SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15 Nisan 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:160)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.03.2016 tarih ve 169 sayılı; Daire Başkanlığımıza bağlı Balık Halinde uygulamada yaşanan eksiklikleri 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çözümlemek üzere aşağıda ifade edilen hususların Belediye Meclisimizce karara bağlanması gerekmektedir.                                      Anılan Yönetmeliğin, “Alım Satım İşlemleri” başlıklı 15’inci maddesinde; Halde satılmayan su ürünlerinin, sahibi durumundaki şahıslar tarafından geri alınmak veya çekilmek istendiği takdirde, işletmeciye bir hizmet bedeli ödeneceği, soğuk muhafaza ünitesine konulacak su ürünü için de aynı şekilde hizmet bedeli ödeneceği, “Rüsum, Teminat ve Ücretler” başlıklı 28’inci maddesinde; Belediyeler tarafından işletilen su ürünleri halinde veya toptan satış merkezinde satışa sunulan su ürünlerinin günlük toplam satış bedelinin % 3’ünü geçmemek şartıyla, Belediye Meclisince belirlenecek oranda makbuz karşılığı rüsum alınacağı, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla su ürünleri halinde ve toptan satış merkezinde kendilerine yer tahsisi yapılanlardan teminat olarak Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka mektubu veya devlet tahvili alınacağı hüküm altına alınmıştır. 
  Bu çerçevede;                                                                                          
  Balık Halinde mevcut uygulama;                                                                                                   
  1-Rüsum (Hamsi)                             : %2                                                                                       
  2- Rüsum (Diğer Balıklar)                 : %3                                                                                       
  3- Rüsum (Kültür Balıkları)               : Alınmamaktadır.                                                                 
  4- Hizmet Bedeli (Araç Başına)        : 60,00 -TL olarak uygulanmaktadır.                               
  Balık Halinde 01.05.2016 tarihinden itibaren uygulanması önerilen tarife;                                              
  1-Rüsum (Hamsi)                                                                  : % 2 
  2- Rüsum (Avcılıktan Elde Edilen Balıklardan)                    : % 3 
  3- Rüsum (Yetiştirme, İthal, İşlemeye Giden Balıklar)        : % 0,70 
  4- Hizmet Bedeli (Kasa Başına)                                            : 0,50 –TL 
  5- Teminat (Her Bir İşyerinden)                                        : 5.000,00 -TL olması teklifinin daha detaylı incelenmek üzere Aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:161)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.03.2016 tarih ve 593 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi, 12440 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 6.164,71 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir. 
  Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi,  12440 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 6.164,71 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımında olan taşınmazın; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:162)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.03.2016 tarih ve 594 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 1.730,09 m² yüzölçümlü, imar planında “Ticaret Sağlık Tesisi” kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir.
  Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 1.730,09 m2 yüzölçümlü, imar planında “Ticaret Sağlık Tesisi” kullanımında olan taşınmazın; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:163)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.03.2016 tarih ve 612 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Tabiat Parkı ilan edilmesi için çalışma başlatılan ve Tekkeköy Belediyesi tarafından piknik ve mesire yeri olarak kullanılan, İlimiz Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki tescil dışı alanın; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.06.2015 tarih ve 235 sayılı kararı ile “Samsun Büyükşehir Belediyesi Tabiat Parkı Piknik ve Mesire Alanı” olarak kullanılmak üzere kiralanması uygun görülmüştür.
  Bahse konu alan; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiş ve yıllık 8.989,00-TL kira bedeli ile 5 yıllığına Belediyemize kiralanmıştır.
  Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 17.02.2016 tarihli, 2016/175 sayılı yazısı ile; İlimiz Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi Fatih Caddesi No:180 adresinde bulunan Bayraktepe Çay Bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.
  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                         Bu nedenle; İlimiz Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi, Fatih Caddesi No:180 adresinde bulunan Bayraktepe Çay Bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının, 5 yıl süre ile yıllık KDV hariç  9.000,00 TL. bedelle, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:164)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.03.2016 tarih ve 615 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6457 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 4739,76 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarıncasatışa sunulması düşünülmektedir.
  Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6457 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 4739,76 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” kullanımında olan taşınmazın; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:165)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.03.2016 tarih ve 616 sayılı; İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 44 ada 9 parselde bulunan binanın 1. Katı Belediyemize “Ölçüler ve Ayarlar Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere”  Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.12.2015 tarih ve 3339 sayılı yazısında; söz konusu binanın 2. ve 3. katlarında bazı kültürel aktivitelerin yapılması düşünüldüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan 1. Katta (zemin kat) ise Turizm İrtibat Bürosu olarak kullanmak istedikleri ve bu yerin tahsisi konusunda Belediyemizden görüş istemektedir.    Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.03.2016 tarih ve 660 sayılı yazısında; İlimizde turizmin her bakımdan geliştirilmesi stratejisi benimsenmiş, Belediyenizce Cumhuriyet meydanında düzenleme yapılması ve çekim merkezi olma özelliğinin pekiştirilmesi planlanmış iken söz konusu yerin Enformasyon Bürosu olarak kullanılması en doğru karar olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 15.03.2016 tarih ve 774 sayılı yazısında da; söz konusu binanın onarım projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çizdirilerek Koruma Bölge Kuruluna gönderildiği ve onarımı da yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılacağı ifade edilmektedir.
  Belediye Başkanlığımız adına tahsisli olan taşınmaz Ölçüler ve Ayarlar Şube Müdürlüğü’nün 11.01.2016 tarih ve 124 sayılı yazısında, söz konusu taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiştir. Belediye hizmetlerinde kullanım ihtiyacı kalmayan İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 44 ada 9 parselde bulunan binanın 1. Katının tahsisinin kaldırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:166)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.03.2016 tarih ve 55 sayılı; Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nın 18.01.2016 tarih 4220-2101-16 sayılı yazısı ve 15.03.2016 tarih 4220-9312-16 sayılı yazısında; Samsun İli, Ladik İlçesi Saray Mahallesinde bulunan tapunun 375 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1.193.924,35 m² yüzölçümlü, ham toprak nitelikli taşınmazımız üzerinde Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Tesisi (JEMUS) olarak kullanılmak üzere 192,00 m²’lik alana ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden bedelsiz olarak tahsisi istenmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, 375 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerinde, koordinatları belirtilen 192,00 m²’lik alanın, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Tesisi alanı olarak 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:167)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.03.2016 tarih ve 187 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesi, 11717 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 6.099,95 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir.
  Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesi, 11717 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 6.099,95 m2 yüzölçümlü, imar planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” kullanımında olan taşınmazın; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:168)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.03.2016 tarih ve 1848 sayılı; Fen İşleri Daire Başkanlığımız demirbaş kayıtlarımızda bulunan Hidromek 102S No: 15 2014 model iş makinesinin; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.03.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması kabul edilen Van’ın GEVAŞ İlçe Belediyesine hibe (bedelsiz) olarak verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:169)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30.03.2016 tarih ve 358 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur.
Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı İşletmeler Şube Müdürlüğü adının Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, ayrıca;

1-      Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

2-      Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğü

3-      Terminaller Şube Müdürlüğü

4-      Hal Hizmetleri Şube Müdürlüğü adıyla dört şube müdürlüğünün kurulmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:170)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 31.03.2016 tarih ve 192 sayılı; İlimiz; tarım, ticaret, sanayi ve turizm faaliyet kollarında coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari merkezi konumundadır. İlimiz sahip olunan bu avantajları ile İl Gelişim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere açılım kapısı ve uluslararası fuar ve kongre merkezi olmayı hedeflemektedir.
Bu amaçla, Samsun ili Tekkeköy ilçesi 608 ada, 1 parselde bulunan 50.000 m²’lik alan üzerine fuar ve kongre merkezi inşaa etmek üzere; Samsun Valiliği (İl Özel İdaresi), Samsun Büyükşehir Belesiyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası %30’arlık, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı ve Samsun Ticaret Borsası %5’er hisse oranlarında 15 Mart 2010 tarihinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi kurmak üzere protokol imza altına alınmıştır.
31 Ekim 2013 tarihli ek protokolle şirketleşme kararı alınmış ve bu karara istinaden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası ortaklığıyla bu yapının şirketleşmesi yolunda adım atılmıştır. 19 Mart 2014 tarih ve 8531 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak Samsun FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım Anonim Şirketi adıyla şirket kurulmuştur.
Şirket, Samsun’un Dünya fuar ve kongre şehirleri arasına girmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve öncelikle bölgemizdeki kongre envanterlerini çıkarmak, yurtiçi ve yurtdışında tanıtım ve pazarlama hizmetlerini yapmak, ticari amaçlı olarak tıbbi, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif konularda konusu ile ilgili kurum ve kişiler arasında ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyum hizmetlerinin alt yapısını düzenlemek, bunun yanında gerekli izinleri alarak, Samsun’da yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve tanıtım fuarları işletmek, sergiler düzenlemek, ülke ihraç mallarının tanıtımına yardımcı olmak, düzenlenmiş fuar alanlarını işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve işlettirmek ve bu amaçla şahıs ve şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla her türlü işbirliğini yapmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.
Süreç içerisinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi kurmak üzere imza altına alınan ana ve ek ptorokollerle işbirliği yapan kuruluşlardan OMÜ Vakfı’nın %3’lük ve 6360 Sayılı Kanunla Samsun İl Özel İdaresi’nin %30’luk hisselerin Samsun Büyükşehir Belediyesine devriyle Kurumumuzun payı %63’e ulaşmıştır.
Yukarıda özetlenen çerçevede kurulan Samsun FKM - Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım Anonim Şirketi’nin mevcut 3.485.000 TL’lik sermayesini ‘ortak alımı yoluyla sermaye artırımıyla’17.077.311,15TL’ye çıkarılarak, bugüne kadar Kurumumuz tarafından ilgili protokoller kapsamında ve yapılan yatırımların tutarları da dikkate alınarak %63’lük payına ortak olunmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:171)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 2077 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftası, uygulama imar planı F36b.17d.1b paftası,  bulunduğu alanda, kent içi raylı sistem depolama işlik alanı, yol, otopark ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-204) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-82) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:172)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 2078 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c, paftası, 377 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2016 gün ve 860 sayılı yazısı doğrultusunda, tescilli eserin bulunduğu alan ile birlikte düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-140) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:173)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1954 Sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası ve uygulama imar planı F36b.16a.1b, F36b.16a.1c ve F36b.16a.2d paftalarının bulunduğu alanda, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; iskele  alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-209) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:580-84) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:174)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1955 Sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c, F36b.17a.4d, F36b.17a.3d ve F36b.17a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; çay bahçesi, lokanta, park, oyun alanı, fuar alanı, yol ve otopark alanı kullanımlarının golf sahası olarak kullanılmak üzere spor alanı kullanımına çevrilmesi yanında açık spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-210) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:580-85) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ve değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:175)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1943 Sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.12c paftası ve uygulama imar planı F35d.12c.3c paftasının bulunduğu alanda, Çeşme Mahallesi kentsel sit alanı içerisinde, “İstiklal Sokak Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi” düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-213) nazım ve (PİN:6460-2) uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  İ(K.NO:176)mar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1944 Sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası ve uygulama imar planı F36b.16a.4a, F36b.16a.4b, F36b.16a.3a ve F36b.16a.4c paftalarının bulunduğu alanda, konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-200) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-81) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:177)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1945 Sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b2 ve G36a1 paftalarının bulunduğu alanda, Ladik Gölü çevresinde mutlak koruma kuşağı oluşturulmasına ilişkin (PİN:18668) Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:178)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1946 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası, 7940 ada 19 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına ilave edilmesi yanında park ve yeşil alan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-201) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:179)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1947 Sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37d.23c paftası 112 nolu adanın bulunduğu alanda, sağlık alanı, konut ve yol kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-211) 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:180)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1948 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36a.20c ve F36a.25b paftaları, 12059 ada 1 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.03.2016 gün ve 93642556-754.E2961580 sayılı yazısı doğrultusunda ilköğretim alanı kullanımının eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin(PİN:1077-202) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:181)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1949 Sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23a paftaları ile uygulama imar planı F36b.23d.1b, F36b.23d.2a, F36b.23d.1a ve F36b.23a.4c paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/516 sayılı kararıyla kabul edilen çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; küçük sanayi sitesi kullanımının, dini tesis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-203) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-37) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:182)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1950 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasının bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 26.02.2016 gün ve 469 sayılı yazısı doğrultusunda, kentsel arkeolojik sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanının plana işlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-212) nazım ve  (PİN:1055-141)  uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:183)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1951 Sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, nazım imar planı E35d.11a ve E35d.11b paftaları,  409 ada 19 ve 20 nolu parseller ile 437 ada 163 nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında jandarma alanından pazar alanı ayrılması ile birlikte pazar yerinin sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4941-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Yakakent Belediye Başkanlığı’nın 25.03.2016 gün ve 213 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:184)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1952 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftası,  6523 ada 1 nolu parsel ile 9647 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 727 sayılı yazısı doğrultusunda mahkeme kararının yerinde getirilmesi amacıyla sağlık tesisi alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-205) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:185)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1953 Sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Söğütlü Mahallesi, nazım imar planı F37c.03c paftası, uygulama imar planı F37c.03c.2a, F37c.03c.2d, F37c.03c.1b ve F37c.03c.1c paftaları 273 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu ile birlikte turizm alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve (PİN:607-25) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:186)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1956 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.3a paftası, 2907 nolu parselin bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22.01.2016 gün ve 1515881 sayılı yazısı doğrultusunda belediye hizmet alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:580-83) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:187)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1958 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası,  11412 ada 1 nolu parsel ve 6264 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, özel yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımı ile birleştirilerek özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-206) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 29.03.