SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15 Ocak 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

  1. (K.NO:2)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 22.12.2015 tarih ve 1275 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele 01/01/2016 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.                                                                                                                              Bu itibarla;                                                                                                                                      1-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan  Çevre Mühendisi  Elif ÖZCAN'a aylık net 2.565,60                       2-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN’a aylık net 2.565,60                                                                                                                                                         3-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN’a aylık net 2.565,60                                                                                                                                        4-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi  Savaş KAYGUSUZ’a  aylık net 2.565,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan  Ekonomist Dilek ÖZGEN’ e aylık net 1.656,95                     6-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Halük GÜNDOĞAN’ a aylık net 2.319,93 ücret ödenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak üzere 01.01.2016 tarihinden itibaren yukarıdaki ücretlerin ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO:3)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2015 tarih ve 1276 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre ;                                                           1-Zabıta personeline  : 428,00 TL.,                                                                                                2-İtfaiye personeline : 428,00 TL.’ yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği, Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                                                                Zabıta  ve İtfaiye personeline 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;                                                                                  Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,                                                                       Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri ;                                   a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,                                                                                                                         b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,                                                          c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,                                                                                        d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,                                                                                                                                 ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.                                                                                                                                                     Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2016 tarihli ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelgesine istinaden; 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;                                                                                                                                                   1) Zabıta Personeline aylık 430,40  ,                                                                                          2) İtfaiye Personeline aylık 430,40  ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:4)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 1277 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan ekli 2016 yılı geçici işçi vize cetvelini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  4. (K.NO:5)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23.12.2015 tarih ve 1279 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.                                                                                            01/01/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  5. (K.NO:6)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 943 sayılı; Başkanlık Makamı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüse ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirildiğinden yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.                                                                                                              Bu hükme göre ; 1 adet  minibüs  satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  6. (K.NO:7)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.12.2015 tarih ve 2152 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı, Deniz kızı Kafe arkasında bulunan 100 araç kapasiteli otoparkın işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarihli, 16-303 saylı meclis kararı ile  5 yıl süre ile aylık 1.750,00-TL+KDV bedelle sezonluk 4.5.6.7.8.9. ve 10. Aylarda kullanılmak üzere Samsun Kültür Turizm Anonim Şirketine verilmiştir.                         Samsun Kültür Turizm Anonim Şirketi 30.11.2015 tarihli, 2015-0371 sayılı yazısı ile,  İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı, Deniz kızı Kafe arkasında bulunan 100 araç kapasiteli otoparkı Milli Emlak Müdürlüğünce yapılan ecrimisil tespiti işlemi sebebiyle teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.                                                                                                             Bu nedenle taraflarımız arasında düzenlenen kira sözleşmesinin 30.11.2015 tarihi itibariyle fesh edilerek taşınmazın teslim alınması gerekmektedir.                                            Taşınmazın teslim alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7. (K.NO:8)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 2180 sayılı; Tapuda, Samsun, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi 9457 ada 7 parsel olarak mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 22.499,82 m² yüzölçümlü taşınmaz, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı (Yabancılar Pazarı yeri) yapılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, 507/5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu kapsamında, meslek kuruluşu olarak mevcut Yabancılar Pazarındaki esnafları temsil eden “Samsun Zücaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası ” ile ortak proje üretilerek, o günkü Yabancılar Pazarında faaliyetlerini sürdüren Oda üyesi esnaflara kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından yaptırılacak yeni Yabancılar Pazarı inşaatının maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben, kiracılar tarafından karşılanması; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarihli ve 302 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.07.2006 tarihli ve 585 sayılı kararı ile uygun görülmüştü.           Anılan Oda ile Belediyemiz arasında bu konuda 01.08.2006 tarihli protokol ve buna ek 23.06.2008 tarihli protokollerin imzalanmasından sonra, Yabancılar Pazarı inşaatı ihale edilerek,01.04.2008 tarihinde tamamlanarak, 15.04.2008 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmış; Protokol uyarınca, inşaat maliyetine katılım bedeli olarak 90 aylık kira bedelini ( 9.000,00-TL)  peşin olarak Belediyemize ödeyen ve Oda tarafından Belediyemize bildirilen listeye göre hak sahipleri ile Belediyemiz arasında 01.08.