SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23 Kasım 2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:488) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 12132 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Bafra Sebze ve Meyve Halinde boş durumda bulunan, 120 m² büyüklüğündeki 12 nolu işyerinin ve 50 m² büyüklüğündeki 61 nolu işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 31.12.2023 tarihine kadar ihale edilerek kiraya verilmesi düşünülmektedir.
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin e) fıkrasında; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verebileceğinin Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kiralarda Sözleşme Süresi” başlıklı 64 üncü maddesinde; Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin, on yıldan çok olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
  7 Temmuz 2012 tarihinde 28346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Kiralama ve Satış” başlıklı 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kiralanması veya satılmasının, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacağı, sekizinci fıkrasında; Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kira süresi en fazla on yıl olacağı, beşinci fıkrasında; Toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az yüzde yirmisinin üretici örgütlerine kiralanmak üzere üretici örgütü yeri olarak ayrılacağı, ayrılan işyerlerine yeteri kadar talep bulunmaması veya boşalan işyerlerinin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine kiralama yapılabileceği, ancak, diğer talep sahiplerine yapılacak kiralamanın süresinin beş yılı geçemeyeceği ifade edilmiştir.
  5957 sayılı Hal Kanunu uyarınca Bafra Sebze ve Meyve Halindeki tüm işyerleri ile Belediyemiz arasında 31.12.2023 tarihine kadar geçerli kira sözleşmesi imzalanmıştır.
  Bu bağlamda, Bafra Sebze ve Meyve Halinde boş durumda bulunan, 120 m² büyüklüğündeki 12 nolu işyerinin ve 50 m² büyüklüğündeki 61 nolu işyerinin 31.12.2023 tarihine kadar ihale edilerek kiraya verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:489) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 12594 sayılı; Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “Partnership For Sustainable Future” başlıklı ve TTGS/114 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, toplam bütçesi 144.900,00 Euro olan projeye 14.900,00 Euro eş finansman katkı yapılmasına, bahsi geçen Proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınması için evrakın Belediyemiz Meclisi’ne havalesini arz ederim. 
  In case the application with reference number TTGS/114 and titled “Partnership For Sustainable Future”, submitted in scope of the Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme is awarded grant, contributing 14.900,00 Euro as co-financing to the project with a total budget of 144,900.00 EUR.  Within the scope of abovementioned Project,  I kindly submitted for your information in respect of referring the document to our Municipal  Council to authorize Head of Resource Development and Participation “Ramazan AYDIN” to implement the Project by our organisation and sign for and bind the entity in relation to the contract on behalf of our organization uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:490) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 12595 sayılı; Samsun ili, Bafra ilçesi ve 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti’nde çevre ve yaban hayatının korunması amacıyla alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak, İl içerisinde Jandarma sorumluluk bölgelerindeki Belediyemiz çalışmalarına destek olmak için 2 adet binek araç Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Kasım 2017 tarih ve 505 nolu kararına istinaden Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Komutanlığı arasında yapılan protokolle  1 yıl süre ile İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilmiştir.
  İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 2 adet binek aracın tahsis süresinin bir yıl daha uzatılmasını uygun gören, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:491) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.10.2018 tarih ve 10904 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 09.10.2018 tarihli, 2018-774 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesinde Kültür Park’ta, Balık Satış Merkezi içerisinde bulunan Sosyal Tesis ve Müştemilatlarının işletme hakkının belirlenecek süre ve bedel karşılığında Şirketlerine verilmesini talep etmiştir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi’nde “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.
  Bu nedenle mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı alan üzerinde, Belediyemizce inşa edilen  Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Merkezinde 30 no.lu bağımsız bölüm olarak nitelendirilen Sosyal Tesis ve Müştemilatlarının işletme hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 5 yıl müddetle ve KDV Hariç 1.500,00 TL bedelle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:492) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.10.2018 tarih ve 11867 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada, 13 no.lu parsele kayıtlı Paşa Konağı içerisinde bulunan Çay Bahçesi’ni Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih, 2014-303-1-16 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile aylık 150,00-TL+KDV bedelle, 5216 sayılı Belediye Kanunun 26. Maddesine göre İşletme hakları devredilmiştir.
  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 16.10.2018 tarih, 2144 sayılı yazısında,  İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada, 13 no.lu parsele kayıtlı Paşa Konağı içerisinde bulunan Çay Bahçesi’nin 12.09.2014 tarih, 303 no.lu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5’er yıl süre ile devir almış olduklarını bu işletmelerin 30.09.2018 tarihine kadar olan dönemler içinde mevcut konumları, çevresel şartların uygun olmaması ve alınan demirbaşlarda dikkate alındıklarında şirketlerinin ekonomik olarak zarar ettiklerini ve işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.
  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada, 13 no.lu parsele kayıtlı Paşa Konağı içerisinde bulunan Çay Bahçesi’nin işletme hakkının iptalini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