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, mevcut yapılaşma haklarını aşmamak koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:188)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1959 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d paftası, 175 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-207) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.02.2016 gün ve 30673830-754-E.503-1364 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:189)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1960 Sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bahşi Mahallesi, nazım imar planı G35b.09d paftası, 18 ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, spor alanı kullanımı oluşturulması ile birlikte oluşturulan alanın mevcut spor alanı kullanımına eklenmesine ilişkin (PİN:6588-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2016 gün ve 94488807.310.99/203 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:190)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1961 Sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bahşi Mahallesi, nazım imar planı G35b.09d paftası, 163 ada 9 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:6588-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2016 gün ve 94488807.310.99/204 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:191)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1962 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası, 431, 437 ve 438 nolu adaların bulunduğu alanda, park, yeşil alan ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-208) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 28.01.2016 gün ve 30673830-754-E.263-713 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:192)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1963 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı  paftası, 6355 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 6/29 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve 94651478-301.05.03/138/3808 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:193)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1964 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı  paftası, 6310 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 6/30 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve 94651478-301.05.03/138/3808 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:194)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1965 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı  paftası, 3151 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Pazar yeri  kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 6/31 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve 94651478-301.05.03/138/3808 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:195)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1966 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı  paftası, 6354 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, lise alanı  kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 6/32 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve 94651478-301.05.03/138/3808 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:196)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1967 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı  paftası, 6355 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, lise alanı  kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3/a bendi gereği ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli teklifinin Büyükşehir Belediye Kanunun 7b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi ve onaylanması halinde ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebileceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilen İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 6/33 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 14.03.2016 gün ve 94651478-301.05.03/138/3808 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:197)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1968 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Doğankaya Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 1/14 sayılı kararıyla;  Doğankaya Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 10.03.2016 gün ve 87527914-301.05/316 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:198)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1969 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kahraman Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 1/15 sayılı kararıyla;  Kahraman Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 10.03.2016 gün ve 87527914-301.05/316 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:199)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1970 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kanlıgüney Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 1/16 sayılı kararıyla;  Kanlıgüney Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 10.03.2016 gün ve 87527914-301.05/316 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:200)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1971 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, nazım imar planı 20L-II ve 21L-III paftaları, 978 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.02.2016 gün ve (PİN:912-17) 1/9 sayılı kararıyla; ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu ve ayrık ikiz nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının birleştirilerek alanın toplam inşaat alanı değişmeden KAKS:2.23 TAKS:0.40 H:15.50m yapılaşma koşullu ve KAKS:2.23 TAKS:0.40 h:12.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi ve kademe hattı ile ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 04.02.2016 gün ve 87527914-301.05/190 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:201)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1972 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09d.2c paftası 7521 ada 3,10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alandaAtakum Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve (PİN:580-76) 6/15 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 26/535 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının konut alanı kullanımı ile birleştirilerek E:0.90 yapılaşma koşullu turizm tesis alanı (otel alanı)  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 07.03.2016 gün ve 84211085-517.03-E.59 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, ruhsatlı binanın yüksekliğini ve mevcut yapılaşma haklarını aşmamak koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:202)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2016 tarih ve 1973 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftası 1638 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda