SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

19 Eylül 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Yakakent İlçe Belediye Başkanlığının 16.08.2016 Tarih Ve 211 Sayılı; 2016 Mali Yılı Bütçesine 253.000,00 TL Ek Ödenek Verilmesi Teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dainesi Başkanlığının 29.08.2016 tarih ve 2973 sayılı; İLGİ : Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 18.06.2016 tarih ve 1557272-3862 sayılı yazısı. 
  2016 Mali Yılı içinde yapılacak olan proje çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bütçesinde 46.55.01.39.04.4.3.00.5.06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine EK ÖDENEK ilave edilmesi ilgi yazıyla talep edilmektedir.
  Bu nedenle, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin 46.55.01.39.04.4.3.00.5.06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine ¨ 150.000.000,00 EK ÖDENEK ilave edilmesi, buna karşılık Gelir Bütçesinin, 04 5 2 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ekonomik tertibinin ¨ 35.000.000,00, 05 2 4 53 Yol Harcamaları Katılma Payı ekonomik tertibinin ¨ 2.000.000,00, ve 05 2 2 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ekonomik tertibinin ¨ 15.000.000,00 olmak üzere toplam ¨ 52.000.000,00 ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının 01 8 2 01 İller Bankası Borçlanma Ekonomik tertibinin ¨ 98.000.000,00 artırılmasıböylece Gider bütçemizin ¨ 620.000.000,00’den ¨ 770.000.000,00’ye , Gelir bütçemizin ¨ 560.000.000,00 ’den ¨ 612.000.000,00’ye ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının ¨ 60.000.000,00 ’den ¨ 158.000.000,00’ye yükseltilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.09.2016 tarih ve 2325 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05/09/2016 tarihli yazılarında belirtilen teklifi üzerine hazırlanan ekli ücret tarifesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.09.2016 tarih ve 3076 sayılı; Mevcut ve yeni hafif raylı sistemlerin entegrasyonu ile sistem komponentlerinin modernizasyonu için Ek’li listede yer alan malzemelerin alımı işlerinde kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş.’den 19.500.000 (ondokuzmilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 26.08.2016 tarih ve 74 sayılı; 26 Temmuz 2010 tarihli sözleşme ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.’ye verilen ücret toplama sistemlerinin işletilmesi, yolcu bilgilendirme sistemi, reklam hizmetleri ve diğer atıl kapasitelerin kiralanması gibi işlerin görülmesi hususunda verilen yetkinin kapsamına “Ücret Toplama Sistemlerinin ihale edilmesi” yetkisinin eklenmesine ve 10 yıllık yetki verilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 01.09.2016 tarih ve 540 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015  tarih ve 268 nolu kararı ile kabul edilen, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97. Maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesinin minibüs dolmuş hattı başlıklı, minibüs tipi araçlarda kapasite artırımı durumunda koltuk başına 4.000-TL alınmasına karar verilmiştir.
  Ancak Samsun 1. İdari Mahkemesinin 15/07/2016 Tarih ve 2016/1005 Kararı gereği, 2464 sayılı kanunun 97. Maddesi uyarınca kapasite artırım ücretinin bir hizmet karşılığı alınmadığı, Büyükşehir Belediye Meclisimizce anılan Kanunun 97. Maddesinde öngörülen amacın dışına çıkılarak tarife düzenlenmesinde ve tarifeye dayanılarak ücret istenilmesinde hukuki isabet görülmediği belirtilmiş olup, bu karara dayanılarak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 Tarih ve 268 sayılı kararı ile kabul edilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesinin Minibüs Dolmuş Hattı başlıklı Minibüs tipi araçlardan kapasite artırımı durumunda koltuk başına 4.000.-TL alınmasına ilişkin 5/c bendinin uygulanmaması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 16.08.2016 tarih ve 963 sayılı; Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 5 inci derece Teknisyen kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Burhan KAPICI’nın, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tespit edilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 16.08.2016 tarih ve 1024 sayılı;  Belediyemiz MİB ve Onarım Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 8 inci derece Mühendis kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Birol ERDİN’in, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tespit edilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti  teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.08.2016 tarih ve 514 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı adına “Samsun Amazon ve Bayraktepe Tabiat Parkları Gelişme Planı Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Daire Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınması teklifi Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.   Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.08.2016 tarih ve 515 sayılı;  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı adına “Samsun İlkadım Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Yapılabilirlik Ön Fizibilite Çalışması Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Daire Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı Lütfü COŞKUN’un yetkili kılınması teklifi Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.08.2016 tarih ve 1523 sayılı; İlimiz, Atakum İlçesi, 5043 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki Belediyemize ait bina, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 tarih ve 18/390 sayılı kararı ile Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Tahsis süresi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2013 tarih ve 16/327 sayılı kararı ile 12.10.2014 tarihinden başlamak üzere 2 yıl daha uzatılmış olup tahsis süresi 12.10.2016 tarihinde sona erecektir.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü 27.07.2016 tarih ve 81269/322 sayılı yazısında; Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü, KPL Müdürlüğü hizmet binaları uygulama projesi hazırlama işi devam ettiğinden dolayı söz konusu binaya ihtiyaç olduğundan tahsis süresinin biteceği 12.10.2016 tarihinden itibaren binanın tahsis süresinin 3 yıl daha uzatılmasını talep etmektedir.
İlimiz, Atakum İlçesi, 5043 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki Belediyemize ait binanın tahsis süresinin, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına 12.10.2016 tarihinden başlamak üzere uzatılıp, uzatılmayacağı teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 1581 sayılı; Terme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2016 tarih ve 1011 sayılı yazısında; Terme İlçesi, Kozluk/Fatih Mahallesi tapuya kayıtlı mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan 15.174,22 m² yüzölçümlü 115 ada 3 nolu parselin Hobi Bahçesi olarak kullanılmak üzere Terme Belediye Başkanlığı’na tahsisi talep edilmektedir. 