S.No.

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Bağ.

Böl.

Hisse Oranı

Arsa Payı

Niteliği

Dairenin

Alanı

1

İlkadım

Derebahçe

2886

12

11

1/1

57613125/716340000

Mesken

93,00 m²

2

İlkadım

Derebahçe

2886

12

15

3/10

5500/71634

Mesken

91,50 m²


6.(K.NO:493) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 12133 sayılı; Tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın 750/2400(219,54 m²) hissesi Belediyemize aittir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17 nci maddesinin 3 üncü paragrafında “Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, ilgili hüküm gereğince, Belediye Encümeni’nin 07.09.2017 tarih ve 508 sayılı kararıyla, İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı taşınmazdaki 750/2400(219,54 m²) hissemizin, Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak ve yapılacak olan binada, 4. kat 11 no.lu bağımsız bölümün tamamı(3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire) ve 5. kat 15 no.lu bağımsız bölümün % 30’u(3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire) Belediyemiz uhdesinde bırakılmak koşuluyla satışına karar verilmiştir.                       Belediyemizin 750/2400(219,54 m²) oranında hissedar olduğu, İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 4 no.lu parsel ile 5 ve 6 no.lu parseller birleştirilerek, 12 no.lu parsel oluşturulmuş ve bina inşaatı tamamlanarak, Belediyemize uhdesinde bırakılan 4. kat 11 no.lu bağımsız bölümün tamamı(3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire) ve 5. kat 15 no.lu bağımsız bölümün % 30’u(3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire) tapu tescil işlemleri yapılarak teslim alınmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı taşınmazdaki 4. kat 11 no.lu bağımsız bölüm(3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire) ile aynı taşınmazdaki 5. kat 15 no.lu bağımsız bölümdeki Belediyemize ait % 30 hissenin(3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire), Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir.
İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı taşınmazdaki 4. kat 11 no.lu bağımsız bölüm(3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire) ile aynı taşınmazdaki 5. kat 15 no.lu bağımsız bölümdeki Belediyemize ait % 30 hissenin(3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire), 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışı konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 

S.No.

 

 

İlçesi

 

 

Mahallesi

 

 

Ada

 

 

Parsel

 

 

Niteliği

 

 

Alanı

 

 

1

 

 

İlkadım

 

 

Derebahçe

 

 

2819

 

 

5

 

 

Arsa

 

 

523,70 m²

 

 

2

 

 

İlkadım

 

 

Derebahçe

 

 

3447

 

 

10

 

 

Arsa

 

 

84,83 m²

 

 

3

 

 

İlkadım

 

 

Derebahçe

 

 

3454

 

 

4

 

 

Arsa

 

 

182,94 m²

 

 

4

 

 

İlkadım

 

 

Derebahçe

 

 

3458

 

 

6

 

 

Arsa

 

 

213,05 m²

 

 

5

 

 

İlkadım

 

 

Derebahçe

 

