SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.05.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO:129) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 554 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.1c paftalarının bulunduğu alanda 25 metre en kesitli yol üzerinde kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 gün ve 2/78 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaş tarafından 11.04.2011 gün ve  554 sayılı dilekçe ile  itirazda bulunulmuştur.                Söz konusu plan değişikliğinin, kamulaştırmada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek için yapılmış olması yanında, kullanım kararlarının bölgenin gereksinimleri dikkate alınarak yeni plan kararlarını içermesi nedeni ile şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğundan itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:130) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 694 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 10322 ada 13 nolu ile 10258 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanın kaldırılarak yol ve meydan olarak düzenlenmesi yanında kaldırılan park alanına karşılık olarak konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:131) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih 695 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi yanında idare mahkemesini kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:132) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 2002 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.15a, F36a.15b, F36a.15c, F36a.20b, F36b.16a, F36b.16b ve F36b.17a paftalarının bulunduğu alanda yol ve kavşak düzenlenmesi yanında Atatürk Bulvarı ile deniz arasında kalan kısımda 19 Mayıs Üniversitesine  kadar “zemin kat ticaret” kullanımı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum  Belediyesi Başkanlığının 30.12.2010 gün ve 9081 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, sadece Atatürk Bulvarına cepheli parsellerde, ticaret alanı taramasının 19 Mayıs Üniversitesine kadar plana işlenmesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2010 tarih ve 4/55 sayılı kararı ile kabul edilen “Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilmesi, Kurupelit Mendirek alanının mevcut duruma uygun olacak şekilde değiştirilerek plana işlenmesi, diğer taleplerinin ise şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:133) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 700 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Askeri alan kullanımının park ve belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında söz konusu alanın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi gereğince /5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:134) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 680 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey ve Cumhuriyet Mahalleleri, nazım imar planı F36c.04c  paftasında,  konut, okul, dini tesis alanı, park, kapalı spor tesisi ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1397-1651 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:135) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 679 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a  paftasında,  214 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1395-1649 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:136) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 624 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Devgeriş Mahallesi, nazım imar planı F36b.23c paftasında 9635 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda revizyon imar planında sehven işlenmeyen akaryakıt ve LPG rumuzunun  ve otopark alanının yeniden işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 21.04.2011 gün ve 624 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:137) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 286 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36a.20c ve F36b.21b   paftalarında 10085 ada 1 parsel ve Toybelen Mahallesi 9505 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı kullanımına park kullanımının eklenmesi, kaldırılan parkın karşılığı olarak konut alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.02.2011 gün ve 286 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:138) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 529 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.10b paftasında  2458  ve 2450 nolu parsellerin bulunduğu alanda  mezbaha alanı ve ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1348/1239  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun daha detaylı araştırılması için Belediyesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:139) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 684 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda, kadastro sınırı dikkate alınarak spor alanı ve kavşağın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.               Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:140) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 685 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftasının bulunduğu alanda, kavşağın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO:141) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 670 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23a.4d paftalarının bulunduğu alanda; kadastroda karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla ada kenarının düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.               Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:141) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 671 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22a.4a, F36b.21b.2c, F36b.22a.1c, F36b.22a.1d ve F36b.22a.4b paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/65 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  konut, yol ve donatı alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:143) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 663 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.1a, F36b.17d.1b ve F36b.17d.1d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/66 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  konut, yol ve park alanı kullanımlarının arazi yapısı ve ulaşım dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:144) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 629 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c  paftasında 3624 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, raylı sistem üzerindeki mülkiyetlerin bedelsiz terkini karşılığında, yapılaşma koşulları aynı kalmak üzere “3624 ada 3 parselin 0.00 kotu, Atatürk Bulvarına göre belirlenecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 25.04.2011 gün ve 629 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:145) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 602 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3d  paftasında 299 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, raylı sisteme bedelsiz terkini karşılığında h:15.