SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.09.2011 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 
 

2464 SAYILI YASANIN 96/B MADDESİNE GÖRE HAZILANAN VERGİ VE HARÇ TARİFESİ
         
        UYGULANAN   KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN
1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ          
(2464 Sayılı Kanunun 12. Maddesi)        
A-g-Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlere       30,00TL.
Büyükşehir Belediyesi veya Bağlı Kuruluşlarınca        
yapılan ihaleler veya sözleşmeler kapsamında konulan        
sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak        
E- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden haftalık (0,02TL-0,50TL)        
       
  0,10 TL   0,50 TL
Olarak kabulü              
2464 Sayılı Yasanın 97. Maddesine Göre Hazırlanan Asri Mezarlık Ve Kıran Köyü Mezarlığı Ücret Tarifesi Teklifinin İse Daha Sonra Değerlendirilmek Üzere Dairesine İadesini
 1. (K.NO:261) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1455 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Ahulu Mahallesi, nazım imar planı F36a.25a paftasında 78, 108, 109, 292, 301, 302, 304, 315, 398, 379, 382, 383, 386, 395 ve 420 parsellerin bulunduğu alanda, idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.     Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:262) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1456 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 12/176 sayılı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğünün 04.08.2011 gün ve  3188 sayılı kararı doğrultusunda koruma etki alanı olarak tanımlanmış olan kısmın yapılaşma koşullarının belirlenmesini de içerecek şekilde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:263) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1457 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4c ve F36b.22a.4d   paftalarının bulunduğu alanda toplu konut alanının yol genişletilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporunun, ticaret+turizm tesis alanı kullanımının; sadece konaklama amacı ile kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımının kaldırılarak turizm tesis alanı olarak düzenlenmesi ve emsal yapılaşma hakkının E:2.00 olacak şekilde değiştirilerek kabulünü, uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:264) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1458 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.09a paftasının bulunduğu alanda sayısallaştırmadaki hatanın giderilmesi amacıyla mevcut plana uygun olarak  kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:265) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1459 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda 15mt yol düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:266) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1326 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasında, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02.08.2011 gün ve B.10.4.ISM.55.00.11-03287 sayılı yazısı doğrultusunda mülkiyet durumları dikkate alınarak 1/5000 koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:267) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 603 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.09d ve F36a.08c paftalarında, hayvan pazarı oluşturulması yanında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı, konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 11.04.2011 gün ve 1180 sayılı yazısının ekindeki dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ilave  nazım  imar planı değişikliği  ve ilavesi ile plan açıklama raporunun, Atakum Belediye Başkanlığının 09/09/2011 tarih ve 1180 sayılı yazıları doğrultusunda Belediyesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:268) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1460 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.04b paftasının bulunduğu alanda mevcut yapılaşma haklarını dikkate alacak şekilde kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.       Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:269) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1296 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2011 gün ve M.55.OSBB.5.01.80-4829 sayılı yazısı doğrultusunda dere yataklarına uygun olarak plan kararlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, SASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı görevlilerinden oluşan ekip tarafından en kısa sürede yapacağı ortak çalışmadan sonra değerlendirilmek üzere evrakın ilgili Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:270) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1383 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında  nazım imar planı F36b.17a paftasında, dolgu alanı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 14/218 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına Mimarlar Odası tarafından dolgu alanının gereksinimlerini karşılayamayacak nitelikte olması yanında kıyı yasası ve yönetmeliği şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle  15.08.2011 gün 2011-85 sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.   Sözkonusu itirazın  reddini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO:271) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 916 sayılı; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 05.07.2011 tarih ve 123 sayılı yazısı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları’nın  (3 adet) 15.06.2011 tarihli yazıları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü X.bölge müdürlüğü’nün 31.03.2011 tarih ve 315 sayılı yazıları ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 210/4 sayılı genelgesinin 12. maddesine göre; “ Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin kadastro müdürlüğü ve lisanlı bürolarca (lihkab) yapılmasının yasal zorunluluk olduğu” bildirilerek Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 78. maddesindeki “Kadastro Müdürlüğünden alınan onaylı ebatlı kroki veya yetkili harita mühendislerinden getirilecek olan aplikasyon krokisine göre imar durumu verilebilir” ifadesindeki yetkili mühendis ifadesinin değiştirilmesi  teklifinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:272) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1381 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca nazım imar planı F36a.15c paftasında, 5117 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda  sehven cami alanı olarak gösterilen alanın konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.13/1584 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.    Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:273) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1444 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20a ve F36a.20b paftalarında,  imar uygulamasında düzenleme ortaklık payı oranının %40 olacak şekilde planın revize edilmesi yanında cami alanının kaydırılarak 2500m2 olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.13/2452 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.       Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:274) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1443 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17a paftasında,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 14/218 sayılı kararı ile kabul edilen dolgu alanının gereksinimleri karşılamayacağı gerekçesiyle 10 ha olacak şekilde genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.08.2011 gün ve 2443 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO:275) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1440 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a paftasında 9589 ada  1 ve 6 parsel ile 9264 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.08.2011 gün ve 1440 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:276) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1437 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2c ve  F36b.16b.4d paftalarında 8429 ada  2 parsel ile 3815 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/152 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  kamu alanlarının terkini karşılığında konut yapılaşma hakkının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:277) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1474 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c paftasında 5 ada 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/219 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mülkiyetlerin kamuya bedelsiz terkini karşılığında konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  için 06.08.2011 gün ve 1474 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.      Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO:278) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 951 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeni Mahalle ve Alanlı Mahallelerinde, nazım imar planı F36a.15c, F36a.15d, F36a.20a ve F36a.20b paftalarında 9632 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10 ve 11  nolu parseller ile 9787 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği  için 22.06.2011 gün ve 951 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.       Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunun reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu Meclisce reddedilerek aynı Komisyonlarda bekletilmesi oy çokluğu ile kabul olundu.
 19. (K.NO:279) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 678 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kurtuluş Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d  paftasında,  resmi kurum alanı (Kaymakam Lojmanı) oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1396-1650 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, uygulama imar planındaki kullanım kararı dikkate alındığında otopark alanı olması nedeni ile  daha detaylı incelenmek üzere Belediyesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:280) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1354 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Büyüklü Mahallesi, nazım imar planı   12 O paftasında  2431 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının mezbaha alanı olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 08.08.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1547/2787  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.     Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:281) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1393 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal ve Şabanoğlu Mahalleleri, nazım imar planı   F36c.04a paftasında 287, 288, 289 ve 290 nolu adaların Kutlukent bulvarına cephe  ada başlarının  bulunduğu alanda, Samsun İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla park, yol, küçük sanayi sitesi ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 15.08.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1555/2831  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.     Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, sadece Kutlukent bulvarına cephe  ada başlarının, İdare Mahkemesi kararını yerine getirmek amacı ile  kullanım kararlarının belirlenmesi, kaldırılan ticaret alanı karşılığında yeni oluşturulan ticaret alanı kullanımının mevcut plan haklarında olacak şekilde değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:282) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1380 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, nazım imar planı F36c.02b ve F36b.22c paftalarının bulunduğu alanı içeren 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve değişikliği için Canik  Belediyesi Başkanlığının 15.08.2011 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-2282 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.    Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı  ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:283) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1461 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21d.2c, F36b.21d.2d, F36b.21c.1d, F36b.21d.3b, F36b.21c.4a ve F36b.21c.4b  paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/227 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının konut, yol ve park kullanımları ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk,Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:284) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 849 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20a  paftasında 10730 ada 2 parselin bulunduğu alanda, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 31.05.2011 tarih ve B.07.4.Def.0.55.06-5516107579-3641 sayılı yazısı doğrultusunda Resmi Hizmet Alanı (Kaymakam Evi) belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.       Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:285) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1462 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.10b.4b, F36c.10b.3a, F36c.10b.3b, F36c.10b.3c, F36c.10b.3d, F37d.06a.4d, F37d.06d.1a, F36c.10c.2b, F37d.06d.1d, F37d.06d.4a paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/226 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  yol ve kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.    Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:286) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1235 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftasında 7513 ada 3 numaralı parselin bulunduğu alanda park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için 20.07.2011 gün ve 1235 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.     Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu ”İlkadım Belediye Başkanlığının Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16/09/2011 tarih ve 497 sayılı yazısına istinaden park içerisinde bulunan vatandaşlara ait parseller kamulaştırılacağı belirtildiğinden Komisyon Raporu reddedilerek teklifin ilgili Dairesine iadesi” oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:287) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1452 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftasında 7677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için Samsun Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2011 gün ve B.17.0.SÇE.4.55.00.00/755/1984 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:288) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1130 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında 713 ada 1 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.07.2011 gün ve 15/60 sayılı kararıyla; otopark ve konut alanı kullanımının revizyon imar planıyla uygunluğun sağlanması amacıyla bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.07.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/18.353  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:289) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1463 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4b ve F36b.23d.4c paftalarında 10552 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.07.2011 gün ve 14/44 sayılı kararıyla; yoğunluk artışı olmadan kütle boyutlarının değiştirilerek H:30.50m’den H:27.50m’ye düşürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.07.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-215 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:290) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1464 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c ve F36b.23d.3b paftalarında 11628 ada 2 nolu parsel ve 11639 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.07.2011 gün ve 14/47 sayılı kararıyla; konut alanı ve özel eğitim tesisi alanına trafo alanı işlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.07.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-215 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo binasının yapı yaklaşma sınırı dışında yapılacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:291) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1465 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  Düvecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.4c ve F36c.02b.1b paftalarında 563 nolu parselin  bir kısmında bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.07.2011 gün ve 14/45 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 12/179 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının endüstri meslek lisesi kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.07.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-215 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:292) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1466 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, 5117 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/60 sayılı kararıyla;   sayısallaştırma sırasında sehven cami kullanımına dönüştürülen alanın eski kullanım hakkı olan konut alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı kesinleştikten sonra değerlendirilmesi için eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:293) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1467 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.2b paftasında, 300 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2011 gün ve 14/71 sayılı kararıyla;   ada mihveri çizgisinin kadastro sınırına uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:294) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1468 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftasında, 8428 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2011 gün ve 14/72 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/174 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; katlı otopark, özel sağlık tesisi, ticaret ve otopark alanı kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:294) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1469 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet ve Kerimbey Mahalleleri, uygulama imar planı F36c.04c.1b, F36c.04c.2a ve F36c.04c.2b paftalarında, 1058 ve 1061 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.07.2011 tarih ve 15/67 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/134 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, okul, dini tesis alanı, kapalı spor tesisi ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.07.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/2544 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:296) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1470 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal, Kirazlık ve Kerimbey Mahalleleri, uygulama imar planı F36c.03b.2b, F36c.04a.2a, F36c.04a.2c, F36c.04a.2d, F36c.04a.3a ve F36c.04b.4b paftalarında, 44, 237, 246, 255, 275, 291, 292, 293 ve 318 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 17/82 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 12/77 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla park, yol, dini tesis, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama ve ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.08.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/2829 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:297) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1471 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Sanayi Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05b.1a paftasında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 17/83 sayılı kararıyla; Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş tarafından işletilen akaryakıt depolama tesisine sıvı-gaz yakıt sevkıyatının deniz yolu ile sağlanmasına yönelik olarak güzergahın yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.08.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/2829 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:298) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 10/08/2011 tarih ve 390 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.dahil 1.800.000,00 TL. yaklaşık bedelli,(teşvik kapsamına alınması durumunda KDV.avantajı sağlanırsa 1.479.201,00 TL.) 3 ADET ADET PALETLİ EKSKAVATÖR VE 3 ADET HİDROLİK KIRICI’YI 60  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz.    Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI’ nın Belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir.(Yıllık faizi yaklaşık %6 oranındadır.)  İhtiyacımız bulunan 3 ADET PALETLİ  EKSKAVATÖR VE 3 ADET KIRICI’nın satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.dahil 1.800.000,00 TL.( teşvik kapsamına alınması durumunda KDV.avantajı sağlanırsa 1.479.201,00 TL.) tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 60 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş. den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:299) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 10/08/2011 tarih ve 391 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Akaryakıt İstasyonundan yakıt alması mümkün bulunmayan araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinde kullanılmak üzere 1 adet azami 8 ton taşıma kapasiteli  şasi kamyona ihtiyacımız bulunmaktadır.   Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.  Bu itibarla söz konusu kamyonun  satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:300) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25/08/2011 tarih ve 6921 sayılı; 2464  Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/b ve 97. maddelerine göre hazırlanan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü vergi ve harç tarifesindeki ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile ilgili aşağıdaki ücret tarifesi değişikliği,

 41. (K.NO:301) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 29/07/2011 tarih ve 621 sayılı; Geleneksel 650.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi adına baş kategoride yarışan ve 3.olan Fatih ATLI’ya, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesinin (m) bendi gereği 10.000.-TL ödül verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:302) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 861 sayılı; Büyükşehir Belediyemize 18.08.1992 tarih ve 2557 sayılı encümen kararı ile mülkiyeti bağışlanan Saitbey Mah. 69 pafta, 594 ada da bulunan bodrumlu 65 m2 dairenin bodrum katının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının 16.08.2011 tarih ve 2011/33KK sayılı yazısı ekinde bulunan karara göre , Dilek KULCU’ya 2 yıl süreyle ücretsiz tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:303) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 2353 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen;  Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması,     Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görev İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, hükmünce  Samsun İli Canik İlçesi “Düvecik, Teknepınar ve Gazi” mahallelerinin,  Samsun İli Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs mahallesinin, mevcut imar planlarına göre cadde ve sokaklarının isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 44. (K.NO:304) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 618 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi “Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının  Ekli Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:305) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07/09/2011 tarih ve 3157 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulacak olan, İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Projesine ortak olunması ve eş finansmanın 1/3 oranında karşılanması ve temsil/ilzama, proje belgelerini imzalamaya Fen İşleri Daire Başkan V.Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO:306)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 08/09/2011 tarih ve 879 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Belediyemizin başvuru sahibi olduğu Panorama 1919 başlıklı projede, kurumumuzu temsil / izama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı  Necmi ÇAMAŞ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(10 EKİM 2011 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)