 

3458

 

 

10

 

 

Arsa

 

 

132,85 m²

 

 

6

 

 

Atakum

 

 

Balaç

 

 

11892

 

 

5

 

 

Arsa

 

 

1.633,54 m²

 

 
 1. 7.(K.NO:494) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 12593 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen “Arsa” nitelikli, taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarıncasatışa sunulması düşünülmektedir.
  Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen “Arsa” nitelikli taşınmazların; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8.(K.NO:495) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 12598 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan, İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesindeki Doğupark 1. Dolgu Sahasında bulunan, halen Samsunspor Kulübü tarafından futbol takımının antrenman çalışmalarında kullanılan ve ekli uydu fotoğrafında gösterilen alanda yer alan antrenman sahaları ve tesislerinin hali hazırdaki mevcut durumuyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 10 yıl süreyle kiralanması düşünülmektedir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin e fıkrasında “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”hükmü yer almaktadır.
  Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan, İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesindeki Doğupark 1. Dolgu Sahasında bulunan ve ekli uydu fotoğrafında gösterilen alanda yer alan antrenman sahaları ve tesislerinin hali hazırdaki mevcut durumuyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 10 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9.(K.NO:496) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 12592 sayılı; Mülkiyeti Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Büyükşehir Belediyesine tahsisli, tapuda İlimiz Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, 401 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve Ayvacık Doğal Yaşam Parkı Projesi kapsamında inşa edilen çay bahçesi ve müştemilatlarının Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih, 2017-10-1-190 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile aylık 250,00-TL+KDV bedelle, 5216 sayılı Belediye Kanunun 26. Maddesine göre İşletme hakları devredilmiştir.
  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 16.10.2018 tarih, 2144 sayılı yazısında,  İlimiz Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, 401 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı bulunan Ayvacık Çadır Kafe Çay Bahçesi ve müştemilatının 12.05.2017 tarih, 190 no.lu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5’er yıl süre ile devir almış olduklarını bu işletmelerin 30.09.2018 tarihine kadar olan dönemler içinde mevcut konumları, çevresel şartların uygun olmaması ve alınan demirbaşlarda dikkate alındıklarında şirketlerinin ekonomik olarak zarar ettiklerini ve işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.
  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan tapuda İlimiz Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, 401 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve Ayvacık Doğal Yaşam Parkı içinde bulunan çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının iptal edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:497) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12856 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22a paftası, uygulama imar planı F36.22a.1b, F36b.22a.1c ve F36b.22a.1d paftalarının  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımın, konut ve park alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-441 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-250 ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:498) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12829 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi nazım imar planı F36a.20b paftası, 392 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımından, ticaret+ konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/388 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine, Mimarlar Odası Samsun Şubesi  10.10.2018 tarih ve 2018-420  günlü yazısı ve 12.10.2018 günlü dilekçe  ile itirazda bulunulmuştur.
Konut alanı kullanımı Revizyon İmar Planı ile oluştuğundan konut+ticaret alanı kullanımı oluşturulması da plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmadığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

12.  (K.NO:499) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12830 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi nazım imar planı F36b.22a paftası, uygulama imar planı F36.22a.2a ve F36b.22a.2b  paftaları, 12236 ada 4 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının, konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/385 sayılı kararıyla kabul edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğine, Mimarlar Odası Samsun Şubesi  10.10.2018 tarih ve 2018-421  günlü yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Kaldırılan belediye hizmet alanı kullanımının yapılaşma koşulları çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak belirlendiğinden, yapılan plan değişikliği herhangi bir yapı yoğunluğu artışı getirmemekle birlikte, konut alanı kullanımı için gerekli olan sosyal donatı alanı kullanımı da ayrıldığından itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:500) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12831 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı E35c.19c, E35c.24b, E35c.24a ve E35c.19d paftalarının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımı ve sosyal ve teknik donatı alanları kullanımı oluşturulmasına ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/347 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına, 19.10.2018  günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz imar uygulaması ile çözülebileceğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:501) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12832 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2018 tarih ve 32441223-310.01.04.01-E.542 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 gün ve 19/437 sayılı kararı’ plan değişikliğine yapılan itirazlar dikkate alınarak mevcut yapılaşmaların olması, vatandaşların yapılaşma haklarının kısıtlanması ve bu alandaki soruna çözüm getirecek nitelikte olmaması nedeniyle reddi, daha önce aynı alan ile ilgili getirilen kısıtlamaların kaldırılması’ şeklinde  kabul edilen nazım imar planı değişikliği teklifinde pafta ve ada numaraları sehven yanlış yazılmış olup;
Söz konusu kararda Atakum İlçesi sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi ‘F36a.15c paftası,  6730, 8361, 8362, 8363, 8364 ve 8365 nolu adaların bulunduğu alan’ şeklinde düzeltilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:502) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12833 Sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Söğütlü Mahallesi, nazım imar planı F37c.03c paftası, 104 ada 1  nolu parseli, uygulama imar planı ile  mevcut akaryakıt ve servis istasyonunun  bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4897-35) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için,  23.10.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:503) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12834 Sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimescit Mahallesi, nazım imar planı G35a.03b paftası, 270 ada 68 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:5827-16) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için,  15.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:504) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12835 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a paftası, 241 ada 3 nolu parsel ve 230 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, ticaret ve büfe alanı kullanımının, ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-440) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 22.10.2018 gün ve 30673830-754-E.7278 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:505) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12836 Sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi nazım imar planı F36d.16c paftası, 521 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının, konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:4940-35) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 13.09.2018 gün ve 29388358-754-E.1871 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:506) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12837 Sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi nazım imar planı F36d.16c paftası, 526 ada 1 nolu parsel ve 697 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımı, sosyal -kültürel tesis alanı (yurt) ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:4930-36) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 11.10.2018 gün ve 29388358-754-E.2075 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:507) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12838 Sayılı; Vezirköprü Belediyesi sınırlarında, Pazarcı Mahallesi, uygulama imar planı F34c.20c.2b paftası, 229 ve 230 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve (PİN: 348-29) 57 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/353 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, ticaret (T2) alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 16.10.2018 tarih ve 76384922-755.02.99-E.6425 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:508) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12839 Sayılı; Vezirköprü Belediyesi sınırlarında, Yeni Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IId paftası, 247 ada 6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 248 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve (PİN: 4760-36) 56 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/277 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, özel eğitim (özel eğitim uygulama okulu) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 16.10.2018 tarih ve 76384922-755.02.99-E.6426 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:509) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12840 Sayılı; 19 Mayıs Belediyesi sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02a.2b  paftası, 373 ve 374 nolu adaların  bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve (PİN: 3845-15) 