SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.07.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

  1. 19 Mayıs ilçe Belediye Başkanlığının 11.06.2018 tarih ve 1486 sayılı; 2018 Mali Yılı Bütçesine 6.000.000,00 TL’lik ek bütçe yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 26.06.2018 tarih ve 539 sayılı; Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan Samsun Balık Halindeki, 14 adet 40 m2lik komisyoncu bürosu, 4 adet 20 m2lik balıkçılar birlik ve kooperatif bürosu, 6 adet 52 m2lik soğuk hava deposu ve 9 adet 40 m2lik soğuk hava deposunun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2006 tarih ve 455 sayılı kararına istinaden, 10(on) yıllığına tahsis edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2008 tarih ve 1146 sayılı kararıyla karar verilmiş olup, tahsis süresi 22.08.2018 tarihinde sona erecektir.                                                                                                                                                           Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2006 tarih ve 455 sayılı kararında; büroların günlük m² yer tahsis ücretleri 0,24 TL soğuk hava depolarının günlük m² yer tahsis ücretleri 0,17 TL olarak belirlenmiştir. 2006 yılındaki günlük m² birim fiyatları yıllık değerleme oranları dikkate alınarak 2018 yılına güncellendiğinde büroların günlük m² yer tahsis ücretleri 0,58 TL soğuk hava depolarının günlük m² yer tahsis ücretleri 0,41 TL olarak tespit edilmiştir.                                      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin j fıkrasında “Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha ilgili mevzuatına göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.” hükmü, “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18.maddesinin e fıkrasında “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”hükmü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinin t fıkrasında “Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.” hükmü ve 19.06.2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’nin 12. maddesinde ise yer tahsisi belirlemede Belediye Encümeninin yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.                                                                                                                                                         Bu nedenle; Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Samsun Balık Halindeki bürolar ile soğuk hava depolarının tahsis işlemleri ile ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği”nin 12. maddesi doğrultusunda Balık Halindeki 14 adet 40 m2lik komisyoncu bürosu ile 4 adet 20 m2lik balıkçılar birlik ve kooperatif bürosunun, günlük 0,58 TL/m² yer tahsis ücreti üzerinden, 6 adet 52 m2lik ve 9 adet 40 m2lik soğuk hava deposunun ise günlük 0,41 TL/m² yer tahsis ücreti üzerinden 5(beş) yıl süre ile tahsis verilmesi, tahsis işlemlerinin yapılması ve tahsis işlemleri usul ve esaslarının belirlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  3. Kaynak Geliştirme ve İştirakler 29.06.2018 tarih ve 544 sayılı; Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Samsun İli, Terme İlçesi Yalı Mahallesi Çamlık Sokak No:5 adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz Terme İlçesi, Yalı Mahallesi, 406 ada 1 no’lu parselde kayıtlı, Terme Şehirlerarası Yolcu Terminalinin işletme hakkının devir edilmesi düşünülmektedir.                                         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının belirtildiği 7. maddesinin (l) fıkrasında “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.” hükmü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”hükmü yer almaktadır.                                                       Terme  Şehirlerarası Yolcu Terminali Hizmetlerinin işletme hakkının 5(beş) yıl süre ile ihale edilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.06.2018 tarih ve 3760 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz ile Ladik Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan, Samsun İli Ladik İlçesi Mülkiyeti Maliye Hazinesi tahsisi Ladik Belediye Başkanlığına olan yüzölçümü 42.014,79 m² Bahşi Mahallesi 19 Ada 4-5 Parselde Kayıtlı Taşınmazların üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca inşa edilecek olan çok amaçlı salon yapımına ilişkin ekli protokolü, Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17.05.2018 tarih ve 2361 sayılı; TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nün 01.03.2018 tarih ve 29455352-755.99.E.90770 sayılı yazısı ile talep edilen, “Samsun-Kalın Hattı Km: 2+850 De Karayolu Üstgeçit Yaptırılması” ile ilgili TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ile imzalanacak olan protokolün kabulü ile söz konusu protokolü imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’ in yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  6. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.07.2018 tarih ve 3823 sayılı; Bilindiği üzere, Kurtuluş mücadelesinin başlangıç şehri olması nedeni ile Samsun turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Kurtuluş mücadelesinin 100. Yıl dönümünü kutlayacağımız 19 Mayıs 2019 yılında, Samsun Merkezden, Kavak ve Havza’ya, oradan da Amasya’ya uzanan 98 kilometrelik “Kurtuluş Yolu” güzergahı, gün ışığına çıkarılarak ilimiz turizmine büyük katkı vermesi planlanmaktadır.                                                                                                                                            Bu bağlamda, bu tarihi Kurtuluş Yolu güzergahında yol kenarında bulunan binalardan, sıvasız ve/veya boyasız görüntü kirliliği oluşturan yapılarda dış cephe iyileştirme, (sıva, boya, aydınlatma, kaplama, yenileme vb. her türlü imalat) işlerinin yapılması gerekmektedir.                                 Söz konusu unsurların,  5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinin “Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapabilir” hükmü gereğince Kurtuluş yolu güzergahının Badırlı köyü-eski Ankara yolu ayrımından itibaren Kavak ve Havza ilçeleri ile Amasya sınırına kadar olan bölümde, yukarıda açıklanan çalışmaların masraflarının tamamının Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanarak yaptırılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.06.2018 tarih ve 1587 sayılı; İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan, kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olan 10 adet spor tesisi Büyükşehir Belediye Meclisinin aşağıdaki tabloda belirtilen meclis kararları ile  9 tanesi 5 yıl süreli, 1 tanesi 10 yıl süreli olmak üzere aylık kira bedeli karşılığında yine aşağıdaki tabloda belirtilen amatör spor kulüplerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 15. maddesinin (h) bendi doğrultusunda tahsis edilmiştir.                                                                     Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 89801662-250-E.6182 sayılı yazısı ekinde gönderilen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Genel Kurulunun 2017/1 esas no.lu ve 5415/1 karar no.lu İçtihadı Birleştirme Kararında, “Spora verilen desteğin, özünde bir kamu hizmeti sayılması mümkün olmakla birlikte, gerek 5393 sayılı Kanun’da gerekse 5018 sayılı Kanun’da kamu idaresinin mülkiyetindeki bir taşınmazı, sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilebilmesine imkan tanınmıştır. Belediyenin taşınmazlarını tahsis ettiği … Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün, Belediyece yerine getirilmesi gereken hizmetleri, amaç edinmesi ve ilçedeki sportif faaliyetleri yürüterek toplumsal fayda sağlaması bu kulübe kamu kurum ve kuruluşu niteliği kazandırmamaktadır. Ayrıca spor kulübüne yapılan bu tahsisin, 5393 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesinde düzenlenen, gerek sosyal ve ekonomik amaçlı arsa ve konut üretimi gerekse bunların tahsis edilebileceği gerçek ve tüzel kişiler kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla, Belediye Meclisine 5393 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile verilen taşınmazların tahsis yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp bu yetkinin kullanımında yine 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 47’inci maddesinde getirilen düzenlemelere riayet edilmesi gerekirken, …Belediye Meclisinin mezkur kararında bu düzenlemelere uyulmamış ve kamu kurum ve kuruluş niteliği taşımayan Spor Kulübüne Belediye taşınmazları tahsis edilerek Belediye Meclisine verilen yetki aşılmıştır. Öte yandan, söz konusu tahsislerden bedelli olması, yapılan işlemin tahsis niteliğini ortadan kaldırmamakta ve taşınmazın kiralandığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki, Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması için Belediye Meclis Kararı tek başına yeterli olmayıp böyle bir durumda 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” denilmektedir.                                                                                                  Bu nedenle aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğumuz taşınmazların Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi uyarınca tahsislerinin kaldırılması teklifi, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

Tahsis Verilen Amatör Spor Kulüpleri

Niteliği

Adresi

Meclis Kararı ve Tarihi

Süre

 
 

Samsun Anakent Spor Kulübü

Halı Saha

İlimiz Atakum İlçesi 2974 No.lu Parsel Yanındaki  Halı Saha

16.11.2017/496

5 Yıl

 

Samsun Anakent Spor Kulübü

Kapalı Spor Salonu

İlimiz Atakum İlçesi 2974 No.lu Parsel Yanındaki Kapalı Spor Salonu

12.06.2015/238

5 Yıl

 

Tenis Kulübü

Tenis Kortları

Doğupark Anakent Sosyal Tesisleri yanı tenis kortları

21.11.2016/468

5 Yıl

 

Baruthane Spor Kulübü

Halı Saha

İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Spor Alanı Halı Saha

14.02.2018/71

5 Yıl

 

Pınarspor Kulübü

Halı Saha

İlimiz Canik İlçesi, Emine Kefeli Parkı Halı Saha

14.02.2018/74

5 Yıl

 

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği

Halı Saha

İlimiz Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu Sahası içi Halı Saha

14.03.2018/140

5 Yıl

 

Kadıköy Spor Kulübü

Spor Tesisi

İlimiz İlkadım İlçesi, Kadiköy Mahallesi, Aras Sokak,Kadıköy koruluğu içi spor tesisi

15.01.2014/27

5 Yıl

 

Kurupelit Belediye Spor Kulübü

Halı Saha

Atakum Halı Saha

15.12.2017/542

5 Yıl

 

Tekkeköy Beldespor Kulübü Derneği

Halı Saha

İlimiz İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 967 ada 2 nolu parsel üzerindeki Halı Saha

15.12.2017/543

5 Yıl

 

