SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.11.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 13 Ekim 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19/10/2009 tarih ve 122 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 yılı Stratejik Planı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/10/2009 Tarih ve 124 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 yılı Performans Programı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12/10/2009 tarih ve 1861 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 20/10/2009 Tarih ve 1174 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 06/10/2009 Tarih ve 270 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 23/10/2009 Tarih ve 286 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2009 Tarih ve 3261 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1457 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 8425 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu  parsellerin bulunduğu alanda kültürel tesis alanı ve yol kullanımının ticaret alanı kullanımına  çevrilmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 19.08.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1798 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftasında 1756 ada, 5 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının araç ve showroom amaçlı kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 19.10.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1764 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında F36.a3 paftasında, Samsun Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 07.10.2009 gün ve B.09.4.İLM.4.55.00/754.01.110-3705 sayılı yazısına uygun olarak Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen ve 04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, koordinat sınırları Ondokuz Mayıs Üniversitesi sahasına denk gelen alanda Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturulmasına ilişkin 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1771 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftasında 1238 ada, 1 nolu parselde Devlet Malzeme Ofisi’nin bulunduğu alanda Samsun Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13.10.2009 gün ve B.07.4.DEF.0.55.06-55180107256/8358 sayılı yazısına uygun olarak resmi alan kullanımının merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1877 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Köyü uygulama imar planı F36b.16c.3b, F36b.16c.3c, F36b.17d.1b ve F36b.17d.1c paftalarında, raylı sistem depolama işlik alanına raylı sistem için gerekli olan yeni düzenlemelerin yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/233 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından, 09.10.2009 gün ve 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1763 ve 1753 sayılı, 11.09.2009 gün ve 1744 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1870 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi nazım imar planı F36b.16c ve F36b.16d paftalarında konut, sosyal donatı, yol ve park kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1871 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.4c, F36b.22c.4d, F36c.02b.1a ve F36c.02b.1b paftalarında tapuda Düvecik Köyü 6008, 6009, 6013, 6014, 6016 ve 6035 nolu adalar ile 176, 177, 241 ve 247 nolu parsellerin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  05.10.2009 gün ve 18/64 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/216 sayılı kararına göre kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, E=1.40 ve TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut alanları, park, pazar yeri ve otopark alanı kullanımlarının yol aksları yeniden düzenlenerek Meslek Yüksek Okulu, ticaret ve konut alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ve kaldırılan yeşil alanların karşılığı olarak konut alanı kullanımının ve bitişiğindeki plansız alandan park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.10.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-270 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1872 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.3a ve F36b.23d.3b paftalarında tapuda Hasköy Mahallesi 4769 ada 20 parsel ve 10481 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  05.10.2009 gün ve 18/65 sayılı kararıyla; çocuk bahçesi kullanımının kaldırılarak konut alanı kullanımına dahil edilmesi yanında konut alanının köşesinden trafiği rahatlatmak amacıyla bir miktar vuruntu yapılması, 10m. en kesitli yolun 12m. en kesite çıkarılması ve kaldırılan yeşil alanın karşılığı olarak konut alanından park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.10.