SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.10.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO: 353) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2319 sayılı; 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesinin yeniden oluşturulan teşkilat şeması Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.06.2012 Tarih ve 12/239 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 2. Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bağlı ‘Harita Şube Müdürlüğü’ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına Belediye Meclisinin 13.05.2008 tarih ve 232 sayılı kararı ile bağlanmış olup, bu nedenle yeniden düzenlenen ekli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 354) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2320 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm alanı sınırının kaldırılmasına 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 355) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2321 sayılı; Canik, İlkadım, Tekkeköy  İlçeleri Belediye sınırlarında, afet riski olan alanların belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek “Canik, İlkadım, Tekkeköy  İlçeleri Belediye sınırlarında, 6306 sayılı yasa kapsamında afet riski taşıdığı tahmin edilen binaların bulunduğu alanın, bina üzerinde olmayan alanlar ile birlikte plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği dikkate alınarak hazırlanan, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu”  oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 356) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2116 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.15d paftasının bulunduğu alanda konut alanı ve yeşil alan belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 28.maddesine uygun plan değişikliği teklifinin bulunmaması yanında nazım imar planı bütünlüğüne aykırı olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 357) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2322 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının konut alanı olarak belirlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 358) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2323 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, yönetim merkezi kullanımının belirlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 359) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 543 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kalkancı Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftasında 10888 ada 3 nolu parsel ve 10887 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda konut haklarının tek parselde toplanması ve diğer parselin park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 27.03.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, daha önce mecliste uygun görülen aynı yapılaşma koşuluna sahip ada ile birlikte raylı sistem güzergahının olduğu yoldan cephe alması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 360) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2333 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, F36a3 paftasında, cezaevi alanının çevresi ile birlikte çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 361) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2334 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.223c paftasının bulunduğu alanda, arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 362) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2109 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Çatkaya Köyü, nazım imar planı F36a.25c paftasında konut alanı, yol, park ve otopark kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Canik Belediye Başkanlığı’nın 04.09.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-2361 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve plan açıklama raporunun, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince alınması gereken kurum görüşlerinden ve çevre düzeni planının yürürlüğe girmesinden sonra değerlendirilmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 363) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2314 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı 12O paftasında, 10m enkesitli yolun 12mye genişletilmesi yanında ortaöğretim alanı, spor alanı, konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/319 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine; vatandaş tarafından sehven eksik bırakılan resmi kurum alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik 26.09.2012 günlü dilekçe ile  Tekkeköy Belediyesine yapılan itiraz Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.09.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/514-3024 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu itirazın, resmi kurum alanının, ticaret alanına çevrilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 364) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 1509 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a  paftasında 310 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 12.09.2011 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı kararlarına aykırı olması ve mülkiyet ile ilgili sorunların bulunması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 365) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2040 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Asarağaç Köyü, nazım imar planı F36c.04a  paftasında 642 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.08.2012 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, 10 m’lik servis yolunun işlenmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 366) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 1883 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a  paftasında 516 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 08.08.2012 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 367) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2053 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftasında 6756 ada 13 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 22.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 368) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2283 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1a paftası, 1651 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/92 sayılı kararıyla; yurt alanı kullanımına “1-Çekme mesafeleri dışına yangın merdiveni yapılabilir. 2- Zemin kata işyeri yapılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, zemin kat kısmının kaldırılarak, “bodrum katta 220 m²’yi geçmeyen işyeri yapılabilir” plan notu eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 369) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2284 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı  F36b.16a.4b  paftası, 9362 ada 1 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/93 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 12/223 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 370) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2287 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam, uygulama imar planı  F36a.09d.3a, F36a.09d.3b ve F36a.09d.3d  paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/96 sayılı kararıyla; park, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek park ve botanik bahçesi kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 371) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2288 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.16b.4c paftası, 7031 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/97 sayılı kararıyla; yol, park ve belediye hizmet  alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında “BHA parseli sınırları içinde bina giriş kotunu aşmamak koşulu ile kapalı otopark yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 372) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2276 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1c paftası, 8463 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/98 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımına ticaret alanı kullanımı eklenmesi yanında “1-Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak, teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel-motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. Plan notu geçerlidir ve 2-Kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 373) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2277 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1a paftası, 6736 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/99 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımına ticaret alanı kullanımı eklenmesi yanında “1-Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak, teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel-motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. Plan notu geçerlidir ve 2-Kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 374) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2278 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.16a.1c paftası, 2826 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/100 sayılı kararıyla; sağlık alanı kullanımına “ Yan bahçe mesafesi içerisinde çelik konstrüksiyon olmak koşulu ile yangın merdiveni yapılabilir.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 375) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2279 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1d paftası, 2890 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/101 sayılı kararıyla; kültürel tesis alanı kullanımının TAKS:0.30 E:1.50 H:15.50 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “özel yurt” olarak değiştirilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 376) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2281 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar, uygulama imar planı  F36a.09c.3d paftası, 23 ada 3, 12 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/103 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/48 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “Kentsel İş Merkezi alanında otopark gereksinimi kendi parseli içinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, maksimum H:30.50 m koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 377) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2282 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan, uygulama imar planı  F36a.09a.1d ve F36a.08b.2c paftaları, 4172 ve 4173 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/106 sayılı kararıyla; ayrık nizam 2 kat konut alanı kullanımından ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO: 378) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2221 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 1228 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2012 gün ve 16/93 sayılı kararıyla; parsele trafo işlenmesi ve 8 nolu parselden 2m. çekilmesi şartıyla yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.09.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20-271  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 5 m yapı yaklaşma mesafesi içerisine trafo binasının yapılmaması koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO: 379) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2224 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hürriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4b paftası, 7729, 7774, 7733 ve 7734 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2012 gün ve 16/92 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.09.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20-271   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO: 380) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2222 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3d ve F36b.17d.4c paftaları, 4871 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2012 gün ve 16/90 sayılı kararıyla; parsele trafo işlenmesi yanında “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.09.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20-271  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 5 m yapı yaklaşma mesafesi içerisine trafo binasının yapılmaması koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO: 381) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2223 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1a paftası, 5687 adanın kuzeyinde bulunan alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2012 gün ve 16/91 sayılı kararıyla; 1- yapılacak yer altı otoparkının, 5687 adadaki bina hizasından mevcut dere yatağının batı istikametinde olacak şekilde düzeltilmesi, 2- Yer altı otoparkı binasının üst kotunun Bafra Cad. seviyesinde 1 katlı yer altı otoparkı olacak şekilde, içinde otopark dışında müştemilat ve herhangi bir fonksiyon içeren hacim olmamak kaydı ile park alanının yer altı otoparkına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.09.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20-271   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun koruma amaçlı imar planı değişikliği yürürlüğe girdikten sonra değerlendirilmesi gerektiğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 31. (K.NO: 382) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2132 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Köyü, uygulama imar planı F36b.23c.1d  paftasının bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  06.09.2012 gün ve 15/52 sayılı kararıyla; plan onamasındaki eksikliklerin ve uyumsuzlukların giderilmesi amacı ile yol kullanımının plana işlenmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.09.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-226 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO: 383) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 tarih ve 2237 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05d.1a, F36c.05d.1b ve F36c.05a.4d paftaları, 712 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2012 tarih ve 18/135 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/255 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yanında PTT ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.09.2012 gün ve  M.55.3.TEK.0.13.2946 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, maksimum H:30.50 m koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO: 384) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 tarih ve 2347 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; Samsun İli İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen Volga Türkleri Sokağın isminin “Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat UZUN Sokak ”  olarak isimlendirilmesi ile bu ve benzeri isimlendirmelerde daha önce konulan ve yeni konulacak olan şehit isimlerinin verildiği yerlere şehidin, kısa öz geçmişi ile şehit edildiği yere ait bilgilerin yer aldığı bir plaket konulmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO: 385) Ar-Ge Şube Müdürlüğünün  25/09/2012 tarih ve 20 sayılı; Karadeniz Havzası Programı 2. Teklif Çağrısı kapsamında Kavala Belediyesi (Municipality of Kavala) tarafından Romanya Ortak Yönetim Otoritesi’ne sunulan ve Kurumumuzun ortak olarak yer aldığı ve IPA Mali Ana Yararlanıcı (IPA-FLB) olduğu  “BSBEEP- Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan” (Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı) Projesinin  başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın  yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO: 386) Zabıta Dairesi Başkanlığının 19/09/2012 tarih ve 2481 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesince Canik İlçesi Lovelet Alışveriş Merkezi civarı, Canik İlçesi Rönesans Alışveriş Merkezi civarı, Canik İlçesi Emine İhsan Kefeli Parkı civarı ve Atakum İlçesi Medical Park Hastanesi civarına Durak Taksi İşleticiliği ve yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale edilecek olup, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin ( e ) bendi gereğince ihaleden sonraki kullanım süresinin 10 yıl olarak belirlenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO: 387) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2012 tarih ve 4703 sayılı; Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi 27.06.2012 tarih, 2012-28 sayılı yazısı ile, derneklerinin 18.06.1983 tarih, 2847 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Yararına çalışan dernek statüsünde olduğunu ve faaliyetlerini Kılıçdede Mahallesi, Şehitler Sokak Özbayrak Apartmanı No:3/A’da faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak mevcut yerlerinin şehir anne-babaları ve gazilerin ihtiyaçlarına cevap vermediğinden, Belediyemizden kamu yararına çalışan dernekleri için yer tahsis talebinde bulunmaktadır.
 37. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”
 38. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
 39. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”
 40. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” denilmektedir.
 41. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek sözleşmede belirtilen hususlar dahilinde; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Anakent İş Merkezi’nde 2.kat 41 nolu bağımsız bölümün 2 yıl süre ile ücretsiz olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 75/d ve 18/e maddeleri uyarınca; tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO: 388) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1532 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftası, 3499 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/79 sayılı kararıyla; K yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İlkadım Belediye Başkanlığının 04/10/2012 tarih ve 4641 sayılı yazısı dikkate alınarak İlkadım Belediyesi İmar Komisyonu Raporunda teklif uygun görülmediğinden komisyon raporundaki şekli ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO: 389) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 tarih ve 2385 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacı İsmail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3a  paftası 5917 adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.10.2012 gün ve 17/64 sayılı kararıyla; okul alanının güney ve batı tarafında yapı yaklaşma mesafesinin bir kısmının kaldırılmasına  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.10.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 10 m’lik yol cephesindeki yapı yaklaşma sınırının mevcut plandaki gibi 5 m olarak kalması şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 44. (K.NO: 390) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 tarih ve 2077 sayılı; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 08.10.2012 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81743)-407sayılı yazısı ile,  İlimiz Atakum İlçesi, 5043 ada, 1 nolu parselde üzerinde bulunan binanın kurumlarınca Çevik Kuvvet Ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisini talep etmektedir. Söz konusu taşınmazın tamamının Milli Emlak Müdürlüğü’nce 2 yıl süre ile tarafımıza tahsisi yapılmış olup, taşınmaz üzerinde bulunan binanın mülkiyeti mülga köy hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait iken imza edilen protokol gereğince maliyet bedelleri ödenerek mülkiyeti belediyemiz üzerine geçmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”
 45. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”
 46. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
 47. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”
 48. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.
 49. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 50. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.”  denilmektedir.
 51. Bu nedenle Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.10.2012 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81743)-407 sayılı yazısıyla tahsisi talep edilen; İlimiz Atakum İlçesi, 5043 ada, 1 nolu parselde üzerinde bulunan Belediyemize ait binanın Çevik Kuvvet Ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere,  2 yıllığına bedelsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 52. (07 KASIM 2012 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)