: 
  Madde 35- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. 

  Tüzük Değişikliği: 
  Madde 36- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı vali onayı ile gerçekleşir. 

  Birliğin tasfiyesi: 
  Madde 37- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. 

  Yürütme: 
  Madde 38- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

 • Samsun Belediyeler Birliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik