SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13 Mayıs 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. 1. (K.NO:211)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.04.2016 tarih ve 1563 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını uygun gören, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:212) Özel Kalem Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 101 sayılı; Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 97.yılı kutlamaları çerçevesinde yer alan ve her yıl yapılmakta olan 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonasında Bayanlar ve Erkekler kategorisinde ilk 10’a giren sporculara 6 adet tam altın, 6 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:213)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 2501 sayılı; Demirci, Yeniköy, Kızıloğlak, Başkonak, Hilaltepe, Kaleboğazı, Yukarı Avdan, Celikler köyleri ile Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Tesisleri, İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Tesisleri, İlkadım Belediyesi Asfalt Plenti, Bim Deposu, Kuzey Beton Tesisleri, İleri Alemdar Ltd.Şti nin konkasör ve elek tesislerine de hizmet etmekte olan 15 m genişliğinde, 4000 m uzunluğundaki ana ulaşım yolunun kaplaması çeşitli zamanlarda yapılmaktadır.
  Anılan yolda çok ağır tonajlı araçların seyrettiği,  boyuna eğimin olmaması, zeminin taban ve alüvyon arazisi olması ve drenaj yönünden bir takım sıkıntılar nedeniyle yapılan bu kaplamalar kısa sürede deforme olmuş, yama yapılsa dahi kaplama tutturulamamıştır. Teknik olarak yapılan değerlendirmelerde, anılan yolun asfalt kaplama yerine kazı dolgu işleri ile enine büz ve boyuna drenaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla alttemel ve temel takviyesinin yapılarak, içine çift hazır hasır çelik donatı konarak 25 cm kalınlıkta, C30 betonu İle kaplanmasının daha doğru bir seçenek olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır.  Ancak yapılacak bu beton  imalatı uzun ömürlü olmasına rağmen pahalı oluşu nedeniyle Belediyemizin öncelikleri arasında kaplama ve yatırım bütçesinde yer almadığından yapılması öngörülmemiştir.
  Toplamda sekiz köyün ana ulaşımını da sağlayan bu yolun beton kaplamasının bir an evvel yapılması için yolu kullanan şirketlerle ve İlkadım Belediyesiyle toplantılar tertip edilmiş ve taraflarının katkılarıyla yolun beton kaplamasının ivedilikle yapılması kararlaştırılmıştır.
  Bu bağlamda Bim Birleşik Mağazaları A.Ş.nin de yol beton kaplama maliyetine  200.000.00 TL katkı vermesi konusunda mutabakata varılmıştır. Bim Birleşik Mağazaları A.Ş.nin bu bedeli ödeyebilmesinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:214)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.04.2016 tarih ve 747 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41 m² yüzölçümlü taşınmazımız; Yeni Arkeoloji Müzesinin inşa edileceği alanda bulunan İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi 9449 ada, 3 no.lu parseldeki taşınmazlara karşılık, Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarihli ve 21-1-394 sayılı kararıyla, bedelsiz olarak, 25 yıllığına Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na tahsis edilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 22.12.2015 tarihli ve 713 sayılı yazısında; kurumlarının mevzuatı gereğince ancak Maliye Hazinesine ait taşınmazların tahsis alınabildiğini bildirerek, söz konusu taşınmazın kurumlarına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü) adına tescil edilmesini talep etmiştir.
  Milli İstihbarat Teşkilatının talebi de dikkate alınarak; mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizin Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşünülmektedir.
  Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41 m² yüzölçümlü taşınmazın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve aynı taşınmazın Belediyemizin Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:215)İlimiz, İlkadım ilçesi, Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde F36ab.22a ve F36b.22b paftalarının sınırları içerisindeki yaklaşık 56 hektar alan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih, 90 sayılı kararı ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiştir.
  İlkadım Belediyesi’nin 27.04.2016 tarih 127 sayılı yazısında; kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alan içerisindeki 12236 ada 1,2,3,4,5 parseller, 12237 ada 1,2,3,4,5 parseller, 12238 ada 1,2 parseller, 12239 ada 1,2,3,4,5 parseller, 12240 ada 1,2,3,4 parseller, 12241 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 12242 ada 1,2,3 parseller, 12243 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 12244 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 12245 ada 1,2 parseller, 12247 ada 1,2 parseller, 12248 ada 1,4,5,6 parseller ve 12250 ada 1 parseller için kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanabilmesi için tüm yetkilerin Belediyelerine verilmesi istenmektedir.
  Yapılan incelemede; 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesinde;  ‘Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir’ denilmektedir.
  Bu nedenle İlkadım Belediyesi tarafından yapılan yetki devri talebini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:216)Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 6 sayılı; Samsun’un Turizm girdilerini arttırmak, Samsunlu iş adamlarına yeni pazarlar yaratmak için kardeş şehir ilişkilerimizin çoğaltılıp geliştirilmesinin 2023 hedeflerine ulaşılmasında ivedi gereklilik oluşturduğu düşünülmektedir.
  Bu amaç çerçevesinde Ürdün’ün ZERKA şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının yararlı olacağı kanaati oluşmuştur.
  Ürdün’ün Zerka şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:217)Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 7 sayılı; Samsun’un Turizm girdilerini arttırmak, Samsunlu iş adamlarına yeni pazarlar yaratmak için kardeş şehir ilişkilerimizin çoğaltılıp geliştirilmesinin 2023 hedeflerine ulaşılmasında ivedi gereklilik oluşturduğu düşünülmektedir. 
  Bu amaç çerçevesinde Kırgızistan’ın OŞ  şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının yararlı olacağı kanaati oluşmuştur.     
  Kırgızistan’ın OŞ  şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:218)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2569 sayılı; Otopark alanları ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 2/25 sayılı kararıyla kabul edilen plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN: 1077-215) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. 
  Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:219)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2570 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftası ve uygulama imar planı F36c.05c.3b, F36c.05c.3a, F36c.05c.2c ve F36c.05c.2d paftalarının bulunduğu alanda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün  02.05.2016 gün ve 79193514-755.01-292149 sayılı yazısı doğrultusunda, drenaj kanalı oluşturulması yanında güzergah etrafında bulunan  konut ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-216) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:905-34) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:220)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2571 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d  paftası, 11251 adanın bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla belediye hizmet alanı, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-217) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 28.04.2016 gün ve E.481 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11. (K.NO:221)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2572 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi ve Kalkancı Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası, 11820 ada 1 parsel ve 2342 nolu adanın bulunduğu alanda park alanı kullanımından belediye hizmet alanı kullanımı ve belediye hizmet alanı kullanımından da park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-218) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 25.04.2016 gün ve 1431 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12. (K.NO:222)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2573 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.23c ve F36b.23d paftaları, ve F36b.23c.1a, F36b.23c.1b, F36b.23c.1c, F36b.23c.1d ve F36b.23d.2b paftalarının  bulunduğu alanda, balıkçı barınağı kullanımının rıhtım ve yanaşma yeri olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 6/125 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.04.2016 gün ve 5516 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Dolgu alanlarında planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.                                                                                                                     Planlar, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara görüş alınmak üzere gönderilmektedir. Büyükşehir belediyesi meclisi ise meclis kararı alarak planla ilgili görüşünü karar altına almaktadır. Bu nedenle de meclis kararı, plan açıklama raporu ve plan değişikliği önerisi askıya çıkarılmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talep ile birlikte iletilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, onay sürecini tamamlamamış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan bir plan olmadığından itiraza konu planda olamayacağından sözkonusu itirazın reddini 
uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:223)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2574 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15c ve F36a.15d  paftaları ve uygulama imar planı F36a.15c.1d ve F36a.15d.2c paftalarının bulunduğu alanda, park, konut ve ticaret kullanımlarının orman sınırı da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yanında konut ve ticaret alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-219)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:580-87) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:224)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2575 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.25b.4a, F33b.25b.4b, F33b.25b.4c ve F33b.25b.4d paftaları, 314 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımlarının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4760-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.04.2016 gün ve E.2592 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:225)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2576 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, nazım imar planı F36a.02b, F36a.03a, F36a.03d, F36a.03c, F36a.08a ve F36a.08b paftalarının bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 6/137 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına vatandaşlar tarafından 14.04.2016 ve 19.04.2016 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itirazlardan; akaryakıt ile ilgili kısmın reddi, mezarlık alanı ile ilgili itirazın ise kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

16.  (K.NO:226)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2577 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftasının bulunduğu alanda, Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun 12.01.2016 gün ve 2016/267 sayılı yazısı doğrultusunda cezaevi kullanımının konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 6/137 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 28.03.2016 ve 30.03.2016 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itirazlardan; 30.03.2016 tarih ve 835 nolu itirazın kabulü ile eski plan  haklarına dönüşümü ve 28.03.2016 tarih ve 828 sayılı itirazın ise reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:227)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2578 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.25b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı, park, konut ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-220) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:228)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2579 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere sosyal ve kültürel tesis alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-221) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:905-35) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek “Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftası ve uygulama imar planı F36b.23d.1a paftası, 1216 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, gençlik merkezi ve idari bina olarak kullanılmak üzere sosyal ve kültürel tesis alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-221)  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-35) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8b ve 5216 Sayılı Yasa'nın 7b ve 7c Maddeleri  uyarınca
” oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:229)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2580 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla elektrik iletim hattı güzergahında düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:1077-222) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:230)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2581 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin (PİN:1077-223) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-36) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:231)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2582 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25b.2d paftası, 118 ada 1 nolu parselin bulunduğu alandaGençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüğü’nün 11.04.2016 gün ve 6439 sayılı yazısı doğrultusunda, belediye hizmet alanı kullanımının sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4929-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4932-7) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:232)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2583 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yenibüyüklü Mahallesi, nazım imar planı F37d.06d paftası, 1526 ve 1489 nolu kadastro adalarının bulunduğu alanda, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-224) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2016 gün ve 30673830-754-E.882-2190 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:233)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2584 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16d pafta, 127 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4940-17) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.03.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, otopark gereksinimini kendi parseli içerisinde karşılaması ve Karayollarından giriş-çıkış izninin alınması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:234)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2585 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çakallı Mahallesi, nazım imar planı F36d.13a paftası ve F36d.13a.2d paftasının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının otopark alanı kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:5834-8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:235)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2586 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Değirmenüstü Mahallesi, nazım imar planı G35a.04d paftası, 104 ada 22 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sanayi ve ağaçlandırılacak alan kullanımlarının konut, otopark ve park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 02.03.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, uygulama imar planı aşamasında DSİ tarafından gerekli görüşün alınması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:236)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2587 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 18K-19K paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2016 gün ve 54350 sayılı yazısı doğrultusunda kamulaştırma planına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:237)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2588 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Kozluk/Yavuz Mahallesi, nazım imar planı F38d.13a paftası, 115 ada 21, 22, 28, 29, 30 nolu parseller ve 157 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, eğitim tesisi alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2015 gün ve 37035960 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:238)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2589 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, nazım imar planı E35c.25a paftası  115 ada 36 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:8473-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 11.03.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:239İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2590 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15d paftası, 1653 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-225) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.04.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:240)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2591 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, 464 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, imar yolunun merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve 8/44 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu teklifi reddeden meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:241)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2592 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesinde, 4355 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve 8/43 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:242)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2593 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, 3918 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve 8/42 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:243)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2594 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası, 3464 ve 3505 nolu  adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve (PİN:1055-139) 8/41 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında ada mihverinin sehven özel mülkiyetler dikkate alınmadan işlendiği, bu nedenle şuyulandırma oluştuğu ve bunun giderilmesi amacıyla ada mihverinin 3505 nolu ada sınırına çekilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:244)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2595 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a  paftası, 465  ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve (PİN:1055-136) 8/40 sayılı kararıyla; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.02.2016 gün ve 392 sayılı kararında söz konusu koruma amaçlı plan değişikliğine ait belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla, 465 ada 1 parselin bitişiğindeki fiili duruma uygun olarak kütle önerisi değişikliği ile birlikte tescilli binanın bulunduğu parselin Kültür Evi olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94651478-301.05.03/192/5430  