Samsun Anakent Spor Kulübü

Golf Sahası ve Müştemilat

İlimiz Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi sahil Yolu Batıpark

22.07.2016/359

10 Yıl

 
  1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.06.2018 tarih ve 1602 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Mahallesi, 780 ve 1237 nolu parsellerde bulunan  niteliği tarla olan taşınmazların 25 yıl müddetle ve bedelsiz olarak Tekkeköy Belediye Başkanlığı’na tahsisi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017  tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.                                                                                                    Tekkeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2018 tarih ve 4536 sayılı yazılarında; tahsis verilen Kutlukent Mahallesi 780 ve 1237 parseller imar uygulaması ile 2078 ada 7 parsel, 2082 ada 2 ve 3 parsellere gittiğinden söz konusu taşınmazların tahsisinin iptalini istemektedir.                                                                                                                                                          Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Mahallesi, 780 ve 1237 nolu parsellerde bulunan niteliği tarla olan taşınmazların Tekkeköy Belediye Başkanlığı adına olan tahsisinin kaldırılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.06.2018 tarih ve 1600 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 25.06.2018 tarihli, 2018/549 sayılı yazısı ile; Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen, İlimiz Atakum İlçesi, Batıpark dolgu alanında bulunan Golf Tesisleri, sosyal tesis ve müştemilatlarının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.                                                                                                                                                        5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                                          Bu nedenle; İlimiz Atakum İlçesi, Batıpark dolgu alanında bulunan Golf Tesisleri, sosyal tesis ve müştemilatlarının işletme hakkının, belirlenecek kira bedeli ve süre ile Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine verilmesi ve Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi ile Belediyemiz arasında hazırlanan ekli protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 08.06.2018 tarih ve 256 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi  Meclisi’nin 16 Kasım 2017 tarih ve 21/501 sayılı  kararı ile ekli listede yer alan plaka ve şase no’ları yazılı 70 adet otobüsün aylık 25 tam bilet bedelle ve 5 yıl süre ile plaka takılma işlemleri yapıldıktan sonra tüm işletme giderleri (Yakıt,Bakım Onarım,Vergi ve Harçlar vb. giderler) Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından karşılanmak üzere, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş’ye kiralanması kararı alınmıştır.                           Ekli listede şase ve plakaları belirlenen araçların tüm yakıt Bakım Onarım ve Harçlar Trafik Kasko vb. giderlerin Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.San.Tic. A.Ş tarafından karşılandığı dolayısıyla kaza sonrası oluşacak olan ve karşı tarafın Sigorta Şirketi tarafından ödenecek hasar bedellerininde Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.San.Tic. A.Ş’ye ödenmesi hususunda Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak muvafakat edilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26.06.2018 tarih ve 267 sayılı;14.09.2012 tarih 346 sayılı karar ile Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San.Ve Tic.A.Ş. tarafından işletmek üzere tahsis edilen Ring ve Exspres hatları ile 30.03.2018 tarih,208/2 ile 31.08.2016 tarih ve 2016/7 sayılı ve 31.08.2016 tarih ve 2016/7 sayılı UKOME kararıyla yeni açılacak olan Exspres ve Ring hatlarının Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San.Ve Tic.A.Ş. tarafından EK’ teki listede belirtilen hat kira bedelleri doğrultusunda tahsis edilmesi ve işletilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 325 sayılı;                                   İlgi      a) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 29.06.2017 tarih ve E.6351 sayılı yazısı.                           b) 10.03.2011 tarihli Protokol                                                                                                          Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İlgi (a) yazısı ile; Samsun Büyükşehir Belediyesinin, İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu teknik desteği ile inşaat işlerini yürüttüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında, ilgi (b) tarihli imzalanan protokol ile 19 Mayıs Kadın Konukevinin işletmesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne devredilmiş olup, söz konusu protokolün 7. Maddesi gereğince en az 5 (beş) yıl uzatılmasını ve protokolün yenilenmesini talep etmektedir.                                                                                                                                               Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 3415 ada 20 parsel üzerinde bulunan 19 Mayıs Kadın Konukevinin işletilmesine yönelik protokolün, yeniden düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği protokolünü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması teklifi, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2288 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca  Mahallesi, , nazım imar planı F36a.15c paftası, 1821  ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi kullanımının, turizm+ticaret + konut kullanım alanı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-409) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 30.01.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                               Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2284 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı E35c.19c, E35c.24b, E35c.24a ve E35c.19d paftalarının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımı ve sosyal ve teknik donatı alanları kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-410) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.                                                                                                                                                     Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2269 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı yapılmasına ilişkin; (PİN:1077-416) 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 25.01.2018 gün ve 33834439-310-E.116 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                      Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2270 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy ve Devgeriş Mahalleleri nazım imar planı F36b.23c, F36c.03b ve F36b.23d paftalarının bulunduğu alanda, Samsun Valiliği Defterdarlık Kayyımlık Bürosunun 19.03.2018 tarih ve 81249893-349.01-(479-53)-5204 sayılı yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2018 gün ve 11/249 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına Canik Belediye Başkanlığı’nın 12.06.2018 tarih ve 22510021-622-E.179501 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                                                                              Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2271 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  Emirefendi Mahallesi, nazım imar planı E35c.19d paftası, 415 ada 5 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-411) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 02.07.