SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.09.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO:295) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2075 sayılı;
 2. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇERİSİNDE UYGULANMAKTA OLAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİ İLE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİĞİNDE İLİMİZİN TOPOGRAFİK DURUMU VE 4908 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU GEREĞİNCE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.
 3. MADDE 1: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİNİN 41/1 MADDESİNDE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 4. Madde 41:1 (ESKİ ): Konut bölgeleri ile ticaret yol ve bölgelerinde yapılacak binalarda izin verilen kat sayısına göre saçak seviyesinin en fazla değerleri aşağıdaki formülle hesaplanır.
 5. H=0.50 + n x kat yüksekliği
 6. Burada :    H=Bina yüksekliği
 7. n=izin verilen kat sayısını gösterir.
 8. Kat yüksekliği=Kirişli vb. döşemelerde: 3.20 metre
 9. Düz döşemelerde: 3.00 metre olarak hesaplanır.
 10. İlgili Belediyesi tarafından  üst yapısı tamamlanmış, mevcut imar yoluna yada üst yapısı tamamlanmamışsa imar planında yer alan yola göre yapılan kırmızı kot (yatay plan düşey profil) çalışmalarına göre boyuna eğimin % 2,5 dan  az olması durumunda; imar planında yapılaşma hakkı 2 katı geçmeyen parsellerde, Bina Yüksekliği (H) formülünde yer alan 0,50 metre , 1 metreye kadar yükseltilebilir.
 11. Madde 41:1 (YENİ ): Konut bölgeleri ile ticaret yol ve bölgelerinde yapılacak binalarda izin verilen kat sayısına göre saçak seviyesinin en fazla değerleri aşağıdaki formülle hesaplanır.
 12. H=0.50 + n x kat yüksekliği
 13. Burada :  H=Bina yüksekliği
 14. n=izin verilen kat sayısını gösterir.
 15. Kat yüksekliği=Kirişli vb. döşemelerde: 3.20 metre
 16. Düz döşemelerde: 3.00 metre olarak hesaplanır.
 17. İlgili Belediyesi tarafından  üst yapısı tamamlanmış, mevcut imar yoluna yada üst yapısı tamamlanmamışsa imar planında yer alan yola göre yapılan kırmızı kot (yatay plan düşey profil) çalışmalarına göre boyuna eğimin % 2,5 dan  az olması durumunda; imar planında yapılaşma hakkı 2 katı geçmeyen parsellerde ( sadece su basmanda  kullanılmak üzere ), Bina Yüksekliği (H) formülünde yer alan 0,50 metre , 1.50  metreye kadar yükseltilebilir.
 18. MADDE 2: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİNİN BODRUMLAR İLE İLGİLİ 47/1 MADDESİNİN  a FIKRASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 19. a) Konut Bölgelerinde (ESKİ) : Parselin en düşük Tabi zemin kotunun altında en fazla 2 bodrum kat daha yapılabilir. Ancak bu bodrum katlar iskân amacı ile kullanılamaz. Tabi zeminden kot alan parsellerde de bu hüküm uygulanır.
 20. a) Konut Bölgelerinde (YENİ) : Parselin en düşük tabi zemin kotunun altında en fazla 2 (iki) bodrum kat daha yapılabilir.  Bu bodrum katlar konut amaçlı iskân edilemez. Ancak bu bodrum katların bir tanesi ticaret amaçlı iskân edilebilir. Tabi zeminden kot alan parsellerde de bu hüküm uygulanır.
 21. MADDE 3: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİNİN BODRUMLAR İLE İLGİLİ 47/3MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 22. 3-Bodrum katların konut olarak iskân edilebilme şartları (ESKİ) : Bodrum katlarda parselin en düşük tabi zemin kotunun üstündeki 1 ( bir) kat konut amaçlı iskân edilemez.    Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması zorunludur.
 23. 3-Bodrum katların konut olarak iskân edilebilme şartları (YENİ) : Bodrum katlarda binanın oturduğu en düşük tabi zemin kotunun altında düzenlenen katlar konut amaçlı iskân edilemez.    Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması zorunludur.
 24. MADDE 4: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİNİN 48/2 ZEMİN KATLARIN DÖŞEME SEVİYELERİ MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 25. 2-Zemin katların döşeme seviyeleri (ESKİ): Genel olarak zemin kat döşeme seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (+0.00)kotunun altına düşürülemez ve (+1.00 ) kotunun üstüne çıkarılamaz. Meyilli yollar üzerinde yapılacak dükkân ve benzeri yerlere girişlerin yaya kaldırımı kotlarına uydurulması amacıyla yapılacak döşeme kademeleri yukarıdaki sınırlamaların dışındadır.
 26. 2-Zemin katların döşeme seviyeleri (YENİ): Genel olarak zemin kat döşeme seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (+0.00) kotunun altına düşürülemez ve (+1.00 ) kotunun üstüne çıkarılamaz. Ancak,  ilgili Belediyesi tarafından  üst yapısı tamamlanmış, mevcut imar yoluna yada üst yapısı tamamlanmamışsa imar planında yer alan yola göre yapılan kırmızı kot (yatay plan düşey profil) çalışmalarına göre boyuna eğimin % 2,5 dan  az olması durumunda; imar planında yapılaşma hakkı 2 katı geçmeyen parsellerde ise ( sadece su basmanda  kullanılmak üzere ), (+1.50 ) kotunun üstüne çıkarılamaz. Meyilli yollar üzerinde yapılacak dükkân ve benzeri yerlere girişlerin yaya kaldırımı kotlarına uydurulması amacıyla yapılacak döşeme kademeleri yukarıdaki sınırlamaların dışındadır.
 27. MADDE 5: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİĞİNDE 1. MADDESİNİN 1.06 FIKRASINDA AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
 28. 1.06- Uygulamada Tereddüt Oluşması Hali (YENİ) : Bu yönetmelikte bahsedilen Yangın Önlemleri, Yangın Merdivenleri ile ilgili konularda, tanımlarda dahil olmak üzere ‘‘ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır. Ancak, Uygulamada ve diğer konularda; tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün taktirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
 29. 1.06- Uygulamada Tereddüt Oluşması Hali (ESKİ) : Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün taktirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
 30. MADDE 6: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİĞİNDE 1. MADDESİNİN 1.07 FIKRASINDA AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
 31. 1.07- İNCELEME KURULU (ESKİ):İnceleme Kurulu, yüksek yapıların tasarımı, yapım ve denetim aşamalarında imar yetkilerini kullanacak olan Belediyelere sürekli teknik danışmanlık hizmeti veren yardımcı birimdir.  Kurul kararları ilgili Belediyeler açısından varlığı zorunlu ve yönlendirici hazırlık işlemi niteliğindedir.  Kurul, Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanının başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Uygulama ve Denetim Şube Müdürü, Yapılaşma Denetim Şube Müdürü, İtfaiye Müdürü, ilgili Alt Kademe Belediyesinin İmar Müdürü ile Mimarlar Odası, İnşaat mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odasının birer temsilcilerinden oluşur. Kurulda yer alan oda temsilcileri odaların ilgili yönetmeliklerine göre çalışır.  Kurul, mutlak çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak, uzmanlık projelerinin karara bağlanmasında ilgili oda temsilcisinin bulunması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.  Kurul, incelemeleri sırasında gerekli gördüğü konularda ve ilgili oda temsilcinin olumsuz görüşü bildirdiği hususlarda uzman kişi ve kuruluşlardan görüş alır. Kurulun sekretarya hizmetlerini kurul başkanlığı yürütür ve gerekli harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.
 32. 1.07-İNCELEME KURULU ( YENİ): Yüksek yapılar yönetmeliğinin genel hükümler başlıklı 1. Maddesinin 1.07 fıkrasının 3, 4, 5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İnceleme Kurulu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü, Yapılaşma Denetim Şube Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere bağlı , Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İlgili İlçe Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürü temsilcilerinden oluşur. İnceleme Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile kara verilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda meslek odalarından ve uzman kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. İnceleme Kurul Sekretaryası Hizmetleri Kurul Başkanlığınca yürütülür.
 33. MADDE 7: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİĞİNDE ÖN OLUR VE İNCELEME BAŞLIKLI 1.08 MADDESİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
 34. Ön Olur Ve İnceleme Başlıklı 1.08 Maddesinin 2. Paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 35. 1.08- Ön Olur ve İnceleme (ESKİ):Uygulama projeleri (kesin projeler) yapılmadan önce; avam mimari proje, statik, mekanik, elektrik v.b. mühendislik kabullerine ait açıklama raporları ve gerekli yerleşim krokileri ile inceleme kurulundan ön olur alınacaktır. Kurul, ön incelemeyi müracaatın kurula intikal tarihinden itibaren bir ay içinde görüş raporu ile sonuçlandırır.  İnceleme kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan avam mimari proje, mühendislik kabulleri ve İnceleme Kurulu raporuna göre hazırlanacak uygulama projeleri, ilgili Meslek Odalarının mesleki denetiminden geçmeden inşaat ruhsatı; yapı bitiminde ise İnceleme Kurulundan uygunluk belgesi alınmadan yapı kullanma izni verilemez. İnceleme Kurulu, uygunluk belgesi için incelenmesini başvurunun ve parselin arşiv dosyasının kurula intikalinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırır.  Kurul tarafından yapılan tüm incelemelerde, süresi içinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılamayan projeler kuruldan onay almış sayılır.
 36. 1.08- Ön Olur ve İnceleme (YENİ): İnceleme kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan mimari proje, mühendislik kabulleri ve inceleme kurulu raporuna göre hazırlanacak olan uygulama projeleri inşaat ruhsatı için ilgili ilçe belediyesine gönderilecektir.
 37. MADDE 8 : Bu yönetmelik değişiklikleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer, ancak Madde 6 ’ daki değişiklikler, yürürlükten kalkan bir önceki yüksek yapılar yönetmeliğine göre Büyükşehir Belediyesine başvurulmuş ise başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmeliğe uygun olarak işlem tamamlanır. Söz konusu yukarıdaki yönetmelik değişikliklerini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:296) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2070 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda park alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 39. (K.NO:297) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2076 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda mera alanlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 40. (K.NO:298) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2077 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırında, Kuruzeytin Deresi üzerinde sel kapanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:299) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2078 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 42. (K.NO:300) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2079 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.20c paftasının bulunduğu alanda arazinin yapısı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:301) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1778 sayılı; İlkadım İlçesi sınırında, Fuar Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.17c paftası, 9446 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2012 gün ve  B.09.MPG.0.18.03.00-11604 sayılı yazısı ile  ilave rıhtım yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planını, bina yapılmaması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 44. (K.NO:302) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2072 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, nazım imar planı F36b22a, F36b.17d, F36b.21b paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 gün ve 10/176 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; özel rekreasyon alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 45. (K.NO:303) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2080 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kürtün Irmağı dere yatağı güzergâhının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO:304) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2071 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, nazım imar planı, F36b.23c pafta, 10817 ada, 2 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda arazinin eğiminden dolayı konut dışı kentsel çalışma alanı ve diğer kullanım kararlarının kaldırılarak plansız alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 47. (K.NO:305) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2081 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04b.2b, F36c.04b.2c, F36c.04b.3d, F36c.05a.1a, F36c.05a.1d, F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36ac.05a.1c ve F36c.05a.1b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/259 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi alanı kullanımının donatı alanlarıyla birlikte dere yataklarını da dikkate alarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 48. (K.NO:306) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2073 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.1d, F36b.16d.1c, F36b.16d.4a ve F36b.16d.4b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/249 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına  uygun olarak; Büyükşehir belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 49. (K.NO:307) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2067 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırında, uygulama imar planı F36a.20d.3c paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/254 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; arazi yapısı dikkate alınarak yol güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 50. (K.NO:308) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1910 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  dere yatakları dikkate alınarak, konut, park, BHA ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 gün ve 14/261 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 10.08.2012 gün ve 1910 sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazın, dere yataklarındaki yapılaşma haklarının kaldırılması şeklinde plan değişikliği hazırlandığından, itiraza konu alanın mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 51. (K.NO:309) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2069 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftalarının bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 gün ve 14/263 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 08.08.2012 gün ve 1885 sayılı ile 10.08.2012 gün ve 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, sayılı dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazların, imar uygulaması aşamasında çözümlenmesi gerektiğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 52. (K.NO:310) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2082 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/252 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; Çatkaya Köyünde ulaşım alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 53. (K.NO:311) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2068 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F37d.06d.4a, F37d.06d.4d ve F37d.11a.1b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 14/258 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yol güzergâhının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 54. (K.NO:312) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2083 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı, F36b.21c.2b paftasının bulunduğu alanda,Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 12/214 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Samsun 1. İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği,   plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 55. (K.NO:313) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1965 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftasında, 675 ada 17 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret ve konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 16.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yataklı olmadan ayakta tedaviye yönelik olacak şekilde, otopark gereksinimini kendi içerisinde karşılaması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 56. (K.NO:314) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2036 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıışık Köyü, nazım imar planı F36a.24b paftasında 11679 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda mevcut akaryakıt ve LPG istasyonunun yol geçiş izin belgesi alabilmesi için yol akslarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygun görüşünden sonra değerlendirilmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 57. (K.NO:315) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1992 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36a.20b paftasında 3774 ada 18 numaralı parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 17.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, otopark gereksinimini kendi içerisinde karşılaması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 58. (K.NO:316) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2365 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftasında 907 ve 1224 numaralı parsellerin bulunduğu alanda özel eğitim alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.12.2011 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 59. (K.NO:317) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1896 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 11597 ada 5 ve 6 nolu parsel ile 4049 ada 3 parselin bulunduğu alanda Emniyet Hizmet alanı, park ve kültürel tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 06.08.2012 gün ve M.55.06.CAN.0.13.00.01–2125 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 60. (K.NO:318) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1897 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Dereler Köyü, nazım imar planı F36b.22c ve F36b.22d paftaları, 6047 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanından kapalı spor alanı, yurt alanı, kültürel tesis alanı ve anaokulu alanı kullanımlarının ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 06.08.2012 gün ve M.55.06.CAN.0.13.00.01-2088  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 61. (K.NO:319) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2018 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeni Büyüklü Mahallesi, nazım imar planı 12O  paftasında 1521 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 10m enkesitli yolun 12mye genişletilmesi yanında ortaöğretim alanı, spor alanı, konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 22.08.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/441-2618 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 62. (K.NO:320) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2020 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c  paftasında 212 ada 25 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı ve akaryakıt LPG alanı kullanımlarının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.08.2012 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 63. (K.NO:321) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1952 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftasında 1050 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 1051 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 12mlik yolun kapatılarak yapılaşma koşulu değişmeden adaların birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 15.08.2012 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, 12 mt. yolun kapanması nedeni ile SASKİ Genel Müdürlüğünden uygun görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi için aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 64. (K.NO:322) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1956 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Sanayi Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05a.4b, F36c.05a.4c, F36c.05a.3a, F36c.05a.3b, F36c.05a.3c ve F36c.05a.3d paftalarını bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.08.2012 tarih ve 16/120 sayılı kararıyla; sanayi alanı kullanımının  ada miğferi çizilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.08.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/2569 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 65. (K.NO:323) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1320 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Kirazlık Mevkii, uygulama imar planı  F36b.24d.4d paftası, 187 ada 2 parselin bulunduğu alanda,  Akaryakıt dolum ve depolama tesisine deniz yoluyla akaryakıt temini sağlayacak deniz boru hattı şamandıra sistemine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 12/102 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.06.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/332-2023 sayılı yazısıyla  Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 66. (K.NO:324) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1500 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.03b.2b ve F36b.23c.3c paftaları, 194 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 14/110 sayılı kararıyla; sanayi alanı kullanımının çekme mesafeleri karayolu cephesinde 10m, yan ve arka cephelerden 5m olacak şekilde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 04.07.2012 gün ve  M.55.3.TEK.0.13.2197 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 67. (K.NO:325) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1499 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05a.4d paftası, 516 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 14/108 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarih ve 10/177 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımının sadece otel olarak kullanılmak üzere E:1.50 yapılaşma koşullu turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesi yanında “planın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde otel yapımı gerçekleşmediği taktirde eski plan haklarına dönüşüm yapılacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 04.07.2012 gün ve  M.55.3.TEK.0.13.2197 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, maksimum H:30.50 mt. olması koşulu ve otopark gereksinimini kendi parseli içerisinde karşılaması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 68. (K.NO:326) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1579 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Köyü, uygulama imar planı F36a.20b.2d paftası, 6242 ada 2, 6, 7 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.07.2012 gün ve 16/82 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarih ve 10/180 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının TAKS:0.30 E:160 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 69. (K.NO:327) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1578 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15d.2b paftası, 5075 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2012 gün ve 16/83 sayılı kararıyla; ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy çokluğuyla ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 70. (K.NO:328) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1577 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36b.16a.4a paftası, 9360 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2012 gün ve 16/84 sayılı kararıyla;  trafo yeri ayrılması ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki yapılaşma ile ilgili haklar aynen korunacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı çekme mesafesi içerisine trafonun yapılmaması koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 71. (K.NO:329) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1576 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36a.20a.2b ve F36a.20b.1a paftaları, 2067 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.07.2012 gün ve 16/85 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarih ve 10/178 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ortak kullanımlarıyla yapılacak  E:0.15 yapılaşma koşullu eğitim yerleşkesi oluşturulması yanında “eğitim yerleşkesinde ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile bunlara ortak hizmet edecek spor salonu, kütüphane vb. binalar yapılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek “Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 14/09/2012 tarih ve 7898 sayılı yazıları doğrultusunda E:0.15 değerinin E:0.70 olarak değiştirilerek, onaylanması” oy çokluğu ile kabul olundu.
 72. (K.NO:330) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1575 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, uygulama imar planı F36a.20b.3c, F36b.16a.1c, F36b.16a.4d paftalarında 12 ada 16 parsel ile 11107 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2012 gün ve 16/86 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarih ve 10/179 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Anadolu Lisesi yapılması amacıyla ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında, ortaöğretim alanı kullanımındaki alanında ilköğretim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 73. (K.NO:331) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1574 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3a paftası, 2825 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.07.2012 gün ve 16/88 sayılı kararıyla; “H:6.50 olmakla birlikte, çelik konstrüksiyon sökülüp takılabilir malzemeyle kapatılmak koşuluyla h:9.50 olarak düzenlenebilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.07.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/124 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 74. (K.NO:332) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1265 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye ve Hançerli Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.17c.4d, F36b.17d.3c ve F36b.22a.2b paftalarında 2219 ada 3 nolu parsel ve 7509 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 12/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2012 tarih ve 6/82 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  sağlık tesisi alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi yanında plan notları eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.06.