SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.01.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     

 1. (K.NO:2) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3340 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, nazım imar planı F36c.02b paftasında, 593, 594, 595, 596 ve 597 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2007 gün ve 1261 sayılı yazısı  doğrultusunda “aynen korunacak 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırının” plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 27.11.2013 gün ve 22510021-310.01.04-13329 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:3)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3671 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve koruma amaçlı uygulama imar planı  F36b.22b.1a paftası 798 nolu adanın bulunduğu alanda kültürel tesis alanı kullanımının plana işlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:4)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3458 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23c.1d, F36b.23d.2c, F36b.23d.3a, F36b.23d.3b, F36b.23c.4a, F36b.23d.3d, F36b.23d.3c, F36b.23c.4d, F36c.03a.2a ve F36c.03a.2b paftalarının bulunduğu alanda kent parkı kullanımının plansız alana çevrilmesi yanında yapılaşma haklarının mülkiyet dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 gün ve 21/391 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Canik Belediye Başkanlığı’nın 10.12.2013 gün ve 14552 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Kent parkının plansız alana çevrilmesinin gerek arazinin çok eğimli olması, gerekse de  İncirli Deresi ile ilgili DSİ tarafından selden korunmaya yönelik imalatlar dikkate alınarak yapıldığından söz konusu  itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:5)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3672 sayılı; İlkadım İlçeleri Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21c.2c, paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 14/262 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yolun sürekliliğinin sağlanması amacı ile konut, park ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:6)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3471 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.2d ve F36b.17c.1c paftalarında 11781 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda 1. İdare Mahkemesi kararı dikkate alınarak plan notlarının kaldırılıp, yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 gün ve 21/380 sayılı kararıyla kabul 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin 12.12.2013 gün ve 2013-317 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Yoğunluğun düşürülmesi ile İdare Mahkemesi kararının içeriğine uygun plan değişikliği yapıldığından, söz konusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:7)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3510 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.1b paftası, 4035 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Resmi Kurum (Gelirler İdaresi Başkanlığı) kullanımının Resmi Kurum (Adli Tıp Grup Başkanlığı) kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin  plan değişikliğini ağaçların ve yeşil alanların korunması gerekçesiyle oyçokluğu ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  06.12.2013 gün ve 22/89 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.12.2013 gün ve 84211085-301.05-151/3101 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, uygulama imar planı değişikliği ile mevcut imar planındaki yapılaşma koşullarını arttırıcı nitelikte öneri getirilmeyip, tahsis amacına uygun kurumun adının değiştirilmesine yönelik olduğundan, Atakum Belediyesine teklif edilen plan değişikliğinin kabulü şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu  ile kabul olundu.
 7. (K.NO:8)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 2967 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftası, 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  10.10.2013 gün ve 18/78 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/164 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının özel sağlık alanı tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 23.10.2013 gün ve 84211085-301.05-122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre Sağlık İl Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:9)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3519 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2d paftası, 2836, 2837 ve 2838 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün ve 24/123 sayılı kararıyla yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/411  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:10)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3518 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ahulu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.24b.2c paftası, 825 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün ve 24/125 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 19/364 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.20 yapılaşma koşullu “ Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu ve Bölge Afet Yönetim Merkezi” kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/411  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, TAKS:0.40 H: 9.50 olarak yapılaşma koşullarının eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 10. (K.NO:11)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3517 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftası, 4662 ada 13 nolu parsel ile 7436 ada 1, 2 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün ve 24/126 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/162 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/411  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:12)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3516 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.2c paftası, 10287 ada ile 10309 adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün ve 24/127 sayılı kararıyla adalar arasında sehven 12m olarak yazılan yol genişliğinin 10m olarak düzeltilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/411  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:13)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3515 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2c ve F36b.17c.1d paftaları, 11546 ada 3 parsel ile 383 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün ve 24/128 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 16/288 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/411  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:14)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3483 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36c.02b.2a  paftası 593, 594, 595, 596 ve 597 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.12.2013 gün ve 21/81 sayılı kararıyla; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2007 gün ve 1261 sayılı yazısı  doğrultusunda yolun kaldırılarak, otopark alanı düzenlenmesi yanında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının plana işlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.12.2013 gün ve 11547413-301.05-14934 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:15)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3485 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Canik Belediye Meclisinin  04.12.2013 gün ve 21/78 sayılı kararıyla; “İmar planında kat adedi veya yüksekliği belirtilmemiş EMSAL (E) yapılaşma koşulu olan yapı adalarında, civarın karakteri ve teşekkül etmiş yapılaşmalar göz önünde bulundurularak, kat adedi; Emsalin TAKS’a bölünmesi (Kat adedi=EMSAL/TAKS) ile bulunur. Sonuç tam sayı çıkmaması durumunda kat adedi bir üst sayı olarak belirlenir.” plan notu eklenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.12.2013 gün ve 11547413-301.05-14934 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğine  aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:16)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3486 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4a ve F36b.23d.4b  paftaları 1463, 1464, 1465, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.12.2013 gün ve 21/79 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 16/293 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.12.2013 gün ve 11547413-301.05-14934 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:17)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3488 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.1a ve F36c.03b.2b paftaları, 202 ada 1 ve 8 nolu parsellerin  arasındaki ada mihverinin Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 26/159 sayılı kararıyla kaldırılarak, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 11.12.2013 gün ve  33477558/4915 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, “Mevcut inşaat hakları aşılamaz.” Plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:18)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3636 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası ve uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasının bulunduğu alanda yer altı otoparkı, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 gün ve 23/441 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Samsun İli Minibüsçüler ve Mot. Taş. Koop tarafından 26.12.2013 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Trafik güvenliği açısından giriş-çıkışların kontrol altına alınması için 7 mt.lik yol oluşturulduğu, parselin yüzölçümünün korunduğu, Cağaloğlu Caddesinin trafik akışı yeniden düzenlendiğinden itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO:19)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 3684 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftası 1284 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının, özel sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.12.2013 günlü yazı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:20)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 tarih ve 3680 sayılı;
 20. İlgi :  (a) Canik Belediyesinin 19.12.2013 tarih 15479 sayılı yazısı
 21. (b) Tekkeköy Belediyesinin 20.12.2013 tarih 5093 sayılı yazısı
 22. (c) Tekkeköy Belediyesinin 20.12.2013 tarih 5094 sayılı yazısı
 23. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen“Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 24. 1-) İlgi (a) yazısında belirtilen;  Canik İlçesi Toptepe Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre 417.Sokak (T.N:19.01) olarak isimlendirilmesi,
 25. 2-) İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde ekli krokide gösterilen 375 ada, 9 nolu parsel önünde ve civarında bulunan yolların mevcut imar planına göre 1511.Sokak(T.N:54) , 1512.Sokak (T.N:55)  ve 1513.Sokak (T.N:56)  olarak isimlendirilmesi,
 26. 3-) İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde ekli krokide gösterilen ismi olmayan yolların mevcut imar planına göre 1514.Sokak (T.N:69), 1515.Sokak (T.N:70), 1516.Sokak (T.N:71), 1517.Sokak (T.N:72), 1518.Sokak (T.N:73), 1519.Sokak (T.N:74),   1520.Sokak (T.N:75), 1521.Sokak (T.N:76), 1522.Sokak (T.N:77), 1523.Sokak (T.N:78), 1524.Sokak (T.N:79) ,   1525.Sokak (T.N:80)  ve 1526.Sokak (T.N:81) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:21)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 tarih ve 1728 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 14.8.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin Dördüncü Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 1 nci maddesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100 ‘ü olarak belirlenmiştir. 31.12.2013 tarihinde sona eren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 1/1/2014 – 30/3/2014 tarihleri arasında yeniden uygulanabilmesi için belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören,, Plan ve Bütçe, Hukuk, Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:22)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 tarih ve 1730 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2014 yılı geçici işçi vize cetvelini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:23)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2013 tarih ve 1746 sayılı; Belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesi çerçevesinde 1. derece Sosyal Çalışmacı kadrosunda tam zamanlı  istihdam edilen Haluk GÜNDOĞAN’a Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak üreze 01.01.2014 tarihinden itibaren ödenecek aylık net 2.071,78  ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:24)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 tarih ve 01 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç)  Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre;
