SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

20.12.2013 Olağanüstü Meclis Toplantısı


MECLİS KARARLAR     

  1. (K.NO:450) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 1757 sayılı; Bilindiği üzere 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun ile değişik 73.Maddesinin 1. Fıkrasında “ Belediye, belediye meclisi kararı ile konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.”   15/12/2013 tarih 28852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca “Samsun ili, Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Fuar ve Kongre Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/10/2013 tarih 6859 sayılı yazısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine göre, 04/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”     03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince; “kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan hazine taşınmazlarının (eğitim ve sağlık alanları hariç) büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri için talep edilmesi halinde; büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesinin talebinin bulunmaması durumunda ilgili belediyelere; 02/07/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.  Buna göre tapuda İlimiz Tekkeköy ilçesi Tekkeköy köyü  608 ada 8 ve 9 Nolu parsellerin tamamının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73.Maddesi, 75.Maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması, satın alınan değerin ortaklık protokolünü imzalayan yürütme kurulunu oluşturan kurumlar tarafından hisseleri oranında Belediyemize ödenmesi ve ortaklık paylarına göre tapu devirlerinin yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
  2. (K.NO:451) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 1758 sayılı; Bilindiği üzere 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun ile değişik 73.Maddesinin 1. Fıkrasında “ Belediye, belediye meclisi kararı ile konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.”  15/12/2013 tarih 28852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5629 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca “Samsun ili, Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/10/2013 tarih 6858 sayılı yazısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine göre, 04/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”  03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince; “kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan hazine taşınmazlarının (eğitim ve sağlık alanları hariç) büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri için talep edilmesi halinde; büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesinin talebinin bulunmaması durumunda ilgili belediyelere;                 02/07/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.” Hükmüne istinaden söz konusu alan içinde tapuda Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Köyü 2009 parselde kayıtlı 490.100,48 m² yüzölçümlü taşınmazın harca esas değer üzerinden doğrudan  belediyemize satılması konusunda;  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden 16/12/2013 tarih, 40229771-752.01-1758/5419 sayılı yazımız ile talepte bulunulmuştur. Ancak Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 13.12.2013 tarih ve 633 sayılı kararı ile iki kısma ifrazına karar verilen 2009 nolu parsel tapuda 19.12.2013 tarih ve 4731 sayılı yevmiye ile 2721 ve 2722 parseller olarak tescil edilmiştir.    Buna göre; ifraz sonucu oluşan tapuda İlimiz Tekkeköy ilçesi Tekkeköy Köyü 486.294,73 m² yüzölçümlü, 2721 nolu parsel olarak kayıtlı, imar planında Lojistik Köy olarak tanımlı parselin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73.Maddesi, 75.Maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması, satın alınan değerin ortaklık protokolünü imzalayan yürütme kurulunu oluşturan kurumlar tarafından hisseleri oranında Belediyemize ödenmesi ve ortaklık paylarına göre tapu devirlerinin yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:452) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 3487 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 16.12.2013 gün ve 203203 sayılı yazısı doğrultusunda,  Samsun – Çarşamba Devlet Karayolu sınırları içerisinde farklı seviyeli kavşakların plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

(09 OCAK 2014 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.15’de toplantı kapatıldı.)