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-270 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1873 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03d.1b paftasında tapuda Gürgenyatak Köyü 10598 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  05.10.2009 gün ve 18/66 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/227 sayılı kararına uygun olarak konut alanı kullanımının bir kısmının Telekomünikasyon Alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.10.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-270 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1874 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.4d, F36b.22d.3c, F36c.02a.2b ve F36c.02b.1a paftalarında tapuda Dereler Köyü 6001, 6046, 6047, 6050, 6051, 6062, 6063, 6064 ve 6065 nolu adaların bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  05.10.2009 gün ve 18/67 sayılı kararıyla; konut alanı, yol, park, sağlık ocağı ve lise alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.10.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-270 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1878 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mah. uygulama imar planı  F36c.03b.2b paftasında, 219 ada 62 nolu parselin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin  07.07.2009 gün ve 14/82 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/225 sayılı kararına göre kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Samsun Ticaret Borsası Ticaret Odası Tesis Alanı kullanımı orman sınırı içerisinde kaldığından kalan alanının STSO kullanımındaki alanın çekme mesafeleri ve plan notu işlenerek yeniden düzenlenmesine ilişkin; oyçokluğu  ile   kabul  edilen   uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 13.07.2009 gün ve 1849 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1881 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi uygulama imar planı F36c.04a.4b, F36c.04a.3d ve F36c.04a.4c paftalarında tapuda Kutlukent 431 ada 15, 16 parseller ve Hazine Mülkiyetindeki 1260 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  12.10.2009 gün ve 22/141 sayılı kararıyla; Belediye Hizmet Alanı ve park kullanımlarının E=1.00 yapılaşma koşullu Sağlık Tesisi Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve kaldırılan yeşil alanın karşılığı olarak plansız alandan park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.10.2009 gün ve 3198 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1879 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy-Aşağıçinik yolu üzerinde uygulama imar planı F36c.05d.4b, F36c.05d.4c, F36c.05d.3d ve F36c.05d.3a paftalarında Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.10.2009 gün ve 21/135 sayılı kararıyla; 04.09.2009 tarih ve 2224 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına uygun olarak 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları içerisinde koruma amaçlı imar planı değişikliği hazırlanmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen koruma amaçlı imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.10.2009 gün ve 3198 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1880 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04c.2a ve F36c.04c.2b paftalarında tapuda Tekkeköy 1057, 1058, 1059, 1060 ve 1066 nolu adaların bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  12.10.2009 gün ve 21/140 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/226 sayılı kararına göre kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak park, konut, ilköğretim ve spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.10.2009 gün ve 3198 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1864 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3d paftasında tapuda Alanlı Mahallesi 297 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin 09.10.2009 gün ve 19/93 sayılı kararıyla parsel alanı içerisindeki farklı kullanım kararlarını birleştirerek hastane alanı kullanımına ilave edilmesi, çekme mesafelerinin belirlenerek yapılaşma hakkının E=2.30 olarak düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1865 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında tapuda Alanlı Mahallesi 338 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.10.2009 gün ve 19/94 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesi adanın yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıdığından oy birliğiyle red edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1866 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2b paftasında tapuda Balaç Köyü 223 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.10.2009 gün ve 19/95 sayılı kararıyla; Blok nizam 7 kat ve h=21.50 yapılaşma hakkına sahip iki adet konut kütlesinin kaldırılarak  çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek E=1.90 TAKS=0.20 yapılaşma hakkına sahip konut alanına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1867 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Güzelyalı Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında tapuda Alanlı Köyü 1535 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.10.2009 gün ve 19/98 sayılı kararıyla; 5 ve 7 katlı iki adet konut kütlesinin yapılaşma haklarının birleştirilerek, mevcut inşaat hakkında bir artışa gitmeden yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve 7 katlı tek kütle işlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1868 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.2d paftasında tapuda Atakum 36 nolu adanın bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.10.2009 gün ve 19/99 sayılı kararıyla; yol cephelerinden 5m. yapı yaklaşma sınırı ile 10m. bina derinliğinin işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1869 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1d paftasında tapuda Büyükoyumca Köyü 2633 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.10.2009 gün ve 19/100 sayılı kararıyla; h=12.50m. yüksekliğindeki iki adet yapı kütlesinin birleştirilerek yükseklik ve inşaat haklarında bir değişiklik olmadan tek kütle olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/281 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1875 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.1a ve F36b.22b.4d paftalarında tapuda Kılıçdede Mahallesi 9783 ve 9784 nolu adaların bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin  16.10.2009 gün ve 19/60 sayılı kararıyla; serbest nizam 5 kat konut alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafeleri belirlenerek E=2.00 TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında, K yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.10.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1174 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 1876 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.25c.1c ve F36a.25c.4b paftalarında tapuda Çatkaya Köyü 1723 nolu parselin bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin  16.10.2009 gün ve 19/61 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye meclisinin 10.07.2009 gün ve 14/197 sayılı kararına göre kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının bir kısmının E=1.00 yapılaşma hakkına sahip Cezaevi alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.10.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1174 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14/10/2009 tarih ve 1878 sayılı; Sermayesinin % 99,9’u Büyükşehir Belediyemize ait Anakent İmar İnş.Tic.Ltd.Şti.’nin gerek yurtiçi ve yurtdışı bankalarından, gerekse kredi veren kuruluşlardan kredi kullanmak istemesi halinde 3.000.000,00.-TL’ye kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi ve aynı Yasanın 68.maddesinin (e) bendi gereğince borçlanma yetkisi verilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın  ve Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreteri Kenan ŞARA’nın  bankalar ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahhütnameleri  imzalamaya  ayrı ayrı  yetkili kılınmaları teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14/10/2009 tarih ve 2697 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizde 12 Haziran 2009 tarih ve 187 no’lu kararla kabul edilen “Zabıta Dairesi Başkanlığı” başlığı altındaki Ücret Tarifesinde 3 no’lu Dolmuş Hat Ücreti diğer hat ücretlerine yapılan artışa oranla sehven daha fazla artırılmıştır. 1 ve 2 no’lu Dolmuş Hat Durak Ücretleri %17 artırımla 30,00TL.’den 35,00TL.’ye, 4 no’lu Dolmuş Hat Durak Ücreti %17 artışla 16,50TL.’den 20,00TL.’ye yükseltilmiştir. 3 no’lu Dolmuş Hat Durak Ücreti ise sehven %85 artışla 16,50TL.’den 30,00TL.’ye yükseltilmiştir.   3 no’lu Dolmuş Hat Ücretinin de diğer Hatlarda olduğu gibi %17 oranında artırılması ve ücretin KDV dahil 20,00TL. olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14/10/2009 tarih ve 2677 sayılı; 2464 Sayılı Belediye  Gelirleri Kanununun İlan ve Reklam Vergisinin “Verginin tarhı ve ödenmesi” başlıklı 16. maddesinde İlan ve Reklam Vergisi Beyanname verme süresi içinde ödenir, Vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bentlerinde yazılı yıllık İlan ve Reklamlara ait vergileri Belediye Meclisleri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidir, denilmektedir. İlan ve Reklam Vergisi mükellefleri için takip eden yıllarda verginin ödenmesi ile ilgili vade tarihinin her yıl  31 Ağustos olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 15/10/2009 tarih ve 3178 sayılı; 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ; “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklindedir. 