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Terme İlçesi, Kozluk/Fatih Mahallesi, 115 ada, 3 nolu parselde bulunan, niteliği “iki katlı kargir bina ve fındık bahçesi” ve toplam yüzölçümü 15.174,22 m² olan taşınmazın Hobi Bahçesi olarak kullanılmak üzere Terme Belediye Başkanlığı’na tahsisi teklifi Tarım ve Hayvancılık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4328 sayılı; İlimiz Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, G37.a2 paftasında ekli listede yer alan ada ve parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 66,84 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin Meclis kararı alınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4329 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a, F36c.04b, F36c.04c ve F36c.04d paftaları ve uygulama imar planı F36c.04a.3a, F36c.04b.4d, F36c.04d.2a, F36c.04d.2b ve F36c.04c.1a paftalarının bulunduğu alanda, Hıdırellez Deresi ve sel kapanı kullanımları dikkate alınarak belediye hizmet alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi yanında konut, park ve yol kullanımları oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 gün ve 14/323 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 18.08.2016 günlü dilekçe ile itirazda 
bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4330 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi nazım imar planı F36b.23c paftası 321 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda,Akaryakıt istasyonu alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-238) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve değişikliği, plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4331 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.05b ve F36c.05d  paftaları, 766 ada 1 nolu parsel ile 304 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 26.08.2016 gün ve 13634 sayılı yazısı doğrultusunda, park ve spor alanı kullanımının spor alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımın park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-239) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.08.2016 gün ve 30673830-754-E.2575-5680 sayılı yazısıyla Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4332 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftası ve uygulama imar planı F36c.05c.1a paftasının bulunduğu alanda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 26.08.2016 gün ve 13625 sayılı yazısı doğrultusunda, park ve spor alanı kullanımının spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-240) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-47) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4333 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3258 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 10. Bölge Müdürlüğü’nün 24.08.2016 gün ve E.311946 sayılı yazısı doğrultusunda, ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-154) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4334 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, nazım imar planı F36c.03b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin (PİN:1077-241) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4335 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22c paftası ve uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasının bulunduğu alanda,Akaryakıt ve LPG istasyonu  kullanımının, yol ve  trafo alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-242) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-43) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4336 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası, 7005 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-243) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için 01.08.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4337 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Badırlı Mahallesi nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.1c paftasının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-244) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-155) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4338 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Körfez Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftası 2899 nolu adanın bulunduğu alanda, Elemir Deresindeki ıslah çalışmasının tamamlanabilmesi için konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-95) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu, 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4339 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 19M paftası ve uygulama imar planı 19M.IIIA ve 19M.IIID paftalarının bulunduğu alanda,günübirlik turizm tesis alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4897-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4340 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar plan F36a.15c paftası ve uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasının bulunduğu alanda, ibadet alanı kullanımı oluşturulması yanında,  park alanı, trafo alanı ve Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 gün ve 14/322 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 12.08.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4341 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b  paftası, 7678 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 02.05.2016 gün ve 1798 sayılı yazısı doğrultusunda,  kültürel tesis alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 gün ve 12/277 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 21.07.2016 gün ve 9631 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4342 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, (PİN:17433-2) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlanmasına ilişkin 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 02.08.2016 gün ve 22427811-310.01-591 sayılı yazısıyla Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli revizyon nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4343 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Sarıışık Mahallesi, nazım imar planı F36a.24b paftası, 569 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-245) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için 04.08.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4344 sayılı; Kavak İlçesi sınırlarında, Tanbaşı Mahallesi, nazım imar planı F36d.07b paftası, 114 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin (PİN:4940-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 04.08.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4345 sayılı; Kavak İlçesi sınırlarında, Çalbaşı Mahallesi, nazım imar planı F36d.12b paftası, 110 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin (PİN:4940-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 04.08.