SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.03.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 84) Protokol ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 21.02.2017 tarih ve sayılı; Ülkemizin çözüme kavuşturulmaya çalışılan sorunlarına yerel yönetimler olarak da destek vermemiz gerekliliğinden yola çıkarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kardeş şehir ilişkileri kurma yolu ile bilgi görgü ve deneyimlerimizi paylaşmanın, eksikleri ve neler yapılabileceğini saptayarak yerine getirmenin,  hain terör örgütünün tamamen yok olmasına neden olacağı kanaati oluşmuştur. Bu doğrultuda,  Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin BİTLİS Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  Bitlis Belediyesi ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 85) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.02.2017 tarih ve 52 sayılı; İlgi: Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 1.Hukuk Müşavirliğinin 13.02.2017 tarih ve 1618140/771,1618148/772 sayılı yazıları.
  6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları il sınırlarını kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu yasayla birlikte İlçe Özel Halk Otobüslerinin yönetimi ve denetimi Büyükşehir Belediyesine dâhil olmuştur.
  Şehiriçi Rotasyonlu Özel Halk Otobüslerinin devirlerinde Belediye Encümen Kararı ile devredebilirken, Çarşamba-Terme-Salıpazarı-Ayvacık-Alaçam-Yakakent ilçelerinin özel halk otobüsleri yönetmenliklerinde devrin yapabilmesi için meclis kararı gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş neticesinde İlçe özel halk otobüslerinin devirlerinin yürürlükteki Yönetmenlik hükmünün değiştirilmesi için meclis kararı gerekmekte olduğu değerlendirilmiştir. 
  Çarşamba-Terme-Salıpazarı-Ayvacık-Alaçam-Yakakent ilçeleri özel halk otobüslerinin devirlerinde Encümen’e yetki verilmesini uygun gören, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 86) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2017 tarih ve 310 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2017 tarih, 2017/184 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 205 ada, 10 no.lu parselde bulunan Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait irtibat bürosunun, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş.’nin ulaşım hizmetlerinde kullanılmak amacıyla işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir.
  Büyükşehir Belediyemizin de %99,9 oranında hissedarı olduğu Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş.’nin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 205 ada, 10 no.lu parselde bulunan irtibat bürosunun ulaşım hizmetlerinde kullanılmak amacıyla işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve KDV hariç 250,00 TL bedelle Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 87) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 771 sayılı; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 23.02.2017 tarih ve 1621869-84 sayılı yazıları ile Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat Sanayi ve Ticaret .A. Ş.’ (SAMULAŞ) nin “Hafif Raylı Sistem araçlarında kullanılmak üzere yedek parça temini için 2.000.000,00 Euro tutarında akreditif  hesabı açılabilmesi” için  izin istedikleri belirtilmiştir.
  Sermayesinin % 99.96 Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San.ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) nin  bilançosunun incelenmesinde borç stokunun borçlanmaya engel olacak bir durumu bulunmamaktadır.
  5393 Sayılı Kanunun ‘’Meclisin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18. maddesinin “Borçlanmaya karar vermek “ başlıklı (d) bendi  hükmü  ve aynı kanunun ‘’ Borçlanma ‘’ Başlıklı 68. maddesinin (d) ve (e) bendleri ‘’Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin kararı ile yapılabileceği, bu oranın Büyükşehir Belediyeleri için 1,5 kat uygulanacağı ifade edilmiştir.
  Yukarıda bahsi geçen  konuya ilişkin Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) nin 2.000.000,00 Euro’ (ikimilyon Euro)  luk 3 yıl müddetle borçlanmasına (Akreditif Hesabı Açılması) muvafakat verilmesini uygun gören,  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 88) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 16.02.2017 tarih ve 589 sayılı;   “Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Nehri Üzerine Kumtepe ve Hürriyet Mahalleleri Ana Ulaşım Yolu Bağlantı Köprüsü Yapılması’ işi için 9.515.000,00 TL (dokuzmilyon beşyüzonbeşbintürklirası)  ve “ Bafra İlçesi Kızıl Irmak Nehri Üzerine Fener ile Karıncak Mahalleleri Ana Ulaşım Yolu Bağlantı Köprüsü Yapılması” işi için 5.419.000,00 TL (beşmilyon dörtyüzondokuzbintürklirası) olmak üzere her  iki proje için İller Bankası A. Ş. den toplam 14.934.000,00TL (ondörtmilyondokuzyüzotuzdörtbinlirakredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 89) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2017 tarih ve 814 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ den kullanacağı  19 Mayıs Atıksu Arıtma Tesisi  İnşaatı  işi için 6.879.832,00 TL (Altımilyonsekizyüzyetmişdokuzbinsekizyüzotuzikilira) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paralarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören,  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 90) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2017 tarih ve 818 sayılı;
  İlçelerde yapımı devam etmekte olan yol bakım ve onarım işleri, Hizmet Binası Sundurma ve Çevre Düzenlemesi, Sahil Düzenlemesi işlerinde (ekli liste) kullanılmak üzere, İller Bankası A. Ş.’den 37.000.000,00 TL (Otuzyedimilyontürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 91) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2017 tarih ve 819 sayılı; İhalesi yapılmış olan  Düğün Salonu , Cami İnşaatı, 13. Kısım atakum, 14. Kısım ilkadım, 16. Kısım Tekkeköy ilçeleri tüm yollarda yapım bakım, onarım, temizlik,  kar ve buzla mücadele ile ihalesi yapılacak olan Yol, Sathi Kaplama ve Köprü Yapımı işlerinde  (ekli liste) kullanılmak üzere, İller Bankası A. Ş.’den 13.000.000,00 TL (onüçmilyontürklirası)  kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 92) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2017 tarih ve 820 sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2017 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projeleri  ödemelerinde kullanılmak üzere 60.000.000,00 TL (atmışmilyonlira) kredi kullanımına ihtiyaç bulunmaktadır.     Kredi talebimizin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi (e) bendinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 93) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 161 sayılı; Ülkemizde tüm sektörler teknolojik açıdan hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Bu değişim ve gelişim, özellikle çalışan personele ve istihdam edilecek yeni personele, üretimdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim verilmesi gerekliliğini arttırmıştır.
Bu bağlamda yöre halkımızın bilhassa çocuklarımızın, kadınlarımızın yeterliliklerinin arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mesleklere uyumlarının sağlanması, mesleki eğitim kursları, mesleki geliştirme ve uyum kursları vb. faaliyetler ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması, belgelendirilmelerinin sağlanması amacıyla Haziran 2011 tarih ve 2645 sayılı Halk Eğitimi FaaliyetlerininUygulanmasına Dair Yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında İlkadım ilçesi Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik mahallelerinde yaşayan özellikle genç neslimizin uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunarak mesleki eğitime yönlendirilmesi adına Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Kaymakamlığı arasında bir işbirliği protokolü düzenlenmiştir.
Bu amaçla; Ek’te yer alan söz konusu protokolün kabulü ile protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’e yetki verilmesini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 94) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1000 sayılı; İlkadım İlçesi ve Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/69 ile 4/81 sayılı meclis kararlarında sehven yapılan içeriklere ilişkin düzeltme yapılması gerekmektedir.
Söz konusu 4/81 sayılı kararda “1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 95) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1050 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Çeşme Mahallesi, nazım imar planı E35d.12c ve uygulama imar planı E35d.12c.3c paftası, 164 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, kültürel tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-297)  koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 96) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1001 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4 paftasının bulunduğu alanda, kentsel servis alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmek üzere sanayi ve depolama bölgesi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1076-22) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 97) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1002 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.21a paftası ile uygulama imar planı F36b.21a.2b paftasının bulunduğu alanda, otopark alanı, BBHA, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenerek konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-287) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-179) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 98) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1003 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4 paftasının bulunduğu alanda, kentsel yerleşik alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmek üzere sanayi ve depolama bölgesi  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1076-23) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                      Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 99) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1004 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.21d ve F36b.21c paftaları ile uygulama imar planı F36b.21d.2c, F36b.21d.2d, F36b.21d.3b ve F36b.21c.4d paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-288) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-180) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 100) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1005 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, çevre düzeni planı F36a3 paftasının bulunduğu alanda, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kullanılmak üzere kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-24) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 101) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1006 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36a.20d paftası ile uygulama imar planı F36a.20d.1d ve F36a.20d.4a paftalarının bulunduğu alanda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı belirlenmesi ve belediye hizmet alanı kullanımın oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-289) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-109)1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO: 102) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1007 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkaracaören Köyü, nazım imar planı  F36c.23d paftası, 107  ada 254 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı  belirlenmesine ilişkin (PİN:5827-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 15.02.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul  olundu.

20.  (K.NO: 103) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1008 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a paftası, 9593  ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yaptırılan jeolojik etüd doğrultusunda JEGA gösteriminin kaldırılarak konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-290) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 16.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 104) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1009 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, nazım imar planı  F36b.22b paftası, 151  ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi  kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-291) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu daha detaylı incelenmek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 105) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1010 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, nazım imar planı  F36c.07b paftası, 130  ada 41 ve 42 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut, park ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-292) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 27.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 106) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1011 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Üniversitesi Kampüsünün bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 23/524 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 13.02.2017 gün ve 68380559-757-E.3830 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup, itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan açıklama raporu ile birlikte uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 107) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1012 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, nazım imar planı  E35c.19d paftası, 463  ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının kamu hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:8473-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Bafra Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2017 gün ve 87527914-310.01.02/156 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 108) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1013 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimescit Mahallesi, nazım imar planı  G35a.04a paftası, 290 ada 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 nolu parsellerin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, konut ve park alanı  kullanımlarının park ve konut+ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:5827-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Havza Belediye Başkanlığı’nın 19.01.2017 gün ve E.292 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO: 109) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1015 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı  F36b.16c paftası, 8019 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, otopark ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-294) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.12.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 110) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1016 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16a paftaları, 107 ada, 478 ada ve 480 nolu adaların bulunduğu alanda,  park ve ibadet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-22) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 06.02.2017 gün ve 29388358.750.99.11/232 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 111) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1017 sayılı İlkadım İlçesi sınırlarında, Saitbey Mahallesi, 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riskli Alanda kalan, nazım imar planı F36b.22a paftası, 11761 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-295) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 02.02.2017 gün ve 36173590-374 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 112) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1018 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı  F36b.23a paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin (PİN:1077-296) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO: 113) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1019 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı  G35a.15b, G35a.11a paftaları, 157, 160, 187 ve 38 nolu parsellerin bulunduğu alanda, rüzgar enerji santrali alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:6588-17) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 02.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunun; plan notlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO: 114) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1020 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Meyvalı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.18b.4c, F36a.18c.2a ve F36a.18b.3d paftaları, 641 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve (PİN:580-106) 4/18 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/482 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, park ve yol kullanımları belirlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  Atakum Belediye Başkanlığının 10.02.2017 gün ve 84211085-517.03-E.39 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO: 115) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1021 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b paftası, 10884 ada 2 nolu parsel ile 10886 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:1055-170) 4/12  sayılı kararıyla; imar planına merdivenli yol işlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.02.2017 gün ve 94651478-301.05.03/61/1542 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO: 116) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1022 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.2d paftası, 10739 ada 1 nolu parsel ve 9677 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:1055-172) 4/14  sayılı kararıyla; park alanı kullanımının trafo alanı kullanımı oluşturulması yanında konut alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.02.2017 gün ve 94651478-301.05.03/61/1542 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO: 117) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1023 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, 286 parsel, 258, 264 ve 749 nolu parseller, 573 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda, plan değişikliğine yapılan itirazları oybirliği ile reddeden, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 16.02.2017 gün ve 4/11 sayılı kararı, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 17.02.2017 gün ve 49935936-301.05.03/103 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO: 118) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1024 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında,  Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIIb ve 30L-IIIc  imar planı paftası 122  ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 02.01.2017 gün ve (PİN:23862-1) 2  sayılı kararıyla; konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Salıpazarı Belediye Başkanlığının 17.01.2017 gün ve 33834439-310-E.22 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO: 119) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1025 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 373 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:1055-158) 21/93 sayılı kararıyla; 19 Mayıs Bulvarı cephesi köşesinde yer alan kırık kaldırılarak, 19 Mayıs Bulvarı cephesinde mülkiyet sınırından itibaren 2.5 metre çekme mesafesi oluşturulması yanında “a-Zemin kat altı parsel alanının tamamı yapı alanı olarak kullanılabilir. b-Yapı, 19 Mayıs Bulvarı cephesinde zemin kat gömülü olmayacak şekilde Belediyesince kotlandırılacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2016 gün ve 94651478-301.05.03/623/16179 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun; plan notlarının ve yol cephelerinin nazım imar planı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO: 120) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1026 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, uygulama imar planı   30L-Ib, 30L-IIa, 31L-IIId ve 31L-IVc paftaları, 111 ada 24, 26, 27 nolu parseller ve 179 ada 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46  nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 04.01.2017 gün ve (PİN:4760-23) 8  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 2/15 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.01.2017 gün ve 76384922-755.99-E.135 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO: 121) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1027 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, plan notlarının yer aldığı uygulama imar planı F36c.05b.3b paftanın bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve (PİN: 905-60) 4/21 sayılı kararıyla; “konut ve konut+ticaret kullanımındaki parsellerin tevhid edilmesinde belediye encümeni yetkilidir.” plan notu eklenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 09.02.2017 gün ve 33477558-301.05-E.25-804 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO: 122) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1028 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.3c paftası, 12490  ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:4848,46) 4/15 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının açık ve katlı otopark alanı yapılabilmesi amacıyla “genel otopark alanı” kullanımı eklenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.02.2017 gün ve 11547413-301.03-E.134876 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO: 123) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2017 tarih ve 1103 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftası, 7119 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.03.2017 gün ve (PİN:1055-176) 6/11  sayılı kararıyla; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 2/24 sayılı kararına uygun olarak; bitişik nizam 6 kat ticaret ve katlı otopark kullanımına dönüştürülmesine “1- Otopark gereksinimi kendi parseli içerisinde karşılanacaktır. 2- Unkapanı Caddesinin üst noktasından kot alınacaktır. 3-+0.00 kotunun üzerinde toplam inşaat alanı 10.850 m2yi  geçemez.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.03.2017 gün ve 94651478-301.05.03/100/2922 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan notlarından “Unkapanı Caddesinin Üst Noktasından Kot Alınacaktır” kısmının kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

(10 NİSAN 2017 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)