13/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/297 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı ile birlikte yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 12.10.2018 tarih ve 49935936-31.05.03-E.2310 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:510) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12841 Sayılı; 19 Mayıs Belediyesi sınırlarında, Dereköy Mahallesi, uygulama imar planı F36a.03d.1a  paftası, 320, 321 ve 322 nolu adaların  bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve (PİN: 1080-7) 13/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 gün ve 18/449 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, taşıt yolu, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 12.10.2018 tarih ve 49935936-31.05.03-E.2310 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:511) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12842 Sayılı;  Atakum Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3c  paftasında, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 28802-20) 19/85 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, Atakum Belediye Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.223 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, teklif plan notu zeminde yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğundan, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:512) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12843 Sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Körfez Mahallesi uygulama imar planı F36a.15c.4b paftası, 8463 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 28802-21) 19/87 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.223 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporundaki plan notunun iptal edilerek, “Söz konusu parsele ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 17.04.2009 tarih ve 8-136 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planının onaylandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun imar durumu verilecektir” şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:513) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12844 Sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.15c.3d paftası, 1497 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 28802-18) 19/83 sayılı kararıyla; çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.223 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:514) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12845 Sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmetpaşa mahallesi, uygulama imar planı F37d.17d.1a, F37d.17d.1b, F37d.17d.1c ve F37d.17d.1d paftalarının, 58 ada, 16. 17. 115. 121. 122. 123. 126. 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135 ve 138 nolu parselleri, 61 ada 5 . 8 . 12 . 13 . 14 .15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31.32.38.40.42.44.46.48.50.52.55 ve 57 nolu parseller ile 242 ada 1 nolu parselin bulunduğu alandaKavak Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 3516-5) 125 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/354 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı, konut alanı, eğitim alanı ile sosyal ve teknik donatı alanı kullanımı oluşturulmasınailişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 11.10.2018 tarih ve 29388358-754-E.2077 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:515) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12846 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a ve F36b.22c.2b  paftaları, 4121, 4122, 4123, 4125, 4127, 4129, 4131, 4133, 4138, 4140, 4141, 4148, 4155 ve 4159 nolu adaların bulunduğu alandaİlkadım Belediye Meclisinin 15.10.2018 tarih ve (PİN: 1055-246) 15/50 sayılı kararıyla; ‘yola terk işleminden sonra imar durumu düzenlenecektir’ plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 19.10.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-427/E.13477 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:516) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12847 Sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, uygulama imar planı 18.N.I-d  paftası 171 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alandaTerme Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 607-51) 71 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 11.10.2018 tarih ve 37035960-310-E.2585/6799 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:517) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12849 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4c ve F36c.04b.3d paftaları 148 ve 149 adaların bulunduğu alandaTekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve (PİN: 905-115) 20/134 sayılı kararıyla; yol ve ticaret kullanım alanlarınyeniden belirlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.10.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.7226 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:518) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12850 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.3b  paftası   208 ada 6 nolu parselin bulunduğu alandaTekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve (PİN: 905-113) 20/136 sayılı kararıyla; kullanım alanının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.10.