SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.07.2019 MECLİS KARARLARI


MECLİS KARARLARI:

 1. (K.NO:209) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.05.2019 tarih ve 20990 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ den kullanacağı  Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 2.182.432,00  (ikimilyonyüzseksenikibindörtyüzotuziki) TL EK  krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve  Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  Mustafa DEMİR 'in yetkili kılınması oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:210) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25269 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyemizin ortağı olduğu, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi (% 32,71 hisse), Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi (% 20 hisse) ve SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketlerinin (4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 4. maddesinin (g) bendi 7. fıkrası gereği % 10 hissedarı olduğumuz) yönetim kurulu   ve genel kurulunda Büyükşehir Belediyemizi temsilen  aşağıda belirtilen şekilde yetkilendirmeler oybirliği ile kabul olundu.

ŞİRKET ÜNVANI

 

 

ADI-SOYADI

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

GENEL KURUL

 

 

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi

 

 

Mustafa DEMİR

 

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Genel Kurul Temsilcisi

 

 

Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi

 

 

Mustafa DEMİR

 

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Genel Kurul Temsilcisi

 

 

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

 

 

Süleyman DEMİRTAŞ

 

Özel Kalem Müdürü

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Genel Kurul Temsilcisi

 

 

 

 

 1. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25278 sayılı; Merkezi Finans ve İhale Birimi, Şehir Eşleştirme Programı dahilinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi” kapsamında 4 gün süre ile Portekiz’e çalışma ziyareti gerçekleştirilecek olup planlanan tarih aralığı 16-30 Eylül 2019 tarihleridir.
  Söz konusu çalışma ziyaretine proje ortağı Bafra Sürmeli Derneği temsilcisi Züleyha TAN, Zenişan TAN , Fadile YAŞAR ile proje personeli Merve GÜVEN KURT ve Belediye personeli Volkan ARSLAN’a hizmet damgalı pasaport verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 30.05.2019 tarih ve 20992 sayılı; Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 06.05.2019 tarih ve 42504797-349/250 sayılı yazıları ile Alaçam ilçemiz halkının Cumhuriyet Meydanı ile Geyikkoşan Mesire Yeri arasında gezi amaçlı yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere yaz döneminde 01.06.2019 – 15.09.2019 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyemize ait olan Üstü Açık Gezi otobüslerinden 1 adedini; şoförü, akaryakıtı, bakımı ve onarımı Alaçam Belediyesine ait olmak üzere tahsisi talep edilmektedir.
   Söz konusu aracın tahsisi için Alaçam Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan ekli Protokolü imzalamak üzere; Belediyemiz adına Genel Sekreterimiz İlhan BAYRAM’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.06.2019 tarih ve 24610 sayılı; Çarşamba (Samsun) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapımı işinde kullanmak üzere maliyetin 1.600.000.-(birmilyonaltıyüzbin) TL’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan 1.950.352,99.-(birmilyondokuzyüzellibinüçyüzelliikiTL doksandokuzKr) TL’si için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar)  karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR'in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4.  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.06.2019 tarih ve 24611 sayılı; Samsun (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapımı işinde kullanmak üzere maliyetin 2.750.000.-(ikimilyonyediyüzellibin) TL’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan 3.794.861,42.-(üçmilyonyediyüzdoksandörtbinsekizyüz altmışbirTLkırkikiKr) TL’si için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar)  karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25365 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36a.3 paftasının, bulunduğu alanda kentsel ve bölgesel alt yapı alanı ( eğitim alanı) kullanımı oluşturulmasına ilişkin, (PİN:1076-39) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25367 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, nazım imar planı F36a.19b. ve F36a.20a paftaları, uygulama imar planı  F36a.19b.3b ve F36a.20a.4a paftalarının bulunduğu alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2019 tarih ve 93642556-756.01-E.8720468 yazısı doğrultusunda Eğitim Alanı kullanımı (otizim öğrencileri için özel eğitim uygulama okulu) oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-501) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:28802-37) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25378 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi nazım imar planı F36a.19c ve F36a.20d paftaları ile uygulama imar planı F36a.20d.4a, F36a.20d.1d, F36a.20d.1c, F36a.20d.1a, F36a.19c.3b ve F36a.19c.2c paftalarının, bulunduğu alanda Atakum revizyon imar planı kapsamında sehven yapılan dönüşüm hatasının düzeltilmesine ilişkin; (PİN: 1077-494) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:28802-34) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25379 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Ulugazi Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22a paftası, 11820 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının bir kısmının ticaret alanı kullanımı dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN: 1077-495) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 18.06.2019 gün ve 36173590-310.01.03-2424/E.7011 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25380 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, tapunun Kılıçdede Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22b paftası 7947 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin;  (PİN:1077-496) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 29.04.2019 gün ve 361735590-310.01.02-2013/E.5348 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25381 sayılı; Atakum  İlçesi sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin;  (PİN:1077-497) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 18.06.2019 gün ve 324412223-310.01.02-561 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25382 sayılı; Çarşamba İlçesi sınırlarında, Eğercili Mahallesi,  nazım imar planı F37d.02d ve 37d.02a paftaları, 108,109,110 ve 111 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, biyokütle enerji tesisi kullanım alanı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4928-44 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 30.05.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25383 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Yalı Mahallesi,  nazım imar planı F38d.01d ve F38d.1c paftalarının, bulunduğu alanda, park ve konut alanı kullanımının yeniden düzenlenerek, camii, park ve konut alanı kullanımı oluşturulmasına  ilişkin;  (PİN:4897-45) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 16.06.2019 gün ve 37035960-310-E.1126/3119 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25384 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c paftası uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.2d  paftalarının bulunduğu alanda mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; (PİN:1077-498 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-281) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25385 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c paftası uygulama imar planı F36b.17c.3a, F36b.17c.2d, F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-499) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN: 1055-282) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25386 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda  ticaret + katlı otopark kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2019 gün ve 11/152 sayılı kararıyla kabul edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğine,  İlkadım Belediye Başkanlığının 30.05.2019 tarih ve 36173590-310.01.03-2350 /E.6607 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
  Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25387 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, 11966, 11968 ve 11969 adaların bulunduğu alanda mahkeme kararı doğrultusunda park ve konut alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-500) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:28802-36) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25355 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d paftası, 398 ada 9 nolu  parselin bulunduğu alanda, resmi kurum(müftülük) alanı kullanımının belediye hizmet alanı ve iş merkezi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-487) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 22.05.2019 gün ve 30673830-754-E.2703 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25356 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında,   Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25a paftasının, bulunduğu alanda, küçük sanayi sitesi alanı, jandarma alanı, belediye hizmet alanı ve taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesiyle birlikte otopark kullanımı oluşturulması ilişkin: (PİN:4929-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Asarcık Belediye Başkanlığının 20.11.2018 gün ve 72424659/260 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25357 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi nazım imar planı F36d.16c paftası, 547 ve 548 adaların bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:4940-38) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 13.09.2018 gün ve 29388358-754-E.1870 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25359 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, Alanlı Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası 1533 ada 2 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 28802-29) 9/44 sayılı kararıyla; 3 katlı iki adet kütlenin mevcut inşaat haklarından daha düşük olacak şekilde birleştirilmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.05.2019 gün ve 84211085-517.03-E.105 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25360 sayılı; İlkadım  İlçe Belediyesi sınırlarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1a