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının h:21.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 18.04.2011 gün ve 602 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO:146) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 674 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.02a.1a paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 2/20 sayılı kararı kabul edilen, konut alanı yol ve park kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile rededen  Canik Belediye Meclisinin  06.04.2011 gün ve 8/28 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 06.04.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-139 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:147) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 683 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Dereler Köyü, uygulama imar planı F36c.02a.1a paftasında 1004, 1005, 1006 ve 1007 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  06.04.2011 gün ve 8/27 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 4/35 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mezarlık alanı kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.04.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-139 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:148) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 664 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında 281 ada 43, 44 ve 46 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/34 sayılı kararıyla; bitişik nizam 4 kat yapılaşma  koşullu konut alanı kullanımının yola terkin karşılığında bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:149) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 681 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Uzgur Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a  paftasında 934 nolu parselin bulunduğu alanda, koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.13-496 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.              Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:150) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 665 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Uzgur Mahallesi, koruma amaçlı imar planı F36b.21a.3d paftasında 934, 935, 936, 937 ve 940 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/35 sayılı kararıyla; koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına ilişkin Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayından sonra geçerli olmak üzere oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı  İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:151) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 666 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 7209 ada 1, 2 ve 3 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/36 sayılı kararıyla; blok nizam 10 kat yapılaşma  koşullu konut alanı kullanımının “brüt inşaat alanı 4975 m²yi geçmeyecektir.” plan notunun “bodrum katlar hariç brüt inşaat alanı 4975 m²yi geçmeyecektir.” şeklinde düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, parsel sınırının mevcut kadastroya uygun olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:152) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 667 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3c paftasında 3602 ada 5 nolu  parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/37 sayılı kararıyla; kadastro sınırına uygun olacak şekilde yolun yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:153) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 668 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftasında 3251 ada 4 ve 5 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/38 sayılı kararıyla; park ve konut alanlarının yer değiştirmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:154) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 669 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında 583 ada 20 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2011 gün ve 8/39 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının yapılaşma koşullarının ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek otel kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.04.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/195  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:155) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 654 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.1a, F36a.14c.4a,  F36a.14d.2c, F36a.14c.1d paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin  04.03.2011 gün ve 6/23 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 2/8 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; teknoloji geliştirme bölgesine ulaşımı sağlayacak 20m enkesitli yol düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 08.03.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/65 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:156) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 656 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.4b  paftasında, 5287  ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 2/15 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilen, konut alanı kullanımına trafo işlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile kabul eden  Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2011 gün ve 8/34 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:157) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 657 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2c ve F36b.16b.4d paftalarında, 372 ada ve 9767 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/35 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 4/41 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:158) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 658 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2c paftasında, 347 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/36 sayılı kararıyla;  nazım ve uygulama imar planları arasındaki uyumu sağlamak amacıyla ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:159) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 659 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.3c paftasında, 1335 ve 1473 nolu parsellerin bulunduğu alanda, E:0.70 yapılaşma  koşullu konut kullanımının ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut ve park alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/37 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:160) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 660 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1d paftasında 1689 ada 18 nolu  parsel ile 1690 ada 17 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/39 sayılı kararıyla;  h:15.