SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.07.2019 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 238) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.07.2019 tarih ve 26612 sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2019 tarih ve 155913  sayılı yazısında;
  Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı II.Dönem (2014-2020) kapsamında Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çarşamba Atıksu Projesinin uygulama  sürecine kısa bir süre içinde başlanacağı,
  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) II. Dönemi kapsamında Çarşamba Atıksu Projesi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finansman kararı alınmış olduğu, onaylanan operasyonel tanımlama belgesi doğrultusunda projenin toplam maliyetinin %77.06'sının Avrupa Birliği (IPA ) fonundan  %9,18'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından %13.76'sının ise  projenin son kullanıcısı olan Belediyemiz tarafından karşılanacağı,
  Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan ve 2016/8699 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanması  uygun bulunup 16 Nisan 2016 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan "Türkiye için Çok- Yıllı Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programına ait Finansman Anlaşması'nda ve bahse konu finansman anlaşmasının mevcutta yayımlanmış  ve gelecek tarihte yayımlanacak  olan tüm değişikliklerinde ilgili madde uyarınca ifade edilen uygunluk süresi zarfında yapılacak olan harcama ve ödemelerin yukarıda belirtilen yüzdeler nispetinde ilgili taraflar tarafından finanse edileceği, bu tarih sonrasında yapılacak olan harcama ve ödemelerin tamamının Belediyemiz bütçesinden karşılanacağı bilgisi verilmektedir.
   Bu bağlamda, söz konusu projemizin uygulama sürecinin amacına ulaşması ve muvaffakiyetle tamamlanmasını teminen Finansman Anlaşmasında belirtilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin % 13.76' sının; uygunluk süresi son tarihinden sonra gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine  ilişkin maliyetlerin ise tamamının Belediyemiz bütçesinden karşılanacağının Belediye Meclis Kararı ile taahhüt edilmesi istenmektedir.
   Bu bilgiler ışığında 16.670,590 Avro proje toplam bedeline haiz "TR2017/ESOP/MI/A1.01- Çarşamba Atıksu Projesi" kapsamındaki yukarıda belirtilen Finansman Anlaşmasında ve gelecek tarihte yayımlanacak  olan ilgili tüm değişikliklerinde ifade edilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin % 13.76' sının; uygunluk süresi  son tarihinden sonra yapılacak tüm harcama ve  ödemelerin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

            (19 AĞUSTOS 2019 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.50’de Olağanüstü Toplantı kapatıldı.)