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/187 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı ruhsatında yer alan 5400 m² inşaat alanının aşılmaması ve otopark ihtiyacının kendi parselleri içinde karşılanması koşulu ile onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 75. (K.NO:333) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1532 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftası, 3499 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/79 sayılı kararıyla; K yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 76. (K.NO:334) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1535 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3d paftası, 746, 747, 748 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/82 sayılı kararıyla; askeri alan kullanımının blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı ve park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 77. (K.NO:335) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1536 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b ve F36b.17d.2a paftalarında, 228, 229, 230 nolu parseller ile 4544 ada 1 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/83 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 78. (K.NO:336) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1534 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ataköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.3a paftası, 10149 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/81 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 8/134 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık tesisi alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 79. (K.NO:337) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1533 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftası, 3433 ada 4, 5 ve 18 nolu parsellein bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/80 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/215  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planına uygun olmaması yanında vatandaşların uygun görüşünün olmaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 80. (K.NO:338) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/08/2012 tarih ve 2088 sayılı; İlgi: (a) İlkadım Belediyesinin 08.08.2012 tarih 2162 sayılı yazısı, (b) İlkadım Belediyesinin 13.08.2012 tarih 2208 sayılı yazısı, (c) Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığı’nın 25.07.2012 tarih 5380 sayılı yazısı
 81. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 82. 1-İlgi (a) yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 3163 ada ve 3164 ada arasında kalan yolun 1790.Sokak (T.N.15.1) olarak
 83. 2-İlgi (b) yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Derecik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Çeşme Sokak İsminin mükerrer olması nedeniyle 1791.Sokak (T.N.52.03) olarak isimlendirilmesi,
 84. 3-İlgi (c) yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun imar planına uygun olarak 1792.Sokak (T.N.52.01) olarak isimlendirilmesi,
 85. 4-Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi, Esenevler Mahallesi, Beypınar Mahallesi, Büyükkolpınar Mahallesi, Küçükkolpınar Mahallesi, Yeşildere Mahallesi ve Derecik Mahallelerini kapsayan ve ekli krokide gösterilen caddenin imar planına göre mevcut 511.Sokak, Akça Caddesi ve Bünyan Caddesinin bir kısmının isimlerinin iptal edilerek “ Alaçam Caddesi ” olarak isimlendirilmesi,
 86. 5-İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesinde  14.02.2012 tarih 4/73 sayılı Meclis Kararı ile 17. Sokağın ismi Şehit Yahya TOPKAYA Sokak olarak değiştirilmiştir. Ekli krokide gösterildiği gibi 17.Sokak isminin aynı kalacak şekilde, Yenidoğan Mahallesi Cem Sokağın isminin Şehit Yahya TOPKAYA (T.N: 17) olarak isimlendirilmesi ve meclis kararının tashih edilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 87. (K.NO:339) Zabıta Dairesi Başkanlığının 16/07/2012 tarih ve 1832 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Durak Taksi Yönetmeliğinin; Taksi durağı açılması başlıklı Madde 11’in 3. Fıkrasında “Durak açma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına müracaat eder. Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğünce yerinde incelemesi yapılarak uygun görüş alındıktan sonra konu karar alınmak üzere UKOME’ ye sunulur. Alınan karar doğrultusunda depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek taksi durağının kurulmasına izin verilir. Talebi uygun görülenler 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri gereğince  ihalesi yapılır. İhaleye Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan duraksız ve duraklı ( T ) plakalı araçlar katılabilecektir. İhale sonucunda başka durak çalışan ticari taksiciler çalıştıkları durak yerinden feragat etmiş sayılır. Denilmekte olup, yönetmelik hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Gelen talepler doğrultusunda veya ihtiyaca binaen Taksi Durağı açılmasına ve durakta çalışacak araç sayısına UKOME tarafından karar verilir. UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda duraklı veya duraksız ( T ) plakalı araçlar ihale mevzuatının uygulanması sureti ile durakta çalışmaya hak kazananlara Çalışma Ruhsatı düzenlenerek çalışmalarına izin verilir. Bağlı bulunduğu yerde trafik tescili yapılan duraklı ve duraksız ( T ) plakalı araçlardan ancak kendi trafik tescili yapılan bölgelerde kurulan duraklar için müracaat da bulunabilirler. Herhangi bir durakta çalışan ticari taksiler başka bir durağa geçmeleri halinde çalıştıkları önceki durak yerinden feragat etmiş sayılır. Şeklinde değiştirilmesini  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 88. (K.NO:340) Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/08/2012 tarih ve 1990 sayılı; Taşıt Kanunun da yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Buna göre her yıla ait Bütçe Kanununa ekli “ T “ işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların Meclis Kararımız ile satın alınması mümkün bulunduğundan; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere ( 4 ) Dört Adet Motosiklet satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 89. (K.NO:341) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25/07/2012 tarih ve 401 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.hariç 500.000,00 TL. yaklaşık bedelli, 2 AD. 12 TONLUK TOPRAK SİLİNDİRİ İLE 10 TONLUK LASTİKLİ(VABİL) SİLİNDİRİ’ni  60  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz. Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir. İhtiyacımız bulunan 2 AD. 12 TONLUK TOPRAK SİLİNDİRİ İLE 10 TONLUK LASTİKLİ(VABİL) SİLİNDİRİ’ nin  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.hariç. 500.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 60 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 90. (K.NO:342) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 28/08/2012 tarih ve 444 sayılı; Büyük