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri imzalanarak,  dükkanların teslimi yapılmıştı.                                                                                                                             Sözleşmeye göre kira süresi 90 ay olup, 31.01.2016 tarihinde son bulacak olan, söz konusu taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 10 yıl süre ile kiralanması teklifinin, daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8. (K.NO:9)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 4 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2 yüzölçümlü üzerinde bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın Adalet Bakanlığınca kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca takasının yapılması için; Encümene yetki verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-77 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu 30.12.2015 tarihli, B.M.2013/44 sayılı yazısı ile;  mülkiyeti hazineye ait İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi, Karadeniz Caddesi üzerinde, Tapuda Samsun İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi 1221 ada, 28 - 29 - 30 ve 31 parsel sayıda kayıtlı bulunan, zemin dahil 5 katlı, oturmaya müsait 64 daire, ayrıca zemin katta 2 daire ve misafirhanesi bulunan adliye lojmanının Samsun'da görev yapan Hakim ve Savcıların lojman ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda ve yetersiz olduğundan bir kısım Hakim ve Cumhuriyet Savcıların lojman dışında oturmaya başlandığını;                                          Halen Samsun Adliye Lojmanları olarak kullanılan, yukarıda parsel ve ada numaraları belirtilen yerin hemen yanında, mülkiyeti Belediyeniz ait, daha önceden "Samsun Huzurevi" olarak kullanılan bir arsa mevcut olduğunu ve Belediyemize ait, eskiden "Huzurevi" olarak kullanılan yerin, halen adliye lojmanı olarak kullanılan yer ile birlikte kullanılması düşünülmüş olup, bu şekilde Samsun'da görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının lojman ihtiyaçlarını karşılayabileceği değerlendirildiği ve bu nedenle eskiden "Samsun Huzurevi" olarak kullanılan, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyemize ait, Samsun İlkadım ilçesi, Adalet Mahallesi, 1221 ada, 27 parselde bulunan taşınmazın, mülkiyeti hazineye ait 1221 ada, 28,29,30 ve 31 nolu parseller ile birleştirilmesinin düşünüldüğünü ve mülkiyeti Belediyemize ait 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere hazineye devrine muvafakat verilmesini istemektedir.                                                           Bu nedenle, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı taşınmazın zemin katı İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli, 6-76 sayılı kararı ile tahsis edilmiş olup, söz konusun tahsisin kaldırılması ilaveten mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2 yüzölçümlü arsa ve bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın Hazineye ait taşınmazlarla trampasının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9. (K.NO:10)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.12.2015 tarih ve 114 sayılı; 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin teminat başlıklı 31.Maddesinin; 1.fıkrası “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bu maddeye göre teminat verir.” Ve 3.fıkrası “ Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir.” hükümleri gereği her yılın Ocak ayındaki Belediye Meclisince hallerdeki işyerlerinden alınacak teminat miktarı yeniden belirlenmektedir.                         2015 Yılı İçin Uygulanan Teminat Miktarları;                                                                            1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Hali       :   3.191.-TL                                                                 2-Bafra Sebze ve Meyve Hali                       :   5.318.-TL                                                                     3-Çarşamba Sebze ve Meyve hali                  : 11.700.-TL olarak uygulanmaktadır.      6360 sayılı yasaya göre Samsun Büyükşehir sınırları ilçe sınırları olduğundan, bütünlük sağlamak amacıyla, 2016 yılı için Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba hallerinde faaliyet gösteren işyerlerinden alınacak teminat miktarlarının;                                                                                  1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Hali           :    4.000.-TL                                                             2-Bafra Sebze ve Meyve Hali               :    5.000.-TL                                                             3-Çarşamba Sebze ve Meyve hali                      :   5.000.-TL olarak belirlenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:11)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29.12.2015 tarih ve 48 sayılı; ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Oto kiralama (Rentacar) faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma şartlarını belirleyen yönetmeliği” uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:12)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 31.12.2015 tarih ve 49 sayılı; UKOME’ nin, 17.12.2015 tarih ve 2015/7-1 sayılı kararına göre, dört metropol ilçede (İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy) geçerli olmak üzere C plaka tahsisi yapılması, tahsis yapılacak plakaların normal fiyatının, 120.000,00 TL olması konusunda mutabakat sağlanmış; söz konusu ilçelerde (M), (D), (T) ticari plaka sahibi olup, bu haklarından feragat etmek isteyen plaka sahiplerine normal fiyat üzerinden %25 indirim yapılarak (C) plaka tahsisi yapılması karara bağlanmıştır.                                                                                                               İl Trafik Komisyonunun, 07.07.2003 tarih ve 2003/14 sayılı kararına ve 28/11/2006 tarih ve 2016/10-21 sayılı UKOME kararına göre tahsis edilen 985 adet C plakalı araçtan toplam 65 adedi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin, 15/06/2007 tarih ve 268 sayılı kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin, 12. Maddesinin 6 fıkrasına göre 6 aydan fazla süre ile plakalarını aktif hale getirmeyenler bu haktan faydalanamazlar hükmü yer aldığından;                                                                                                                       a)- Bu plakaların yukarıda belirlenen şartlar ile duyuru yapılarak, talepte bulunanlara tahsis edilmesine,                                                                                                                                          b)-Tahsis edilecek 65 adet servis aracının ilk ve orta öğretimde eğitim alan öğrenci taşıma kapasitesini karşılayamayacağından 35 adet daha servis aracı tahsisi yapılmasına,                       Ancak fazla başvuru olması halinde tahsis işleminin kura çekmek sureti ile bedeli karşılığında yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:13)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı; Ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Servis araçları hizmet yönetmeliği” uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:14)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 2 sayılı; Ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği” uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (K.NO:15)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 14 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36.b3 paftasının bulunduğu alanda, balıkçı barınağının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1076-14) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                               Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu. 

15. (K.NO:16)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 15 sayılı; İlkadım, Kavak, Havza ve Ladik İlçeleri Belediye sınırlarında, F36b4, F36.a3,  paftalarının bulunduğu alanda, Atayolu güzergahının belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-15) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.                                          Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (K.NO:17)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.16b paftaları ve uygulama imar planı F36b.17a.4d ve F36b.16b.3c paftaları, 2196 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.10.2015 gün ve 93642556-754-E.10154339 sayılı yazısı doğrultusunda, meslek lisesi kullanımının bir kısmının eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-190) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-72) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.            Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:18)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 17 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4c paftası, 110 ada 620 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30.11.2015 gün ve 93642556-754-E.12255763 sayılı yazısı doğrultusunda, lise kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-130) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:19)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 18 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03b.2b paftasının, bulunduğu alanda, raylı sistem güzergahı için durak yeri belirlenmesine ilişkin (PİN:905-30) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                             Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporuna raylı sistem için gerekli trafonun da eklenmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (K.NO:20)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 19 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Çinekoğlu mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası ve uygulama imar planı F36b.23d.2b paftası, 361 parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.08.2015 gün ve 93642556-754-E.8104250 sayılı yazısı doğrultusunda, konut alanı kullanımının eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-183) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-32) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:21)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 20 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle trafik güvenliği açısından servis yolu oluşturulması ve 15 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 gün ve 24/475 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 10.12.2015 gün ve 27800603/75699-01/6270914 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                      Servis yolu oluşturulması ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği, gerek trafik yükünün azaltılması, gerekse her türlü güvenliğin sağlanması için yeniden düzenlenerek kamu yararı dikkate alındığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (K.NO:22)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 21 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası 23 ada 17 nolu parselde bulunan Taşhan ve çevresiyle ilgili olarak Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.2015 gün ve 2896 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 gün ve 21/439 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 06.11.2015 gün ve 60648281-170.01/2489 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                                                   Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda, Taşhan’ ın yolda kalan kısmının tekrar yapılarak, Taşhan’ ın orijinal durumuna uygun olarak düzenleme yapıldığından, meydan kullanımı ile tekrar kamu alanı oluşturulduğundan, ulaşılabilirlik açısından herhangi bir sakınca olmadığından  sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:23)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 22 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi sitesi kullanımının, dini tesis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/516 sayılı meclis kararıyla kabul edilen, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine vatandaşlar tarafından itirazda bulunulmuştur.                                                                                                                               Küçük Sanayi Sitesinin yeniden yapılabilmesi amacıyla yeni bir alan belirlendiğinden, yeni yapılaşmaya kapalı olduğundan, kent merkezi içerisinde kaldığından sözkonusu ; 04.01.2016 gün ve 2, 3, 4, 12, 13, 18, 19, 20, 21 nolu 05.01.2016 gün ve 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 29 nolu 06.01.2016 gün ve 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,   48, 49 nolu 07.01.2016 gün ve 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 nolu 08.01.2016 gün ve 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,75 nolu 11.01.2016 gün ve 81, 84, 113, 120,126, 134, 137, 140, 143, 146,  150, 153, 155, 158,  164, 165, 166, 167, 168, 169 nolu 12.01.2016 gün ve 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 224, 225 nolu 13.01.2016 gün ve 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 236 nolu 14.01.2016 gün ve 242, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239 nolu ve Canik Belediye Başkanlığı’nın 13.01.2016 gün ve 22510021-622-E.98332 sayılı yazısı ile kayıtlı itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:24)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 76 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03b.2b paftasının, bulunduğu alanda, park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4848-33) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.