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:245)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2597 sayılı; Alaçam İlçesi sınırlarında, Fatih Mahallesi, uygulama imar planı E35d.13a.4b ve E35d.13a.4a paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve 1/17 (PİN:6460-5) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 2/35 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  turizm tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı, otopark alanı, park ve rekreasyon alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 58155419-310.99/317 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:246)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2599 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.08c.2d paftası, 242 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve (PİN:8479-12) 39 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımında yapı kütlelerinin plana işlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 94488807.310.99/358 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 8 mt. yapı yaklaşma sınırının 10 mt. olarak değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:247)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2600 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.08c.3b paftası, 75 ada 120 ve 99 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 01.03.2016 gün ve (PİN:8479-10) 25 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımındaki alanlarda kütle işlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 08.03.2016 gün ve 94488807.310.99/230 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:248)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2601 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Kocalar Mahallesinin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 23 sayılı kararıyla;  Kocalar Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 12.04.2016 gün ve 33834439-310-E.118 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:249)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2602 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIIc paftası, 226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 22 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 2/31 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen (PİN:18205-1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 11.04.2016 gün ve 33834439-310-E.104 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:250)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2603 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIId paftası, 395 ada 91 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 06.04.2016 gün ve (PİN:4760-17) 27 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 26/536 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; meslek lisesi alanı kullanımının bir kısmının TAKS:0.30 blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 12.04.2016 gün ve 36687901-754.99-1806 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:251)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 tarih ve 2501 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Havza İlçesi Yenimescit Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Sezen Sokak(T.N:32) isminin Şehit Uzman Onbaşı Muhammed YILMAZ (T.N:32) ve Çay Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Fulya Sokak (T.N:12) isminin Şehit Uzman Onbaşı Muhammed YILMAZ (T.N:12) olarak değiştirilmesi, 
2-) Havza İlçesi Arslançayır Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen hat boyunca yolun isminin Şehit Uzman Onbaşı Muhammed YILMAZ (T.N:1) olarak isimlendirilmesi,
3-) Çarşamba İlçesi Aşağı Esenli Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Merkez Sokak (T.N:1) isminin Şehit Polis Samet KELEŞ Sokak (T.N:1) olarak isimlendirilmesi,
4-) Bafra İlçesi Gazipaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Asya Sokak (T.N:7) isminin Gazi Ünsal ERTEKİN Sokak (T.N:7) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:252)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2016 tarih ve 2649 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Orta Mahallesi, nazım imar planı 19K paftası, 102 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret ve ibadet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-17) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2016 gün ve 94272565-310.99/2398 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:253)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2016 tarih ve 2650 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar planı 18K paftası, 228 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve rekreasyon alanı kullanımdan sosyal kültürel tesis alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin (PİN:4928-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2016 gün ve 94272565-310.99/2397 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yapılaşmaya gidilecektir koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:254)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.03.2016 tarih ve 169 sayılı; Daire Başkanlığımıza bağlı Balık Halinde uygulamada yaşanan eksiklikleri 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çözümlemek üzere aşağıda ifade edilen hususların Belediye Meclisimizce karara bağlanması gerekmektedir.
Anılan Yönetmeliğin, “Alım Satım İşlemleri” başlıklı 15’inci maddesinde; Halde satılmayan su ürünlerinin, sahibi durumundaki şahıslar tarafından geri alınmak veya çekilmek istendiği takdirde, işletmeciye bir hizmet bedeli ödeneceği, soğuk muhafaza ünitesine konulacak su ürünü için de aynı şekilde hizmet bedeli ödeneceği, “Rüsum, Teminat ve Ücretler” başlıklı 28’inci maddesinde; Belediyeler tarafından işletilen su ürünleri halinde veya toptan satış merkezinde satışa sunulan su ürünlerinin günlük toplam satış bedelinin % 3’ünü geçmemek şartıyla, Belediye Meclisince belirlenecek oranda makbuz karşılığı rüsum alınacağı, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla su ürünleri halinde ve toptan satış merkezinde kendilerine yer tahsisi yapılanlardan teminat olarak Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka mektubu veya devlet tahvili alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede;
Balık Halinde mevcut uygulama;
1- Rüsum (Hamsi)                           : %2
2- Rüsum (Diğer Balıklar)                 : %3
3- Rüsum (Kültür Balıkları)                : Alınmamaktadır.
4- Hizmet Bedeli (Araç Başına)           : 60,00 -TL olarak uygulanmaktadır.
Balık Halinde 01.06.2016 tarihinden itibaren uygulanması kabul edilen tarife;
1-Rüsum (Hamsi)                                                         : % 2
2- Rüsum (Avcılıktan Elde Edilen Balıklardan)                   : % 3
3- Rüsum (Yetiştirme, İthal, İşlemeye Giden Balıklar)       : % 0,70
4- Hizmet Bedeli (Kasa Başına)                                       : 0,50 –TL
5- Teminat (Her Bir İşyerinden)                                       : 5.000,00 –TL olarak uygulanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

 

 

(08 HAZİRAN 2016 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)