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4346 sayılı; Havza İlçesi sınırlarında, Medrese Mahallesi, nazım imar planı G35a.04d paftası, 257 ada 8 nolu parselin paftasının bulunduğu alanda, otopark ve ağaçlandırılacak alan kullanımlarının katlı otopark ve ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Havza Belediye Başkanlığının 13.08.2015 gün ve 82302225-310.03-1723 sayılı yazısıyla Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4347 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c paftası, 8851 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımın sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-246) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.08.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4348 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında,  uygulama imar planı 30K-IIC  paftasının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 29.06.2016 gün ve (PİN:4760-20) 1/54 sayılı kararıyla; “Genişlikleri farklı olan yollara cephesi olan köşebaşı parsellerde 0.00 kotu geniş yoldan verilir. Fakat dar yolda 3.50 m veya daha fazla kot farkı bulunması durumunda ilgili yönetmelik doğrultusunda dar yoldan kademe yapılacaktır.” “Binanın tabi zemin seviyesi altında bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut alanı kazanmak maksadıyla kazı yapılamaz” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 12.07.2016 gün ve 36687901-754.99-3547 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4349 sayılı; Kavak İlçesi sınırlarında, Yaşardoğu mahallesi, uygulama imar planı F36d.16d.2b ve F36d.16d.2c paftaları, 127 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 6/49 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 10/233 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere E:1.30 Yençok:15.50mt yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 28.06.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1165 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4350 sayılı; Kavak İlçesi sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.1b  imar planı paftasının 324 ada 4 ve 5 nolu parseller ile  323 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 6/50  sayılı kararıyla; cami alanı kullanımının 15 metre yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesineilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 28.06.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1163 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4351 sayılı; Ladik İlçesi sınırlarında,  Bahşi Mahallesi uygulama imar planı G35b.09d.4a  imar  planı paftasının 163  ada 9 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 02.08.2016 gün ve (PİN:8476-15) 57  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/190 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı  kullanımının cami alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 10.08.2016 gün ve 94488807.310.99/623 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4352 sayılı; Ladik İlçesi sınırlarında,  uygulama imar planı G35b.09d.2d ve G35b.09d.3a paftaları, 18  ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 02.08.2016 gün ve (PİN:8476-14) 56  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/189 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; spor alanı  kullanımı oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 10.08.2016 gün ve 94488807.310.99/624 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4353 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftası, 4656 ve 4648 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/68 (PİN:1055-145) sayılı kararıyla; 4656 ve 4648 nolu adalar arasında bulunan imar yolunun arazinin çok eğimli olmasından dolayı merdivenli yol olarak imar planına işlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 94651478.301.05.03/397/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4354 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 7940 ada 19 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/72 (PİN:1055-148) sayılı kararıyla: Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/178 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  konut alanı kullanımının cami alanı kullanımına ilave edilmesi yanında park ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 96651478-301.05.03/347/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4355 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi, 7520 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/67 sayılı kararıyla: ilköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 96651478-301.05.03/347/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4356 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi, 7520 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/69 sayılı kararıyla: İlköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 96651478-301.05.03/347/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararı,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4357 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi, 527 nolu kadastro parselinin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/70 sayılı kararıyla: yol ve pazar alanı kullanımından konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 96651478-301.05.03/347/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4358 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi, 3154 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/71 sayılı kararıyla, İlköğretim alanı kullanımının konut veya ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.07.2016 gün ve 96651478-301.05.03/347/9858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4359 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.2c ve F36c.04a.2d paftalarının bulunduğu alanda, büfe alanlarının oluşturulmasına ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğu ile kabul eden, Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.08.2016 gün ve 16/168 sayılı kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 29.08.2016 gün ve 33477558-301.05-E.131-5676 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı kabul eden karara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4360 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yeniköy Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/156 sayılı kararıyla; Yeniköy Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.07.2016 gün ve 33477558-301.05-E.109/4592 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararının, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4361 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kargılı Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/157 sayılı kararıyla; Kargılı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.07.2016 gün ve 33477558-301.05-E.109/4592 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı,  İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

