SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.04.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. (K.NO:130) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 tarih ve 54 sayılı; Bakanlar Kurulunun 03.10.2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Kararı ile kabul edilen Şehitlik Yönetmeliği 12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin mevcut şehitlikler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında, ‘’Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu idarelerine şehitlik olarak tahsis edilmiş olan ve Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazlar, şehitlik olarak kullanılmak üzere bir yıl içerisinde Maliye Bakanlığı veya maliki kamu idaresi tarafından ilgili Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına veya İl Özel İdaresine tahsis edilir.’’ Hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin Yürürlük başlığını taşıyan 15 inci maddesinde, ‘’ Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.’’ denilmiştir.
  Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Asri Mezarlığının ekli (A) ile gösterilen 811,56 m2 ve Kıranköy Mezarlığındaki ( A-B) ile gösterilen 922,62 m2 alan Şehitlik Yeri kullanımına ayrılmıştır.
  Bu nedenle; yukarıda özellikleri belirtilen Asri Mezarlığındaki (A) ile Kıranköy Mezarlığındaki (A-B) ile gösterilen alanların Şehitlik Yönetmeliği Mevcut Şehitler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Samsun Valiliği( Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) adına ‘’ Şehitlik Alanı olarak kullanılmak üzere’’ tahsisinin yapılmasına, teslim işlemleri için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın görevlendirilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:131)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 tarih ve 312 sayılı; 6360 Sayılı yasa gereği Vezirköprü ilçesinde oluşan katı atıkların bertaraf sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize geçmiştir.
  Konu ile ilgili olarak Vezirköprü ilçesi Meşeli Mahallesi 668 parsel nolu, mera vasıflı toplam 56.900 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.347,68 m2’lik kısmında Katı Atık Aktarma tesisi kurmak istemekteyiz.
  4342 sayılı Mera Kanununun 14. Madde uygulamaları 2014/2 nolu talimatın 19. Maddesi (b) bendinde, Mera Kanununun 14/c maddesi gereği Belediyelerce yapılacak yatırımların kamu yatırımı kararının Belediye Meclisince karara bağlanmış olmalıdır denilmektedir.
  Bahsi geçen arazide yapılacak olan katı atık aktarma tesisi için kamu yatırımı kararını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:132)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2017 tarih ve 1225 sayılı; Bilindiği üzere, Kurtuluş mücadelesinin başlangıç şehri olması nedeni ile Samsun turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. “Kurtuluş Yolu” projesi ile Samsun Merkezden Kavak İlçesi ve Havza İlçesine kadar uzanan 98 km.lik yolculuk, gün ışığına çıkarılarak ilimiz turizmine büyük katkı vermesi planlanmaktadır.
  Bu bağlamda, anılan güzergâhta kurtuluş yılları dönemine ait dış doku özelliğini yitirmiş binaların dış cephe iyileştirmeleri, sıvasız boyasız evleri küçük rotüşlerle dönemin dokusuna uygun hale getirilmesi, güzergâh üzerinde kamulaştırılması yapılmış binaların aslına sadık kalınarak kurtuluş dönemine uyarlanması ve gerekirse tescillenmesi, görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların kaldırılması ve cepheleri estetik bakımdan görüntü kirliliği oluşturan bina, çit, bahçe, duvarı, ahır, samanlık vb. yapılarda cephe düzenlemesi ve bakım işlerinin yapılması gerekmektedir.
  Söz konusu unsurların,  5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinin “Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapabilir” hükmü gereğince güzergâh üzerinde yukarıda açıklanan çalışmaların tüm masrafların Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kaydıyla yaptırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:133)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 tarih ve 1807 sayılı; Daha önce köy tüzel kişilikleri ve Orman Teşkilatı arasında yapılan anlaşma gereğince kurulan köy tüzel kişiliklerine ait özel ormanların Büyükşehir yasası gereğince Samsun Büyükşehir Belediyemiz bünyesine geçmesi nedeniyle, Orman Teşkilatıyla yapılan sözleşme ve senetlerin yenilenmesi gerektiğinden Orman Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2014 tarih ve 42267813-604.01.01/714289 sayılı yazıları gereği Orman İşletme Müdürlükleriyle yapılacak olan sözleşme, senet vb. işlemlerin yapılması için Şube Müdürü D.Ahmet HEKİMOĞLU’na (Orman Müh.) belediyemiz adına imzalamaya yetki verilmesini uygun gören, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:134)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 tarih ve 1346 sayılı; Samsun İli Ayvacık İlçesinde Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilindeki yollarda (kazı, dolgu, serme işlerinde) toplamda 3200 ton 0-50 mm konkasör, tüvanan, dolgu ve tahkimat malzemesi verilebilmesi karşılığında Ayvacık Belediyesine ait olan ekskavatörün çalışma saatlerine karşılık 384 saat üzerinden ekskavatörün 48 gün çalıştırılması ile ilgili protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:135)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 tarih ve 483 sayılı; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesinin 14.03.2017 tarih ve 2017-5 sayılı dilekçelerinde; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. kat 41 numaralı taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 18-387 sayılı kararı ile ilk tahsisinin yapıldığı, 14.04.2015 tarih ve 9-1-154 kararına istinaden tahsis süresi 2 yıl süre ile uzatılarak taraflarına tahsis edildiği, bu sürenin de dolmuş olması münasebeti ile bahse konu yerin taraflarına yeniden tahsis edilmesi talep edilmektedir. 
  Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesine, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. kat 41 numaralı taşınmazın düzenlenecek Ortak Hizmet Projesi Protokolünde belirtilen hususlar dâhilinde bedelsiz 5 yıl müddetle derneğin kullanımına bırakılması ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk,  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:136)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.03.2017 tarih ve 144 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Kurumumuz adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi” sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında;
  -Alanda ihtiyaç duyulan altyapı/üstyapı yatırımlarının yapılması (Balıkçı Koop. İskelesi, Kır Lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Yörükler Doğa Eğitim Merkezi, Konaklama Ünitesi ve Otopark Alanı, Cernek Gölü İskelesi, Sarıkamış 1 ve 2  Nolu İskeleleri, 1 ve 2 Nolu Kumul Ahşap Yürüyüş Yolu, Fener Yürüyüş Yolu, Alibey Ahşap Yürüyüş Yolu, Alibey Asma Köprü, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi ve Otopark  Alanı),
  - Yerelde kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi/çeşitlendirilmesine yönelik eğitimler,
  -  UNESCO Dünya Miras Listesine girebilmek için gerekli alan yönetim planının hazırlanması ve UNESCO süreci de dikkate alınarak Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin tanıtım stratejisinin oluşturularak gerekli materyallerin hazırlanması, planlanmaktadır.
  Projenin tahmini bütçesi 7.000.000 (Yedi Milyon) TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı katkısı 4.995.000 (Dört Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin) TL olup, 2.005.000 (iki milyon beş bin) TL olan eş finansman miktarının 1.905.000 (bir milyon dokuz yüz beş bin) TL’si proje sahibi Kurumumuz tarafından, 100.000 (Yüz bin) TL’si Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği-SAMKUŞ tarafından karşılanacaktır.
  Kurumumuz adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi”  başlıklı projenin sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, 1.905.000 (bir milyon dokuz yüz beş bin) TL eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına,  sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Fen İşleri Dairesi Başkanı “Serkan ÇAM”ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:137)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.03.2017 tarih ve 146 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13 Kasım 2012 tarih ve 398 nolu kararının;
  ESKİ METİN;
  b) 16/10/2006 tarihinde Belediyemiz ile Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (SAMESKOM AŞ.) arasında imzalanan protokol gereğince Samsun Sebze ve Meyve Halinde işyeri sahibi bulunanlardan 10 yıllık tahsis bedeline karşılık gelen miktar peşin olarak alındığından, söz konusu Kanunun Toptancı Hallerindeki İşyerleri ile Pazar Yerlerindeki Satış Yerlerinin İşletilmesi başlıklı 11.1. maddesi uyarınca, hak sahipleri ile 01/01/2012-31/12/2023 tarihleri arasında 12 yıllık kira sözleşmesi imzalanacağından, bunlardan 01/01/2012-31/12/2018 tarihleri arasında kira bedeli alınmaması, 
  DÜZELTİLMİŞ YENİ METİN; 
  b) 16/10/2006 tarihinde Belediyemiz ile Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (SAMESKOM) arasında imzalanan protokol gereğince Samsun Sebze ve Meyve Halinde işyeri sahibi bulunanlardan 10 yıllık tahsis bedeline karşılık gelen miktar peşin olarak alındığından, söz konusu Kanunun Geçiş Hükümleri başlıklı Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, hak sahipleri ile 01/01/2012-31/12/2023 tarihleri arasında 12 yıllık kira sözleşmesi imzalanacağından, bunlardan 01/01/2012-31/12/2017 tarihleri arasında kira bedeli alınmaması,
  ESKİ METİN;
  c) Yukarıda anılan Yönetmeliğin İşyerlerinin Kiralanması, Satışı ve Devri başlıklı 28. Maddesi uyarınca 01/01/2018-01/01/2023 tarihleri arasındaki kira bedellerinin ise, o günün şartlarına göre o günkü Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi,
  DÜZELTİLMİŞ YENİ METİN; 
  c) Maddede geçen tarihlerin 01/01/2018-31/12/2023 olarak düzeltilmesi ve kira bedellerinin günün şartlarına göre Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi,
  Şeklinde düzeltilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:138) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1493 sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında, 19 Mayıs 2019 Cumhuriyetimizin 100. Yıl Etkinlikleri yapılacaktır.
  Bu nedenle kentsel ölçekte, Ankara yolu ve havaalanı yolu üzerinde yapılması gereken hizmetler, peyzaj düzenlemeleri, görsel objeler, ışıklı objeler, çevre kirliliği, bina ve cephe düzenlemeleri v.b. çalışmaları yürütmek üzere;

1- Zennube ALBAYRAK (Komite Başkanı)

2- Figen AKIN

3- Serkan ÇAM

4- Yılmaz AÇICI

5- Şevki BAŞYURT

6- Recep YAZGAN

7- Aybuke İNCİ

8- Havanur DENİZCİGİL

9- Şevket DENİZ

10- Sibel ATILGAN’dan oluşan bir komite oluşturulması,
Kurum, Kuruluşlar dahil olmak üzere her türlü  yazışmaların imzalanması için Komite Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını,
 uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:139)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1451 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı 30L paftası, 527 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3 nolu parselin yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:11285-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için  dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:140)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1491 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon (PİN:4897-22) nazım imar planı Terme Belediye Başkanlığı’nın 28.02.2017 gün ve 37035960-310.01-240 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:141)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1450 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında,  F36b3 paftasının bulunduğu alanda, kentsel alan kullanımının yeniden düzenlenmesineilişkin (PİN:1076-25) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:142)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1496 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c ve F36c.03b paftaları ve uygulama imar planı F36b.23c.3c, F36b.23c.3d ve F36c.03b.2b paftalarının bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-298) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-62) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:143)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1492 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.12c paftası ve uygulama imar planı E35d.12c.3b, E12c.3c ve E35d.12c.3d paftalarının bulunduğu alanda, sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-299) nazım ve (PİN:6461-2) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:144)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1462 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile 1/5000 ölçekli İlave-Nazım İmar Planı hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebi Terme Belediye Başkanlığı’nın 28.03.2017 gün ve 37035960-310.01-413/440 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:145)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1463 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile 1/5000 ölçekli İlave-Nazım İmar Planı hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebi Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2017 gün ve 98594363-310.01.03-244 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:146)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1460 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında,  F36c2 paftasının bulunduğu alanda, kent parkı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1076-26) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:147)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1461 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05b paftası ve uygulama imar planı F36c.05b.1c, F36c.05b.2d, F36c.05b.3a, F36c.05b.4b ve F36c.05b.4a paftalarının bulunduğu alanda,  kent parkı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-300) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-63) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:148)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1430 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası ve uygulama imar planı F36c.04a.1a, F36c.04a.1b ve F36c.04a.1d paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve E.89771 sayılı yazısı doğrultusunda,  kanal güzergahı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-301) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-64) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:149)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1431 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 21L paftası ve uygulama imar planı 21L-IV paftası, 65 ada 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  yol ve konut alanı kullanımlarının konaklama amaçlı yeniden düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:8473-10) nazım ve (PİN:912-27) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:150)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1432 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.22b.1c paftası, 9968 ada 1 ve 3 nolu parselin  bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla ticaret ve katlı otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/69 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 13.03.2017 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Sözkonusu itiraz; imar adasının plan değişikliğinden önceki yapılaşma koşulu da dikkate alınarak h:24.50 mt. ticaret ve katlı otopark olacak şekilde hazırlanan ekteki plan değişikliği ve plan açıklama raporunun kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:151)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1433 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/62 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 çevre düzeni planı değişikliğine Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 28.03.2017 gün ve 4397 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.03.2017 gün ve E.3933305 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Kurum görüşleri doğrultusunda okulun taşındığı, kamu yararı dikkate alındığında Maliye Hazinesinin zararının söz konusu olmadığı, ana yol kenarı üzerinde okul alanının hem trafik güvenliği hem de eğitimin sağlıklı verilebilmesi açısından sakıncalı olduğu, mevcut ağaç dokunun ağaç sayısı arttırılarak korunması gerektiği, ulaşılabilirlik ve merkezi olması açından daha uygun alanların Meslek Lisesi olarak kullanılabileceği, Kent Parkı kullanımı ile yoğun yapılaşmanın önüne geçilerek zaten az olan yeşil alan düzenlemelerinin arttırılacağı gerekçeleri ile söz konusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:152)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1434 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.22b paftasının bulunduğu alanda, taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/74 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 25.03.2017 günlü dilekçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23.03.2017 gün ve E.3872024 sayılı yazısı ile ile itirazda bulunulmuştur.
Kentin dikey bağlantısını sağlayan 19 Mayıs Bulvarının yeni yapılaşmalar oluşmadan genişletilerek trafik yükünün azaltılması, inşaat alanının yeniden düzenlenerek yapı yükseklikleri ve karşılıklı binalar arasındaki mesafe açısından uygun olacağı, eğitim alanı ilgili ise herhangi bir zararın sözkonusu olmadığı dikkate alınarak itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:153)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1435 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04b.3c ve F36c.04c.2b paftaları, 1078 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Harita Şube Müdürlüğü’nün 20.03.2017 gün ve 1244 sayılı yazısı doğrultusunda, raylı sistem ve karayolu yönündeki servis yollarının düzenlenmesi amacına yönelik imar uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin (PİN:905-65) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:154) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1436 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları ile uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftaları, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/63 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 06.03.2017 günlü dilekçelerle ve Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 28.03.2017 gün ve 4397 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.03.2017 gün ve E.3933305 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Kurum görüşleri doğrultusunda okulun taşındığı, kamu yararı dikkate alındığında Maliye Hazinesinin zararının söz konusu olmadığı, ana yol kenarı üzerinde okul alanının hem trafik güvenliği hem de eğitimin sağlıklı verilebilmesi açısından sakıncalı olduğu, mevcut ağaç dokunun ağaç sayısı arttırılarak korunması gerektiği, ulaşılabilirlik ve merkezi olması açından daha uygun alanların Meslek Lisesi olarak kullanılabileceği, Kent Parkı kullanımı ile yoğun yapılaşmanın önüne geçilerek zaten az olan yeşil alan düzenlemelerinin arttırılacağı gerekçeleri ile söz konusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:155)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1437 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hüseyinbeyli Mahallesi, nazım imar planı E35c.11d ve E35c.16a paftaları, 113 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:8473-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 09.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27. (K.NO:156)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1438 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Beylerce Köyü, nazım imar planı F37d.04d paftası, 930 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4928-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 07.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:157)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1440 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36a.25b ve F36b.21a paftaları, 9534 ada 5 nolu parsel ve 9544 nolu adanın bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-303) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, kaldırılacak park alanı karşılığında konut alanından park alanına çevrilen kısmın eşdeğer olmadığından, bu tür plan değişikliklerinin kötü örnek teşkil edecek nitelikte olduğu dikkate alınarak reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:158)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1439 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Akören Mahallesi, nazım imar planı F34c.10c paftası, 641, 661, 662, 663, 676, 681 ve 763 nolu parsellerin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:159)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1441 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Fazıl Ahmet Paşa, Orta Cami, Mehmet Paşa Mahalleleri, uygulama imar planı F34c.15a.1a, F34c.15a.1b, F34c.15a.1c ve F34c.15a.1d paftalarının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve (PİN:4760-25) 24  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/484 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Kentsel Sit Alanına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 07.03.2017 gün ve 76384922-755.99-E.1551 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:160)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1442 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F34c.15a.2a, F34c.15a.2b, F34c.15a.2c ve F34c.15a.2d paftalarının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve (PİN:4760-26) 23  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/485 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı  Vezirköprü Belediye Başkanlığının 07.03.2017 gün ve 76384922-755.99-E.1550 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:161)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1443 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı  F37c.17a ve F37c.17b paftalarının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:11285-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:11284-2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu değiştirilerek;
Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı  F37c.17a ve F37c.17b paftalarının bulunduğu alanda, Karayollarının talebi doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:11285-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:11284-2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:162)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1444 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Akbelen Mahallesi, nazım imar planı  F35c.09d paftası, 145  ada 62 ve 130 nolu parsellerin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı  belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:163)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1445 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.25a.2a, F36a.25a.2b, F36a.20d.3d ve F36a.20d.3c paftalarının bulunduğu alanda,  sanayi ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-183) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:164)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1446 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yavuzlar Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d, F36c.05c ve F36c.10a paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/73 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı kullanım kararlarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğine, mahkeme kararı doğrultusunda yapılan park alanının konut alanına dönüştürülen kısmında DSİ Genel Müdürlüğü’nün boru hattı geçtiği belirlendiğinden Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 28.03.2017 gün ve 2248 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itirazın kabulünü uygun gören ,İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:165)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1447 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası, 10134 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı (özel yaşlı ve engelli bakımevi) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-304) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.02.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:166)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1448 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Alanyaykın Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a paftası, 292 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:11285-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 09.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:167)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1449 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı  19K paftası, 136 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-25) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 02.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, arazi kullanım kararlarını bozucu nitelik taşıması yanında kötü örnek oluşturacak nitelikte olması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:168)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1452 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, uygulama imar planı 20L-II paftaları, 463 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.03.2017 gün ve (PİN:912-26) 1/14  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2017 gün ve 6/107 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının kamu hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 13.03.2017 gün ve 87527914-301.05/203 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşmalar dikkate alınarak E: 1.00, H: 12.50 yapılaşma koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:169)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1453 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, uygulama imar planı E35d.12c.2c ve E35d.13d.1d paftaları, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:22043-1) 1/7 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 23/550 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı, eğitim, konut ve park alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Alaçam Belediye Başkanlığının 01.03.2017 gün ve 58155419-310.99-175 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:170)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1454 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a paftası, 893 ada 24, 25 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:1055-164) 6/19  sayılı kararıyla; 10 katlı iki adet konut kütlesi arasındaki 12 metrelik bahçe mesafesi zemin katta yençok=5.50m. yüksekliğinde ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.03.2017 gün ve 94651478-301.05.03/100/2922 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:171)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1455 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.1b paftası, 8246 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:1055-178) 6/18  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 2/23 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının 4 kat TAKS:0.40 yapılaşma koşullu özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.03.2017 gün ve 94651478-301.05.03/100/2922 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:172)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1456 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3924 ve 3105 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve (PİN:1055-171) 4/13 sayılı kararıyla; park alanı kullanımlarından 2 adet trafo alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.02.2017 gün ve 94651478-301.05.03/61/1542 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:173)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1457 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Alpaslan Mahallesi, uygulama imar planı 19L-IV paftaları, 1547 ada 20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.03.2017 gün ve (PİN:912-25) 1/12  sayılı kararıyla; küçük sanayi alanı kullanımında bulunan trafo alanı kullanımının yer değiştirilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 13.03.2017 gün ve 87527914-301.05/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo alanı yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kalmayacak ve ana yol üzerinde düzenlendiği şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO:174)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1458 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükcami Mahallesi, uygulama imar planı 20L-I paftası, 39 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.01.2017 gün ve (PİN:912-24) 1/4  sayılı kararıyla; eğitim alanı kullanımının resmi kurum (Kaymakamlık) alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 13.03.2017 gün ve 87527914-301.05/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO:175)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1459 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Budakdere Mahallesi, uygulama imar planı G35b.15c.3c paftası bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve (PİN:24577) 16 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 tarih ve 23/529 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; rüzgar enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 13.03.2017 gün ve 94488807.310.99/277 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47.  (K.NO:176)İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 1009 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, nazım imar planı  F36b.22b paftası, 151  ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi  kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-291) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, Uygulama İmar Planı hakları ile birlikte değerlendirildiğinde çevre yapılaşmalardan daha yüksek yapılaşmanın kent siluetine olumsuz etkisi göz önüne alınarak “uygulama imar planında inşaat alanı hakkı aynı kalmak koşulu ile kat yükseklikleri cephe aldığı yollardaki kat yüksekliklerini geçmeyecek şekilde belirlenecektir” plan notunun eklenmesi şeklinde özel sağlık tesisi kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesini uygun gören, İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık Komisyonları Raporu oybirliği ile kabul olundu.

48.  (K.NO:177)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının  10.04.2017 tarih ve 1042 sayılı: 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sınırlarının genişlemesi ve mevcut teşkilat şemamızda yapılan değişikler sonucunda “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin” yazımız ekindeki maddelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Yeniden düzenlenen ekli Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğini uygun gören Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

49.  (K.NO:178)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2017 tarih ve 1540 sayılı; 2017 yılında 18-30 Temmuz tarihleri arasında 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları İlimizde gerçekleşecektir. Bu büyük organizasyon  Samsunumuzun dünya çapında tanınması adına ciddi katkı sağlayacaktır.  Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde (özellikle Havaalanı Yolu ve Ankara Yolu Adalar Köprüsüne kadar olan) arsalarda, evlerde ve sair yerlerde (Kadifekale Mah., Cedit, Liman, Mahalleleri ve Karasamsun gibi) umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen yapıların iyileştirilmesi çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması gerekmektedir.                                               3194 sayılı İmar Kanun’un “Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı   40.maddesi “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.”  Aynı Kanun’un, “Arsaların Yola Bakan Yüzleri” başlıklı  41.maddesi  “Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya