SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

17.12.2019 MECLİS KARAR ÖZETİMECLİS KARARLARI:
1.    (K.NO:398)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 tarih ve 50924 sayılı; 2019 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; ekteki listede belirtilen harcama biriminde 2019 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerin, ödenek talep eden birimlere aktarılması talep edilmektedir.                                                          Bu nedenle, 2019 mali yılında kullanılmayacağı anlaşılan ödeneğin, ödenek ihtiyacı olan ekte belirtilen birimlere aktarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
2.    (K.NO:399)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52099 sayılı; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının değişiklik talebinde bulunduğu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.maddesine göre revize edilen Ücret Tarifesi yazımız ekinde sunulmuştur.                                        2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.maddesine göre uygulanmakta olan ekli Ücret Tarifesinde talep edilen değişikleri düzenleyerek uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
3.    (K.NO:400)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 51984 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde yürütülmekte olan altyapı, üstyapı projeleri ile kültür turizm projeleri, çevre peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım ve otopark projeleri, kamulaştırma projeleri vb. yatırım projelerinde ve piyasa borcu ödemelerinde 2020 yılında  ihtiyaç oldukça, ihtiyaç kadar olmak üzere İller Bankası A. Ş.’ den, diğer bankalardan ve kredi veren finans kuruluşlarından  300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon) kredi kullanılacaktır.             2020 yılı içerisinde kullanılacak kredi için İller Bankası payı ve Büyükşehir payı gelirinin teminat olarak gösterilmesi, temlik edilmesi veya borca yetecek tutarda Belediyemize ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (e) bendi hükümlerinin de  yerine getirilerek 300.000.000,00 TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR' in yetkili kılınması şeklinde değiştirilerek uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu. 
4.    (K.NO:401)Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının 19.11.2019 tarih ve 48393 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 04.09.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Teşkilat Şeması Genelgesi'nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısına ilişkin ekli Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumluluklarını belirten Yönetmeliği uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
5.    (K.NO:402)Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 tarih ve 50632 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 04.09.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Teşkilat Şeması Genelgesi'nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının teşkilat yapısına ilişkin ekli Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumluluklarını belirten Yönetmeliği uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
6.    (K.NO:403)Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 tarih ve 50935 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 04.09.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Teşkilat Şeması Genelgesi'nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının teşkilat yapısına ilişkin Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün ekli Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumluluklarını belirten Sosyal Yardım Yönetmeliğini değiştirilerek uygun gören, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                    
7.    (K.NO:404)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.11.2019 tarih ve 49614 sayılı; Çarşamba İlçe Müftülüğü’nün 11.11.2019 tarih ve E.735010 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Çarşamba İlçesi Yamanlı Mahallesi 120 ada 2 nolu parselde kayıtlı  mezarlık vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan cami ve müştemilatının Din Hizmetleri için kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına  tahsisi talep edilmektedir.                                    Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan cami ve müştemilatının Din Hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
8.    (K.NO:405)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 tarih ve 50627 sayılı         Salıpazarı Ziraat Odasının  25.10.2019 tarih ve 134 sayılı yazısı ile; Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesi  112 ada 1 parselde 4000 m²'lik kısmı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 355 sayılı kararı ile 4 yıl süre  bedeli karşılığında kiralık olarak tahsis edilen taşınmazımızın tahsis süresi tamamlanmıştır. Söz konusu 112 ada 1 parsel ifraz işlemi 3 ayrı parsele ayrılmış olmuş, yeni oluşan parsellerden 112 ada 4 parselin ekli krokide belirtilen 2560,00 m²'lik kısmını Ortak Hizmet Projesi Protokolü kapsamında yeniden tahsisi talep     edilmektedir.
            Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesi 112 ada 4 parselin 2560,00 m²'lik kısmını Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Tarımsal Projeler kapsamında kullanılmak üzere 5 yıl süre ve KDV Hariç Yıllık 800,00.-TL bedelle tahsis edilmesi ve  protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR' in yetkilendirilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu. 
9.    (K.NO:406)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 tarih ve 50937 sayılı; İlimiz Vezirköprü İlçesi, Çakırtaş Mahallesi, 63 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait, 10.900,00 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.                                                    İlimiz Vezirköprü İlçesi, Çakırtaş Mahallesi, 63 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait, 10.900,00 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca satışı için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
10.    (K.NO:407)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.11.2019 tarih ve 50102 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı No:70 adresinde bulunan ve tapuda İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 7196 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı, 1.239,73 m² yüzölçümlü Belediye Hamamı’nın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 10 yıl süre ile kiralanması düşünülmektedir.                                        Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı No:70 adresinde bulunan ve tapuda İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 7196 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı, 1.239,73 m² yüzölçümlü Belediye Hamamı’nın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 10 yıl süre ile kiralanması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
11.    (K.NO:408)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 tarih ve 50631 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereğince Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.                                    01.01.2020-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
12.    (K.NO:409)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.12.2019 tarih ve 51496 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin v. fıkrasında; “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü bulunduğundan, bu konular ile ilgili Büyükşehir Belediyelerine görev ve sorumluluk verilmiştir.                                                 Bu amaca hizmet etmek üzere projelendirilerek hayata geçirilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda İlimiz Canik İlçesi, Dereler Mahallesi, 6043 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, 22.512,09 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan, Belediyemize ait 26 adet iş yeri  ve 1 adet idari bina ile  İŞGEM tesisi faaliyetine devam etmektedir.                                            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi adına “Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi” başlıklı proje sunulması ve projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede Samsun Büyükşehir Belediyesini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR'in yetkili kılınması, proje için gerekli 5.402.078,85TL’lik eş-finansmanın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
13.    (K.NO:410)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.12.2019 tarih ve 51500 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurucu üyelerinden olduğu Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) bazı hizmetlerini taşeron eliyle personel istihdam ederek (24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda) sürdürebilmek için, Belediyemizin % 90 oranında hissedar olduğu Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş uhdesinde bulunan hisselerimizin bir kısmını satın alarak Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş’ye ortak olmak istediğine dair Birlik Meclisince karar alarak tarafımıza iletmiştir.                                    Bu kapsamda Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 18.000 adet hissemizden 200 adedinin (ikiyüz) 5.000 TL( Beşbin Türk Lirası) bedelle Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)’a devredilmesine, devir işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
14.    (K.NO:411)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05.12.2019 tarih ve 51714 sayılı;19 Mayıs Belediye Başkanlığı'nın 12/11/2018 tarihli ve E.2546 sayılı yazılarında; Belediyelerine ait araç ve iş makinalarının çalışma sahalarına nakledilmesi için ihtiyaçları bulunan 1 (bir) adet Lowbed'in Belediyemizden hibe yoluyla karşılanması talep edilmektedir.                            Bahse konu Belediye Başkanlığının talep yazısına istinaden; Taşınır Mal Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyemize ait 55 AD 524 plakalı 1986 Model BL-300 yarı römork-açık kasa (Lowbed) yük nakil aracının 19 Mayıs Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak devredilmesi, devir işlemlerinde ortaya çıkacak mali yükümlülüklerin 19 Mayıs Belediyesince karşılanması, düzenlenecek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması şeklinde değiştirilerek uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
15.    (K.NO:412)Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04.12.2019 tarih ve 51502 sayılı; Kent İçi Toplu Taşıma  hizmeti veren (ayakta yolcu taşıyan) gerçek ve tüzel kişilerin16.05.2018 Kabul Tarihli ve 7144 Kanun Nolu  K.H.K.’ nın 14.maddesi doğrultusunda ücretsiz ve indirimli taşıdıkları yolculardan kaynaklanan gelir kaybının % 50’sinin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden karşılanması; her ayın sonunda akıllı bilet yönetim sisteminden gerçek ve tüzel kişilerin araçlarında taşıdıkları ücretsiz ve indirimli yolculuk sayıları tespit edilerek; ücretsiz taşınan yolcular için tam bilet ücretinin % 50’si oranında, indirimli yolculuk için (öğrenci, öğretmen)(tam bilet ve indirimli bilet fiyat arasındaki farkın yarısı) oranında  gelir kaybı desteği belediye bütçesinden karşılanır.                            Samsun Büyükşehir Belediyesinin  23.09.2016 tarih 365 sayılı kararı ile Akıllı Bilet Ücret Toplama Sistemi Samulaş A.Ş'ye verilmiş olup, Samulaş A.Ş.’den iki ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan  seçilen iki yetkilisinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan hak edişler doğrultusunda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında ödeme yapılması ile ilgili 14.12.2018 tarih ve 566 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının süresi dolduğu için, 01.01.2020 tarihinden sonra söz konusu desteğin tekrar devam ettirilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
16.    (K.NO:413)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52232 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi  nazım imar planı F36b.16b  paftası, uygulama imar planı F36b.16b.4b ve F36b.16b.3a  paftaları  8339 adanın   bulunduğu alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.10.2019 tarih ve E.241359 sayılı  ve 09.10.2019 tarih ve E.236878 sayılı yazılarına istinaden resmi alan kullanımının millet kıraathanesi ve kitap kafe olarak düzenlenmesine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2019 tarih ve 24/367 sayılı kararı ile nazım imar planı değişikliği  ve uygulama imar planı değişikliğine, 04.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                                                        Söz konusu itirazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.10.2019 tarih ve E.241359 sayılı  ve 09.10.2019 tarih ve E.236878 sayılı yazısına uygun olarak kullanım kararları oluşturulduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
17.    (K.NO:414)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52208 sayılı; Samsun İli sınırlarında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail SEVİNDİK, Hasan MERAL, Melek KUBALAS ERTAŞ ve Soner TAŞ’ın dilekçesine istinaden, nazım imar planı F36b.16b paftasındaki bina yüksekliklerinin belirlenmesini içeren plan notunun iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
18.    (K.NO:415)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52237 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05b ve F36c.04b paftaları, uygulama imar planı F36c.05b.4a, F36c.04b.4a, F36c.04b.4b, F36c.04b.3a ve F36c.04b.3d paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediyesi tarafından hazırlanıp 02.08.2019 tarih ve 4959 sayılı yazı ile Belediyemize gönderilen nazım ve uygulama imar  planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 gün ve 18/247 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.                        Kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine içeren; nazım ve uygulama imar planı değişikliğine Tekkeköy Belediye Başkanlığının  16.09.2019 tarih ve 3063830-754-E.5617 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuş olup, söz konusu itiraz  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 gün ve 22/306 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.                        Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 gün ve 22/306 sayılı kararıyla kabul edilip 1 ay süreyle ilana çıkan imar planı  değişikliğine, 05.11.2019 ve 03.12.2019 tarihli dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.                                                        Söz konusu itirazların, imar uygulamasıyla çözülebileceğinden reddini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
19.    (K.NO:416)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52209 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi,  nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067 ada 1 nolu parsel, 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  konut alanı ve yol kullanımı ile birlikte arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 gün ve 22/332 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine, 06.11.2019 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur                            Söz konusu parsellerin bulunduğu alandaki yapıların, 12.05.2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre hazırlanan imar durumlarına uygun ruhsatlandırıldığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
20.    (K.NO:417)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52238 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı G35b.08c  paftası, uygulama imar planı G35b.08c.1c paftası, 169 ada 32 parselin  bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 gün ve 22/309 sayılı kararıyla kabul edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğine, Ladik Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği 27.11.2019 tarih ve 14711691-400-40791 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur            Söz konusu itiraza konu olan alan daha önce imar planında Belediye hizmet alanı kullanımında olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
21.    (K.NO:418)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52210 sayılı; Tekkeköy  İlçesi  Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi,   nazım imar planı F36c.04b paftası, uygulama imar planı F36c.04b.3a ve F36c.04b.3b paftaları, 383 ada 5 parselin  bulunduğu alanda, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Yeşilırmak Emlak Müdürlüğünün 11233892-400-E.17792 sayılı yazısına istinaden     büyükşehir  belediye hizmet alanı kullanımının sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin; (PİN:1077-535) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:905-132) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
22.    (K.NO:419)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52211 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında,  Çayvar Mahallesi, nazım imar planı F37d.14a  paftası, uygulama imar planı F37d.14a.3c ve F37d.14a.3b paftaları,  119 ada 8 parselin  bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımının mezbaha alanı olarak yeniden düzenlenmesine  ilişkin; (PİN:4928-51) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1299-47) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
23.    (K.NO:420)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52212 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1c, F36b.22d.1d, F36b.22d.4a ve F36b.22d.4b paftalarının bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4739 sayılı kararıyla ‘Tepecik Yerleşimi ve Nekropolü’ 3. Derece Arkeoloji sit alanı olarak ilan edilmiş olup, Sit Alanına ilişkin; koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediyesinin 13.02.2018 tarih ve E.2082 sayılı yazısı ile gönderilmiş olup Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.10.2019 tarih ve 22-304 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.                                                        Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen plan teklifinde değişiklik yapılmasını içeren (PİN:1055-299)  1/1000 ölçekli koruma  amaçlı uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2019 gün ve  E.15786 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu. 
24.    (K.NO:421)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52213 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası 3316 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 3319 ada 1, 2, 8 ve 9 nolu parseller ile 3320 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4735 sayılı kararıyla ‘Maarif Yamaç Yerleşim Alanı’ 3. Derece Arkeoloji sit alanı olarak ilan edilmiştir.Sit alanına ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediyesinin 13.02.2018 tarih ve E.2081 sayılı yazısı ile gönderilmiş olup Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.10.2019 tarih ve 22-301 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.                                            Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen plan teklifinde değişiklik yapılmasını içeren (PİN:1055-300)  1/1000 ölçekli koruma  amaçlı uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2019 gün ve  E.15786 sayılı yazısı ile Belediyemiz gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
25.    (K.NO:422)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52214 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.4b paftası, 6343 ada 3 ve 4 nolu parseller, 6344 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve7 nolu parseller, 6345 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 6346 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 6347 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4737  sayılı kararıyla ‘Güzeldere Yamaç Yerleşmesi’ 3. Derece Arkeoloji sit alanı olarak ilan edilmiş olup, Sit  alanına ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediyesinin 13.02.2018 tarih ve E.2083 sayılı yazısı ile gönderilmiş olup Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.10.2019 tarih ve 22-302 sayılı kararıyla kabul edilmiştir .                                        Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen plan teklifinde değişiklik 
yapılmasını içeren (PİN:1055-301)  1/1000 ölçekli koruma  amaçlı uygulama 
imar planı teklifi İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2019 gün ve  E.15786 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                   Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
26.    (K.NO:423)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52215 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.3b paftası 3110 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4733 sayılı kararıyla ‘Meşale  Nekropolü’ 3. Derece Arkeoloji sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sit alanına ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediyesinin 13.02.2018 tarih ve E.2058 sayılı yazısı ile gönderilmiş olup Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.10.2019 tarih ve 22-303 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.                                        Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen plan teklifinde değişiklik yapılmasını içeren (PİN:1055-302)  1/1000 ölçekli koruma  amaçlı uygulama imar planı teklifi İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2019 gün ve  E.15786 sayılı yazısı ile Belediyemiz gönderilmiştir.
            Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
27.    (K.NO:424)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52216 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.2b  paftaları, 9968 ada 3 nolu parsel ve 9969 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 gün ve 20/273 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ticaret ve katlı otopark kullanımının yeniden düzenlenmesi ile birlikte yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin; (PİN:1055-303) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
28.    (K.NO:425)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52217 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi, nazım imar planı F36b.16b paftası, 9291 ada 6 nolu parselin  bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı kullanımın (yurt) ticaret (otel) (T1) alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:1077-537) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.09.2018 tarihli dilekçe ile belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği   ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                            
29.    (K.NO:426)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52218 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Eğercili Mahallesi nazım imar planı F37d.02a paftası, 392 ada 13 ve 14 nolu parselin  bulunduğu alanda, konut alanı kullanımın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesi  ilişkin; (PİN:4928-52) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.04.2019 tarihli dilekçe ile belediyemize başvurulmuştur.                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
30.    (K.NO:427)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52219 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşar Doğu  Mahallesi, nazım imar planı F36d.16b ve F36d.16c paftaları, 303 ve 339 adaların bulunduğu alanda, park ve konut alanı kullanımın, belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine  ilişkin; (PİN:4940-39) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığının 28.11.2019 tarih ve E.2279 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
31.    (K.NO:428)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52220 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Orta  Mahallesi, nazım imar planı 19L paftası, 1011 ada 2 nolu parselin  bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımın, ticaret + konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:4928-53) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Çarşamba  Belediye Başkanlığının 03.12.2019 tarih ve E.2583 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
32.    (K.NO:429)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52221 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Beyyenice Mahallesi, nazım imar planı 18K paftası, 116 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, konut, park ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek ticaret, park ve yol alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN: 4928-54) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, Çarşamba  Belediye Başkanlığının 24.09.2019 tarih ve E.2765 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
33.    (K.NO:430)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52222 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23a paftaları, uygulama imar planı F36b.22c.2b, F36b.23a.4d ve F36b.23d.1a paftalarının bulunduğu alanda, konut, park, ticaret ve idari hizmet alanı kullanımının park ve ticaret  alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN: 4848-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1077-538) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği   için Canik  Belediye Başkanlığının 03.12.2019 tarih ve E.219670 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilmiştir.                            Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
34.    (K.NO:431)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52223 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi nazım imar planı F36b.23d ve F36b.22c paftaları, uygulama imar planı F36b.23d.4a ve F36b.22c.3b paftaları, 6404 ada 48 nolu parselin bulunduğu alanda, resmi kurum (kaymakamlık) alanı kullanımının, belediye hizmet alanı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-539) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-72) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği   için, Canik  Belediye Başkanlığının 03.12.2019 tarih ve 219671 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilmiştir.                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                
