SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.07.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1061 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım  imar planı F36b.16a paftasında 405 ada 6 parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 tarih ve 18/259 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; resmi alan kullanımının turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesi ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih  ve 1069 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a  paftasında, park alanı oluşturulmasına ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 gün ve 12/198 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları yada imar uygulamasıyla yeni bir parsel verilmesi yerine kamulaştırma yapılacaksa plan değişikliğine karşı oldukları gerekçesiyle  vatandaşlar tarafından  21.06.2010 gün  ve 974, 975 ile 29.06.2010 gün ve 1028  sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 943 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, Asarağaç Köyü nazım imar planı F36c.04a  paftasında 192 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda park, yol, turizm tesis alanı, ağaçlandırılacak alan, konut alanı ve akaryakıt istasyonu kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 10/139 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine tadilat teklifinin meclise sunulduğu şekli ile tekrar görüşülmesi gerekçesiyle vatandaş  tarafından  11.06.2010 gün  ve 943 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 999 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Köyü nazım imar planı F36a.15d  paftasında 2898, 6284, 6285 ve 6286 adanın bulunduğu alanda, orman kadastrosu kesinleşen alanda konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi yanında uygulama imar planına uygun olarak kültürel tesis alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.06.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1068 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında İlyasköy Mahallesi nazım imar planı F36b.22a ve F36b.22b paftalarında  20mt. en kesitli yol oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 520 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22b  paftasında 854 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda, yeşil alan kullanımının otel alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği için Samsun İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın 31.03.2010 gün ve M.55.İÖİ.0.14.02.00/787 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spır Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1067 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi uygulama imar planı F36b.17c  paftasında 7528 ada 6 parselin bulunduğu alanda; yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1039 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Hançerli Mahallesi nazım imar planı F36b.22b  paftasında 7216 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesisi kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 02.07.2010 gün ve 1039 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1035 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda 19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05d paftalarında, 722 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı, yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/330/2567 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 874 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36c.04a  paftasında  park ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 10/144 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 29.05.2010 gün ve B.07.4.DEF.0.55.06/55120100536/4232 sayılı yazısı ile1726 parselin orman vasıflı hazineye ait parsel olduğu gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1060 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.1c ve F36b.16a.4b  paftalarında 16 ada 13 ve 24 nolu parsellerin bulunduğu alanda;  Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1074 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi uygulama imar planı F36a.20c  paftasında 2104 parselin bulunduğu alanda; sağlık tesisi kullanımının ilköğretim alanı kullanımına eklenmesine  ilişkin İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 26.05.2010 tarih ve M.55.6.İLK.0.13/751 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1007 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi uygulama imar planı F36b.16b.4c ve F36a.15c.3d paftalarında, 448 ada 9 nolu parsel ile 10385 ada 1 parsel ve 10384 ada 1nolu parsellerin bulunduğu alanda raylı sistem güzergahı üzerindeki mülkiyetlerin bedelsiz terkini karşılığında konut, ticaret ve yeşil alanı kullanımlarının  yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 28.06.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1072 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında imar planı F36b.21b.3a, F36b.21b.3b, F36b.21b.3c, F36b.22a.4a, F36b.22a.4d paftalarında, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ön protokol dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm Alanının ilan edilmesi yanında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına Kentsel Dönüşüm ( Gecekondu Dönüşüm ) Alanı sınırının işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1073 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c ve F36c.05a.4d  paftalarında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 608 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 10/140 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak fuar alanı kullanımının kent parkı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1052 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.4a paftasında 149 adanın bulunduğu alanda, ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin yapılan plan değişikliğini oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/72 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1053 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Köyü, uygulama imar planı F36a.08b.3a ve F36a.08b.3b paftalarında, 2265 ada 3, 4, 5, 11 parseller, 2267 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2268 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 2294 ada 1, 10, 11 ve 12, 2269 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2297 ada 4 parsel, 2295 ada 5 parsel, 2288 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.06.2010 gün ve 12/73 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 tarih ve 8/113 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve konut alanının birleştirilerek konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi yanında kaldırılan yollar karşılığında yeşil alan ayrılmasına  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1054 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.16a.1b ve F36a.16a.1c paftalarında, 233 ada, 407 ada 8, 9 ve 10 nolu parsel, 2226 ada, 2227 ada ve 2228 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.06.2010 gün ve 12/74 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 tarih ve 8/111 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut adalarının Atatürk Bulvarına cepheli parseldeki kısımlarına ticaret taraması yapılmasına  ve 407 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerdeki kütlelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1055 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 1663 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.06.2010 gün ve 12/75 sayılı kararıyla; “mevcut yapının arka bahçe mesafesi içerisinde 2 metreye kadar yangın merdiveni yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1057 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3c paftasında, 203 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  04.06.2010 gün ve 12/77 sayılı kararıyla; 203 ada 9 nolu parselin “mevcut inşaat hakkı ve yönetmeliğin 42-1 maddesi ile oluşan inşaat hakkına ilave olarak spor alanı kullanımındaki 252 ada 8 parseldeki yerlerinin terki karşılığında inşaat alanlarının artırılmasına yönelik” plan notu eklenmesi yanında spor alanından park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1059 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Yenimahalle Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2a ve F36b.15c.3d paftalarında 331 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, E:1.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının E:1.90 yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğini oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/80 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1065 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi  uygulama imar planı F36b.21b.2c, F36b.21b.3c ve F36b.22a.4a paftalarında, 10900 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 349, 470, 471, 473, 474 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 6/72 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  konut, yol, cami, yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/345 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1064 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2d paftasında 2839 ve 2840 nolu adaların bulunduğu alanda, K yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini oy çokluğu ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/69 sayılı kararı,  İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/345 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1063 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında, 7209 ada 1, 2 ve  3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/68 sayılı kararıyla; bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 10 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “brüt inşat alanı 4975m2’yi geçemez” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/345 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1062 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22c.1a paftasında, 9634 ada 8 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/67 sayılı kararıyla; trafo işlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/345 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1066 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22d.1b ve F36b.22d.1c paftalarında, 6359 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/71 sayılı kararıyla; imar uygulamasına göre parsellerin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/345 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1071 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Selyeri Mahallesi uygulama imar planı F36c.05a.3d paftasında; 730 nolu adanın bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2010 gün ve 13/97 sayılı kararıyla; mülkiyet yapısı ile plan kullanım kararlarının uyumlu hale getirilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.06.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./2369 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1070 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi uygulama imar planı F36c.05d.2a paftasında; 987 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2010 gün ve 13/93 sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.06.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./2369 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 1075 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi uygulama imar planı F36c.04b.3d ve F36c.04c.2a paftalarında;  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.05.2010 gün ve 11/81 sayılı kararıyla; Samsun içme suyu isale hattının kamulaştırma sınırlarına göre yapı adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.05.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./1997 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Zabıta Dairesi Başkanlığının 28/05/2010 tarih ve 900 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere Çift Kabinli (1) bir adet kamyonete ihtiyacımız bulunmaktadır. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Buna göre her yıla ait Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların Meclis Kararımız ile satın alınması mümkün bulunmaktadır. Söz Konusu Çift Kabin Kamyonetin satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 89 sayılı; Şehrimiz merkezinde gündüz ve gece adli vakalar, trafik kazaları ile Belediye hudutları haricinde merkez köylere ve ilçelere nakledilen cenazelerde görev yapan Müdürlüğümüzde mevcut bir adet cenaze aracının 1993 model olması nedeniyle sürekli arıza yaptığından hurdaya ayrılması düşünülmektedir. Bahse konu cenaze hizmetlerinin düzenli Belediyemize faydalı bir şekilde yürütülmesi için acilen uzun şase çift kabinli bir adet cenaze hizmet alacı alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2010 tarih ve 1211 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce ilgi yazıda belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Derebahçe Mahallesinde 3901 Ada ve 3895 Ada arasında ve yanında bulunan 49.1 ve 49.2 adlı sokak isimlerinin numarataj yönetmeliği uyarınca 1405.SK ve 1406.SK olarak yeniden düzenlenmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2010 tarih ve 1212 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine Ek Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 42. maddesine göre hazırlanan Tekkeköy Belediyesinin mücavir alanında yer alan Başköy Köyünün, köy yerleşik alanı ve civar sınırlarının, yönetmeliğe göre oluşturulan komisyon marifetiyle 1/5000 ölçekli F36C08a, F36C08b,F36C08c, F36C08d, F36C09a ve F36C09d kadastral paftalar üzerine işlenmesi suretiyle hazırlanan Başköy Köyü, köy yerleşik alanı ve civar sınırlarını belirleyen plan teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/06/2010 tarih ve 1083 sayılı; İlkadım Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü 25.05.2010 tarih, 215-683 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait tapuya Kılıçdede Mahallesi, 902 ada 13 no’lu parselde kayıtlı 5.439,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Adalet Camii ve Müştemilatına isabet eden kısmının yürütülen hizmetlerin daha verimli ve sağlıklı hale getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesini talep etmektedirler. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesinde “Kamu İdareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz”. denilmektedir. Bu nedenle imar planında Camii Yeri kullanımında bulunan tapuya Kılıçdede Mahallesi, 902 ada 13 no’lu parselde kayıtlı 5.439,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokisinde (A) ile işaretli 1.181,76 m²’lik kısmının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca tahsis amacı dışında kullanılmaması şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/07/2010 tarih ve 857 sayılı; Belediyemizde boş bulunan 1. derece Mühendis kadrosuna karşılık 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek olan Maden Mühendisi Kamil KARANLIK ‘a ödenecek aylık net ücreti tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. (K.NO:204) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/06/2010 tarih ve 2343 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, 31 Mayıs 2010-01 Haziran 2010 tarihleri arası Ukrayna’nın Odesa Şehrinde yapılan VIII. Uluslar arası Yük Taşımacılığı Günü’ne katılmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Ukrayna’nın Odesa Şehrinde yapılan VIII. Uluslar arası Yük Taşımacılığı Günü’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın görevlendirmesi Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 37. (K.NO:205) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/06/2010 tarih ve 2342 sayılı; 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” dendiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2010 ayında izin kullanması oybirliği ile kabul olunmuştur.