47.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4362 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Erenköy Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/158 sayılı kararıyla; Erenköy Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.07.2016 gün ve 33477558-301.05-E.109/4592 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

48.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4363 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Kocamanbaşı Mahallesinin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 40 sayılı kararıyla; Kocamanbaşı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Terme Belediye Başkanlığının 04.08.2016 gün ve 37035960-867 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

49.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 4364 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Kocamanbaşı Mahallesinin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 40 sayılı kararıyla; Kocamanbaşı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Terme Belediye Başkanlığının 04.08.2016 gün ve 37035960-867 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

50.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.08.2016 tarih ve 4170 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Ayvacık İlçesi  OrhanGazi Mahallesi Ayhan Şahenk Meydan yolu olarak adlandırılan,  ekli krokide gösterilen hat boyunca Güneyi Çatak deresi ile Kuzeyi Atatürk Bulvarı arasındaki yolun isminin ‘Şehit J.Er Mustafa AKAR Sokak (T.N:23)’ olarak değiştirilmesi
2-) Ayvacık İlçesi OrhanGazi Mahallesi Ayhan Şahenk Meydan  yolu olarak adlandırılan Güneyi Atatürk Bulvarı ile Kuzeyi Çatak deresi arasındaki yolun isminin ‘Şehit J.Er Hamdi KIZILKAN Sokak(T.N:24)’ olarak değiştirilmesi,
3-)Ayvacık İlçesi OrhanGazi Mahallesinde bulunan Ulubey Sokak adının Batısı Baki Sokak Doğusu Ayhan Şahenk Meydanı arasındaki yolun isminin ‘Şehit J.Er  Ertan AD Sokak(T.N:13)’ olarak değiştirilmesi,
4-) Ayvacık İlçesi OrhanGazi Mahallesinde bulunan Kayı Sokak adının Batısı Mevlana Sokak Doğusu Ayhan Şahenk Meydanı arasındaki yolun isminin ‘Şehit Piyade Er Soner SÜYLÜ Sokak(T.N:11)’ olarak değiştirilmesi,
5-) Ayvacık İlçesi OrhanGazi Mahallesinde bulunan Selçuklu Sokak adının Batısı Mevlana Sokak Doğusu Ayhan Şahenk Meydanı arasındaki yolun isminin ‘Şehit J.Uzm.Çvş.Ferdullah KAYGUSUZ Sokak(T.N:7)’olarak değiştirilmesi,
6-) Ayvacık İlçesi OrhanGazi Mahallesinde bulunan İmam Gazali Sokak adının Batısı Mevlana Sokak Doğusu Ayhan Şahenk Meydanı arasındaki yolun isminin ‘Şehit J.Er Seyfi ALTUNTAŞ Sokak(T.N:6)’ olarak değiştirilmesi,
7-) Ayvacık İlçesi Terice Mahallesinde bulunan parkın ‘15 Temmuz Demokrasi Parkı’ olarak isimlendirilmesi,
8-) Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen işaretli alanın isminin ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı(T.N:87)’ olarak isimlendirilmesi,
9-) Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi ve Hacı İsmail Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi,
10-) 19 Mayıs İlçesi Ballıca Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen işaretli yolun ‘Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR Sokak (T.N:16)’ olarak isimlendirilmesi,
11-) Tekkeköy İlçesi Asarağaç, Çırakman, Büyüklü ve Çinik bulunan ekli krokilerde ve listelerde belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi,
12-)İlkadım İlçesi Kale Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 9453 ada 3 parselde bulunan (eski büyük otel arazisi)parka ‘15 Temmuz Şehitler Parkı’,parselde bulunan iki katlı çok amaçlı salonun zemin katındaki salona ‘Erol OLÇAK  Salonu’ ,1.katta bulunan salona ise ‘Ömer HALİSDEMİR Salonu’ adının verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

51.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve 4440 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.08.2016 gün ve 10601 sayılı yazısı doğrultusunda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla (PİN:1077-247) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

52.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.09.2016 tarih ve 4450 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05c.4a ve F36c.05d.3b paftalarının bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 23684 sayılı yazısı doğrultusunda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları içerisinde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesinin yanında, plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

53.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.09.2016 tarih ve 1623 sayılı; Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından Belediyemize gönderilen 07.09.2016 tarihli ve 641 sayılı yazıda; Derneklerinin Ülkemizdeki mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun zemini sağlamak için çalışmalar yaptığını, şuana kadar on dört şehirde bulunan temsilcilikleri vasıtasıyla çalışmalarına devam ettiklerini, faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla on beşinci temsilciliklerini Belediyemizin de desteği ile İlimizde açmak istediklerini bildirerek, Belediyemiz ile Dernekleri arasında gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneğinin Samsun Temsilciliği için yer tahsis edilmesini talep etmektedirler.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (v) fıkrasında; “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
Kadın ve Demokrasi Derneği ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi, 279 ada 13 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Paşa Konağı’nın Kadın ve Demokrasi Derneğinin kullanımına verilmesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği ile yapılacak olan Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

(23 EYLÜL 2016 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)