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                 Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2272 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi, nazım imar planı 30.31KLM paftası, 241 ada 10, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu, park ile konut kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-417) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.06.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2273 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Çamalan mahallesi, nazım imar planı G37a.03c ve G37a.04d paftaları, 101 ada 1077 nolu parselin bulunduğu alan da afet konutları oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-412) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 16.05.2018 günlü dilekçe Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                                                        Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2274 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Pazarcı Mahallesi, nazım imar planı F34c.20c paftası, 229 ve 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-413) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği için, 26.06.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                        Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2275 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmetpaşa mahallesi, nazım imar planı F37d.17d paftası, 58 ada, 16.17.115.121.122.123.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135 ve 138 nolu parselleri, 61 ada 5,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31,32,38,40,42,44,46,48,50,52,55 ve 57 nolu parseller ile 242 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, konut alanı, eğitim alanı ile sosyal ve teknik donatı alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-414)1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 29.05.2018 gün ve 72424659/144 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                         Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2276 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kulacadağ Mahallesi, nazım imar planı F36a.24d paftası, 112 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı (asfalt plenti) kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-415) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 25.05.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2278 sayılı; Çarşamba Belediyesi sınırlarında, Orta Mahalle-Hasbahçe-Helvacalı-Bafracalı- Mahalleleri sınırları içerisinde, uygulama imar planı F37d.05c.4a paftası, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve (PİN: 1299-37) 42 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/297 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan kentsel dönüşüm gelişim ve proje alanında kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çarşamba Belediye Başkanlığının ve 94272565-310.99-3704 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2279 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Tikenli Mahallesi, uygulama imar planı 30.L.IV.c  paftası, 646 ada 71 nolu parselin bulunduğu alanda,  Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve (PİN: 4760-34) 33 sayılı kararıyla; kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek özel sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 02.05.2018 gün ve 76384922-755.99-E.2995 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2280 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, uygulama imar planı F36c.21b.4c ve F35b.21b.4d paftaları, 10918 ada 1 parsel ile 10919 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve (PİN: 1055-236) 10/35 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımı düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 06.06.2018 gün ve 94651478-301.05.03-221/E.7254 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2281 sayılı; Alaçam İlçe Belediyesi sınırlarında, Yenicami Mahallesi, uygulama imar planı E35d.13d.4a paftası, 607 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve (PİN: 22043-4) 1/34 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 gün ve 8/207 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı kullanım oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Alaçam Belediye Başkanlığının 13.06.2018 gün ve 75722043-310.99-651 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2282 sayılı; Çarşamba İlçe Belediyesi sınırlarında, Kirazbucağı Mahallesi, uygulama imar planı 19K-IIa paftasının bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve (PİN: 1299-36) 43  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 gün ve 8/14 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı (özel yurt) kullanımına dönüştürülerek, mevcut sosyal tesis alanı (özel yurt ) kullanımı ile birleştirilmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çarşamba Belediye Başkanlığının 11.06.2018 gün ve 94272565-310.99-3347 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2018 tarih ve 2283 sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi sınırlarında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve (PİN: 905-107) 10/86 sayılı kararıyla; revizyon uygulama imar planı yapılmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.05.2018 gün ve 33477558-301.05-E.4224 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                         Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.07.2018 tarih ve 2258 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;                                                                         1)Çarşamba İlçesi Karakulak ve Epçeli Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen Karakulak Sokak, Balahur Sokak, Edeli Sokak ve Orta sokakların bir kısımlarına isabet eden yolun adının ‘Şehit P.Uzm. Çvş.Burak ÇEVİKER Caddesi(T.N.=4)’ olarak isimlendirilmesi ile mevcutta bulunan bu yollara tanıtım numaralarının verilmesi,              2)Canik İlçesi Gaziosmapaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘‘Tekkeköy Sokak(T.N.=155)’ olan adının  ‘‘Şehit Polis Memuru Mesut YILMAZ Sokak (T.N.=155) olarak değiştirilmesi,                                                                                                             3)Terme İlçesi Akbucak Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Şehit Jandarma Er Vahittin CAN Sokak(T.N.=5)’ olarak isimlendirilmesi,                                            4)Terme İlçesi Hüseyinmescit Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘‘Sülüngür Sokak(T.N.=51)’ olan adının ‘Şehit P.Onb. Sedat MEKAN Sokak(T.N.=51)’ olarak isimlendirilmesi,                                                                                                            5)Bafra  İlçesi Fatih  Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘‘Sancak Sokak(T.N.=56)’ olan adının  ‘Albay Yakup Selim TOMAÇ Caddesi(T.N.=56) olarak değiştirilmesi,                                                                                                                                     6)Bafra  İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Gülen Sokak(T.N.=21)’ olan adının  ‘700.Sokak(T.N.=21) ve  ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Gülen 2.Sokak(T.N.=19)’ olan adının  ‘701.Sokak(T.N.=19) olarak değiştirilmesi,                                                                                                                                                        7)İlkadım İlçesi Liman Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun adının  ‘1815.Sokak (T.N.=45) olarak isimlendirilmesi,                                                                         8)İlkadım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun adının  ‘1816.Sokak (T.N.=85) olarak isimlendirilmesi,                   &a