31.12.2009 da sona erecek olan; “Belediye Dahilindeki Park Ve Bahçelerde Fide Bitkilerin Bakımı Şehir Mobilyalarının Bakım Ve Temizliği Hizmet Alımı”, “Belediye Dahilindeki Yolların Bakımı ile Temizlik İşlerinde Görülen Aksaklıkların Giderilmesi Hizmet Alımı”,  “Fen İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Arazide Sunulan  Hizmetlerde Görülen Aksaklıkların Giderilmesi Hizmet Alımı”, “Doğal Taş Kesme Üretim Tesisleri Hizmet Binası Ve Çevre Temizliği İle Üretim Hizmetlerine Yardımcı Olunması, Ürünlerin İstifi İle Araca Yüklenmesi Hizmet Alımı” ihalelerinin yerine belediyemiz hizmetlerinin aksamadan ve kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla  01/01/2010 – 31/12/2013 tarihleri arasında yıllara yaygın olacak şekilde “Belediye Dahilindeki Park Ve Bahçelerde Fide Bitkilerin Bakımı  Hizmet Alımı”, “Belediye Dahilindeki Yolların Yapım Bakım Onarım ve  Arazi Hizmetlerinde Görülen Aksaklıkların Giderilmesi Hizmet Alımı”, “Doğal Taş Kesme Üretim Tesisleri Hizmet Binası Ve Çevre Temizliği İle Üretim Hizmetlerine Yardımcı Olunması, Ürünlerin İstifi İle Araca Yüklenmesi Hizmet Alımı” işlerinin  ihale  edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 35. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 3336 sayılı; Samsun ili Atakum ilçesi Balaç mevkii yol güzergahı ve çevresi için F36b16d2d-F36b16d2c halihazır paftalarını kapsayan alanda imar çalışmalarının yapılabilmesi için İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt çalışmasının yapılması gerekmektedir. Söz konusu etüt çalışmasının yapılabilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 19/10/2009 tarih ve 696 sayılı;  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi; “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklindedir. 31.12.2009 da sona erecek olan; “Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hizmet Binaları ve Çevreleri ile Yemekhanenin Temizliği Bulaşıkların yıkanması Birimler arası evrak ve eşya taşıma Hizmeti Alımı” ihalelerinin yerine belediyemiz hizmetlerinin aksamadan ve kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla 01.01.2010 – 31.12.2013 tarihleri arasında yıllara yaygın olacak şekilde ; “Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hizmet Binaları ve Çevreleri ile Yemekhanenin Temizliği Bulaşıkların yıkanması Birimler arası evrak ve eşya taşıma Hizmeti Alımı” işlerinin ihale edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/10/2009 tarih ve 1692 sayılı; 23/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi kanunu gereği Canik Belediyesi Mücavir sahası içine orman köyü olarak katılan Gökçepınar, Çamalan, Toygar, Fındıcak ve Düzardıç köylerinin uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla “köy yerleşik alanı sınırlarının” belirlenmesi konusu Canik Belediye Meclisinin 03.09.2009 tarih, 48 sayılı kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/10/2009 tarih ve 1886 sayılı; Hastane Mahallesi, Esentepe Spor Klübü Derneği, 01.07.2009 tarihli dilekçesi ile Hastahane Mahallesi, Yozgat Sokak İle Oruç Reis Sokak kesişiminde yeralan ve Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan halı sahanın, gençlere ve çocuklara spor sevgisini aşılamak ve kazandırmak için taraflarına tahsis edilmesini talep etmektedir. Bu nedenle sözkonusu halı sahanın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddeleri uyarınca Hastane Mahallesi, Esentepe Spor Klübü Derneği’ne, kulübün amacı dışında kullanılmaması, 3. kişilere kira da dahil devredilmemesi kaydı ile tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/10/2009 tarih ve 1900 sayılı; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında imzalanan 05.04.2005 tarihli “Hastanebaşı - Selahiye Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Protokolü’’ kapsamında nakli yapılacak hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere Hastanebaşı Mahallesi’nde B2 tipi (2+1) 176 adet, Selahiye Mahallesi’nde C2 tipi  (3+1) 80 adet konut; 31.08.2007 tarihinde imzalanan “Kazım Karabekir – Adalet Mahalleleri Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Protokolü ’’ kapsamında ise Kazım Karabekir Mahallesi’nde  B2 tipi (2+1) 600 adet, Adalet Mahallesi’nde C1 tipi (3+1) 72 adet konut üretilmiştir. Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında yapılan mahsuplaşma ve borçlanma ile Hastanebaşı Mahallesinde 176 adet, Selahiye Mahallesi’nde  80 adet, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 240 adet, Adalet Mahallesi’nde 36 adet olmak üzere toplam 532 adet konutun mülkiyeti Belediyemize geçmiştir. Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, hak sahiplerinin  çoğunlukla konut yerine, kamulaştırma bedellerini nakit olarak almayı tercih ettiklerinden; elimizde kalan Hastanebaşı Mahallesi’nde 109, Selahiye Mahallesi’nde 163 adet olmak üzere, toplam 300 adet konutun satışının yapılarak, elde edilecek gelirin yeni kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması, Buna göre; 29.09.2005/25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut, İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ’’ uyarınca, yukarıda anılan Belediyemize ait konutların satışında;
  • Alınacak peşinat tutarının satış bedelinin %25’ i oranına kadar düşürülmesi,
  • Taksit süresinin 60 aya kadar uzatılması,
  • Taksitli satışlarda alınacak vade farkının aylık %1 olarak belirlenmesi,   Konularında  Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 27/10/2009 tarih ve 377 sayılı; Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımız, Belediyemize ait tüm makine ve ekipmanların bakım ve onarım hizmetlerini yerine getiren bir birimdir. Bilindiği üzere Daire Başkanlığımız acil, temini zorunlu, beklemeye tahammülü olmayan, ertelenemeyen ve süreklilik arz eden bir hizmet sunumu gerçekleştirmektedir. Bu hizmetin devamlılığı noktasında, bakım ve onarım ihtiyaçların giderilmesine yönelik yapılan hizmet alımlarında , alımların her yıl tekrarlanması sonucu bazı sıkıntılar (yeni yüklenicilerin işyerine uyum süreci,yeni personellerin işyerini tanıma süreci , alımın bir şekilde gerçekleştirilememesi durumunda hizmetin aksaması gibi) ortaya çıkmaktadır.Bu itibarla Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu makine bakım hizmetlerinde görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik “Makine Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” İhalesi’nin yıllara sari yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67.maddesi “Belediye’de belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklinde olup ayrıca  “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda, hizmet alımlarında sözleşme süresini sınırlayan herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımız  Bakım ve Onarım hizmetlerinde görülen eksiklerin giderilmesine yönelik devam eden hizmet ihalemizin süresi 31.12.2009 tarihinde sona erecektir.Söz konusu bu hizmet alım işinin yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı ve bütçe imkanlarımız göz önünde bulundurularak 36 ay olarak ihale edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. (K.NO: 278) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 19/10/2009 tarih ve 1439 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, 14-17 Ekim 2009 tarihleri arası İtalya’nın Floransa kentinde Hafif Raylı Sistem ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere bu ülkeye gitmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  İtalya’nın Floransa Kentinde Hafif Raylı Sistem ile ilgili incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın görevlendirmesi Meclisin Bilgisine sunuldu.
 42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/11/2009 tarih ve 1913 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.01b.1b ve f36c.01b.2a paftalarında tapuda Badırlı Köyü 9599 ada 6 ve 7 parsel, 9600 ada, 7,8 ve 9 parsel ile 9619 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2009 gün ve 11/73 sayılı kararıyla; E:0.60 yapılaşma hakkına salip Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının bulunduğu yapı adasında söz konusu parsellerin birleştirilerek yol akslarında ve otopark alanlarında yeniden düzenleme yapılması ve E:0.60 yapılaşma hakkına sahip Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09/11/2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1206 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. (K.NO: 279) Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2008-13/04/2007-11/05/2007 tarihli  toplantılarında; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2007 tarih ve 1251-28/03/2007 tarih ve 341 sayılı-26/04/2007 tarih ve 780 sayılı teklifleri üzerine kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili kurulmuş bulunan Alt  Komisyon üyeleri Mahalli İdareler Seçimi sonucu değiştiğinden,  işaretle yapılan oylamada Alt Komisyon Üyeliklerine: Osman GENÇ, Necattin DEMİRTAŞ, Metin BURMA, Hayati TEKİN, Ömer ÇELEBİ, Feride Günay TOSUN, Turan ÇAKIR, Murat EKŞİ, Mustafa ERBAY, Tahsin CANİKLİ, Necip ÇİFT oybirliği ile seçilmişlerdir.

(12 Kasım 2009 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’ toplantı kapatıldı.)