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:161) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 661 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Körfez Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1d paftasında 1705 ada 16 ve 17 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/40 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2011 tarih ve 2/9 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.30 KAKS:1.50 ayrık nizam 5kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:162) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 662 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4b ve F36b.16a.1c paftalarında 16 ada 13, 14, 23 ve 24 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, , Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/41 sayılı kararıyla;  ayrık nizam 5 kat  ve blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının TAKS:0.30 hmax:30.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi “çekme mesafeleri ile sınırlandırılan alandaki TAKS:0.30’u, toplam inşaat alanı ise 6000m²’yi aşmayacaktır.” plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu değiştirilerek “bu gündem maddesindeki evrakın aynı Komisyonlarda bekletilmesi” oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:163) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 704 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4d ve F36b.16d.1a paftalarında, 11138 ada 1 parsel ve 11139 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.03.2011 gün ve 6/22 sayılı kararıyla;  konut, yol, park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 08.03.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/65 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:164) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 tarih ve 831 sayılı; 2010 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:165) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 tarih ve 3161 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2004 tarih ve 10 nolu kararı ile kabul edilen Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği, 07/12/2004 tarihinde Mahalli Manşet Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmeliğin günün gelişen ve değişen şartlarına cevap vermediği için Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişikliğe ve hukuki boşlukları gidermek üzere ilaveler yapılması zorunluluğunu meydana getirmiştir.               Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili olarak bahsi geçen nedenler göz önünde bulundurularak hazırlanan yönetmeliği uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:166) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18/04/2011 tarih ve 553 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2011  tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2011 tarih ve  B.07.0.BMK.0.19.115708-184- 273   sayılı genelgesinde belirtilmiştir.                   Belediyemizde boş bulunan 1. derece  mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Maden  Mühendisi Uygar Bülent GENÇ  ’ e  aylık net: 1.890,00.-TL ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:167) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 tarih ve 1226 sayılı; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 01.04.2011 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81374)-1341sayılı yazısı ile,  İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesinde yer alan, mülkiyeti hazineye ait 310 ada, 7 parseldeki taşınmazı çarşı karakolu ve lojmanı olarak kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis ettiği belirtmiştir.                   Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 14.12.2010 tarih, B.07.4.DEF.055.06/55010100821-8474 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazısında; İlkadım Belediye Encümeninin 22.03.2002 tarih, 180 sayılı kararına istinaden 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesine göre imar uygulamasının yapıldığını ve söz konusu taşınmazın Belediyemizle şuyulandırıldığından, Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmeliğin paylı taşınmazların tahsisini düzenleyen 5. maddesine istinaden kamu idarelerinin paydaş bulunduğu taşınmazların tahsisinin yapılamayacağını belirtmiştir.                       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin h bendinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.                  Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.         Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.”  denilmektedir.Bu nedenle Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 01.04.2011 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81374)-1341 sayılı yazısıyla; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 310 ada, 18 nolu parselde 57/2400 hissesi (8.55 m2) belediyemize ait taşınmazı çarşı karakolu ve lojmanı olarak kullanılmak üzere;  bedelsiz olarak 10 yıllığına İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesini talep etmektedir.                     Söz konusu taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 57/2400 hissenin İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü)  tahsisini uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:168) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 tarih ve 1225 sayılı; Samsun Valiliği İl -Emniyet Müdürlüğü 01.04.2011 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81374)-293 sayılı yazısı ile,  İlimiz İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesinde yer alan, mülkiyeti hazineye ait 125 ada, 776 parseldeki taşınmazı polis karakolu olarak kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis ettiği belirtmiştir.                   Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 16.03.2011 tarih, B.07.4.DEF.055.06/55180107422-1644 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazısında; İlkadım Belediye Encümeninin 12.11.2002 tarih, 754 sayılı kararına istinaden 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesine göre imar uygulamasının yapıldığını ve söz konusu taşınmazın Belediyemizle şuyulandırıldığından, Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmeliğin paylı taşınmazların tahsisini düzenleyen 5. maddesine istinaden kamu idarelerinin paydaş bulunduğu taşınmazların tahsisinin yapılamayacağını belirtmiştir.                     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin h bendinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”                5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”                    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.                  Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.         Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.”  denilmektedir.                                                  Bu nedenle Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 01.04.2011 tarih, B.05.1.EGM.4.55.43957-(81374)-293 sayılı yazısıyla; İlimiz İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, 7119 ada, 16 nolu parselde 493/2400 hissesi   ( 18.61 m2) belediyemize ait taşınmazı polis karakolu olarak kullanmak üzere; 10 yıllığına bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesini talep etmektedir. Söz konusu taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 493/2400 hissenin İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü)  tahsisini uygun görün, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:169) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 tarih ve 1282 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02.11.1997 tarih, 19/3 sayılı kararı ile Kadıköy Koruluğu içerisinde yer alan arazi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına 10 yıllığına tahsis edilmiş ve bu kapsamda düzenlenen 04.05.2001 tarihli protokol her iki taraf arasında imza altına alınmıştır.             Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 14.04.2011 tarih, Ref: SPT/341 sayılı yazıları ile; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Kadıköy Koruluğu içerisinde yer alan 26 dönümlük arazinin 04.05.2001 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 10 yıl süre ile taraflarına tahsis edildiğini ve bu sürenin 04.05.2011 tarihinde sone ereceğinden protokol süresinin 10 yıl daha uzatılmasını talep etmektedirler.                    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin h bendinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”                5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”                    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.”           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.         Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.”  denilmektedir.           Bu nedenle tahsis süresi 04.05.2011 tarihinde sona eren, mülkiyeti Belediyemize ait; Kadıköy Koruluğu içerisinde 26 dönümlük arazinin tahsis süresinin 10 yıl daha uzatılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:170) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/04/2011 tarih ve 1386 sayılı; İlimiz Merkez, İlkadım İlçesi, Batıpark içerisinde, teleferik yanında Belediyemizce inşa edilen, ekli projesinde gösterilen WC kullanım amaçlı taşınmazın,               “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6215 Sayılı Kanun ile değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmekte olduğundan;          Belediyemizin de hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnş. Mad.Tic. Ve San.Ltd.Şti.’ne 5 yıl müddetle KDV Hariç aylık 100 TL bedelle işletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 43. (K.NO:171) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 tarih ve 1387 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15 Nisan 2010 gün ve 132 sayılı kararı ile onaylanan Aykome yönetmeliğinin 14.9.maddesinde ‘Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara altyapı tesisi kazı ve çalışma izni verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Ancak, bu bedel Aykome Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ekteki; Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyat Tablosu’nda belirtilen baz bedel üzerinden, TUİK tarafından açıklanan TEFE+ÜFE katsayılarının aritmetik ortalamaları baz alınarak aylık olarak güncellenecektir.’denilmektedir.          Büyük emek ve paralarla yapılan üstyapılar (asfalt, parke, beton, yeşil alan vs.) altyapı kurumlarının çalışmaları sonucu tahrip olmakta, tamirat yapılsa bile hem görsellik açısından ilk hali gibi olmamakta hem de yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürmektedir. Ayrıca Belediyemiz tarafından yapılan asfaltlarda bitüm malzemesi dışarıdan alınmakta, petrol fiyatlarına parelel olarak bitüm fiyatıda her geçen gün hızla fiyat artışı göstermektedir. Bu durumda Belediyemiz içim yüklü bir maddi külfet oluşturmaktadır.            Kurumları altyapı çalışmalarına ait yatırımlarını ve projelerini önceden hazırlamalarını sağlamak, yol çalışmalarımızın ardından kurumların altyapı çalışmaları yapmasını caydırmak amacı ile üst yapısı yeni yapılan güzergâhlarda alt yapı kurumlarınca yapılacak tranşe kazılarında;               1-Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temek tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, çima alan tamiri vs. gibi üst yapılarda ek’te sunulan ‘Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyatları’ nın 5 katı olarak alınmasına,                   2-Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) gibi zeminlerin sonradan tamiri mümkün olmadığından zemin tahrip bedelinin çalışma yapılan güzergâhtaki sathın tamamının alınması           3-İlçe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin % 51’den fazlasına sahip olduğu iştiraklerinin emanet işgücü ile yapmış olduğu altyapı çalışmalarındaki zemin tahrip bedellerinin hesaplanmasında, AYKOME birim fiyatlarının esas alınmasını  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 44. (K.NO:172) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 tarih ve 1405 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz eski çöp döküm alanı olan Yılanlıdere Çöp İstasyonunda Yönetmelikler gereğince rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bunun içinde çöp içerisinde biriken metan gazının toplanarak delikli borularla ortamdan uzaklaştırılması, gelen malzemelerin sahada serilip sahanın doldurulması çöpün üstünün kapatılması gerekmektedir. Söz konusu hizmetler için Belediyemiz 24 saat sahada iş makinesi ve eleman görevlendirmektedir. Yol, bina v.b inşaat temellerinden çıkan kazı ve moloz malzemelerin söz konusu alanda serme-düzeltme işlerini idaremiz iş makinaları veya yüklenici marifetiyle yapılmaktadır.                  Gerek sunulan hizmetlerin karşılığı ve gerekse alt kotlarda bulunan metan gazının dolgu üst kotlarına çıkartılması için konulacak olan metan gazı boruların maliyetinin karşılanması için inşaat temelinden çıkan moloz malzemelerinin yılanlı dere eski çöp istasyonu sahasına döküm ve serim bedeli olarak aşağıdaki bedellerin tahsil edilmesi gerekmektedir.               Buna göre;                      -İnşaat ruhsatındaki kazı miktarı 1.000 m3’e kadar olan ruhsat sahiplerinin bedelden muaf tutulması,                       -Belediyeler, İl Özel İdaresi ve diğer kamu kurumlarının bedelden muaf tutulması,            -İnşaat ruhsatındaki kazı miktarı 1.000- 10.000 m3 arasındaki ruhsat sahiplerinden 1,5 TL/m3,                      -İnşaat ruhsatındaki kazı miktarı 10.000-25.000 m3 arasındaki ruhsat sahiplerinden 1,75 TL/m3,                         -İnşaat ruhsatındaki kazı miktarı 25.000 m3 ve üstü olan ruhsat sahiplerinden ise 2,00 TL/m3.                                   Yukarında belirtilen serme ve düzeltme işleri ile borulama bedellerinin alınabilmesi ve belirtilen bedelin her yıl TUİK tarafından yayımlanan ÜFE katsayıları ile güncellenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:173) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 633 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a  paftasında 8231 ada 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.04.2011 gün ve 633 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık