SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08 Haziran 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. Bafra İlçe Belediye Başkanlığının 12.05.2016 Tarih Ve 291 Sayılı; 2016 Mali Yılı Bütçesine 8.000.000 Tl Ek Ödenek Verilmesi Teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.05.2016 tarih ve 1809 sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2016 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projeleri  ödemelerinde kullanılmak üzere 60.000.000,00 TL kredi kullanımına ihtiyaç bulunmaktadır.
  Kredi talebimizin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi e) bendinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.05.2016 tarih ve 1919 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin İller bankası A.Ş.’den Vezirköprü Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı işi için  kullanacağı 5.000.000,00 TL( beşmilyon) ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmemesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.05.2016 tarih ve 900 sayılı; Asarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.05.2016 tarih ve 72424659/88 sayılı yazısında ve ekinde, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının fizibilite ve etüt raporunda;  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programından yararlanarak “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında Güneş Enerjisi Santrali kurulabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Asarcık İlçesi, Akyazı Mahallesi, 182 ada, 7 nolu parselde bulunan ve toplam yüzölçümü 17593,66m² olan taşınmazın 8000,00 m² lik kısmının uygun görüldüğü belirtilerek Asarcık Belediye’sine tahsis edilmesini talep etmiştir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Asarcık İlçesi, Akyazı Mahallesi, 182 ada, 7 nolu parselde bulunan ve toplam yüzölçümü 17593,66m² olan taşınmazın 8000,00 m² lik kısmının üzerine kurulacak Güneş Enerji Santralinden üretilecek elektrikten İlçedeki Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve bölge parklarının da enerji ihtiyaçlarının karşılanması şartı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d, 15/h, 18/e Maddeleri uyarınca, Asarcık Belediyesi’ne tahsisi ve bu konuda hazırlanacak protokolü Belediyemiz adına imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sefer Arlı’nın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.05.2016 tarih ve 901 sayılı; 6360 sayılı “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluklarımız artmıştır. 
  Bu kapsamda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan ve 19 Mayıs ilçe sınırlarında bulunan Sarıgazel Tabiat Parkı içerisindeki giriş kontrol ünitesi ile alanda bulunan yapı ve tesislerle birlikte gelişme planında öngörülen ve yapılması İdare tarafından uygun bulunan yapı ve tesislerin yapılarak Samsun Büyükşehir Belediyesince işletilmesi düşünülmektedir.
  Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 19 Mayıs ilçesi sınırlarında yer alan Sarıgazel Tabiat Parkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi ile döner sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliği’nin 29. maddesi hükümlerine göre pazarlık usulü kapsamında kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakların Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.06.2016 tarih ve 976 sayılı; İsmail hakkı Kitaplı 03.06.2016 tarihli dilekçesinde; İlimiz Alaçam İlçesi, Çeşme Mahallesi 164 Ada 1 Parselde bulunan 1872 yılı yapımı Konak Hacı İbrahim zade (KİTAPLI) Konağı olarak bilinmekte olduğunu, Konak 3862 m2 bahçeli 18 odalı kargir bina olup yaklaşık 100 yıldır (80 yılı içersinde ikamet edilerek) KİTAPLI ailesine aittir. Son yıllarda hissedarlardan bir kısmı Konağa ait hisselerini satmış, hisseleri alanlar evin bahçesinin kuzey ve kuzey doğusuna 2 adet betonarme bina yapmışlardır. Biz KİTAPLI ailesi olarak Konağın bütünlüğünün sağlanması eski halinin görüntüsünü vermesi, Konakta yaşamış olan insanların bilinmesi, konağı üçüncü şahıslara satılmaması ve Konağın kültürel amaçlı kullanılmasıdır. Bu maksatla Konağın yenilenmesi, restore edilmesi için bazı şartlar dahilinde Konağı bedelsiz olarak Samsun Büyükşehir Belediyesine bağışlamak istiyoruz. Konak denildiğinde bahçesiyle birlikte bir bütün olarak anlaşılmadır.

1-      Öncelikle Konağın ifrazı yapılacak, ifraz, konağın bütünlüğünün sağlanması açısından Şube Caddesine cephe olan bahçesinin kenar uzunluğu en az 35 m olacak şekilde ekteki imzalamış olduğumuz 1/500 ölçekli plana uygun olarak yapılacaktır.

2-      Yapılacak proje ve uygulama da Konağın ve bahçesinin eski haline benzerliği sağlanacak. Bahçenin peyzaj projesi ve uygulaması topoğrafik yapı ve bitki örtüsü itibariyle bahçenin eski halini yansıtacak. Dikilecek ağaç fideleri ve çiçekler eski yerlerine dikilecektir.

3-      Konağa ait su kaynağı olarak Konağın yaklaşık 500 m güneyindeki su gözesinden suyun konağın çeşmesine, Konağa ve havuzuna akışı sağlanacaktır. Su gözesinin körelmiş veya suyunun azalmış olması durumunda su gözesi etrafındaki su kaynaklarından beslenecektir.

4-      Konağın üst kısmında yıkılmış olan çamaşırhane, fırın, ahır ve tam tekrar yapılacaktır. Konak bahçesinde bulunan çeşme ve havuz onarılacak suyun akışı sağlanacaktır.

5-      Konağa ait çalınmış olan parçaların zaman içinde hukuk yoluyla da olsa bulunarak yerine konulmasına çalışılacaktır.

6-      Konağın ismi Hacı İbrahimzade (KİTAPLI) Konağı olarak Konağın ve bahçesinin giriş kapısına yazılacak bu isme ek olarak hiçbir yazı yazılmayacak, bu isim zaman içinde değiştirilmeyecektir. Konağın girişine Konağın tarihiyle ilgili yazı ve konakta ikamet edenlerin isimleri yazılacaktır.

7-       Konağın tek giriş kapısı olan odası Kitaplı Ailesinin ikameti haricinde geçmişi ile ilgili kitap resim vs. sergilemek amacıyla KİTAPLI Ailesine bırakılacaktır. Ayrıca Konakta 2 odanın isminin (Doğan KİTAPLI okuma odası gibi) verilmesi Kitaplı ailesine bırakılacaktır.

8-      Konağın planlama, proje, uygulama ve daha sonraki aşamalarda şartlara uygun yapılması, korunması, onarılması için Kitaplı ailesi adına İsmail Hakkı KİTAPLI ilgili ve yetkili olacaktır.

9-      Konak hizmete açıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesince Konağın periyodik bakım ve onarımları yapılacaktır.

10-  Konak ile ilgili (bahçesi dahil) KİTAPLI ailesi dışında hiçbir kişi veya kişiler hiç bir zaman  hak iddia edemez, şart koşamaz, istekte bulunamaz

11-  Konağın adının değiştirilmesi adına isim eklenmesi, konağın kiraya verilmesi, satılması veya başka amaçla kullanılması durumunda Konak Kitaplı ailesine bedelsiz olarak iade edilecektir.

12-  Konağı Büyükşehir Belediyesi, kültürel faaliyetlerde kullanabilecektir. Büyükşehir Belediyesi Konağı üçüncü şahıslara satamaz ve kiraya veremez.

13-  Konağı bu şartlarda bedelsiz olarak Samsun Büyükşehir Belediyesine verecek olan Arıkan, Utkan, Kalafatoğlu soyisimli kişiler ile Kitaplı Ailesinden kendilerine intikal edenler Kitaplı Ailesinin birer ferdidir ve yazımızda Kitaplı Ailesi olarak geçmektedir.

14-  Yukarıdaki şartların oluşması koşuluyla Samsun Alaçam İlçesi Çeşme Mahallesi 164 Ada 1 parselde bulunan konağa ait hissemi Samsun Büyükşehir Belediyemize bağışlamak istemektedirler.    Makamınızca da uygun görülmesi durumunda; Söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi uyarınca şartlı bağışının yukarıda yazılı şartla kabulü teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
7.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.05.2016 tarih ve 885 sayılı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün  (TEİAŞ) 22.03.2016 tarih 110746 sayılı yazısı ile Belediyemize ait İlimiz Kavak İlçesi, Tabaklı Mahallesi, 149 ada 1 numaralı parselden 3917.31 mirtifak hakkı tesisi için 5875,97 TL, İlimiz Kavak İlçesi Köselli Mahallesi 187 numaralı parselden 630,39 m2 irtifak hakkı tesisi için 945,59 TL TEİAŞ tarafından kurulan Kıymet Taktir Komisyonunca taktir edilmiş olup 2642(4650) sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi gereğince irtifak hakkının tesisi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede Belediyemize ait taşınmaza irtifak hakkı tesisi için teklif edilen bedel, Belediyemiz Encümenin 02.04.2015 tarih,219 sayılı kararıyla kurulan kıymet taktir komisyonumuzca incelenmiş olup, bedel için yapılan incelemede TEİAŞ tarafından tespit edilmiş 5875,97 TL ve 945,59 TL bedel uygun görülmektedir.
Bu nedenle TEİAŞ tarafından yapılan irtifak hakkı tesisi talebi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
8.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.05.2016 tarih ve 865 sayılı; Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından Belediyemize gönderilen 09.05.2016 tarihli yazıda; Vakıflarının; kamu yararına haiz vakıflardan olduğu, eğitim, öğretim ve yurt hizmetleri verdikleri, İlimizde yükseköğretim öğrencilerine yönelik barınma ve eğitim hizmeti vermek istedikleri, bu itibarla Samsun İl merkezinde yeni öğrenci yurdu açmak için bina ihtiyaçlarının olduğu beyan edilerek, Belediyemiz ile Vakıfları arasında yükseköğretim öğrencilerine yönelik barınma ve eğitim hizmetleri vermek amacıyla ortak hizmet projesi gerçekleştirilmek istendiği bildirilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. maddesinin (a) fıkrasında; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; .... gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları …. hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmü, Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesinin (h) fıkrasında; Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. hükmü, aynı maddenin (s) fıkrasının (1) no.lu bendinde “.... büyükşehir belediyeleri, .... sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.” hükmü, diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
Belediyemizin; Samsun İl merkezinde öğrenci yurdu olarak kullanılabilecek taşınmazı bulunmamaktadır. Bu nedenle Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirmek amacıyla; Samsun İl merkezinde, yurt olarak kullanılmaya uygun bir adet binanın 10(on) yıl süreyle kiralanması, kira sözleşmesini ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile yapılacak olan Ortak Hizmet Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
9.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.05.2016 tarih ve 902 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen “Arsa” nitelikli, taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir.                                                                                                                                Bu nedenle aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen “Arsa” nitelikli taşınmazların; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

S.No.

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Niteliği

Alanı

1

İlkadım

Toybelen

11717

4

Arsa

10.475,00 m²

2

İlkadım

Kıran

6457

6

Arsa

12.791,61 m²

3

İlkadım

Badırlı

10320

3

Arsa

7.087,47 m²

4

İlkadım

Tepecik

10288

2

Arsa

5.702,82 m²

5

İlkadım

Kale

12443

1

Arsa

986,77 m²

6

Atakum

Kamalı

8528

22

Arsa

9.909,30 m²

7

Atakum

Kamalı

8528

11

Arsa

14.820,98 m²

8

Tekkeköy

Tekkeköy

0

4279

Arsa

6.500,00 m²

9

Tekkeköy

Tekkeköy

0

4278

Arsa

154.443,61 m²

10

Terme

Söğütlü

122

14

Arsa

14.765,11 m²

 

 

 

 

 

 

 

 10.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.05.2016 tarih ve 905 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşünülmektedir.
Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.06.2016 tarih ve 978 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 no.lu parselde kayıtlı, imar planında emsal nizam 2.50 konut alanına isabet eden, 1.442,96 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşünülmektedir.
Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 no.lu parselde kayıtlı, imar planında emsal nizam 2.50 konut alanına isabet eden, 1.442,96 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.05.2016 tarih ve 3261 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14 Mart 2016 tarih ve 105 nolu kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile Van’ın Tuşba Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulması kabul edilmiştir.
Tuşba Belediyesi; Van Büyükşehir Belediyesinin üç Metropol ilçe belediyesinden biri olup Van gölünün kenarında yer almaktadır. Anılan ilçe belediyesinin bir takım nedenlerden dolayı Van Büyükşehir Belediyesinden hiçbir yardım ve katkı alamamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Kanununun ilgili hükümlerine göre yapması gereken görevlerini dahi Tuşba Belediyesi için yapamamakta, dolayısıyla Tuşba Belediyesi Van Büyükşehir Belediyesinin yapacağı hizmetleri kendi bütçe imkanları ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır.                     Keza Tuşba Belediyesinin en önemli ihtiyaçlarından birisi Çok Amaçlı Konferans ve Eğitim Salonu binası olduğu karşılıklı görüşme ve yerinde yapılan değerlendirme neticesinde ortaya çıkmıştır.
Van- Tuşba Belediyesine acilen ihtiyaç duyduğu Çok Amaçlı Konferans ve Eğitim Salonu için uygulama projesi ve keşfi hazır olup, yaklaşık proje bedeli 3.278.000,00 TL. dir.
KDV dahil toplam 3.278.000,00 TL. tutarındaki Çok Amaçlı Konferans ve Eğitim Salonu projesinin yapım ihalesi Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılması ve ödeneğinin de Büyükşehir Belediyemiz bütçe tertiplerinden karşılanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.05.2016 tarih ve 3278 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14 Mart 2016 tarih ve 104 nolu kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile Van’ın Gevaş Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulması kabul edilmiştir.
Gevaş İlçe Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesinin onbir ilçe belediyesinden birisi olup tarihi ve turistlik mekanlarıyla ilgi çekmektedir. Gevaş Belediyesi bir takım nedenlerden dolayı Van Büyükşehir Belediyesinden hiçbir yardım ve katkı alamamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Kanununun ilgili hükümlerine göre yapması gereken görevlerini dahi Gevaş Belediyesi için yapamamakta, dolayısıyla Gevaş Belediyesi Van Büyükşehir Belediyesinin yapacağı hizmetleri kendi bütçe imkanları ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Keza Gevaş Belediyesinin en önemli ihtiyaçlarından birisi belediye hizmet binası ile hükümet binası arası ve büyük cami ile mezarlık arasında bulunan meydan ve caddelerin sağlıklaştırılması olup, bunun için civarda bulunan park, meydan ve caddelerin üst yapılarının yeniden yapılması gerekmektedir.
Yerinde ve proje üzerinde yapılan incelemelerde; söz konusu meydan ve caddelerin düzenlenmesi esnasında ihtiyaç duyulan parke, bordür ve oluk taşı, plak taş v.b doğaltaş elemanlarının temini ile park alanında bulunan kafe ile meydanda bulunan mevcut metruk dükkanların kaldırılarak, başka bir yerde yeniden ihtiyaç duyulan dükkanların yapılmasının Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilebileceği ve kafe, dükkan ve meydan düzenlemesi esnasında yapılacak olan saat kulesi işlerinin yapım maliyetinin KDV dahil 685.000,00 TL.olduğu tespit edilmiştir.
Netice itibariyle; Gevaş ilçesinde Belediye hizmet binası ile hükümet binası arası ve büyük cami ile mezarlık arasındaki meydan ve yol düzenlemeleri için ihtiyaç duyulan yaklaşık 7000 m² doğaltaş elemanlarının temini ile bu alanda yapılacak olan toplam 685.000,00 TL. tutarındaki kafe, dükkan ve saat kulesinin yapım ihalesinin Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılması ve ödeneğinin de Büyükşehir Belediyemiz bütçe tertiplerinden karşılanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 12.05.2016 tarih ve 58 sayılı;
İlgi:     a)-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin, 15.01.2016 gün ve 2016/2-12 sayılı kararı
b)-Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün, 12.05.2016 gün ve 2016/64032-120 sayılı yazısı 
İlgi (a) yazıda alınan Meclis kararında; dört metropol ilçede ( İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ) geçerli olmak üzere C plaka tahsisi yapılmasına dair karar alınmıştır.
Ancak; İlgi (b) yazıda servis araçları ile ilgili araç cinsi değiştirme ( Minibüsten otobüse gibi) başvurularının durdurulmasına servis araçlarının kapasitesinin artırılmasının kent içinde dolaşım araçlarında büyümesine yol açacağı göz önünde tutularak, bunun trafiğe ve toplu taşıma araçlarına etkilerinin araştırılması, 2013/5-1 sayılı UKOME kararında, şehir içindeki okulların bir çoğunun ara sokaklarda olması nedeniyle servis araçlarının büyümesinde dolayı trafik sıkışıklığına ve trafik güvenliğinde aksamalara yol açacağı teknik konuların tekrar değerlendirilmesi istenmektedir.
Bu nedenle, 15.01.2016 gün ve 2016/2-12 sayılı kararın iptali teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.05.2016 tarih ve 43 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2001 tarih ve 3 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği’nin değişen yasal mevzuatlara göre tekrar revize edilmesi gerektiğinden yeni düzenlenmiş Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği teklifi, Araştırma Geliştirme ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3074 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-226) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3026 sayılı; 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 10.Maddesi; imar planlarının uygulanması amacıyla planların onayından sonra bütün belediyelerin, kendi mali olanaklarını da göz önünde bulundurarak 5 yıllık imar programlarını hazırlamakla yükümlü kılmaktadır.
3194 Sayılı İmar Yasasının 10. Maddesi uyarınca hazırlanan 6. beş yıllık imar programına kamulaştırma ile ilgili ek madde yapılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3027 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftası,  6523 ada 1 nolu parsel ile 9647 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 727 sayılı yazısı doğrultusunda mahkeme kararının yerinde getirilmesi amacıyla sağlık tesisi alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 8/184 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Sağlık İl Müdürlüğü’nün 26.05.2016 gün ve 61646299/769 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3028 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası ve uygulama imar planı F36b.16a.4a, F36b.16a.4b, F36b.16a.3a ve F36b.16a.4c paftalarının bulunduğu alanda, konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 8/176 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği vatandaşlar tarafından 13.05.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itiraz,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3030 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.12c paftası ve uygulama imar planı E35d.12c.3c paftası, 164 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, kültürel tesis alanı kullanımının plana işlenmesine ilişkin (PİN:1077-227) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (PİN:6460-6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3031 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bahşi Mahallesi, nazım imar planı G35b.08c  paftası, 2 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin (PİN:6588-13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3032 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23a  paftası ve uygulama imar planı F36b.23a.4d paftası, 5066 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının idari hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-228) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-41) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3033 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b  paftası, 7678 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 02.05.2016 gün ve 1798 sayılı yazısı doğrultusunda,  kültürel tesis alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-229) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3035 sayılı; Bafra  İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükcami Mahallesi, nazım imar planı E35c.19d paftası, 39 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda,Bafra Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 26.02.2016 gün ve 872 sayılı yazısı doğrultusunda milli eğitim hizmet alanı kullanımlarının kamu hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:8473-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3037 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı  paftası, 220 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, gençlik merkezi yapılmak üzere sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:11285-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.285 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3039 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıoğlu Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 1/38 sayılı kararıyla;  Hacıoğlu Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 87527914-301.05/545 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarı4m ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3040 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkavakpınar Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 1/36 sayılı kararıyla;  Küçükkavakpınar Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 87527914-301.05/545 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3041 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Çalköy Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 1/37 sayılı kararıyla;  Çalköy Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 87527914-301.05/545 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı,  İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3042 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hacınabi Mahallesi, nazım imar planı 20L-I paftası, 191 ada 14, 17, 18, 19, 20, 45, 47, 48, 50 ve 51 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve (PİN:912-20) 1/39 sayılı kararıyla; uygulamada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 87527914-301.05/545  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3043 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı E35d.11a.3b ve E35d.11b.4b paftaları, 409 ada 19 ve 20 nolu parsel ile 437 ada 163 nolu parselin  bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 04.05.2016 gün ve (PİN:19180) 18 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/183 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında jandarma alanından pazar alanı ayrılması ile birlikte pazar yerinin sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Yakakent Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 28402484-301.05.02-140  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3044 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.09d.1c ve G35b.09d.2d paftaları, 18 ada 53 ve 54 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 01.03.2016 gün ve (PİN:8479-9) 24 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2015 tarih ve 24/481 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; spor alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 08.03.2016 gün ve 94488807.310.99/229  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3045 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04a.2c ve F36c.04a.2d paftaları, 275 ada 10 nolu parsel, 291 ada 10 nolu parsel ve 641 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6/66 (PİN:905-33) sayılı kararıyla; büfe alanı oluşturulması yanında büfe alanının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve  33477558-301.05-E.41/1855 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3048 sayılı; Alaçam İlçesi sınırlarında, Mahalleleri, uygulama imar planı E35d.13d.1d ve E35d.13d.4a paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve 1/16 (PİN:6460-4) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 2/36 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı, park alanı, yol alanı ve eğitim tesisi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 58155419-310.99/318 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3049 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası 351 ada 4 nolu parselin bulunduğu alandaAtakum Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve (PİN:580-77) 8/26 sayılı kararıyla, imar planında kütle olarak tanımlanan yapılaşma koşulunun kaldırılarak bölgedeki komşu parsellere uygun eski yapılaşma hakkı olan TAKS:0.30, E.2.30’un imar planına işlenmesi ve ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2016 gün ve 84211085-517.03-E.87  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3073 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2a, F36b.16d.2b, F36b.16a.3c, F36b.16a.3d ve F36b.16d.1c paftalarının bulunduğu alandaAtakum Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve (PİN:580-88) 12/36 sayılı kararıyla, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla belediye hizmet alanı, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 03.06.2016 gün ve 84211085-517.03-E.155  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3050 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, uygulama imar planı  31L.IVc paftasının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 04.05.2016 gün ve (PİN:4760-18) 46 sayılı kararıyla; Karayolları kamulaştırma planında uygun olarak düzenleme yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 10.05.2016 gün ve 36687901-754.99-2367  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3051 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4b  paftası, 33 ada  1 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.05.2016 gün ve 9/28 (PİN:4848-39) sayılı kararıyla; mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla konut alanı kullanımının kadastro sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesineilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.05.2016 gün ve 11547413-301.03-E.110863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3052 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, 2843 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 05.05.2016 gün ve 10/57 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 05.05.2016 gün ve 94651478-301.05.03/246/6755  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                              Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararı,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
39.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3053 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d, F36b.22c.4b F36b.22c.4a  ve F36b.22c.1c  paftaları, 3927  ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 3928 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve (PİN:1055-137) 8/45 sayılı kararıyla; 7mt’lik kadastral yolun ihdas edilememesi nedeniyle Irmak Caddesi cephesinde kadastral yol alanı kadar yeşil alan  oluşturulmuş ve YEDAŞ’a ait mevcut pilonun kaldırılması mümkün olmadığından oluşturulan yeşil alan içerisinde korunarak mevcut yapı yaklaşma mesafeleri ve emsal nizam (K) yapılaşma koşulunun aynen korunmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3054 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G38b.08c.3b paftası, 82 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve (PİN:8479-13) 44 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 4/87 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dere güzergahının üzeri kapatılarak elde edilen ticari kullanımlarının yıkılarak derenin üzerinin açılması yanında 1 nolu parselin park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 94488807.310.99/418 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3055 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.05d.1b paftası, 719 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 10/110 (PİN:905-38) sayılı kararıyla; ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve  33477558-301.05-E.80/2882 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3056 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04b.4d paftası, 594 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 10/111 (PİN:905-37) sayılı kararıyla; ada mihverinin kaldırılarak çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve  33477558-301.05-E.80/2882 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3057 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.10b.1b ve F36c.10b.1c paftaları, 860 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 10/109 (PİN:905-39) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/209 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının E:2.00 4 kat yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve  33477558-301.05-E.80/2882 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 3058 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çimenli Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2016 gün ve 10/112 sayılı kararıyla; Çimenli Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.05.2016 gün ve 33477558-301.05-E.80/2882 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.05.2016 tarih ve 2868 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)       İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen hat boyunca yolun isminin 874.Cadde (T.N:24.05) olarak isimlendirilmesi,
2-)       Atakum İlçesi Yenimahalle Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 3089.Sk (T.N:47) yolun isminin Şehit Polis Yalçın YAMANER Sk (T.N:47) olarak isimlendirilmesi,
3-)       İlkadım İlçesi Kuşçulu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun isminin 1660.Cadde  (T.N:7.02) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46.  Kültür ve Sosyal İşler  Daire Başkanlığının 06.06.2016 tarih ve 655 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Kurulması ve ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği”,  teklifi  gündeme alınarak  Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik  ve Spor Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

47.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2016 tarih ve 3116 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c ve F36c.05d paftaları ile uygulama imar planı F36c.05c.4a ve F36c.05d.3b paftalarının bulunduğu alanda ibadet alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-230) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-43) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  im