SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.07.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.05.2015 tarih ve 2718 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve Belediye Meclisimizce 11.07.20144 tarih ve 237 sayı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu Yönetmeliğin 15.40 maddesinin d bendinde;“Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır. Ancak, belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan tarife metodolojisini haiz lisans şirketlerinin alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas ataşmanlarla var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır. “İfadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeyi dayanak gösteren tüm dağıtım şirketleri, Belediyemiz hizmet sınırları dahilindeki çalışmalarını bu kapsamda sürdürmek istemektedirler. Oysa söz konusu madde sadece Belediyemiz Saski Genel Müdürlüğü için uygulanacağından 15.40 maddesinin “Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır. Ancak, belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan Saski Genel Müdürlüğünün alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas ataşmanlarla, var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır ”şeklinde yeniden düzenlenmesi teklifi oybirliği ile Ulaşım, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale olundu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 3244 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 15 Mayıs 2012 tarih ve 197 sayılı karar ile Büyükşehir Belediyemizin ve İlçe Belediyelerin sorumluğundaki yollar ile parkların sorumluluk kriterleri belirlenmiş idi. Ancak; 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyemizin hizmet alanları Onyedi (17) ilçeyi kapsayacak şekilde genişlemiş ve yaklaşık 960.000 ha çıkmıştır.

5216 sayılı yasanın 6360 sayılı yasa ile değişik 7. maddesinin (g) bendinde; “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” denilmektedir.  Buna göre; Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet alanlarındaki ana yolların tespiti aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmesi;

 1. İlçe merkezlerdeki mevcut imar planında ve yeni yapılacak olan planlarda yol genişlikleri 14.50 m. ve üzerinde bulunan sokak, cadde, bulvar ve anayolların yapım, bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize verilmesi;
 2. Köyden mahalleye dönüşen yeni yerleşim birimlerinde, imar planındaki genişliğine bakılmaksızın mevcut yolun fiziki ve geometrik standardı, kaplama türü, yerleşim birimleri, ilçe merkezine ve devlet ana ulaşım yollarına bağlantı durumu gibi faktörler göz önüne alınarak yapılan tespitler neticesinde taraflarca tutanakla imza altına alınan ve ekli haritada belirtilen yolların yapım, bakım ve onarım sorumluluğunun Büyükşehir Belediyemize verilmesi,
 3. Yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları dahilinde mevcut ve yeni yapılacak park alanlarının imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000 m2 (dahil) ve üstünde olan parkların (Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizce yapılan ve işletilen park alanları hariç) yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb. işlerin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna, 10.000 m2 altındakilerin ise (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb. ) İlçe Belediyesinin sorumluluğuna verilmesi,
 4. Yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları dahilinde mevcut ve yeni yapılacak park alanlarının imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000 m2 altında olduğu halde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollara cephesi bulunan parkların, uygulama projesinin İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesine onaylatılarak yapımına başlanması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.06.2015 tarih ve 1267 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli bulunan 561 ada 119 no’lu parselde kayıtlı 426.393,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın (eski Samsun havaalanı), 88.092,44 m² kısmı rekreasyon alanı, 157.954,41 m² kısmı resmi kurum alanı olmak üzere toplam 246.046,85 m² yüzölçümlü kısmının, şehir trafiğini rahatlatmak amacı ile resmi kurum alanı ve rekreasyon alanı olarak plan değişikliği yapılarak; Samsun Büyükşehir Belediyesine devri karşılığında, tüm maliyetleri Belediyemiz tarafından karşılanmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı K.K.K Sahra ve Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan bazı inşaat ve tesislerin yapılması ve onarımı hususlarını içeren protokol düzenleme yetkisi 12.09.2014/300 Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun görülmüştü. 20.06.2014 tarihinden günümüze kadar, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ve yazışmalarda gelinen süreçte;
 5. Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. ve NATO Güv. Yat. Dairesi Başkanlığı 19.02.2015/ 23622-15 tarih ve sayılı yazısı ile; yeni askeri gazino binasının yapımının 12.09.2014/300 Meclis kararında belirtilen yerde değil, 926 numaralı parsel üzerinde planlandığı; Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının yazı ekindeki  listede belirtilen  bina ve tesis ile bakım onarım ihtiyaçları,  yeni askeri gazino bina ve tesislerin yaptırılması karşılığında bedeli karşılayacak kadar arazinin Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ve  bu kapsamda kıymet takdir bedeli oranında belirtilen işlerin yapılması hususunda mutabık kalınması halinde, düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki veren Belediye Meclis kararının alınarak Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi istenilmiş; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2015/88 sayılı kararı ile uygun görülmüş; karar Bakanlığa gönderilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. maddesi “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir.” hükmü uyarınca; Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununun tarafımıza tanıdığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan etme ve bu ilanın da Bakanlar Kurulunca onayından sonra harca esas değer üzerinden arazinin satın alınma hakkını kullanmak istemiştir. Bu konuda,  hem hazırlık olması, hem de  işlemleri hızlandırmak amacı ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2015  tarih ve 5-85 sayılı kararı ile, Samsun, Nazım İmar Planı F36b.22a paftası ve Uygulama İmar Planı F36b.22a.4b ve F36b.22a.3a pafta,  561 ada, 3 ve 119 parsellerin bulunduğu alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı “ ilan edilmesine ilişkin nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi üzerine, Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğundan, Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alındığında, işleme konulmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na talepte bulunulmuştur. Başka bir ifade ile, söz konusu arazi Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğundan, harca esas değer üzerinden satın alınabilmesi için gerekli olan ve şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığında beklemekte olan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanına” ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınması teklifimiz, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşünü gerektirmektedir.
 6. Milli Savunma Bakanımızın imzaladığı 25.02.2015/2755 yazı ile;  246.046,85 m² alanın rekreasyon ve resmi kurum alanı olarak düzenlenmek üzere, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına devri karşılığında, kıymet takdir bedeli oranında, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu belirtilen bina ve tesisler ile onarım işlerinin yaptırılması için Başbakanlıktan izin istenmiş ve uygun görüş talebinde bulunulmuştur.
 7. Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. ve NATO Güv. Yat. Dairesi Başkanlığının 09.04.2015/5204 sayılı yazısında söz konusu arazinin rekreasyon ve resmi kurum alanı olarak düzenlenmek üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesinin kabul edildiği bildirilmiştir. Taraflar arasında mutabakat sağlanıp, projenin uygulamaya geçilmesi aşamasında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından lisanslanmış bir gayrimenkul değerleme firmasına hazırlatılan raporda; 561 ada 119 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile, 561 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar için yapılan 79.948.359,83 TL gibi anormal kıymet takdir bedeli karşısında bu durum, Sn. Başbakanımıza ve Milli Savunma Bakanımıza iletilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. maddesi hükmü uyarınca, 246.046,85 m² alanı, harca esas bedel üzerinden alabileceğimiz kendilerine ifade edilmiştir.
 8. Milli Savunma Bakanımızın talimatları ile, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak önerilerimiz yeniden değerlendirilmeye alınmış; Sn. Bakanımız 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanunla değişik 73. maddesi uyarınca, söz konusu 246.046,85 m² yüzölçümlü alanınharca esas değer üzerinden, Tapuda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi ile ilgili talimat verdiğini ve gereğinin yapılmasını Büyükşehir Belediye Başkanımıza ifade etmişlerdir. Bu konu ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için girişimlere başlanıldığı noktada; Milli Savunma Bakanlığından alınan 16.06.2015/158407 sayılı yazıda, bedeli karşılığında tarafımıza devredilmek üzere mutabık kalınan arazi için bu defa, bugüne kadar sözlü ya da yazılı olarak  hiçbir şekilde tahsisten söz edilmemişken Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına mülkiyetinin devredilmesi yerine tahsisinden  bahsedilmesi üzerine; mülkiyetini devir alamayacağımız bir araziye bu kadar bedel ödememizin mümkün olamayacağı; tek taraflı olarak hazırlanmış uygulanması güç maddeleri içeren ve tamamen tahsis işlemine dönük olarak tanzim edilmiş bir protokolün kabul edilemeyeceği Milli Savunma Bakanlığına bildirilmiştir.
 9. Milli Savunma Bakanlığı ile yaklaşık bir yıldır devam eden yazışmalara ve üst düzey görüşmelere konu olan gelinen süreçte; yukarıda açıklandığı üzere bir sonuca ulaşılamamış; konu Milli Savunma Bakanımız ve Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile 19.06.2015 tarihinde yapılan toplantıda tekrar değerlendirilmiştir. Sağlanan mutabakata göre; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2015 tarih ve 5-85 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilanına ilişkin kararımız, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşü olmadığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere bekletildiğinden; Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 561 ada, 3 ve 119 numaralı parsellerin 246.046,85 m² yüzölçümlü kısmının devri için Milli Savunma Bakanlığının Belediyemiz lehine uygun görüşüne istinaden,  söz konusu parsellerin, Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesini müteakiben, harca esas değer üzerinden, 189 sayılı “Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca Belediyemiz tarafından satın alınması; satış bedelinin, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlığınca ödenek kayıt edilmesi kararlaştırılmış; durum Milli Savunma Bakanlığı’na 19.06.2015/1461006 tarih ve sayılı yazımızla;  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ise 19.06.2015/1461125 tarih ve sayılı yazımızla bildirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli bulunan 561 ada 119 no’lu parselde kayıtlı 426.393,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın 88.092,44 m² kısmı rekreasyon alanı, 157.954,41 m² kısmı resmi kurum alanı olmak üzere toplam 246.046,85 m² yüzölçümlü kısmının, Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı “ ilan edildiği takdirde, harca esas değer (emlak rayiç değeri)  üzerinden Belediyemizce satın alınması      teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonuna havale olundu.
 10. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkalığının 25.06.2015 tarih ve 1288 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesinde bulunan, Kamu Ortak Malı olarak ayrılmış, “mera” vasıflı 914 no.lu parselde kayıtlı 10.200,35 m²lik taşınmaz, 2790 no.lu parselde kayıtlı 181.360,00 m²lik taşınmaz, 2798 no.lu parselde kayıtlı 3.916,07 m²lik taşınmaz ve 2799 n0o.lu parselde kayıtlı 1.400,00 m²lik taşınmaz toplamından oluşan 196.876,42 m² yüzölçümlü alan; Belediye Meclisinin 14.03.2012 tarih ve 6-1-97 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Tır Parkı ve Kamyon Garajı” olarak ayrılmıştır.
 11. Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 16-1-309 sayılı kararı ile bahse konu alanda; 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak “Tır Parkı ve Kamyon Garajı” olarak ayrılmış alan, “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmiştir. Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 18-1-310 sayılı kararı ile bahse konu alanda; 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış alan, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak değiştirilmiştir. 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 14/ı maddesinde; “Ek: 10/09/2014-6552/112 md.) Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır” denilmektedir. 01 Ocak 2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi 914, 2790, 2798 ve 2799 no.lu parsellerde kayıtlı mera vasfındaki taşınmazların bulunduğu alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmiştir. 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanunla değişik 73. maddesinin 6. fıkrası gereğince; “Kentsel Dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilebilir.” denilmektedir. 02/07/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle; Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi 914, 2790, 2798 ve 2799 no.lu parsellerde kayıtlı taşınmazların, maliye hazinesi adına tescil edilmesini müteakip, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. maddesi, 75. maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonuna havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.06.2015 tarih 1298 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Sahil yolu Sevgi Parkı içerisindeki Sevgi Gölü çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarihli, 60 sayılı kararı ile, Samsun Anakent İmar İnş. Ticaret Limited Şirketine verilmiş olup, kiracı dosyasında yapılan inceleme taşınmazın kira sözleşmesinin 30.06.2015 tarihinde nihayetleneceği anlaşılmıştır. Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 24.06.2015 tarihli, 2015-782 sayılı yazısı ile;  İlimiz İlkadım İlçesi, yeni sahil yolu üzeri Sevgi Parkı içerisinde bulunan Sevgi Gölü çay bahçesi ve müştemilatının yeniden işletme hakkının verilmesi istemektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki“ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.   ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” denilmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine, İlimiz İlkadım İlçesi, Yeni Sahil yolu üzeri Sevgi Parkı içerisinde bulunan Sevgi Gölü çay bahçesi ve müştemilatının kira geçerlilik süresinin nihayetleneceği tarih itibariyle,  belirlenecek kira bedeli ve süre ile işletme hakkının,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca  verilmesi teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonuna havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 tarih ve 1312 sayılı; İlimiz Tekkeköy İlçesinde bulunan Tekkeköy Mağaralarının UNESCO Dünya Miras listesine girebilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda 40.83 hektarlık alana sahip mağaralar bölgesinin içinde bulunan ve mülkiyetleri Tekkeköy Belediyesine ait olan 10 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22 parseller ile 109 ada 59,61,74,76,79 parsellerin tamamı ve 109 ada 62 numaralı parselin kamulaştırılan kısmının Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 62441972-310.01-1439750-1154 sayılı yazısıyla Tekkeköy Belediyesinden Belediyemize devredilmesi istenmiştir. Tekkeköy Belediye Başkanlığı 05.06.2015 tarih ve 80 karar nolu Belediye Meclis Kararı doğrultusunda 22.06.2015 tarih ve 44749447-813.01.01.02-E.7.3467 sayılı yazısı ile Tekkeköy İlçesi Çınaralan Mahallesinde olan 40.83 hektarlık alan içerisinde bulunan mülkiyeti Tekkeköy Belediyesine ait olan 110 ada 1,2,3,4,5,67,8,9,10,11,21,22 parseller ile 109 ada 59,61,74,76,79 parsellerin tamamını ve 109 ada 62 numaralı parselin kamulaştırılan kısmının devri hususunda Tekkeköy Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsisi teklifi, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.2015 tarih ve 1328 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarihli, 60 sayılı kararı ile, Samsun Anakent İmar İnş. Ticaret Limited Şirketine verilmiş olup, kiracı dosyasında yapılan inceleme taşınmazın kira sözleşmesinin 30.06.2015 tarihinde nihayetleneceği anlaşılmıştır. Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 29.06.2015 tarihli, 2015-800 sayılı yazısı ile;  Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının yeniden işletme hakkının verilmesi istemektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki“ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” denilmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine, İlimiz İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının kira geçerlilik süresinin nihayetleneceği tarih itibariyle,  belirlenecek kira bedeli ve süre ile işletme hakkının verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 1332 sayılı; Canik Kaymakamlığı 11.07.2012 tarih, 950/1253 sayılı yazısı ile; 03.07.2012 günü ve 04.07.2012 günü gecesinde şehrimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ikamet ettiği konutu hasara uğrayan veya eşini ya da birinci dereceden yakınını kaybeden kişilerden bu durumlarını il valiliklerince verilecek belgelerle tevsik edenlerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konut tahsis talebinde bulunmuştur. 03.07.2012 günü ve 04.07.2012 günü gecesinde şehrimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Belediyemiz afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların, geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmaları sağlamak üzere İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait B2-1, B2-2, B2-3 ve B2-4 bloklarda bulunan 150 adet konutun geçici olarak 1 yıl süre ile bedelsiz olarak 29.09.2005/25591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretim, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 7/d maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca Canik Kaymakamlığı’na tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih,14-1-290 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.Ayrıca II. Bulvar yolunun devamı niteliğinde olan Yeşilova Mahallesi kamulaştırma çalışmaları sonucunda yolların acilen açılması talebimize olumlu yanıt veren ve evlerini ivedilikle boşaltan vatandaşların mağdur olmaması düşüncesiyle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait B2-1, B2-2,B2-3 ve B2-4 bloklarda bulunan konutların tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2008 tarih, 2008-276 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih,14-1-290 sayılı kararı ile tahsisi uygun görülen 150 adet taşınmazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarihli, 12-1-227 sayılı kararı ve yine Büyükşehir Belediye Meclisinin  13.06.2014 tarih, 12-183 sayılı kararı ile tahsis süresinin  1 yıl daha uzatılması  uygun görülmüştür.Bu nedenle,  mülkiyeti Belediyemize ait tahsis süresi 12.07.2015 tarihinde dolacak olan, İlimiz İlkadım İlçesi,  tapuda Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde kayıtlı konutların Canik Kaymakamlığına tahsisinin 13.07.2015 tarihi itibariyle süresinin, uzatılıp uzatılamayacağı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 tarih ve 1561 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 25/06/2015 tarih 1462538-3136 sayılı yazılarında Park Bahçeler Şube Müdürlüğü, Elektrik ve Elektronik Şube Müdürlüklerinin hizmet sunumu bulunmadığından, ilgili kalemlerin çıkarıldığını belirtmiştir. Yeniden hazırlanan ekli  ücret tarifesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2360 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi’nde mülkiyeti Hazineye ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli bulunan 561 ada 119 no.lu parselde kayıtlı426.393,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada 3 no.lu parselde kayıtlı3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın88.092,44 m² kısmı rekreasyon alanı,157.954,41 m² kısmı resmi kurum alanı olmak üzere toplam246.046,85 m² yüzölçümlü kısmının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. maddesi, 75. maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınacağından  bu gayrimenkuller için 40.000.000,00 TL, ayrıca  6360 Sayılı Kanun gereği Belediyemiz hizmet alanının il mülki sınırları alanına kadar genişlemiş olması nedeniyle  alt yapı-üst yapı projeleri ile kültür ve turizm projeleri, çevre peyzaj  projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, katı atık imha değerlendirme projelerinde kullanılmak üzere  60.000.000,00 TL ile birlikte İlbank A.Ş.’den veya diğer bankalar ve finans kuruluşlarından toplam 100.000.000,00 TL. kredi kullanılacaktır.Kullanılacak kredi için İller Bankası payı ve Büyükşehir payı gelirinin teminat olarak gösterilmesi, temlik edilmesi veya borca yetecek tutarda Belediyemize ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi  suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin e bendi hükümlerinin de  yerine getirilerek 100.000.000,00 TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın  yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. Ar- Ge Şube Müdürlüğünün 26.06.2015 tarih ve 109 sayılı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küme Destek Programı kapsamında Medikal Kümelenme Projesinde küme birlikteliği içerisinde yer alınmasına, bu proje için küme birlikteliği adına proje başvurusunun yapılabilmesi ve proje kabul edildikten sonra yürütülmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin koordinatör kurum olmasının uygunluğuna ve küme birlikteliği adına projenin iş ve işlemlerini yürütmek için temsil ve ilzama Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın  yetkili kılınması teklifi oy birliği ile Plan ve Bütçe, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2787 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.23a paftası ve uygulama imar planı F36b.23a.4c paftasının bulunduğu alanda, Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 04.05.2015 gün ve 5045 sayılı yazısı doğrultusunda, ticaret alanı kullanımının resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/206 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 03.06.2015 günlü, 15.05.2015 günlü, 12.06.2015 günlü, 14.05.2015 günlü, 17.04.2015 günlü, 05.06.2015 günlü 19.06.2015 günlü, 24.06.2015 günlü, dilekçeler, 14.05.2015 günlü Bimer dilekçeleri, 02.06.2015 günlü Bimer dilekçesi, 03.06.2015 günlü Bimer dilekçeleri, Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin 15.06.2015 gün ve 228 sayılı yazısı, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 12.06.2015 gün ve 7036 sayılı, Canik İlçe Belediye Başkanlığının 02.06.2015 gün ve E.73595 sayılı  yazısı ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2788 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.24b paftası ve uygulama imar planı F36a.24b.2c paftasının bulunduğu alanda, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu Ve Bölge Afet Yönetim Merkezi kullanımının bir kısmının pazar yeri kullanımına, bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/214 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’nın 12.06.2015 gün ve 1547 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Amasya Şube Başkanlığı’nın 10.06.2015 gün ve 51 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Tekkeköy Şube Başkanlığı’nın 11.06.2015 gün ve 8 sayılı yazısı, Türkiye Kızılay Derneği Sakarlı Şube’sinin 11.06.2015 gün ve 6 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı’nın 12.06.2015 gün ve 194 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Rize Şube Başkanlığı’nın 12.06.2015 günlü dilekçesi,  Türk Kızılayı Ayvacık Şube Başkanlığı’nın 12.06.2015 günlü dilekçesi, Türkiye Kızılay Derneği Hüseyinmescit Şube’sinin 11.06.2015 gün ve 7 sayılı yazısı, Türkiye Kızılay Derneği Terme Şube’sinin 11.06.2015 gün ve 55 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanlığı’nın 11.06.2015 gün ve 30 sayılı yazısı, Türkiye Kızılay Derneği Alaçam Şube’sinin 12.06.2015 günlü dilekçesi, Türkiye Kızılay Derneği Gümüşhane Şube’sinin 12.06.2015 günlü dilekçesi, Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanlığı’nın 19.06.2015 günlü dilekçesi, Türk Kızılayı Trabzon Şube Başkanlığı’nın 19.06.2015 günlü dilekçesi, Türk Kızılayı Giresun Şube Başkanlığı’nın 16.06.2015 günlü dilekçesi, Türkiye Kızılay Derneği İlkadım Şube Başkanlığı’nın 18.06.2015 gün ve 11 sayılı yazısı, Türk Kızılayı Atakum Şube Başkanlığı’nın 11.06.2015 gün ve 7 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2789 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2a, F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.2c paftalarının bulunduğu alanda,  imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/209 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 09.06.2015 gün ve 1196 sayılı yazısı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 19.06.2015 gün ve 81249893-300-(55010100806)-6652 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2790 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b paftası ve uygulama imar planı F36b.21b.3a ve F36b.21b.4b paftalarının bulunduğu alanda, ağaçlandırılacak alan kullanımının konut alanı kullanımına, belediye hizmet alanı kullanımının ise ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/211 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 23.06.