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.7226 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, Plan değişikliği teklifi daha önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.06.2018 tarih ve 13-316 sayılı kararıyla eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiş olup, geçen süre içerisinde plan değişikliğini zorunlu kılacak bir durum oluşmadığından, uygulama imar planı değişikliği teklifinin eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:519) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12851 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıtaş, Köseli, Kesilli, Sarayköy, Çatmaoluk, Sarıışık, Kulacadağ, Sarıyusuf, Kasnakçımermer, Karakavuk, Aksu, Kabadüz, Akalan ve Çamlıyazı  Mahallelerinin  bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2018 gün ve 19/88 sayılı kararıyla; Sarıtaş, Köseli, Kesilli, Sarayköy, Çatmaoluk, Sarıışık, Kulacadağ, Sarıyusuf, Kasnakçımermer, Karakavuk, Aksu, Kabadüz, Akalan ve Çamlıyazı  Mahallelerine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 08.10.2018 gün ve 842110085-517.03-E.223 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu Atakum Belediye Meclisince kabul edilen yukarıdaki köylere ait Köy Yerleşik Alan Tespitine ilişkin meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:520) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12852 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Tepebaşı Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.10.2018 gün ve 88 sayılı kararıyla; Tepebaşı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 17.10.2018 gün ve 87527914-301.05/1033 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:521) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12853 Sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükyeraltı Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.10.2018 gün ve 89 sayılı kararıyla; Büyükyeraltı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 17.10.2018 gün ve 87527914-301.05/1033 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:522) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12854 Sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Ayvacık Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 16 sayılı kararıyla uygun görülen Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/328 sayılı kararı ile onanan revizyon uygulama imar plan hazırlanmasına ilişkinrevizyon uygulama imar planı ve açıklama raporuna yapılan itirazların; oy birliği ile bir kısmı kabul eden, bir kısmını reddeden, Ayvacık Belediye Meclisinin 01.11.2018 gün ve 13/40 sayılı kararı,  Ayvacık Belediye Başkanlığının 01.11.2018 gün ve 25807368-301.01-1129 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                              Söz konusu itirazların bir kısmı kabul eden ,bir kısmını  reddeden, Ayvacık Belediye Meclis kararının, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu değiştirilerek; 3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,39,40,41 ve 42 numaralı itirazların belediyesinden geldiği şekliyle kabulü, 1 ve 6 numaralı itirazların “kamuya bedelsiz terkini yapılması koşuluyla” kabulü, 37 numaralı itirazın revizyon plan öncesindeki imar planındaki yapılaşma koşullarına dönüştürülmesi şekliyle kabulü,  diğer itirazların ise reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:523) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 12962 Sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere, 1/5000 ölçekli dolgu  ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli dolgu ilave uygulama imar planı teklifi hazırlanmıştır.
3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan,  1/5000 ölçekli dolgu ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli dolgu ilave uygulama imar planını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:524) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2018 tarih ve 12722 Sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesinde bulunan Samsun-Sinop asfaltı üzerindeki ekli krokide gösterilen üstgeçidin ‘Şehit Piyade Onbaşı İsa KURT ’ olarak isimlendirilmesi,
2-)Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Yeni Sokak(T.N.=7)’ olan adının ‘Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet KARATUT Sokak(T.N.=7)’ olarak değiştirilmesi,
3-)Bafra İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Batı Sokak(T.N.=15)’ olan adının ‘Gazi P. Er İlkay KORKMAZ Sokak(T.N.=15)’ olarak değiştirilmesi,
4-) Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Mehtap Sokak(T.N.=80)’ olan adının ‘Gazi J. Er Cumhur ÜNLÜ Sokak(T.N.=80)’ olarak değiştirilmesi,
5-) Bafra İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Baturay Sokak(T.N.=39)’ olan adının ‘Gazi P. Uzm. Çvş. Duran AYBAR Sokak(T.N.=39)’ olarak değiştirilmesi,
6-) Bafra İlçesi Alparslan Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Kavaklık 1. Sokak(T.N.=74)’ olan adının ‘Gazi J. Er Celal KILIÇ Sokak(T.N.=74)’ olarak değiştirilmesi,
7-) Bafra İlçesi İshaklı Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Tören Sokak(T.N.=44)’ olan adının ‘Gazi J. Er Hüseyin DENİZ Sokak(T.N.=44)’ olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:525) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığın 07.11.2018 tarih ve 13463 sayılı; Bafra Belediyesi sınırlarında, Aktekke Mahallesi, nazım imar planı E35c.18c, E35c.18d, E35c.23a ve E35c.23b paftaları, uygulama imar planı E35c.18d.3c, E35c.18c.4a, E35c.18c.4d, E35c.23b.1a, E35c.23b.1d, E35c.23a.2a, E35c.23a.2b, E35c.23a.2c, E35c.23a.2d, E35c.23a.3a, E35c.23a.1c, E35c.23a.4b, E35c.23a.4c ve E35C.23a.4d paftaları, 105 ada 159,160 ve 161 nolu parseller, ekte krokisisınırları, koordinat değerleri, ve mahalle-pafta-ada–parsel numaraları tek tek belirtilen alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 105 sayılı kararıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Sanayi-Ticaret Alanı-Kamu Hizmet Alanı-Rekreasyon ve her türlü Sosyal Donatı Alanları oluşturmak amacıyla;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesinin 3. Fıkrasına "Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içerisinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir" istinaden; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine, ilanı  ve uygulamayla ilgili yetki verilmesi talebine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 87527914-301.05/1127 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Yukarıda ada ve pafta numaraları belirtilen alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenmesi, ilanı  ve uygulamayla ilgili  Bafra İlçe Belediyesine yetki verilmesi talebine ilişkin Bafra Belediye Meclis Kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

(10 ARALIK 2018 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.15’de toplantı kapatıldı.)