SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.09.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO:352)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 926 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesine göre hazırlanmış bulunan kadro ihdas cetvelini uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:353)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 966 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personellerin 01/07/2015 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/07/2015 tarihli ve 27998389-010.06.02-6235 sayılı Genelgesinde belirtilmiştir.
  1-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Çevre Mühendisi Elif ÖZCAN’ a ; 2.400,00 ¨ aylık net ücret,
  2-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN’ a ; 2.400,00 ¨ aylık net ücret,
  3-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN’ a ; 2.400,00 ¨ aylık net ücret,
  4-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Makine Mühendisi Savaş KAYGUSUZ’ a ; 2.400,00 ¨ aylık net ücret,
  5-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Ekonomist Dilek ÖZGEN'e 1.550,00 ¨ aylık net ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:354)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24.08.2015 tarih ve 680 sayılı; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca belediyemize ait arazide çalışan iş makinalarının peryodik bakımlarının ( filtre değişimi, yağ değişimi, kuru yağlama, makine genel kontrol vs.) yerinde yapılması için seyyar bakım aracına dönüştürülmek üzere 1 adet panelvan tipi minibüse ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                                 Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır. 
  Bu hükme göre ;   1 adet   panelvan tipi minibüs  satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:355)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.08.2015 tarih ve 1615 sayılı;  Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığı Belediyemize verdiği 20.08.2015 tarih ve 58607156-2015-116 sayılı dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan. Tapuda Salıpazarı İlçesi, Kalfalı Mahallesi, Çobandüzü Mevkii 112 ada 1 parselde kayıtlı 63961.96 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.000,00 m²lik kısmının, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Oda Başkanlığı’nın yapacağı ortak hizmet projeleri kapsamında taraflarına tahsisini talep etmektedir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesinin c fıkrası, (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) “ Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. “ hükmündedir.
  Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine kırsal ve kentsel kalkınmayı desteklemek amacıyla verilen her türlü faaliyet, görev ve hizmetle alakalı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek amacı ile kurulmuştur.
  Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 19.08.2015 tarih ve 6489463/622.01-1476430-65 sayılı yazısında; Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığı ile Salıpazarı İlçemizin ihtiyacı olan fındık, ceviz, mısır ve çeltik kurutma ünitesi, tarım market, soğuk hava deposu ve fide/fidan üretimi gibi tarımsal faaliyetler konularında ortak çalışma yürütmek üzere söz konusu arazinin tahsisi için uygun görüş belirtmektedir.                                                                                                6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun l. Maddesinde (Değişik: 3/6/2004-5184/1 md.) Ziraat Odalarını “ Çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları” olarak tanımlanmaktadır.
  Yukarıdaki açıklamalar ışığında;
  Mülkiyeti Belediyemize ait olan. Tapuda Salıpazarı İlçesi, Kalfalı Mahallesi, Çobandüzü Mevkii 112 ada 1 parselde kayıtlı 63961.96 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.000,00 m²lik kısmının, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığı’na 4 yıl süre ve KDV hariç yıllık 500,00 ¨ bedelle tahsis edilmesi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığı arasında imzalanacak ekteki protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ya yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:356)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2015 tarih ve 1621 sayılı; Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanlığı 18.08.2015 tarihli, TİESFED/1052 sayılı yazısı ile; Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve 200.000’i aşkın seyirci ve 6.000 sporcunun katılımı ile 21 spor branşında 2017 yılında Samsunda yapılacak olan 23.İşitme Engeliler Olimpiyatları için eğitim salonu olarak kullanılmak üzere Anakent İş Merkezinde yer alan 4. kattaki 40.00 m2lik 4 adet odanın tahsisini talep etmektedir. 
  Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 2.652,12 m2 yüzölçümlü Anakent İş Merkezi 4. katındaki 14/4046 arsa paylı, 65.00 m2’lik büro nitelikli 82 nolu ve 28/4046 arsa paylı, 125.00 m2’lik büro nitelikli 81 nolu taşınmazın toplam 190.00 m2’lik 2 adet taşınmazın Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanlığına bedelsiz ve 2 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:357)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2015 tarih ve 1623 sayılı;
  Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark Spor alanı içerisinde yer alan halı sahanın 5 yıllığına 50,00-TL kira bedeli ile amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Cedit Ilıca Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 tarih, 8-134 sayılı kararı ile uygun 
  görülmüştür.
  Cedit Ilıca Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanı M.Kemal KUMBASAR        24.07.2015 tarihli, 22 sayılı yazısı ile; kulüplerine 5 yıllığına tahsis edilen ve tahsis süresi 30.04.2015’te sona eren halı sahanın yeniden tahsisini talep etmektedir.
  Bu nedenle, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark Spor alanı içerisinde yer alan halı sahanın; 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Cedit Ilıca Spor Kulübü Derneğine, kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile 120,00 ¨ ve 5 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:358)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.08.2015 tarih ve 1631 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 27.08.2015 tarihli, 2015-0237 sayılı yazısı ile; 
  İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Ezine Sokak No:30 adresindeki büfenin işletme hakkının    şirketlerine verilmesini talep etmektedir. 
  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuya İlimiz Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi, 15 nolu parselde kayıtlı, İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Ezine Sokak No:30 adresindeki büfenin işletme hakkının KDV hariç  100,00 ¨ bedelle ve 5 yıl süre ile Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:359)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3317 sayılı; 2015 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2015 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, 2015 mali yılı içinde ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birime aktarılması;