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2850 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4b ve F36b.22a.1c paftalarının bulunduğu alanda,  konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-126) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-90) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2851 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/46 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 gün ve 9/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına 20.03.2015, 26.03.2015, 27.05.2015 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2852 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d paftası, uygulama imar planı F36c.05d.1d, F36c.05d.1c ve F36c.05d.2d paftaları, 1767 nolu parselin bulunduğu alanda, mahkeme kararının ve kurul kararının yerine getirilmesi amacıyla, TCDD alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına, park alanı kullanımının ise TCDD alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-127) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-14)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2015 gün ve 30673830-754-E.1315-3865 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2791 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a, F36b.16b ve F36b.16d paftaları, F36b.16a.3c, F36b.16b.4d, F36b.16d.2c ve F36b.16d.2d paftaları, 11549, 11895 ve 11795 nolu adaların bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, park, spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı kullanımının sağlık alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-128) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-56 )1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2015 gün ve 32441223-310.01.03-1622 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2792 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle oluşacak trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla 10 metrelik yolun 15 metre olarak genişletilmesine ilişkin (PİN:1077-129) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-57) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2793 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F37c.05d.3b ve F37c.05c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 30.06.2015 gün ve 1463650-61 sayılı yazısı doğrultusunda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:607-16) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2794 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c ve F36.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.2c, F36b.17c.1d, F36b.17c.4a ve F36b.17d.3b paftalarının bulunduğu alanda,  park, yol, eğitim alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-130) nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-91) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2795 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09d paftası ve uygulama imar planı F36a.09d.3c paftasının bulunduğu alanda, SASKİ’nin 17.06.2015 gün ve 5644 sayılı yazısı doğrultusunda, belediye hizmet alanı, park ve teknik altyapı alanı kullanımlarının SASKİ Atıksu Arıtma Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında tesis içinde kalan mülkiyetlerle ilgili soruna çözüm bulmak amacıyla sanayi alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-131) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-58) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2796 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.05.2015 gün ve 103962 sayılı yazısı doğrultusunda, kamulaştırma planına uygun olarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-132) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-92) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2797 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.3d, F36b.22b.4c paftaları, 110 ada 604 ve 620 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 29.05.2015 gün ve 41282175/754 sayılı yazısı doğrultusunda, Devlet Hastanesi alanı kullanımının, lise alanı ve hastane alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-133) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-93) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2798 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22b, F36b.23a, paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.3b, F36b.22b.3c, F36b.23a.4a, F36b.23a.4d, F36b.23a.4c paftalarının bulunduğu alanda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 gün ve 1463566-3208 sayılı yazısı doğrultusunda ulaşımla ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla köprü ve viyadüğün plana işlenmesine ilişkin (PİN:1077-134) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-94) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2799 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasının bulunduğu alanda, tescilli binaların plana işlenmesine ilişkin (PİN:1055-95) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2800 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.2c ve F36b.22d.2d paftalarının bulunduğu alanda, konut, park, otopark ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-135) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-96) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2801 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, 1722 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 1723 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin Toros Tarım Samsun Üretim Tesisleri’nin 23.06.2015 gün ve 236 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Söz konusu talep, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2803 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.24d, F36b.23c, F36b.04a paftaları ve uygulama imar planı F36b.23c.3a, F36b.23c.3b, F36b.23c.3c, F36b.23c.3d, F36b.24d.3a, F36b.24d.3b, F36b.24d.3d, F36b.24d.4a, F36b.24d.4b, F36b.24d.4d, F36b.24d.4c, F36b36c.04a.1b ve F36c.04a.2a paftalarının bulunduğu alanda,  dolgu planı hazırlanmasına ilişkin (PİN:1077-136) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:905-15) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2804 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Yeni Mahalle, uygulama imar planı F36b.23d.1a paftası,  1236 ada 20 ve 21 no’lu parseller ve 7988 ada 15 no’lu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 9/29 (PİN:4848-22) sayılı kararıyla; yapılan imar uygulamasında parselin sehven unutulduğu ve yanlış tescil yapıldığı, bu durumun düzeltilmesi sebebiyle park alanı kullanımının bir kısmının h:6.50m yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 11547413-301.03-E71402 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2805 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2a paftası, 11091 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve (PİN:1055-86) 12/49 sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımdaki alanın 420m2lik kısmı jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alan niteliğinde olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan etütlerle önlemli alan olarak heyelan kapsamından çıkartılmıştır. Bu doğrultuda uygun olmayan alan şartının kaldırılarak ada bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı kararı belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.06.2015 gün ve 94651478/301.05.03/1248/6730 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2806 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3d paftası, 7887 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve (PİN:1055-85) 12/44 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.06.2015 gün ve 94651478/301.05.03/248/6730 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2807 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kemalpaşa Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III paftası, 84 ada 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ve 255 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/46 (PİN:912-11) sayılı kararıyla; ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki alanın toplam inşaat alanı değişmeden, blok nizam 4 kat E:1.70 TAKS:0.40 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2808 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III ve 21M-IV paftaları, 996 ada 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/51 (PİN:912-12) sayılı kararıyla; ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu ve ayrık ikiz nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının birleştirilerek alanın toplam inşaat alanı değişmeden, KAKS:2.04 TAKS:0.40 Yençok:12.50m yapılaşma koşullu ve S:2.04 ve S:0.40 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2809 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Balıklar Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/50 sayılı kararıyla; Balıklar Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2810 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Dededağı Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/48 sayılı kararıyla; Dededağı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2811 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gökçeağaç Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/47 sayılı kararıyla; Gökçeağaç Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2812 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Bakırpınar Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 1/49 sayılı kararıyla; Bakırpınar Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 11.06.2015 gün ve 87527914-301.05/509 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 2813 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, 6360 Sayılı Yasa kapsamındaki değişikliklerden dolayı İller Bankası tarafından Vezirköprü Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, koruma amaçlı imar planı, III.derece arkeolojik sit alanı planlarının (jeolojik ve jeoteknik etütler dahil) yapılması işinin devam ettirilmesi için Büyükşehir Belediyesinden yetki alınmasının gerektiği Vezirköprü Belediye&am