 31. 1. Zabıta Personeline   : 382,00 ,
 32. 2. İtfaiye Personeline  :  382,00 ’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği, Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
 33. Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi:
 34. Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,
 35. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık çalışma ücretleri:
 36. a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
 37. b)Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
 38. c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
 39. d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece, ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
 40. 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
 41. 1-      Zabıta Personeline aylık 382,00 .,
 42. 2- İtfaiye Personeline aylık 382,00  ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:25)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 2289 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kalkancı Mahallesi, Tümülüs Tepelerinde yer alan Amisos Çay Bahçesinin 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesi uyarınca 3 yıl müddetle aylık KDV hariç 1.800,00-TL kira bedeli ile Samsun Anakent İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne kiraya verilmesi Encümenin 04.12.2009 tarih, 2009-823 sayılı kararı ile karara bağlanmış, kiracı dosyasında yapılan incelemelerde taşınmazın kira sözleşmesinin geçerlilik süresinin 31.12.2013’de nihayetleneceği anlaşılmıştır. Söz konusu tesisin; nezih ve güvenilir bir şekilde işlettirilmesi ve halkımızın en iyi şekilde mevcut tesisimizden yaralanması düşüncesiyle,    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden;   10 yıl müddetle, işletme hakkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’ne devredilmesi ve yıllık kira artışlarının, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından belirlenecek oran kadar arttırılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 44. (K.NO:26)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 tarih ve 2379 sayılı; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü 12.12.2013 tarih, B.02.1.VGM.1.18.00.01./2354 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 329 ada, 21 nolu parselde kayıtlı 942,98 m2 yüzölçümlü cami vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan Selahiye Camisinin yıpranması, kullanım ömrü doldurması ve ihtiyaçları karşılayamaması münasebetiyle Selahiye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nce yeniden yapılmasının talep edildiğini; taşınmazın 26/2400 (10.22 m2’lik) kısmının Samsun Belediyesine ait olması nedeniyle taraflarca söz konusu caminin yenilenmesi için imzalanması düşünülen protokolün yapılamadığını ve söz konusu yenileme işleminin  yapılabilmesi için  Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesi talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." (12.11.2012/360/19.md. ile eklenen fıkra) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29.maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile 5323 sayılı Dernekler Kanununun 10. Maddesi belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanamaz. ” denilmektedir. Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 329 ada, 21 nolu parselde kayıtlı 942,98 m2 yüzölçümlü cami niteliğindeki taşınmazdaki Belediyemize ait; 26/2400 ( 10.22 m2’lik) hissenin aynı amaçla kullanılmak şartıyla, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devrini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:27)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.12.2013 tarih ve 2455 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kadıköy Mahallesi, Aras Sokak, Kadıköy Koruluğu’nda yer alan mülkiyeti Belediyemize ait spor tesisleri aylık 99,00.-TL kira bedeli ile Kadıköy Spor Kulübü Derneği’nin kirasında bulunmakta iken; Dernek Başkanı Numan KAMAZOĞLU’nun 31.10.2013 tarihli talebine istinaden Encümen’in 29.11.2013 tarih, 2013-613 sayılı kararı ile teslim alınmıştır. Kadıköy Spor Kulübü Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı YEŞİLYURT, 23.12.2013 tarihli dilekçesi ile İlimiz İlkadım İlçesi, Kadıköy Mahallesi, Aras Sokak, Kadıköy Koruluğu’nda yer alan mülkiyeti Belediyemize ait spor tesislerinin taraflarına tahsisini talep etmektedir.    5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.” denilmektedir. Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kadıköy Mahallesi, Aras Sokak, Kadıköy Koruluğu’nda yer alan mülkiyeti Belediyemize ait spor tesisinin (1/1000 ölçekli imar planında işaretli toplam 15.133,70 m² yüzölçümlü alanın çimlerinin bakımı ve temizlenmesi işi karşılığında) 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, Kadıköy Spor Kulübü Derneği’ne 5 yıl süre ve aylık 110,00  bedelle  kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO:28)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.12.2013 tarih ve 4621 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 gün ve 14/273 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 47. (K.NO:29)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 tarih ve 3360 sayılı;
 48. İLGİ : a) 25.04.2012 tarih ve M.55.1.SBB.0.11.301.05-1640 sayılı yazımız.
 49. b) 15. 05. 2012 tarih ve 197 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı.
 50. İlgi yazımızda “Mevcut ve yeni yapılacak olan park alanları için,  imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000 m2 (dahil) ve üstünde olan parklar ile yüzölçümü 10.000m2 nin altında   bile olsa parselin uzun kenarı ana artere bakıyorsa sorumluluğunun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Büyükşehir Belediyesine, altındakilerin ise İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna verilmesi” hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması istenmiş idi. Büyükşehir Belediye Meclisi talebi incelemiş ve buna göre;
 51. “Mevcut ve yeni yapılacak park alanları için, imar planında yer alan parkların parselin uzun kenarı 14.50 m. ve üzerindeki yollara bakıyorsa sorumluluğunun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Büyükşehir Belediyesine, diğerlerinin ise, İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna verilmesi, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında protokol düzenlenerek yol ve parkların sorumluluklarını birbirine devredebilmeleri hususu 15.05.2012 tarihli meclis toplantısında 197 sayı ile karara bağlanmış idi.”
 52. Ancak; 6360 Sayılı Yasanın 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra yürürlüğe girmesiyle, Büyükşehir Belediyemizin hizmet alanlarının il sınırlarını kapsayacak şekilde büyümesi ve hali hazırda pratikte ve arazide karşılaşılan sorunların diğer büyükşehir belediyelerince nasıl çözümlendiği hususları yeniden incelenmiştir.
 53. Yapılan değerlendirmelere göre; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. m maddesinde bölge parkları yapmak görevi Büyükşehir Belediyesine verildiğinden;
 54. a) Yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları dahilinde mevcut ve yeni yapılacak park alanlarının imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000 m2 (dahil) ve üstünde olan parkların (Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizce yapılan ve işletilen park alanları hariç) yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb. işlerin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna, 10.000 m2 altındakilerin ise (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb. ) İlçe Belediyesinin sorumluluğuna verilmesi,
 55. b)Yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları dahilinde mevcut ve yeni yapılacak park alanlarının imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000 m2 altında olduğu halde 14.50 m. ve üstündeki yollara cephesi bulunan parkların, uygulama projesinin İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesine onaylatılarak yapımına başlanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 56. (K.NO:30)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 tarih ve 368 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Grafik ve Tasarım Şube Müdürlüğünce  trafik ve bilgilendirme tabelarının yol kenarlarına  çakılması  işinde kullanılacak makinanın üzerine monte edilmesi ve levhaların nakliyesinde kullanılmak üzere 1 adet kamyona ihtiyacımız bulunmaktadır.Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır. Bu hükme göre ; 1 adet  kamyon  satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 57. (K.NO:31)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.10.2013 tarih ve 1475 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a paftası, 8428 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, 1. İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, davacıların davadan feragat ettiklerine ilişkin İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem yapılacağından evrakın Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 58. (K.NO:32)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2014 tarih ve 28 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşağıçinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.05c paftası ve uygulama imar planı F36c.05c.3a ve F36c.05c.3b paftaları, 458 nolu parselin bulunduğu alanda lojistik merkez sınırlarında düzeltme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 02.01.2014 gün ve 95013792-PL-1-12 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.(10 ŞUBAT 2014 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)