  ÖDENEK DÜŞÜLEN BİRİMİN (-)

  ÖDENEK EKLENEN BİRİMİN (+)

  Kurum Kod

  Fonksi yonel

  BİRİM ADI

  Aktarılarak Düşülen Ödenek

  Kurum Kod

  Fonksi yonel

  BİRİM ADI

  Aktarılarak Eklenen Ödenek

  I   II  III  IV

  I

  I   II  III  IV

  I

  46 55 01 07

  8

  BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  1.000.000,00

  46 55 01 39

  4

  FEN  İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EKONOMİK HİZMETLER)

  40.000.000,00

  46 55 01 33

  3

  İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  6.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 35

  5

  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  2.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 37

  6

  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  3.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 39

  7

  FEN  İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SAĞLIK HİZMETLERİ)

  2.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 39

  9

  FEN  İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EĞİTİM HİZMETLERİ)

  10.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 44

  8

  PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  6.000.000,00

   

   

   

   

  46 55 01 53

  4

  ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  10.000.000,00

   

   

   

   

  T  O  P  L   A   M

  40.000.000,00

  T   O   P   L   A   M

  40.000.000,00

  Bu nedenle, toplam ¨ 40.000.000,00 ödeneğin, 2015 mali yılında ödenek ihtiyacı olan yukarıda belirtilen birimlerin ilgili tertiplerine    aktarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:360)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 13.08.2015 tarih ve 4305 sayılı;Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve Belediye Meclisimizce 11.07.2014 tarih ve 237 sayısı ile onaylanarak yeniden yürürlüğe girmiştir.
  Söz konusu yönetmeliğin 15.9 maddesi, 15.14 maddesi 28.3 maddesi ve 29.1 maddeleri hakkında;
  15.9 Maddesi ‘Aykome Yönetmeliğinde belirtilen hususları yerine getirirerek kazı ve çalışma izin belgesi alan kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren çalışmalarına başlarlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü’nce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt, kaplama, parke, bordür, ve sair yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu hususunda Aykome Şube Müdürlüğüne, ilgili kurum veya lisans yetkisine haiz şirketlerden noter onaylı taahhütname verilecek olup, örneği Aykome tarafından hazırlanacak olan bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır.  Şeklinde;
  15.14 Maddesi; “Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından gerçekleştirilen işlerde teminat alınmaz.” Şeklinde;
  28.3 Maddesi “Üstyapı ilgili kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve ilgili belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. Bu kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler tamiratlarını kendileri yapacaklar ise 3 yıl süre boyunca söz konusu güzergahın üst yapı tamiratlarının kendi sorumluluklarında olduğunu, çalışma mahallinde meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi manevi tüm sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten noter onaylı taahhütname vereceklerdir. 3 yıl süre zarfında zeminde yapımından kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyesince söz konusu sorunun kendilerine yazılı veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içersinde gerekli trafik önlemlerini almak ve 5 gün içerisinde üstyapı tamiratlarını yapmakla yükümlü olup, aksi takdirde ilgili tamiratlar Belediyesince yapılıp bedeli 5 misli ile kendilerine rücü ettirilir. Ayrıca verilmiş olan tüm kazı izinleri iptal edilir. Diğer yandan üst yapı tamiratları kendi taahhüdünde bulunan kurum veya lisans yetkisine haiz şirketler ilgili Belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamiratlarını yaptırmak zorundadır. Şeklinde;

29.1 Maddesi “Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüdü edilmiş ise teminat üstyapının bitiminden 3 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir”. Şeklinde;  ifadelerinin değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Araştırma  Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10. (K.NO:361)Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 741 sayılı; 2015 mali yılı bütçesine 1.500.000,00 TL ek bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11. (K.NO:362)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3690 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a, F36b.16b ve F36b.16d paftaları, F36b.16a.3c, F36b.16b.4d, F36b.16d.2c ve F36b.16d.2d paftaları, 11549, 11895 ve 11795 nolu adaların bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, park, spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı kullanımının sağlık alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 15/289 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 11.08.2015 gün ve 295 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Sözkonusu plan değişikliği, kamu alanı kullanımı oluşturulmasına yönelik olarak kamu yararı doğrultusunda hazırlandığından itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

12. (K.NO:363)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3691 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle oluşacak trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla 10 metrelik yolun 15 metre olarak genişletilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 15/290 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 04.08.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
İtiraza konu mahkeme kararı plan değişikliğine konu kullanım kararları ile ilgili olmadığından itirazın reddi, ancak halihazıra uygun olarak emniyet binası dikkate alınarak yolun tekrar düzenlenmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğinin kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13. (K.NO:364)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3692 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3a ve F36d.25a.3b paftaları, 144 ada 24 ve 82 nolu parseller ile 215 ada 1 parselin bulunduğu alanda, karakol alanının park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında jandarma alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 15/319 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Asarcık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından 21.08.2015 gün ve 94692258-310.20.01-228 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. 
Kamu yararı dikkate alınarak plan değişikliği hazırlandığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (K.NO:365)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3693 sayılı; İlkadım ve Canik İlçeleri Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22b, F36b.23a, paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.3b, F36b.22b.3c, F36b.23a.4a, F36b.23a.4d, F36b.23a.4c paftalarının bulunduğu alanda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 gün ve 1463566-3208 sayılı yazısı doğrultusunda ulaşımla ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla köprü ve viyadüğün plana işlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 15/296 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 18.08.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Sözkonusu itirazın yeni bir düzenleme yapıldıktan sonra müselles hattı ile kavşak düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15. (K.NO:366)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3694 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d, F36b.22c, F36c.02a, F36c.02b paftaları ve uygulama imar planı F36b.22d.4c, F36b.22d.3d, F36b.22d.3c, F36b.22c.4a, F36b.22c.4d, F36b.22c.4c, F36c.02a.2b, F36c02b.1a ve F36c.02b.1b paftalarının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 18.06.2015 gün ve 1460637-3007 sayılı yazısı doğrultusunda, dere yataklarının güzergahları doğrultusunda konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-151) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-30) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (K.NO:367)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3695 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37d.01b  paftası ve uygulama imar planı F37d.01b.2c, F37d.01b.2d, F37d.01b.1c, F37d.01b.4a ve F37d.01b.4b  paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2015 gün ve 164110 sayılı yazısı doğrultusunda, Havaalanı kavşağının farklı seviyeli trompet kavşak olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-9-) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-11) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:368)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3696 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar planı 19K paftası ve uygulama imar planı 19K-IIIC paftası, 744 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, sosyal hizmet alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-12) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2015 gün ve 94272565-310.99/4005 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:369)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3697 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sungurlu Mahallesi, nazım imar planı 19K paftası ve uygulama imar planı 19K-IIIC paftası, 54 ada 39 nolu parselin bulunduğu alanda, ziraat teknikerliği alanı kullanımının Kültürel ve Sosyal Amaçlı Kent Müzesi olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-12) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2015 gün ve 94272565-310.99/4004 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (K.NO:370)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3698 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37c.15b paftası, 1521 ada 30, 31, 35 ve 36  nolu parsellerin bulunduğu alanda, mezbaha ve park alanı kullanımının, belediye hizmet alanı, park, ticaret, hayvan pazarı alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-152) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.08.2015 gün ve 30673830-745-E.1485-4797 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:371)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3699 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, Aksu, Alanlı, Çakırlar, Çamlıyazı, Çatalçam, Çatmaoluk, İncesu, Kamalı, Karaoyumca, Kesilli, Kulacadağ, Köseli, Meyvalı, Sarayköy, Sarıışık, Sarıtaş, Yukarı Aksu Mahalleleri ve İlkadım İlçesi Ahulu Mahallesi, F36a2 ve F36a3 paftalarında ekli listede yer alan ada ve parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 3819,1055 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (K.NO:372)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3705 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.16d.4b paftasının bulunduğu alanda, jeolojik etüt sonuçlarına göre ada kenarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-107) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22. (K.NO:373)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3706 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4d paftası, 11820 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-153) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-108) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 27.08.2015 gün ve 36173590-2857 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:374)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3708 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftası, 5818 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda ağaçlandırılacak alan kullanımının bir kısmının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-154) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 14.08.2015 gün ve 22510021-622-E.83068 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24. (K.NO:375)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3709 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Çanaklı Mahallesi, nazım imar planı 30-31KLM pafta, 87 ada 83 nolu parselin bulunduğu alanda, ticari depolama alanının beton santrali kullanımına dönüştürülmesi ilişkin (PİN:4911-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.07.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, konut alanlarının ve tarım alanlarının arasında kalması, ulaşım açısından yeterli yol bağlantılarının bulunmaması, yeterli sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmaması nedeniyle reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25. (K.NO:376)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3711 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Kazancı Mahallesi, nazım imar planı F37d.08c pafta, 195 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret, turizm ve park alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 24.06.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO:377)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3712 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08c paftası, 91 ada 82 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:6588-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 03.08.2015 gün ve 94488807.310.99/341 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, uygulama imar planında yapılaşma hakkının 4 katı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kaydıyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27. (K.NO:378)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3713 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F37c.04d.2d paftası, 101 ada 42 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 05.08.2015 gün ve (PİN:607-17) 34 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 13/249 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.00, 3 kat yapılaşma koşullu özel eğitim tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı Terme Belediye Başkanlığının 18.08.2015 gün ve 37035960-2903  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28. (K.NO:379)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3714 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Eğercili Mahallesi, uygulama imar planı F37d.02b.4d paftası, 610 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.07.2015 gün ve (PİN:1299/7) 50 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/57 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olmayarak hazırlanan; konut ve park alanı kullanımlarının E:0.90 h:12.50metre yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 27.07.2015 gün ve 94272565-310.99/3647  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, halihazır imar planına uygun olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29. (K.NO:380)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3715 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Atatürk Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIId paftası, 227 nolu adanın bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 05.08.2015 gün ve (PİN:4760-13) 70 sayılı kararıyla; İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi amacıyla konut adası içerisindeki ada mihveri çizgisinin imar planı tadilatı öncesindeki hattına çekilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 10.08.2015 gün ve 36687901-754.99/3440  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30. (K.NO:381)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3716 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02b.3d paftası, 110 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.08.2015 gün ve (PİN:3845-4) 12/55 