SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11 Ocak 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 22.12.2015 tarih ve 1275 sayılı; Belediyemiz Sözleşmeli Personelin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2015 tarih ve 1276 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre ; 
  1-Zabıta personeline  : 428,00 TL.,
  2-İtfaiye personeline : 428,00 TL.’ yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği, Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
  Zabıta  ve İtfaiye personeline 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;
  Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz, 
  Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri ; 
  a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,
  b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
  c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
  d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
  01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ;
  1-Zabıta Personeline aylık 428,00  TL., 
  2-İtfaiye Personeline aylık 428,00 TL. ödenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 1277 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2016 yılı geçici işçi vize cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23.12.2015 tarih ve 1279 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.
  01/01/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 943 sayılı; Başkanlık Makamı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüse ihtiyaç duyulmaktadır.
  Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirildiğinden yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.
  Bu hükme göre ; 1 adet  minibüs  satın alınmasına izin verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.12.2015 tarih ve 2152 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı, Deniz kızı Kafe arkasında bulunan 100 araç kapasiteli otoparkın işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarihli, 16-303 saylı meclis kararı ile  5 yıl süre ile aylık 1.750,00-TL+KDV bedelle sezonluk 4.5.6.7.8.9. ve 10. Aylarda kullanılmak üzere Samsun Kültür Turizm Anonim Şirketine verilmiştir. 
  Samsun Kültür Turizm Anonim Şirketi 30.11.2015 tarihli, 2015-0371 sayılı yazısı ile,  İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı, Deniz kızı Kafe arkasında bulunan 100 araç kapasiteli otoparkı Milli Emlak Müdürlüğünce yapılan ecrimisil tespiti işlemi sebebiyle teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.
  Bu nedenle taraflarımız arasında düzenlenen kira sözleşmesinin 30.11.2015 tarihi itibariyle fesh edilerek taşınmazın teslim alınması gerekmektedir. 
  Taşınmazın teslim alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 2180 sayılı; Tapuda, Samsun, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi 9457 ada 7 parsel olarak mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 22.499,82 m² yüzölçümlü taşınmaz, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı (Yabancılar Pazarı yeri) yapılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, 507/5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu kapsamında, meslek kuruluşu olarak mevcut Yabancılar Pazarındaki esnafları temsil eden “Samsun Zücaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası ” ile ortak proje üretilerek, o günkü Yabancılar Pazarında faaliyetlerini sürdüren Oda üyesi esnaflara kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından yaptırılacak yeni Yabancılar Pazarı inşaatının maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben, kiracılar tarafından karşılanması; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarihli ve 302 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.07.2006 tarihli ve 585 sayılı kararı ile uygun görülmüştü. 
  Anılan Oda ile Belediyemiz arasında bu konuda 01.08.2006 tarihli protokol ve buna ek 23.06.2008 tarihli protokollerin imzalanmasından sonra, Yabancılar Pazarı inşaatı ihale edilerek,01.04.2008 tarihinde tamamlanarak, 15.04.2008 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmış; Protokol uyarınca, inşaat maliyetine katılım bedeli olarak 90 aylık kira bedelini ( 9.000,00-TL)  peşin olarak Belediyemize ödeyen ve Oda tarafından Belediyemize bildirilen listeye göre hak sahipleri ile Belediyemiz arasında 01.08.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri imzalanarak,  dükkanların teslimi yapılmıştı.
  Sözleşmeye göre kira süresi 90 ay olup, 31.01.2016 tarihinde son bulacak olan, söz konusu taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 10 yıl süre ile kiralanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 4 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2 yüzölçümlü üzerinde bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın Adalet Bakanlığınca kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca takasının yapılması için; Encümene yetki verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-77 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu 30.12.2015 tarihli, B.M.2013/44 sayılı yazısı ile;  mülkiyeti hazineye ait İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi, Karadeniz Caddesi üzerinde, Tapuda Samsun İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi 1221 ada, 28 - 29 - 30 ve 31 parsel sayıda kayıtlı bulunan, zemin dahil 5 katlı, oturmaya müsait 64 daire, ayrıca zemin katta 2 daire ve misafirhanesi bulunan adliye lojmanının Samsun'da görev yapan Hakim ve Savcıların lojman ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda ve yetersiz olduğundan bir kısım Hakim ve Cumhuriyet Savcıların lojman dışında oturmaya başlandığını;
  Halen Samsun Adliye Lojmanları olarak kullanılan, yukarıda parsel ve ada numaraları belirtilen yerin hemen yanında, mülkiyeti Belediyeniz ait, daha önceden "Samsun Huzurevi" olarak kullanılan bir arsa mevcut olduğunu ve Belediyemize ait, eskiden "Huzurevi" olarak kullanılan yerin, halen adliye lojmanı olarak kullanılan yer ile birlikte kullanılması düşünülmüş olup, bu şekilde Samsun'da görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının lojman ihtiyaçlarını karşılayabileceği değerlendirildiği ve bu nedenle eskiden "Samsun Huzurevi" olarak kullanılan, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyemize ait, Samsun İlkadım ilçesi, Adalet Mahallesi, 1221 ada, 27 parselde bulunan taşınmazın, mülkiyeti hazineye ait 1221 ada, 28,29,30 ve 31 nolu parseller ile birleştirilmesinin düşünüldüğünü ve mülkiyeti Belediyemize ait 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere hazineye devrine muvafakat verilmesini istemektedir. 
  Bu nedenle, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı taşınmazın zemin katı İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli, 6-76 sayılı kararı ile tahsis edilmiş olup, söz konusun tahsisin kaldırılması ilaveten mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2 yüzölçümlü arsa ve bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın Hazineye ait taşınmazlarla trampasının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.12.2015 tarih ve 114 sayılı; 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin teminat başlıklı 31.Maddesinin; 1.fıkrası “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bu maddeye göre teminat verir.” Ve 3.fıkrası “ Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir.” hükümleri gereği her yılın Ocak ayındaki Belediye Meclisince hallerdeki işyerlerinden alınacak teminat miktarı yeniden belirlenmektedir.
  2015 Yılı İçin Uygulanan Teminat Miktarları;
  1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Hali       :   3.191.-TL 
  2-Bafra Sebze ve Meyve Hali                     :   5.318.-TL 
  3-Çarşamba Sebze ve Meyve hali                : 11.700.-TL olarak uygulanmaktadır.
  6360 sayılı yasaya göre Samsun Büyükşehir sınırları ilçe sınırları olduğundan, bütünlük sağlamak amacıyla, 2016 yılı için Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba hallerinde faaliyet gösteren işyerlerinden alınacak teminat miktarlarının;
  1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Hali           :    4.000.-TL 
  2-Bafra Sebze ve Meyve Hali                          :    5.000.-TL 
  3-Çarşamba Sebze ve Meyve hali                  :   5.000.-TL olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29.12.2015 tarih ve 48 sayılı; ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Oto kiralama (Rentacar) faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma şartlarını belirleyen yönetmeliği” teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 31.12.2015 tarih ve 49 sayılı; UKOME’ nin, 17.12.2015 tarih ve 2015/7-1 sayılı kararına göre, dört metropol ilçede (İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy) geçerli olmak üzere C plaka tahsisi yapılması, tahsis yapılacak plakaların normal fiyatının, 120.000,00 TL olması konusunda mutabakat sağlanmış; söz konusu ilçelerde (M), (D), (T) ticari plaka sahibi olup, bu haklarından feragat etmek isteyen plaka sahiplerine normal fiyat üzerinden %25 indirim yapılarak (C) plaka tahsisi yapılması karara bağlanmıştır.
İl Trafik Komisyonunun, 07.07.2003 tarih ve 2003/14 sayılı kararına ve 28/11/2006 tarih ve 2016/10-21 sayılı UKOME kararına göre tahsis edilen 985 adet C plakalı araçtan toplam 65 adedi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin, 15/06/2007 tarih ve 268 sayılı kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin, 12. Maddesinin 6 fıkrasına göre 6 aydan fazla süre ile plakalarını aktif hale getirmeyenler bu haktan faydalanamazlar hükmü yer aldığından;
a)- Bu plakaların yukarıda belirlenen şartlar ile duyuru yapılarak, talepte bulunanlara tahsis edilmesine,
b)-Tahsis edilecek 65 adet servis aracının ilk ve orta öğretimde eğitim alan öğrenci taşıma kapasitesini karşılayamayacağından 35 adet daha servis aracı tahsisi yapılmasına,
Ancak fazla başvuru olması halinde tahsis işleminin kura çekmek sureti ile bedeli karşılığında yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı; Ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Servis araçları hizmet yönetmeliği” teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 2 sayılı; Ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği” teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 14 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36.b3 paftasının bulunduğu alanda, balıkçı barınağının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1076-14) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. 

15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 15 sayılı; İlkadım, Kavak, Havza ve Ladik İlçeleri Belediye sınırlarında, F36b4, F36.a3,  paftalarının bulunduğu alanda, Atayolu güzergahının belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-15) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.16b paftaları ve uygulama imar planı F36b.17a.4d ve F36b.16b.3c paftaları, 2196 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.10.2015 gün ve 93642556-754-E.10154339 sayılı yazısı doğrultusunda, meslek lisesi kullanımının bir kısmının eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-190) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-72) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 17 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4c paftası, 110 ada 620 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30.11.2015 gün ve 93642556-754-E.12255763 sayılı yazısı doğrultusunda, lise kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-130) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 18 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03b.2b paftasının, bulunduğu alanda, raylı sistem güzergahı için durak yeri belirlenmesine ilişkin (PİN:905-30) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 19 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Çinekoğlu mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası ve uygulama imar planı F36b.23d.2b paftası, 361 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.08.2015 gün ve 93642556-754-E.8104250 sayılı yazısı doğrultusunda, konut alanı kullanımının eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-183) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-32) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 20 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle trafik güvenliği açısından servis yolu oluşturulması ve 15 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 gün ve 24/475 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 10.12.2015 gün ve 27800603/75699-01/6270914 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. 
Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 21 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası 23 ada 17 nolu parselde bulunan Taşhan ve çevresiyle ilgili olarak Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.2015 gün ve 2896 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 gün ve 21/439 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 06.11.2015 gün ve 60648281-170.01/2489 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. 
Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 22 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi sitesi kullanımının, dini tesis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/516 sayılı meclis kararıyla kabul edilen, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 04.01.2016, 05.01.2016  günlü dilekçelerle ile itirazda bulunulmuştur.
Sözkonusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 76 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03b.2b paftasının, bulunduğu alanda, park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4848-33) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 23 sayılı; Otopark alanları ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 gün ve 12/163 sayılı kararıyla kabul edilen plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 24 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda meydan alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-185)  nazım ve (PİN:1055-131) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 25 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16c ve f36b.17d paftaları ve uygulama imar planı F36b.16c.2c ve F36b.17d.1d paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-186) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-73) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 26 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi, nazım imar planı F38c.04c paftası ve uygulama imar planı F38c.04c.1d paftası, 112 ada 34 nolu parselin bulunduğu alanda, askeri alan kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-17) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Terme Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2015 gün ve 37035960-4150 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 27 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftası ve uygulama imar planı F36a.15c.1d paftası, 2891 ada 6 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26.10.2015 gün ve 93642556-754-E.10910822 sayılı yazısı doğrultusunda, belediye hizmet alanı kullanımının eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-187) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-74) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 28 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sungurlu Mahallesi, uygulama imar planı 19K-IIIC paftası, 54 ada 39 nolu parselin bulunduğu alandaSamsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.11.2015 gün ve 3014 sayılı yazısı doğrultusunda, ziraat teknikerliği alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1299-16) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 23.12.2015 gün ve 94272565-310.99/6911 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 29 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a paftası 226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:11285-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 23.12.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 30 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Kozköy mahallesi, nazım imar planı E35d.11b paftası, 600 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının turizm alanı ve otopark kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4941-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 30.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 31 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Kuzalan Mahallesi, nazım imar planı F35c.20d paftası  106 ada 91, 92, 93 ve 94 nolu parsellerin bulunduğu alanda, cami alanı  kullanımının bir miktar büyültülerek belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 23.12.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 32 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu, Yeni Cami, Soğuksu ve Bahçelievler mahalleleri, nazım imar planı F36d.16b ve F36d.16c paftaları, 536, 353,534, 516, 515, 502, 500, 17, 582, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 566, 504, 503, 499 nolu adaların bulunduğu alanda, 24m enkesitli yolun 18m olarak yeniden düzenlenmesi yanında yolun her iki yanında 7m’lik servis yolu oluşturulması ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-14) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 01.12.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2211 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 33 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Fatih mahallesi, nazım imar planı E35d.13a paftasının bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı, otopark alanı, park ve rekreasyon alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-188) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 24.11.2015 gün ve 58155419-310.99/872 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 34 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.13d paftalarının bulunduğu alanda, ticaret alanı, park alanı, yol alanı ve eğitim tesisi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-189) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 24.11.2015 gün ve 58155419-310.99/875 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 35 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d paftası, 370 ada 2 nolu parsel ile 414 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:1055-116) 20/72 sayılı kararıyla; yaya yolu niteliğindeki merdivenli yolun kırılmasının düzeltilerek parsellerin formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.11.2015 gün ve 94651478/301.05.03/488/13309  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 36 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 377 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve (PİN:1055-123) 22/78 sayılı kararıyla; kurul kararı doğrultusunda yol hattının mülkiyet sınırına getirilmesi yanında tescilli eserin bahçe duvarı, bahçe kapısı, merdivenleri vb yapı öğeleri ile bütünlüğü korunacak şekilde hazırlanmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2015 gün ve 94651478/301.05.03/541/14927  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 37 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3a paftası, 12113 ada ile 1300 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve (PİN:1055-124) 22/79 sayılı kararıyla; yol genişliği korunacak şekilde kadastro sınırına göre düzenleme yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2015 gün ve 94651478/301.05.03/541/14927  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 38 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 465 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve (PİN:1055-122) 22/80 sayılı kararıyla; kurul kararı doğrultusunda, tescilli yapının fonksiyonunun “Kültür Evi” olarak belirlenmesi ve tescilli yapı ile bitişik parselindeki fiili durum göz önüne alınarak kütle değişikliği yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2015 gün ve 94651478/301.05.03/541/14927  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 39 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b paftası, 10889 ada 2 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve (PİN:1055-121) 22/81 sayılı kararıyla; arazinin çok eğimli olmasından dolayı 7 metrelik yolun merdivenli olarak plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2015 gün ve 94651478/301.05.03/541/14927  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 40 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Rasim Çağlar Sokak, Cumhuriyet Sokak ile Cumhuriyet Meydanına cepheleri bulunan binaların bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 03.12.2015 gün ve 44 sayılı kararıyla; cephe düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Yakakent Belediye Başkanlığının 09.12.2015 gün ve 28402484-310.05.02-347 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 41 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, Yenicami Caddesinin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 10/73 sayılı kararıyla; cephe düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Kavak Belediye Başkanlığının 20.11.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2118  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 42 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Kazancı Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.08c.1a paftası, 195 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve (PİN:16380) 12/88 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 19/376 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullu ticaret turizm alanı ve park alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 02.12.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 43 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16c.2b paftası, 539 ada 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:15407) 10/67 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının E:1.50 TAKS:0.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 19.11.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2120  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 44 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16c.1a paftası, 157 ada 5,6,9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:15408) 10/69 sayılı kararıyla; bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımı ve bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut+ticaret kullanımındaki alanların birleştirilip bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla reddedilen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 19.11.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2120  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 45 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16b.4d paftası, 383 ve 568 nolu adaların bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:15409) 10/74 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 17/345 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 19.11.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2120  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

47. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 46 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmetpaşa Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.17d.1a ve F36d.17a.4d paftaları, 207, 214, 264 ve 279 nolu adaların bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:15981) 11/78 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/343 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 19.11.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/2120  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

48. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 47 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, uygulama imar planı  31L.IIId ve 30L.IIa paftaları, 1975 ve 2001 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve (PİN:4760-16) 95 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarih ve 21/399 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Yençok:6.50 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 07.12.2015 gün ve 36687901-754.99-6098  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

49. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 48 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçeler Mahallesi, uygulama imar planı 19K-II paftası, 1228 ada 9 nolu parsel ve 1229 ada 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve (PİN:912-16) 1/102 sayılı kararıyla; mahkeme kararı doğrultusunda 1229 ada 9 parselin Ebulfezi Elçibey Caddesinden cephe alan kısmının zeminde ticaret diğer katlarda konut olacak şekilde eski plan hakkı olan ayrık ikiz nizam 6 kat konut alanı kullanımına, 1229 ada 10 ve 11 parsellerin ayrık ikiz nizam 6 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2015 gün ve 87527914-301.05/1096 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 49 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16c2d ve F36d.17d.1a paftaları, 611 ada 1 ve 6 nolu parseller ile 627 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve (PİN:16676) 12/87 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarih ve 21/408 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; toplu konut alanı olarak kullanılması amacıyla park alanı kullanımlarının E:1.20, Yençok:15.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 02.12.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

51. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 50 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.05d.1b ve F36c.05d.2a paftaları, 718 ada 1 nolu parsel ve 766 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 24/157 (PİN:905-27) sayılı kararıyla; park ve spor alanı kullanımının park alanı kullanımına park alanı kullanımının ise park ve spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2015 gün ve  33477558-301.05-E.149/7107 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

52. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 51 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F37d.11a.1a ve F37d.11a.1b paftaları, 115 ada, 116 ada, 1459 ada 37 parsel, 1521 ada 8 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 24/159 (PİN:905-25) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarih ve 21/412 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak spor alanı teminine yönelik olarak resmi kurum, park, konut, sosyal kültürel tesis alanı, belediye hizmet alanı, spor alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2015 gün ve  33477558-301.05-E.149/7107 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 52 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F37c.15b.2c paftası, 1521 ada 30, 31, 35 ve 36 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 24/156 (PİN:905-28) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 19/370 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mezbaha ve park alanı kullanımının, belediye hizmet alanı, park, ticaret, hayvan pazarı alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2015 gün ve 33477558-301.05-E.149/7107 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 53 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.03b.1b, F36c.03b.2a, F36c.03b.2c, F36c.03b.2d, F36c.04a.1d, F36c.04a.4a ve  F36c.04a.4b paftaları, 718 ada 1 nolu parsel ve 766 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 24/158 (PİN:905-26) sayılı kararıyla; TEİAŞ’a ait enerji nakil hattı ve direk yerlerindeki yaklaşık 10metre kayıklığın giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2015 gün ve  33477558-301.05-E.149/7107 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.12.2015 tarih ve 5364 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yola mevcut imar planına göre isim verilmesi,
2-)Tekkeköy İlçesi Cumhuriyet ve Pınar Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

56.  (K.NO:1) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16.12.2015 tarih ve  1041 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince kurulacak olan Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması kabul olunmuş ve gizli oy ile yapılan seçim sonucu Komisyon üyeliklerine: ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN inci VARIŞ, Esra TÜRKOĞLU, Fikret OY MİLLİYETÇ