paftasının, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve (PİN: 1055-275) 8/44 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 4/62 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, mevcut yollar korunacak şekilde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 19.06.2019 gün ve 94651478-301.05.03-293/E.7039 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25361 sayılı; İlkadım  İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasının, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve (PİN: 1055-275) 8/44 sayılı kararıyla; plan notu değişikliğine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 19.06.2019 gün ve 94651478-301.05.03-293/E.7039 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25363 sayılı; İlkadım  İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasının, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve (PİN: 1055-274) 8/45 sayılı kararıyla; 32 adet trafo binası oluşturulmasına  ilişkin; oy birliği ile daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesi uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 19.06.2019 gün ve 94651478-301.05.03-293/E.7039 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu dairesine iade edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25400 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;     İlimiz sınırlarında ekli krokide ve listede belirtilen yolların isimlendirilmesi teklifi,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. (K.NO:211) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25280 sayılı; Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü emrinde Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan Ali Seyfi KÜÇÜKGÖNCÜ’nün Genel Sekreter Yardımcısı Kadrosuna 31.05.2019 tarihinde ataması yapılmış olup, 25.06.2019 tarihinde görevine başlamıştır.
  Yapılan atama, Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 26.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 08.07.2019 tarih ve 25924 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve Belediye Meclisimizce 11.07.2014 tarih ve 237 sayısı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
   Söz konusu yönetmeliğin 15.40 maddesi 14 Temmuz 2015 tarih 271 karar numaralı ve 15.9, 15.14, 28.3 ve 29.1 maddeleri 14.09.2015 tarih, 360 karar numaralı Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile değiştirilmiştir.
  Bu her iki karar doğalgaz kullanacak vatandaşların aleyhine olduğu, 14 Temmuz 2015 tarih, 271 saylı karar ile doğalgaz kanal kazılarının genişliği, yerinde yapılan ölçümlere göre %600 arttırılmış olduğu, 14 Eylül 2015 tarih, 360 numaralı karar ile de teminat mektubu bedelinin %100 olarak belirlenmesi uygulamalarının, doğalgaz birim fiyatının belirlenmesinde doğal gaz birim fiyatlarını arttırdığı tespit edilmiştir.
  Bu kapsamda; özellikle büyük şehir belediyeleri tarafından belirlenen AYKOME bedelleri olmak üzere alt yapı yatırımlarına ilişkin bedellere ilişkin olarak, doğal gaz dağıtım şirketlerinin temel bir ihtiyacı karşılamak üzere yatırım yaptıkları ve yaptıkları yatırım harcamalarının tarifeler yoluyla vatandaşlara yansıtıldığı dikkate alınarak söz konusu bedellerin fahiş düzeyde belirlenmemesi, maliyetleri yansıtır düzeyde belirlenmesinin (kâr amacı güdülmemesinin) ve mümkün mertebe dar bir skala oluşturulmasının, bunun yanında maliyetleri mümkün mertebe düşük tutmaya yönelik gerekli kolaylıkların sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlgili maddelerin;
   15.9 maddesinin:Aykome Yönetmeliğinde belirtilen hususları yerine getirirerek kazı ve çalışma izin belgesi alan kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren çalışmalarına başlarlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü’nce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt, kaplama, parke, bordür, ve sair yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu hususunda Aykome Şube Müdürlüğüne, ilgili kurum veya lisans yetkisine haiz şirketlerden noter onaylı taahhütname verilecek olup, örneği Aykome tarafından hazırlanacak olan bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır.  Belirli protokoller kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşların söz konusu yükümlülükleri, protokolleri kapsamında değerlendirilecektir. (14 Eylül 2015 tarih 360 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla değiştirildi.)yeniden düzenlenerek Kazı ve Çalışma İzin Belgesinde belirtilen tarihten itibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar. İlgili kurum/kuruluş/kişi adına iş yapan yüklenicilerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü’nce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt, kaplama, parke, bordür, ve sair yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu hususunda Aykome Şube Müdürlüğüne, ilgili yatırımcı kuruluş ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme süresi içerisinde geçerli olmak şartı ile bir taahhütname verecek, örneği Aykome tarafından hazırlanarak yükleniciye verilen bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır.  Belirli protokoller kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşların söz konusu yükümlülükleri, protokolleri kapsamında değerlendirilecektir. ”şeklinde değiştirilmesi,
   5.14 maddesinin:Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından gerçekleştirilen işlerde teminat alınmaz.” yeniden düzenlenerek, “Resmi,Belediye Ortaklığı,hazine adına yatırımlarını yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır” şeklinde değiştirilmesi,
   28.3 maddesinin:Üstyapı ilgili kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve ilgili belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. Bu kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler tamiratlarını kendileri yapacaklar ise 3 yıl süre boyunca söz konusu güzergahın üst yapı tamiratlarının kendi sorumluluklarında olduğunu, çalışma mahallinde meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi manevi tüm sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten noter onaylı taahhütname vereceklerdir. 3 yıl süre zarfında zeminde yapımından kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyesince söz konusu sorunun kendilerine yazılı veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içersinde gerekli trafik önlemlerini almak ve 5 gün içerisinde üstyapı tamiratlarını yapmakla yükümlü olup, aksi takdirde ilgili tamiratlar Belediyesince yapılıp bedeli 5 misli ile kendilerine rücü ettirilir. Ayrıca verilmiş olan tüm kazı izinleri iptal edilir. Diğer yandan üst yapı tamiratları kendi taahhüdünde bulunan kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler ilgili Belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamiratlarını yaptırmak zorundadır” yeniden düzenlenerek“ Üstyapı ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve ilgili belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. Resmi, Belediye Ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz  şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır. Ancak bu şirketler üst yapı tamiratlarını kendileri yapacaklar ise1 yıl süre boyunca söz konusu güzergahın üst yapı tamiratlarının kendi sorumluluklarında olduğu ,çalışma mahalinde meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi ve manevi tüm sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten bir taahhütname vereceklerdir.1 yıl süre zarfında zeminde yapımından kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyesince söz konusu sorunun kendilerine yazılı veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içersinde gerekli trafik önlemlerini almak ve 5 gün içerisinde üstyapı tamiratlarını yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca üst yapı tamiratları kendi taahhüdünde olan yatırımcı kuruluşlar ilgili belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamiratlarını yaptırmak zorundadırlar” şeklinde değiştirilmesi,
  29.1 maddesinin: “Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüdü edilmiş ise teminat üstyapının bitiminden 3 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.” Yeniden düzenlenerek “Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüdü edilmiş ise teminat üstyapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.” şeklinde değiştirilmesi,
   15.40 maddesinin d bendinin:Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır. Ancak belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan Saski Genel Müdürlüğü’nün alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas ataşmanlarla, var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır” yeniden düzenlenerek “Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır. Ancak belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan tarife metodolojisine haiz lisans şirketlerinin alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas ataşmanlarla, var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi teklifi gündeme alınarak, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.07.2019 tarih ve 25929 sayılı; Belediyemizin, kanunlarla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
  5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununun7/o maddesin ile Belediyemize ‘Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek ’görevleri verilmiştir.
   Belediyemizin, kültür ve tarihini aydınlatacak eski eserlerin yaşatılarak korunmasını amaçlı olarak bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, kültürel mirasın korunmasında büyük çabalar göstermiştir.
  Saathane Meydanı ve çevresinin, tarihsel kültürel ve ticari niteliği, kent yaşamındaki güncel konumu ve bu anlamda hem simgesel hem de işlevsel bir öneme sahip olması dolayısıyla, buranın kamusal bir alan olması için, Belediyemizin, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Bölge Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün karşılıklı anlayış ve işbirliği ile ‘Saathane Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi çalışmalarını tamamlanmıştır.
  Söz konusu proje kapsamında, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri gösterilen Medrese binası ve Taşhan’nın kültürel sosyal, ticari ve Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmaları için yapılacak protokolü imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter İlhan BAYRAM‘a yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

 

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

ALANI (m2)

NİTELİĞİ

1

 

PAZAR

47

 

168

 

31

 

423,20

 

MEDRESE

 

2

PAZAR

47

23

17

796,30

TAŞHAN


(12 TEMMUZ 2019 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.05’de toplantı kapatıldı.)