35.    (K.NO:432)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52224 sayılı;         İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Fatih Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.22b.4a paftası  7651 adanın bulunduğu alanda, İlkadım  Belediyesi Meclisinin  05.11.2019  tarih ve (PİN:1055-294) 10/17 sayılı kararıyla, çocuk bahçesi alanı kullanımın   bir kısmının park alanı kullanımına  dönüştürülmesine  ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2019 gün ve E.15309sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
36.    (K.NO:433)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52225 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasının bulunduğu alanda, İlkadım  Belediyesi Meclisinin  05.11.2019 tarih ve (PİN: 1055-295) 17/74 sayılı kararıyla, konut alanlarında zemin katta ticaret (işyeri) yapılabilecek sokakların belirlenmesine ait plan notuna  ilişkin;  kısmi oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2019 gün ve  E.15309sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu kısmi kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
37.    (K.NO:434)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52226 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03a.2a paftası, 10495 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik  Belediyesi Meclisinin  06.11.2019 tarih ve (PİN: 4848-71) 22/65 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 gün ve 18/253 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının özel yurt alanı kullanımına   dönüştürülmesine  ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 13.11.2019 gün ve E.218996 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
38.    (K.NO:435)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52227 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kayagüney Mahallesi, uygulama imar planı F36a.07c.4a paftası, 146 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum  Belediyesi Meclisinin  08.11.2019  tarih ve (PİN: 39648) 21/108 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 gün ve 20/278 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut, park ve yol alanı kullanımı oluşturulmasıyla birlikte yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Atakum Belediye Başkanlığının 14.11.2019 gün ve E.273 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
39.    (K.NO:436)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52228 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.2c paftası, 9417 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum  Belediyesi Meclisinin 08.11.2019  tarih ve (PİN:28802-40) 21/105 sayılı kararıyla trafo alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 14.11.2019 gün ve E.273 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
40.    (K.NO:437)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52229 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  İncesu Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15a.4a paftası, 6821 ve 6822 adaların  bulunduğu alanda, Atakum  Belediyesi Meclisinin  08.11.2019 tarih ve (PİN: 28802-41) 21/106 sayılı kararıyla yol alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 14.11.2019 gün ve E.273 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
41.    (K.NO:438)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52231 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Belediyesi Meclisinin  08.11.2019 tarih ve (PİN: 28802-42) 21/107 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 gün ve 279 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, mahkeme kararları doğrultusunda   kullanım alanı kararlarının   yeniden belirlenmesine  ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının  14.11.2019 gün ve E.273 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
42.    (K.NO:439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52235 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında,  İstiklal  Mahallesi, uygulama imar planı E36d.23d.1c ve E36d.23d.1d paftaları, 8 ada 3 ve 4 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, 19 Mayıs  Belediyesi Meclisinin  07.10.2019 tarih ve (PİN:3845-18) 15/65 sayılı kararıyla yol ve  alanı kullanımı yeniden belirlenmesi ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 10.10.2019 gün ve E.2618 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
43.    (K.NO:440)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52233 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında,   Terme Belediye Meclisinin 04.12.2019  tarih ve (PİN:3607-66) 79 sayılı kararıyla,  plan notuna ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 06.12.2019 gün ve 37035960-754-7019 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
44.    (K.NO:441)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52234 sayılı; Bafra  İlçesi Belediye sınırlarında,  Fatih Mahallesinde, kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; (PİN:8473-30) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:912-62) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,   Bafra Belediye Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 87527914-115.01.99 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu. 
45.    (K.NO:442)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52207 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, Haziran 2005 tarihli  halihazır haritalar merkez ilçelere (dört ilçe) ait olup,  halihazırlar  güncelliğini yitirmiş durumdadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde altlık güncel halihazır üretimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.                                Dolayısıyla bahse konu sayısal halihazır harita yapım işinin İller Bankasınca yürütülebilmesi için ''Belediyemizin ihtiyacı olan Sayısal Halihazır Haritaların, harita yapım tekniği İller Bankası Anonim Şirketince belirlenerek yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketi'ne yetki verilmesi'' ni uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
46.    (K.NO:443)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52236 sayılı; İlkadım İlçesi, Unkapanı Caddesi, Müftü Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi Cephe Düzenleme Yapım    işi     için    İller    Bankası    A.Ş.den   3.000.000,00 TL hibe, 2.010.783,42 TL kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her  nevi gayrimenkul  ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.  maddesinde yer  alan koşulların  yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu  işle  ilgili  her  türlü  işlemi  yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR'in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
47.    (K.NO:444)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 tarih ve 52230 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;                                Tekkeköy Belediyesi'nin  27/11/2019 tarih ve E.224 sayılı yazısına istinaden, Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan, ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yolun adının  ‘1884. Sokak (T.N.=85 )’ olarak numaralandırılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

                                                                                                                        (08 OCAK 2020 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.40’da toplantı kapatıldı.)