SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

20.04.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 13 NİSAN 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 121) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 557 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2008 yılına ait “Faaliyet Raporu” oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 122) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 777 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında “köy hizmetleri” kullanımının; raylı sistemin daha ekonomik kullanılmasını sağlamak amacıyla  “kentiçi raylı sistem depo ve işlik alanı”  kullanımına çevrilmesi ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 gün ve 6/85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 03.04.2009 gün ve 738, 740, 739, 745, 746, 746, 748 ve 749 sayılı, 07.04.2009 gün ve 759 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazların, yapılan incelemeler sonucunda raylı sistem depolama alanı için daha az bir alanın işlevsel olmayacağı nedeni ile reddinin uygun görülen,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 123) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 782 sayılı; Tekkeköy Belediye sınırlarında F36c.05b paftasında, sebze hali ve tersanenin bulunduğu alanda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 06.01.2009 gün ve 162-326 sayılı yazıları doğrultusunda ilişki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 124) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 774 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında F36b.17d ve F36b.17c paftalarında, yol ve kavşak düzenlemelerine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 125) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 771 sayılı; İlkadım İlçesi (İlkadım Bölgesi) Belediye sınırlarında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 31.03.2009 gün ve M.55.0.SBB.0.15-09-684 sayılı yazısı doğrultusunda raylı sistem projesinin güzergah planında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım  Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 126) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 776 sayılı; İlkadım İlçesi (İlkadım Bölgesi) sınırlarında kavşağa denk gelen raylı sistem güzergahının bir miktar kaydırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 4/45 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 12.03.2009 gün ve 642 sayılı, dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itiraz dilekçesi ve eki incelenerek aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.Yolculuğun yoğun olduğu kesim olması ve güney kısımda raylı sistem için yeterli alanın olmaması, Atatürk Bulvarına araç giriş çıkış arterlerinin kesilmemesi nedeni ile raylı sistem güzergahı Atatürk Bulvarının kuzeyinden geçirilmiş olup, Hükümet Konağı, Kültür Merkezi gibi binaların giriş ve çıkışları Fuar Caddesinden düzenlenebilecektir.Raylı sistem duraklarına ulaşım için oluşturulacak aktarma alanları yeteri kadar mevcut olup, Fuar Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında aktarma istasyonları ayrılacaktır.Raylı Sistem Güzergahı açıldığında yeni trafik düzenlemeleri ile Fuar Caddesine bağlantıların bir bölümü kesilecektir. Raylı sistem ile birlikte dolayısıyla kavşaklarda sıkışma minimum düzeyle olacaktır.Raylı sistem hattının Atakum güzergahına oturabilmesi için Atatürk Bulvarının güneyini belirli bir noktada geçmesi gerekmektedir. Bu geçişle ilgili olarak seçilen liman kavşağı kapasitesinin yoğun olduğu dikkate alındığında, viyadük yapılarak trafik sorununun çözümlenmesi en uygun çözümdür.Raylı sistem hattının mümkün olduğunca yerleşim alanlarına yakın olması tercih nedeni olduğundan Baruthane, Kalkanca, Kara Samsun gibi hızla gelişmekte olan bu yerleşim alanlarına yakın olacak şekilde; Batı Park yerine,  Atatürk Bulvarının güneyinden geçmesi daha uygundur.Yukarıda açıklanan gerekçelerle sözkonusu itirazın reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 127) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 775 sayılı; Atakum İlçesi (Atakum Bölgesi)  sınırlarında raylı sistem güzergahındaki imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 4/74 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve vatandaşlar tarafından 10.03.2009 gün ve 585, 581, 600 ve 603 sayılı, 11.03.2009 gün ve 639 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazın, Samsun İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda imara uygun, yapılaşmaya hazır parsel tahsis edilmesine olanak sağlayacak düzenlemeleri içermesi nedeni ile  reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 128) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 547 sayılı; İlkadım İlçesi (İlkadım Bölgesi)  sınırlarında, Büyükkolpınar Mah. nazım imar planı F36b.17d ve paftasında 10889 ada 1 ve 2 nolu parseller,  ve 10890 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma haklarının bir araya toplanması amacıyla konut kullanımlarının park kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.02.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 129) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 323 sayılı; İlkadım İlçesi (Yeşilkent Bölgesi)  Belediye sınırlarında Kıran Mahallesi nazım imar planı F36b.21b paftasında 6434 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.01.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması, çevre yapılaşmalara örnek teşkil edecek olması yanında nazım imar planı bütünlüğüne aykırı olması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 130) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/09/2009 tarih ve 1949 sayılı; Atakum İlçesi (Atakent Bölgesi) sınırlarında, Güzelyalı Mah. nazım imar planı F36b.16a ve paftasında 405 ada, 3 parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.12.2008 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, yurt alanı için alanın yeterli olmaması, nazım plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 131) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 781 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2008 tarih ve 23/469 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına verilen uygun görüş doğrultusunda; Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 98.026m2’lik alan üzerinde yapılması düşünülen ilave iskele ve römork barınağı ile geri sahasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 6/27 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve 512 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 132) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 780 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 2/7 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına verilen uygun görüş doğrultusunda; Cengiz Enerji’ye ait alan üzerinde yapılması düşünülen iskele ve dolgu sahasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 6/26 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve 512 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 133) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 625 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Çatalarmut Mah. uygulama imar planı F36b.22a.1b ve F36b.22a.1c paftalarında 4930 ve 4931 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 6/13 sayılı kararıyla sayısallaştırma sırasında kadastral durum ve imar planı arasında uyumsuzluğa neden olacak şekilde yapılan yol kaydırılmasının giderilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 06.03.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-171 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 134) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 773 sayılı; İlkadım İlçesi (Gazi Bölgesi) sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.2c, F36b21c.2b ve F36b.22d.1d paftasında,  Tepecik Mahallesi 832, 729, 730, 719, 705 ve 677 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar uygulaması ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla ticaret, konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Gazi Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/10 sayılı kararıyla; ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 06.03.2009 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ticaret alanı kullanımının konut kullanımı yönünde genişletilmesinin inşaat yoğunluğu arttırıcı nitelik taşıması, A-2 yapılaşma hakkına sahip konut alanının park yönünde genişletilmesinin park alanında azalmaya neden olacağı gerekçesi ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek, diğer E: 1.20 yapılaşma hakkına sahip konut adaları arasındaki 10 mt. Enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin değişikliğin ise Belediyesinden geldiği şekilde kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 135) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 778 sayılı; Atakum İlçesi (Kurupelit Bölgesi) sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, 1769 ada,  3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 5/9 sayılı kararıyla 7mtlik yaya yoluyla ikiye bölünen ayrık nizam 5 kat TAKS:0.30 KAKS:1.50 yapılaşma koşullu konut alanının mahkeme kararı ile eski plan haklarına dönüştürülmesine ilişkin oyçokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 17.03.2009 gün ve M.55.7.KUR.0.10.352 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 136) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 779 sayılı; Atakum İlçesi (Kurupelit Bölgesi) sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1c paftasında, 8463 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 5/10 sayılı kararıyla ayrık nizam 3 kat yapılaşma hakkının 10m, 5m ve 3m yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte h:9.50m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 17.03.2009 gün ve M.55.7.KUR.0.10.352 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 137) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 767 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03a.1b paftasında Hasköy Mahallesi 4496 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/15 sayılı kararıyla;  cami alanına ihtiyaç duyulan ek binanın yapılabilmesi amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-01-56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 138) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2009 tarih ve 769 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.3c paftasında Hacıismail Köyü 5874 ada 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/17 sayılı kararıyla;  mülkiyeti Canik Belediyesine ait blok nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-01-56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 139) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26/03/2009 tarih ve 175 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere  10 ADET 6 x 4 tekerlek tahrikli  damperli kamyon ile 1 adet 8x4 tahrikli kamyon üzerine monteli 80 tonluk vinç’e    ihtiyacımız bulunmaktadır. Taşıt Kanunun da yapılan değişikliklerle İl özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Söz konusu araçların satın alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 140) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26/03/2009 tarih ve 176 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.dahil 3.800.000,00 TL. yaklaşık bedelli,(araçların teşvik kapsamına alınması durumunda %18 KDV.avantajı sağlanırsa 3.220.000,00 TL.) 10 ADET 6 x 4 tekerlek tahrikli  damperli kamyon ile 1 adet 8x4 tahrikli kamyon üzerine monteli 80 tonluk vinç’i   36  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz.Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI’ nın Belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir.(Yıllık faizi yaklaşık %5 oranındadır.)İhtiyacımız bulunan 10 ADET 6 x 4 tekerlek tahrikli  damperli kamyon ile 1 adet 8x4 tahrikli kamyon üzerine monteli 80 tonluk vinç’in  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.dahil 3.800.000,00 TL.(araçların teşvik kapsamına alınması durumunda %18 KDV.avantajı sağlanırsa 3.220.000,00 TL.) tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI’ndan temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası’na Genel Yetki verilmesi teklifinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 141) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/03/2009 tarih ve 510 sayılı; İlimizin, Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere açılım kapısı olmak üzere, jeopolitik ödemi ile uluslararası fuar merkezi olması hedefinin gerçekleştirilmesi adına, 2009 yılı içinde yapımına başlanacak olan Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı kurulumuna yönelik çalışmaların yapılması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesi gereğince karar alınarak 2009 yılı bütçemize ödenek konulması Samsun İl Özel İdaresi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığının 10.11.2008 tarih ve 18943 sayılı yazısıyla talep edilmektedir.Bu nedenle; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (a) fıkrası doğrultusunda “Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı” kurulumuna yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun İl Özel İdaresi’ne ödenek aktarılmasının ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2009 Mali Yılı Bütçesinin 07.01.05.01 İl Özel İdarelerine Sermaye Transferleri ekonomik tertibine 100.000,00 TL’nın, Yedek Ödenekten aktarılmasının uygun görülen,  Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 142) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/03/2009 tarih ve 511 sayılı; 2009 Mali Yılı içinde İller Bankasından kredi alınmak suretiyle, 10 adet damperli kamyon ve 1 adet vinç alımı için yetersiz olduğu anlaşılan 06.01. (06.01.04.01-Kara Taşıtı Alım Gideri) Mamul Mal Alım Giderleri ekonomik tertibine 4.000.000,00 TL EK ÖDENEK ilave edilmesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlının 27.03.2009 tarih ve 1029 sayılı yazısıyla talep edilmektedir.Bu nedenle;  Fen Dairesi Başkalığının 2009 Mali Bütçesinin  06.01. (06.01.04.01-Kara Taşıtı Alım Gideri) Mamul Mal Alım Giderleri ekonomik tertibine 4.000.000,00 TL EK ÖDENEK ilave edilmesi ve buna karşılık Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 01.08.02.01 İller Bankası Borçlanması tertibinin 4.000.000,00 TL artırılması,Gider bütçemizin 260.000.000,00 TL’den 264.000.000,00 TL’ye ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının (Borçlanma) 98.000.000,00 TL’den 102.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygun görülen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 143) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/03/2009 tarih ve 387 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan Tekkeköy, Canik, İlkadım, ve Atakum bölgelerinde 19 adet dere bulunmaktadır. Bu derelerin toplam uzunluğu yaklaşık 200 Km.’dir. Bugüne kadar Devlet su İşleri ve Samsun Büyükşehir belediyesi tarafından yaklaşık 12 Km.lik kısmı ıslah edilmiştir.Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan ve ekli listede belirtilen derelere ait ıslah çalışmalarının tek elden yürütülmesi ve can kayıplı taşkınlara sebep olmadan hızlı bir şekilde tamamlanması için;  1- Kamulaştırmanın Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBŞB) tarafından yapılması,   2- 21.11.1981 tarih, 2560 Sayılı SASKİ Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un 25. Maddesi gereği bedeli Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBŞB) tarafından karşılanması koşuluyla,    a) Dere ıslah ve kamulaştırma projelerinin SASKİ tarafından yapılması,    b) Dere ıslahlarının SASKİ tarafından yapılması,     c) Gerektiğinde bakımı, temizliği ve işletmesinin SASKİ tarafından yapılması,Samsun Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilindeki su baskını riski taşıyan ve ivedilikle yapılması gereklilik arz eden dere ıslahı, yağmursuyu ve aynı anda yapılması gerekli atıksu kollektörlerinin afet kapsamında mütalaa edilerek ihalelerinin yapılması hususunda SASKİ Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 144) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih 539 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Şabanoğlu Mahallesi,  F36c.04a.3b paftasında,  209 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.02.2009 gün ve 2/14 sayılı kararıyla;  cami olarak kullanılan dini tesis alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 23.02.2009 gün ve 353 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, dini tesis alanı sınırlarının çevre yapılaşmaları dikkate alacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 145) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 165 sayılı; Altınkum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3d pafta, Samsun merkez tapulaması Çakırlar köyü 24G.IVc pafta, 22 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda Altınkum Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 1/5 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2008 tarih ve 21/445 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak,  akaryakıt ve LPG kullanımına, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının da eklenmesi yanında, 10m yapı yaklaşma mesafelerinin 5’er m’ye indirilmesi ve E:0.40, h:6.50m yapılaşma koşullarının E:1.00, h:15.50m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Altınkum Belediye Başkanlığının 09.01.2009 gün ve M.55.7.ALT.0.10/47 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma koşullarını arttırıcı nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu değiştirilerek;“Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili olan kısımlarının Belediyesinden geldiği şekilde,  emsal hakkının ise daha önceki yapılaşma hakkında olduğu gibi E: 0.40 olması yanında, H: 15.50 mt. yüksekliğinin, parsel alanı dikkate alınarak H.9.50 mt. olacak şekilde değiştirilerek onaylanması” oy çokluğu ile kabul olundu.
 27. (11 MAYIS 2009 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 16.00’ toplantı kapatıldı.)