SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.02.2019 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:41)İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30.01.2019 tarih ve 4355 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:42)Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.01.2019 tarih ve 4552 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:43)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.02.2019 tarih ve 4755 sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2019 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projelerin  ödemelerinde kullanılmak üzere 10.000.000,00 TL borçlanma uygun görülmüş olup
  Borçlanma talebinin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi (e) bendinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, borçlanmaya konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkili kılınmasın1 uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:44)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 24.01.2019 tarih ve 3615 sayılı;Daire Başkanlığımızca Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırlanan “Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri” isimli proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanmış, 26.12.2017 tarihinde Samsun Valiliğimiz ile Finansman Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiş olup, 01.02.2018 tarihinde proje uygulamaya başlanmıştır.
  Proje kapsamında; 65 yaş ve üstü olup, yaşlılık sebebiyle ulaşım sorunu bulunan engelli yaşlılarımız için özel donanımlı minibüsün (19+1) KDV dahil 185.000,00-TL maliyet ile satın alınmasına dair Olur, görüşülmek üzere ilgi yazımız eki  ile Belediye Meclisine havale edilmişti.
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarihli komisyonda yapılan görüşmede, proje bütçesinde araç bedelinin sehven 185.00,00 TL yazılması nedeniyle teklifin detaylı inceleme yapılmak üzere Daire Başkanlığımıza iadesi kararı alınmıştır.
  Bunun üzerine proje denetleme komisyonu ile gerekli görüşmeler yapılması sonucu mutabakata varılmış olup, Valilik Makamının 21.01.2019 tarih ve 192133 sayılı Olur'u ile projemizin 7.7 faaliyet Özel Donanımlı Araç toplam bütçesinin 198.400,00-TL olarak güncellenmesi onaylanmıştır.
  Bu itibarla özel donanımlı minibüsün (19+1) bedeli tamamı projeden karşılanmak üzere satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:45)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 15.01.2019 tarih ve 2423 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre hazırlanmış bulunan ekli kadro değişikliği cetvelinin, daha detaylı hazırlanmak üzere Dairesine iadesini uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:46)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2019 tarih ve 4257 sayılı; Kurumumuz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Samsun Fidanlık Müdürlüğü,  Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile işbirliği içerisinde hazırlanan projede, Samsun’un 17 ilçesi dâhil; her yıl Samsun’un toplam nüfusu kadar (yaklaşık 1 milyon 300 bin) ağaç dikilerek (tohum serpme usulü dâhil) proje süresi olan 3 yılda yaklaşık 4 milyon ağaç dikimi hedeflenmektedir.
  Projede amaç; toprak özellikleri ve hava şartları dikkate alınarak; 1. Erozyonu önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, 2. Gelir getirici ağaç türlerine öncelik verilerek üretimi artırarak köye dönüşü teşvik etmek, 3. Sürdürülebilir çevre ve orman yapısını güçlendirmeyi sağlamaktır.
  Bu kapsamda Belediyemiz; dikim yapılacak olan alanların hazırlanması için gerekli makine-ekipman desteğinin sağlamasında, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü; Bağlı Fidanlık Müdürlüklerinden fidan temininde, Samsun İli Orman İşletme Müdürlükleri; projenin uygulanmasında İŞKUR ise TYÇP kapsamında projeye uygun işgücü temin edilmesinde rol alacaktır.
  Belediyemiz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun İli Orman İşletme Müdürlükleri,  Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Samsun ili ve 17 ilçesinde yapılacak olan ağaçlandırma çalışmasına ilişkin hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:47)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2019 tarih ve 4258 sayılı; Ülkemizin ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla; Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri uygulanmaktadır.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verebilmesi ve sertifikasyon programının uygulanması amacıyla Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması gerekmektedir.
  Belediyemiz ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:48)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 tarih ve 4836 sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (ENI) Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sunulan ve proje ortağı olunan  “Knowing Circular Economy in Black Sea Basin” (Karadeniz Havzasında Dönüşüm Ekonomisi Projesi) başlıklı ve BSB-1021 numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, proje bütçesinin yönetimi ve %8 eş-finansmanın karşılanmasına, bahsi geçen Proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınması,
  In case the application with number BSB-1021 and titled “Knowing Circular Economy in Black Sea Basin”, submitted in scope of the ENI CBC Joint Operational Programme is awarded grant. Within the scope of abovementioned Project,  I kindly submitted for your information in respect of referring the document to our Municipal  Council to authorize Head of Resource Development and Participation “Ramazan AYDIN” on management of the project budget and submitting cofinancing to implement the Project by our organisation and sign for and bind the entity in relation to the contract on behalf of our organization teklifini uygun gören,
   Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:49) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 tarih ve 4837 sayılı; Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programına sunulan “Fresh Fruit and Vegetable Corridor in the Black Sea Basin (FreshNet)” başlıklı ve Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, proje bütçesinin yönetimi ve %8 eş finansmanın  karşılanmasına, bahsi geçen Proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınması,
  In case the application titled “Fresh Fruit and Vegetable Corridor in the Black Sea Basin (FreshNet)”, submitted in scope of the Black Sea Basin Joint Operational Programme  is awarded grant.   Within the scope of abovementioned Project,  I kindly submitted for your information in respect of referring the document to our Municipal  Council to authorize Head of Resource Development and Participation “Ramazan AYDIN” to implement the Project by our organisation, co-financing 8% and sign for and bind the entity in relation to the contract on behalf of our organization. teklifini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:50) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 tarih ve 4838 sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (ENI) Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sunulan “Establishment of Black Sea Region Protected Areas Network and Cooperation for Joint Monitoring” (Ortak İzleme İçin Karadeniz Bölgesi Koruma Alanları Network Ağı ve Ortaklık Kurulması Projesi) başlıklı ve BSB-1014 numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, proje bütçesinin yönetimi ve %8 eş-finansmanın karşılanmasına, bahsi geçen Proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınması
  In case the application with number BSB-1014 and titled “Establishment of Black Sea Region Protected Areas Network and Cooperation for Joint Monitoring”, submitted in scope of the ENI CBC Joint Operational Programme and becoming a partner is awarded grant.  Within the scope of abovementioned Project,  I kindly submitted for your information in respect of referring the document to our Municipal  Council to authorize Head of Resource Development and Participation “Ramazan AYDIN” on management of the project budget and submitting %8 cofinancing to implement the Project by our organisation and sign for and bind the entity in relation to the contract on behalf of our organization. teklifini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:51)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 tarih ve 4839 sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (ENI) Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sunulan “Cultural Tourism Development via Exploitation of Phoenicians’ Ancient Routes in Black Sea” (Fenikelilerin Karadeniz'de Geçtikleri Antik Yolların Kullanılarak Kültürel Turizmin Geliştirmesi) başlıklı ve BSB-960 numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, proje bütçesinin yönetimi ve  %8 eş-finansmanın karşılanmasına, bahsi geçen Proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınması
  In case the application with number BSB-960 and titled “Cultural Tourism Development via Exploitation of Phoenicians’ Ancient Routes in Black Sea”,, submitted in scope of the submitted in scope of the ENI CBC Joint Operational Programme is awarded grant. Within the scope of abovementioned Project,  I kindly submitted for your information in respect of referring the document to our Municipal  Council to authorize Head of Resource Development and Participation “Ramazan AYDIN” on management of the project budget and submitting %8 cofinancing to implement the Project by our organisation and sign for and bind the entity in relation to the contract on behalf of our organization. teklifini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:52)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 tarih ve 4942 sayılı; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Alan Yönetim Planı çerçevesinde Kızılırmak Deltasının yönetim süreçlerinin Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)’ne bırakıldığı, alan içinde yapılacak olan imalat, bakım, düzenleme ve benzer işler ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imkân, kadro ve yatırım kapasitesinden yararlanmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) arasında tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol hazırlanmıştır.
  Belediyemiz ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) arasında hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:53)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.01.2019 tarih ve 3822 sayılı; İmar parsellerindeki, Belediyemize ait olan hisselerin satışları, İmar Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen, “…belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca gerçekleştirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                    Belediyemizin özel mülkiyetindeki, tamamı Belediyemize ait olan parseller ile alakalı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen, “imar barışı” olarak adlandırılan geçici 16. maddeye istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Resmi Gazete ile tebliğ edilen; “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı altında, “Hazineye ve Belediyeye Ait Taşınmazlar Üzerindeki Yapılar” alt başlığındaki 7. maddenin, 4. bendinde, “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle durumda, Yapı Kayıt Belgesi Sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” denilmektedir.
  Bu nedenle, tamamı Belediyemize ait olan parsellerin satış işlemlerinin, “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı altında, “Hazineye ve Belediyeye Ait Taşınmazlar Üzerindeki Yapılar” alt başlığındaki 7. maddenin, 4. bendi uyarınca, yapılması için Encümen’e yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:54)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.01.2019 tarih ve 4067 sayılı; Belediyemizin İl genelindeki bazı taşınmazlarda hissesi bulunmakta olup, bahse konu taşınmazlardaki diğer hissedarlar, muhtelif zamanlarda Belediyemize müracaat ederek, Belediyemiz hissesini Encümen tarafından üyeleri belirlenen komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamak suretiyle satın almak istemektedirler.
  Bahse konu hisselerin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin       3. paragrafında belirtilen; “Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca Encümen Kararıyla yapılmaktadır. Bu madde hükmü uyarınca Belediyemiz hissesinin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışı sadece taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına yapılabildiğinden, satış işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
   5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanun’da Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34/g maddesinde; “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü bulunmaktadır.
  Hissedarı olduğumuz taşınmazlarda, mülkiyetin tamamının Belediyemize ait olmaması, bu hisselerin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışının sadece diğer hissedar/hissedarlara yapılabilmesi, bu satışların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması, Encümenin hisse satışlarını herhangi bir Meclis kararına bağlı kalmaksızın doğrudan gerçekleştirmesi gibi nedenlerden dolayı, Meclise ait bir yetkinin Meclis Kararı ile devredilmeksizin Encümen tarafından kullanıldığı yönünde tereddütlere sebep olmaktadır.
  Bu nedenle; Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden satmak ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamak suretiyle satmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili “İlke Kararı” alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:55)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.01.2019 tarih ve 3189 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Mimarsinan  Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 8427  ada 18 ve 28 nolu parseller ile 134 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı ve sağlık alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesi ilişkin;  (PİN:1077-449) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 04.12.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Mecliste görüşülmek üzere gönderilen teklifteki parseller ile, 15 Ocak 2019 tarih ve 2/40 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen kararda yer alan parseller aynı olmadığından teklifin Dairesine iadesini  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:56)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5629 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35c.19c ve E35c.24b paftalarının bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 8473-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:57)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5630 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Aksu Mahallesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 65346976-754(754)-53722 sayılı yazısına istinaden, yurt alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 1077-457 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:58)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5631 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, uygulama imar planı F36b.16a.4c paftasının bulunduğu alanda, kullanım  kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1077-458) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve    (PİN:28802-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:59)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5632 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, 557,558,562 ve 563 nolu parseller ve 6008,6009,6013 ve 6014 nolu adaların bulunduğu alanda taşıt yolu, belediye hizmet alanı, üniversite alanı ve meslek lisesi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek, taşıt yolu, üniversite alanı ile mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına    ilişkin:  (PİN:1077-459) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 18.12.2018 tarih ve 22510021-622-E.195005 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:60)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5653 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşağıçinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.10b paftası, uygulama imar planı F36c.10b.1b paftasının bulunduğu alanda,  park  ve konut alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1077-464) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve    (PİN:1055-265) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:61)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5633 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar  planı  F37c.05c  paftasının  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 4897-40) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 24.12.2018 tarih ve 37035960-310-E.3429/8710 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:62)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5634 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftası 602 ada 1,2,3,4 ve 27 nolu parsellerin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının mevcut yolları korunacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 1077-461) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 15.01.2019 tarih ve 36173590-310.01.03-266/E.610 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:63)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5635 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, nazım imar planı F36c.01b paftası 9619 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, arazinin eğiminden dolayı yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 1077-462) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 15.01.2019 tarih ve 36173590-310.01.03-266/E.611 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:64)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5636 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36a.25b paftası 11719 adanın  bulunduğu alanda, trafo merkezi alanı kullanımı oluşturulmasına  ilişkin:  (PİN:1077-463) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarih ve 46445079-752.01.02-E.34025 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,   İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:65)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5654 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftası 10360 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret (otel) alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:1077-460) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 01.02.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:66)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5637 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftasının bulunduğu alanda, kavşak düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1055-264) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih ve 46445079-752.01.02-E.43121 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:67)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5638 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih 21/94 sayılı kararıyla; dere kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun zemin kat kotu (su basman kotu) olarak değerlendirilebilmesi ve bina yüksekliği hesabında su basman kotu olarak bu kotun esas alınabilmesi için, ‘ Dere kret kotu uygulanan parsellerde; Su basman Basman Kotu: dere kret kotuna  1.50 metre ilave edilerek belirlenecektir.’ Plan notuna ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, Atakum Belediye Başkanlığının 19.11.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.253 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu plan notunun ;SASKİ  ile birlikte gerekli çalışmalar yapılmadığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun imar planı değişikliği hazırlanmadığın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:68)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5639 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.4b ve F36b.23d.3c paftaları 10558 ada 8 nolu parsel ile 10554 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve (PİN: 4848-62) 18/60 sayılı kararıyla; yolun bir kısmının kapatılarak çocuk parkı alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 13.11.2018 tarih ve 11547413-301.01-E.191300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun,  Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 16/409 sayılı kararı ile “imar planındaki taşıt yolunun sürekliliğini bozduğundan ayrılan yeşil alanın ise aktif olarak kullanılması mümkün olmadığından ve planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesi ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildiğinden ve geçen süre içerisinde plan değişikliğini zorunlu kılacak herhangi bir durum oluşmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                                                                                                                                                                                            
 29. (K.NO:69)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5640 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.3b paftası, 8430 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve (PİN: 28802-22) 21/93sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 4/88 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden belirlenerek yapılaşma koşulları oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile red edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 19.11.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.253 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu red edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:70)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5641 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2a ve F36a.20b.2d paftaları, 10376 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve (PİN: 28802-25) 2/16 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 gün ve 19/464 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 14.01.2019 tarih ve 84211085-517.03-E.8 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:71)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5642 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, Gazi Osman Paşa Mahallesi uygulama imar planı E35c.19a.4c paftasının bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve (PİN: 912-56) 5 sayılı kararıyla; ada miğferinin yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 875279914-301.05/17 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,   İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:72)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5643 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kadamut Mahallelesi uygulama imar planı F36a.25c.1c ve F36a.25c.4b paftalarının, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve (ve (PİN: 1055-259) 1/8 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/392 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-20/E.300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:73)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5644 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında İlkadım Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 1055-263) 1/7 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-20/E.300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:74)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5645 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Yeni Mahallelesi uygulama imar planı 30L.IIa ve 30L.IId paftaları 241 ada 13 nolu parselin, bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 4760-38) 06 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/351 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 763849922-755.99-E.62 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:75)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5646 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2c ve F36b.22d.2d paftaları 3138 ve 3139 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 1055-261) 1/6 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile red edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-20/E.300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu red eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:76)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5647 sayılı; Yakakent İlçesi sınırlarında, Merkez Mahallesi uygulama imar planı E35d.11a.3b paftası 481 nolu adanın bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve (PİN: 3730-7) 4 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Yakakent Belediye Başkanlığının 10.01.2019 tarih ve 83195431-115.01.06-E.61 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:77)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5648 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, 557,558,562 ve 563 nolu parseller ve 6008,6009,6013 ve 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve (PİN: 4848-64) 2/5 sayılı kararıyla;  taşıt yolu, belediye hizmet alanı, üniversite alanı ve meslek lisesi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek, taşıt yolu, üniversite alanı ile mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2019 tarih ve 22510021-622-E.197220 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:78)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5649 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.2b paftası 4728, 4729 ve 4730 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve (PİN: 4848-65) 1/6 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 gün ve 19/439 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2019 tarih ve 11547413-301.03-E.197220 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:79)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5650 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, revizyon uygulama imar planına  yapılan itirazı oy birliği ile reddeden, Havza Belediye Meclisinin 03.12.2018 gün ve 12/51 sayılı kararı,  Havza Belediye Başkanlığının 13.12.2018 tarih ve 82302225-045.03-E.7184 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu itirazı reddeden Havza Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:80)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5651 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde , Atakum Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve (PİN: 28802-24) 2/15 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 gün ve 19/436 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 14.01.2019 tarih ve 84211085-517.03-E.8 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:81)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarih ve 5652 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Yavaşbey ve Esatçiftliği Mahallelerinin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 05.11.2018 gün ve 43 sayılı kararıyla; Yavaşbey ve Esatçiftliği Mahallelerine  ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 13.12.2018 gün ve 33834439-310-E.1865 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:82)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarih ve 21297 sayılı; 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bu maddeye göre teminat vereceği, üçüncü fıkrasında; Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarının, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
  2019 yılında Belediyemize bağlı Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba Hallerindeki işyerlerinden alınacak kira miktarları da dikkate alınarak 2019 yılı için Güvence Teminat miktarlarının;

  1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Halindeki İşyerlerinden   : 10.500.-TL 
  2-Çarşamba Sebze ve Meyve Halindeki İşyerlerinden             :   6.150.-TL
  3-Bafra Sebze ve Meyve Halindeki İşyerlerinden;

   a)-İşyeri büyüklüğü 120 m² (dahil)’ye kadar olanlardan                                            :   6.000.-TL
   b)-İşyeri büyüklüğü 121 m² (dahil)’den 200 m² (dahil)’ye kadar olanlardan            :   9.000.-TL
   c)- İşyeri büyüklüğü 201 m² (dahil)’den büyük olanlardan                                       : 14.000.-TL   
     olarak belirlenebilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

       (11 MART 2019 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)