 38. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09/07/2010 tarih ve 893 sayılı;   Belediyemizde boş bulunan 1. derece Mühendis kadrolarına karşılık 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek olan;1.Harita Mühendis’i Özgür EKİNCİ 2.Harita Mühendisi Ayhan YAKAR3.Harita Mühendisi Banu YILMAZ AYGÜL ‘e   ödenecek aylık net ücreti tespiti teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 12/07/2010 tarih ve 1326 Sayılı;  2886 Sayılı DİK hükümleri uyarınca yapılan ihalesi neticesindeki YÜKLENİCİ sıfatlarına istinaden, tapuya İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi F36b.23a.4d pafta, 10550 ada 1 nolu parsel olarak kayıtlı, imar planında Merkezi İş Alanı (MİA) kullanımı bulunan taşınmaz üzerinde; 04.Nisan.2007 tarihli satış sözleşmesi hükümleri uyarınca sözleşme tarihinden itibaren 36 ay süre sonunda tamamlamayı taahhüt etmiş oldukları Alışveriş Merkezi ve Otel Kompleksi inşaatına, bugüne kadar başlamamış olduklarından ve projeyi tamamlama yönündeki arzularından bahisle; MEL 2 Gayrımenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Tic. A.Ş., İdaremize vermiş olduğu 08.07.2010 tarihli dilekçelerinde; anılan sözleşmenin 36 ay süre ile uzatım şartları ile buna bağlı olarak doğacak ödeme koşullarını görüşmeye hazır olduklarını ifade etmekle birlikte, İdaremiz tarafından teklif edilecek ödemelerin taksitlendirilmesini içeren muhtemel koşulları belirleme aşamasında da projenin mali fizibilitesinin göz önüne alınmasını talep etmektedir. Sözkonusu yüklenici firmaya 36 ay ek süre verilip verilemeyeceği ile verilmesi durumunda doğacak şartların ve bedellerin de ne olabileceği konuları Belediyemiz Encümeninin onayına sunulmuş, ancak konu hakkında Encümen üyeleri arasında görüş ayrılığının oluşması ve konunun Şehrimiz açısından ehemmiyet ve ivedilik arz etmesi nedenleri ile MEL 2 Gayrımenkul Geliştirme Yatırım İnş.Tic.A.Ş.’nin teklifi hakkında konunun Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması Encümenin 09.07.2010 tarih, 322 sayılı kararı ile de uygun görülmüştür.  Bu nedenle sözkonusu yüklenici firmaya 36 ay ek süre verilip verilemeyeceği ile verilmesi durumunda doğacak şartların ve bedellerin de ne olabileceği konularının görüşülerek karara bağlanması teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12/07/2010 tarih ve 664 sayılı; Sema Cengiz BÜBERCİ Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi tarafından CPCU/2007 TR 05 IPO 001/PWE Referans numaralı “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında sunduğu “Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Programı” adlı ve İŞKUR-PWE-203 referans numaralı projeye Büyükşehir Belediyesi olarak; Proje ortağı olmaya, bu proje kapsamında ortaklıkla ilgili yürütülecek tüm iş ve işlemleri yürütmek ile gerekli evraklara imza atmak üzere Belediyemizi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın “temsil ve İlzama” yetkilendirilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin  BURMA’nın 12/07/2010 tarihli; 5747 Sayılı Yasa ile 6 Belediyenin birleştirilmesi sonucu oluşan Atakum, 100.000’i aşan nüfusu ile planlı ve hızlı bir biçimde yapılaşmaktadır. Kentsel donatıların biran önce programlanıp yaşama geçirilmesi amacıyla imar planlarında gerekli düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. Atakum Belediye Sınırları içinde Uygulama İmar Planı F36A 14B 2c paftasında “Spor Alanı” kullanımında olan mülkiyeti Hazine’ye ait 277 ada, 1 parsel’in daha kullanışlı duruma getirilmesi amacıyla Belediyemiz Planlama Birimi’nce düzenlenen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili önerge gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. Belediye Meclis Üyesi Metin  BURMA’nın 12/07/2010 tarihli; Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü 01/06/2010 tarih ve 26517 sayılı yazısı ile “Batı Çevre Yolu” için yeni bir güzergah belirlendiğini, daha önce imar planlarına işlenmek üzere gönderilen güzergahın kurumları tarafından iptal edildiği bildirilmiştir.         İptal edilen sözkonusu çevre yolunun büyük bir kesimi, Atakum Belediye sınırları içinde kalmaktadır. Doğal olarak iptal edilen bu güzergah için TCK standardında olmasa da uygun bir arter oluşturulması gerekir. Ancak, sözkonusu yolun Kurupelit’e rastlayan bölümü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan ve daha önce imar uygulaması yapılmış alanlardan geçmekte, bu yolun 2006 yılında Nazım İmar Planı’nda kabul edilmesinden başlayarak 181 adet imar parseli maliklerinin yıllardır imar ve yapılaşma haklarını kısıtlamaktadır. Belediyemiz, her gün kaldırıldığı vatandaşlarca da bilinen, bu yoldan etkilenen imar parselleri sahiplerinin imar durumu taleplerini karşılayamamanın sıkıntısını yaşamaktadır.  Bu sorunu gidermek amacıyla, vazgeçilen yolun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki, Kurupelit’de imar uygulaması yapılmış alanlara rastlayan kesiminin, plan değişikliği ile kaldırılıp planın eksi durumuna döndürülmesini öngören ”Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili önerge gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necattin DEMİRTAŞ’ın 12/07/2010 tarihli; Samsun Büyükşehir Belediyesi Alt yapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/04/2010 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanarak 01/05/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin, 15. 19.maddesinin ikinci cümlesinin devamına “Yönetmeliğin ekindeki zemin tahrip bedelleri Belediye iştiraklerine % 40’a kadar indirimli olarak uygulanabilir” şeklinde üçüncü cümle eklenebilmesi ile ilgili önerge gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

(16 TEMMUZ 2010 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)