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 13/245 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 14.08.2015 gün ve 49935936-310.05.03-462 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, cami kullanım ibaresinin “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine” uygun olarak ibadet alanı şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31. (K.NO:382)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3717 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b, F36a.15c.4c, F36a.15c.4d, F36a.20b.1a ve F36a.20b.1b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve (PİN:580-47) 8/34 sayılı kararıyla; “ 101, 102, 103, 4024, 4025, 4026, 4030, 4031, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6424, 6425 ve 6426 ada alanları üzerinde, ada bazında uygulanmak koşuluyla, TAKS:0.30’u E:1.50’yi aşmamak ve bahçe mesafelerini sağlamak şartıyla, yapı yüksekliği en çok 30.50 olabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin plan değişikliğini  plan notunun kaldırılması ve h:12.50 metrenin eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabul eden Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/225 sayılı kararına yapılan itirazları oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin 06.08.2015 gün ve 16/58 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 06.08.2015 gün ve 84211085-517.03-191 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32. (K.NO:383)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3718 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.4b ve F36b.16d.3a paftaları, 11904 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve (PİN:580-46) 8/33 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2008 tarih ve 2/11 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut ve park alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin plan değişikliğini kabul eden Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/224 sayılı kararına yapılan itirazları oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin 06.08.2015 gün ve 16/59 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 06.08.2015 gün ve 84211085-517.03-191 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33. (K.NO:384)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3719 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası, 133, 134, 135 ve 137 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.08.2015 gün ve 16/60 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 13/243 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; uygulamada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 06.08.2015 gün ve 84211085-517.03-191 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34. (K.NO:385)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3721 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16d.2b paftası, 447 ve 448 nolu adaların bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 7/48 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 27.07.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1406 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35. (K.NO:386)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3722 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı  F36d.16c.2b paftası, 538 ada 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 8/53 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafesisin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 27.07.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1406  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36. (K.NO:387)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3723 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Gökçeli Mahallesi, uygulama imar planı  29MIA paftası, 246 ve 247 nolu adaların bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 03.08.2015 gün ve (PİN:13577-1) 31 sayılı kararıyla; yaya yolunun kaldırılarak ağaçlandırılacak alan kullanımının bir miktar büyültülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Salıpazarı Belediye Başkanlığının 26.08.2015 gün ve 33834439-310-942  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37. (K.NO:388)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2015 tarih ve 3644 sayılı; İlgi      :
(a) Tekkeköy Belediyesinin 27.08.2015 tarih 4805 sayılı yazısı
(b) Kadir NAİM’İn 20.08.2015 tarih 1225 sayılı dilekçesi 
(c) Yakakent Belediyesinin 13.08.2015 tarih 560 sayılı yazısı
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) İlgi(a)yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi Kirazlık, Sanayi, Çay, Kurtuluş,Yavuzlar, İstiklal, Şabanoğlu, Kerimbey, Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi ,
2-) İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Hançerli Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 819. Sokak (T.N:17.02)  isminin mevcut imar planına göre Astsubay Kıdemli Başçavuş Bedri Nayim Sokak(T.N:17.02) olarak isimlendirilmesi, 
3-)İlgi (c) yazısında belirtilen; Yakakent İlçesi Liman Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38. (K.NO:389)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2015 tarih ve 3793 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası 23 ada 17 nolu parselde bulunan Taşhan’nın orijinal halinin, geçmiş yıllarda yapılan yol çalışmaları sırasında, bir kısmının yol için yıkıldığı, belediyemizce yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Yapıda yapılacak restorasyon uygulamalarında bu bölümün tamamlanabileceği dikkate alınarak restitüsyon projesindeki yapı oturum alanının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü projesine uygun olarak plana işlenmesine ilişkin (PİN:1055-109) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

 

 

(08 Ekim 2015 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)