SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23.08.2019 MECLİS KARARLARI


MECLİS KARARLARI:

 1. (K.NO:239)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31275 sayılı; Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 20.000 ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacı ile 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Kararname çerçevesinde nüfusu 20.000 ve üzeri olan 220 adet ilçe doğalgaz dağıtım şirketlerinin lisans alanlarına dahil edilmiştir.(ek-1)
  Ancak bu durum Belediyelerce talep edilen zemin tahrip bedelleri açısından gaz dağıtım şirketlerini büyük külfete sokacağından EPDK tarafından 02.02.2017 tarih ve 42435421-120.05.05-E.7023 sayılı yazıyla konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmuş ve 21.02.2017 tarih ve 21.02.2017 tarih ve 3278 sayılı İçişlere Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüşünde de;
  Bazı Belediyelerce zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinde önemli ölçüde artışlar yapılması ve bu artışların da doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerce tarifelere yansıtıldığı bu durumun vatandaşları olumsuz etkileyeceği göz önüne alındığında doğalgaza yönelik altyapı yatırımlarının teşvik edilip yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve bu sayede bu tür yatırımların vatandaşa yansıyacak maliyetini azaltabilmek amacıyla zemin tahrip ve üst kaplama bedelleriyle ilgili Belediye Meclislerince karar almak suretiyle bedelsiz de yapılabilmesinin mümkün olabileceği” hususunda değerlendirmede bulunulmuştur.(ek-2)                                                                                      Bu doğrultuda doğalgaz şirketinin genişleme kapsamında lisans alanına dahil olan Kavak İlçesinde yapılacak olan doğalgaz çalışmaları ile ilgili SBB-Kavak Belediyesi arasında yapılan protokol Büyükşehir Belediyesi Meclisince 18.09.2017 tarih ve 421sayı ile karara bağlanmış ve Kavak İlçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına başlanmıştır.(ek-3). Ancak doğalgaz çalışma güzergâhında yer alan Karayolları sorumluluğundaki yol ile ilgili protokolde herhangi bir hususa yer verilmediğinden; Doğalgaz hizmetinin kış mevsimine girilmeden bir an önce Kavak İlçe halkının kullanımına sunulabilmesi ve altyapı çalışmalarının ivedi olarak tamamlanması için Karayolları güzergahındaki doğalgaz altyapı çalışmalarından kaynaklanan bozulan yol ile ilgili  ek protokol yapılması hâsıl olmuştur.
  Söz konusu ek protokolün imza yetkisinin Genel Sekreter İlhan BAYRAM’a verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:240)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.08.2019 tarih ve 30525 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kalite Kontrol Laboratuvar servisi bir yandan standardizasyon sürecini yürütmekte, diğer yandan faaliyetlerine devam etmektedir.
  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emanet işleri ve ihaleli işler kapsamında devam eden, yapım işleri ve/veya yol malzemeleri temini işlerinin, daha hızlı sıhhatli ve kontrollü yapılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ekli listede belirlenen deneylerin maliyetlerinin ilgili yükleniciler  tarafından idaremize ödenmesi veya hak edişlerinden kesilmesi şartıyla testler Kalite Kontrol Laboratuvarımız marifetiyle yapılacaktır.
  Laboratuvarımızda yapılacak testlerin 2019 yılı ekli birim fiyatları listesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:241)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.08.2019 tarih ve 29995 sayılı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 22/07/2019 tarih 27968 sayılı yazıları ile değişiklik talebinde bulunduğu aşağıdaki ücret tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
   

  ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                       

  Uygulanan (¨)

  Komisyonca Kabul Edilen

  Asri Mezarlık (Cenaze Olduğunda veya Olmadığında)                                     

   

  Büyükler İçin(₺)          

  0-7 Yaş Çocuk İçin(₺)            

   

  Bir Mezar Yeri Ücreti En Fazla 4 Kişilik Alınabilir (Adet).  Defin Ücreti Alınmaz.

   

  7.000,00 ₺/Adet                

  10.000,00¨

  Kıranköy Mezarlığı (Cenaze Olduğunda veya Olmadığında)                                         

  Bir Mezar Yeri Ücreti En Fazla 4 Kişilik Alınabilir (Adet).Defin Ücreti Alınmaz.

   

  4.000,00₺/Adet                 

  10.000,00¨

   
 4. (K.NO:242)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.08.2019 tarih ve 30524 sayılı; Ayvacık Belediyesi 25.07.2019 tarih ve 621 sayılı yazısı ile; Ayvacık İlçesi Örencik Mahallesi 101 ada 192 parsel sayılı taşınmazımızı piknik alanı, mesire alanı ve diğer belediye hizmetlerinin yapılabileceği alanlar oluşturabilmek için tahsisini talep etmektedir.
   Ayvacık İlçesi Örencik Mahallesi 101 ada 192 parsel sayılı taşınmazımızı piknik alanı, mesire alanı ve diğer belediye hizmetlerinin yapılabileceği alanlar oluşturabilmek için  Ayvacık Belediyesi'ne 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı adına protokol imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK'ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:243)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.08.2019 tarih ve 30947 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
   Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen taşınmazın satışı için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

  İLÇE

   

   

  MAHALLE

   

   

  ADA

   

   

  PARSEL

   

   

  ALANI(m2)

   

   

  NİTELİĞİ

   

   

  İLKADIM

   

   

  DEREBAHÇE

   

   

  3899

   

   

  6

   

   

  1348,49 m2

   

   

  ARSA

   

   


   
 6. (K.NO:244)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31447 Sayılı; Canik Belediyesi 08.08.2019 tarih E212883 sayılı ilgi yazısı ile, "3030 Sayılı mülga Büyükşehir Belediye Yasasının geçici ikinci maddesi ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik ve Büyükşehir Belediyesi Statüsüne Dönüştürülmüş Bulunan Belediyelerin Taşınır ve Taşınmaz Malları ile Personelinin İlçe Belediyelerine Devir Dağılımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Canik sınırları içinde kalıp tapuda Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların Canik Belediyesine devri ile ilgili olarak Samsun Valiliği İl İdare Kurulu tarafından komisyon kurulmuştur.
   İl İdare Kurulu 08.12.2011 gün ve503/ 2011-15 sayılı kararı ile Canik İlçe sınırlan içinde kalıp tapuda Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 512 adet taşınmazdan 153 tanesinin Büyükşehir Belediyesine bırakılmasına, 359 adedinin ise Canik Belediyesine devrine karar vermiştir.
  Komisyon kararına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından idari yargıda iptal davası açılmıştır. Samsun l. İdare Mahkemesinin 17.05.2012 gün ve E:2011/1929,K:2012/603 sayılı kararı ile 3030 sayılı Yasanın yürürlükten kalktığı, bu yasanın uygulanması amacıyla çıkarılan yönetmeliğin yasal dayanağı kalmadığı ve bu yönetmeliğe göre komisyon kurulup devir yapılamayacağı gerekçesiyle komisyon kararını iptal etmiştir.
  İptal Kararına karşı Samsun Valiliği ve Canik Belediyesi tarafından Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup Danıştay 6. Dairesinin 05.12.2018 gün ve E:2012/5943,K:2018/7813 sayılı kararı ile "valilik tarafından kurulan komisyonun, görev alanında bulunan işleri bitirmeyen eski komisyonun devamı olduğunun kabulü gerektiği, mahkemece, yürürlükte olmayan mevzuat uyarınca komisyonun oluşturulduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemesi" nedeniyle 1. İdare Mahkemesinin 17.05.2012 gün ve E:2011/1929, K:2012/603 sayılı kararı BOZULMUŞ ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Samsun 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  Danıştay 6. Dairesinin bu kararına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karar düzeltme yoluna gidilmesi nedeniyle İdare Mahkemesi tarafından konu hakkında bozmaya uygun olarak yeni bir karar verilmesi ve komisyon kararında belirtilen taşınmazların Belediyemize devri gecikmektedir." gerekçesiyle , Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar düzeltmeden vazgeçilmesi ve komisyon kararında belirtilen taşınmazların Belediyelerine devri hususunda karar alınmasını talep etmektedirler.
  Büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında 3030 sayılı Kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliğin  51. maddesinde ise; “ Belediye emlakının büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki dağılımı ise 3030 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerince tabidir. İlçe belediyelerine hizmet esasına göre devredilecek emlak, sınırları göz önünde tutularak devir komisyonlarınca yapılan ve İl İdare Kurulunca kesinleştirilen envanter üzerinden işaretlenerek devir işlemleri tamamlanır ve tapuya ilçe belediyeleri adına tescil ettirilir. Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kurum ve kuruluşlarının ana hizmet bina  ve tesisleriyle, bunlarla ilgili ve bunların ayrılmaz parçaları olan mal ve tesisler devir ve tahsis konusu olamaz. Emlakın dağıtımında   ortaya çıkabilecek ihtilaflarının halinde de valiler yetkilidir.”  hükmü bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (h) fıkrasında “ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.” hükmü bulunmaktadır.
  Bu nedenle; Canik Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yargıya intikal etmiş taşınmazların devri konusundaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak belirlenen taşınmazların Canik Belediye Başkanlığı’na devredilerek yargılama sürecinin sulh olunarak sonuçlandırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

   
 7. (K.NO:245)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2019 tarih ve 30858 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanununun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan ekli Teşkilat Şemasını uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu “ Ekli Teşkilat Şemasındaki Toplu Ulaşım Dairesi Başkanlığının Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü kurulması” şekliyle değiştirilerek oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:246)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2019 tarih ve 30857 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre hazırlanmış bulunan ekli Kadro İhdas ve İptal Cetvelini uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu “ekli Kadro İhdas ve İptal Cetvelindeki Toplu Ulaşım Dairesi Başkanlığının Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak” değiştirilerek oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:247)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31428 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05b ve F36c.04b paftaları, uygulama imar planı F36c.05b.4a, F36c.04b.4a, F36c.04b.4b, F36c.04b.3a ve F36c.04b.3d paftalarının bulunduğu alanda, kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-502) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-68) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 02.08.2019 gün ve 30673830-754-E.4959 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, ilgili kurumların görüşleri geldikten sonra değerlendirilmek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesi, ilgili Komisyonlarca uygun görülmüştü. Ancak askı süresi içinde Kurum görüşlerinin gelebileceği dikkate alınarak yatırımın gecikmemesi amacıyla Komisyon Raporunun değiştirilerek Tekkeköy Belediyesinden geldiği şekliyle;
   1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu,
  oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:248)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31429 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası uygulama imar planı F36b.16c.1c paftası 11444 ve 11322 nolu adaların bulunduğu alanda park ve konut alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-503) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:28802-38) 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:249)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31430 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesinin bulunduğu alanda kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-504) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:28802-39) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:250)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31434 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar, Dereler ve Düvecik  Mahalleleri, 11008 ada 20 nolu parsel, 6404 ada 51 nolu parsel  1352 nolu parselin bulunduğu alanda kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-507) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN905-124) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 08.08.2019 gün ve 22510021-622-E.212954 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:251)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31431 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F34c.15a, F34c.15b ve F34c.15c paftalarının bulunduğu alanda Vezirköprü Kaymakamlığının 09.08.2019 tarih ve 34238592-754-E.1490 sayılı yazı doğrultusunda  yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:4911-34) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14.  (K.NO:252)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31432 sayılı; Alaçam  İlçesi sınırlarında, Yakacık Mahallesi,  nazım imar planı E35d.13d paftası, 123 ada 44 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının, akaryakıt ve servis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:10704-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için , 24.10.2018 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8.maddesi uyarınca; “Akaryakıt ve LPG İstasyonları arasındaki mesafenin şehir içi yollarda 1 km olması gerektiğinden,” teklif akaryakıt ve servis istasyonu alanının bu koşulu sağlamadığından ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1.fıkrasında “
  İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü ile 31.maddesinin 2.fıkrasındaki “Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.” hükmü uyarınca hazırlanmadığından ve akaryakıt ve LPG istasyonları ile ilgili kullanım kararlarının kent bütünlüğüne yönelik imar planlarında değerlendirilmesi gerektiğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:253)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31433 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi,  nazım imar planı F36b.23d paftası, 10495 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, sosyal tesis alanı (yurt) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-06) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 01.07.2019 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
   İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:254)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31435 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36a.25b.1a ve F36a.25b.2b    paftaları, 11719 ada 5,6,13 ve 14 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve  (PİN:1055-208) 10/50 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2019 gün ve 11/162 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, trafo merkezi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım  Belediye Başkanlığının 09.07.2019 gün ve 94651478-301.05.03/E.7604 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:255)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31436 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında, İlkadım Belediye 03.07.2019 tarih ve (PİN: 1055-283) 10/49  sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 09.07.2019 gün ve 94651478-301.05.03-332/E.7604 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:256)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31437 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, Körfez  Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasının  bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 28802-21) 9/42 sayılı kararıyla; eski plan notunun kaldırılarak yerine, ‘toplam inşaat alanı (KAKS’a konu olan ) 1600m2 yi aşamaz’ plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.05.2019 gün ve 84211085-517.03-E.105 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19.  (K.NO:257)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31438 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.2a paftasının, bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve (PİN: 4848-67) 12/39 sayılı kararıyla, mevcut trafo kullanım alanının imar planına işlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 18.09.2019 gün ve 1154413-301.03-E.208919 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
   İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:258)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31439 sayılı; Kavak İlçe Belediyesi sınırlarında, Yaşar Doğu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.1c paftasının bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve (PİN: 383350) 48 sayılı kararıyla; yol ve konut kullanımı alanının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 08.07.2019 gün ve 29388358-754-E1284 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliği yapılması teklif edilen alanda imar uygulaması işlemleri tamamlandığından ve 13.02.2019 tarihinde tescil edildiğinden, İlçe Belediyesi Meclis Kararında belirtilen  İlçesi Yaşardoğu (19 Mayıs Mahallesi) Mahallesi, 129 ada, 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin geçersiz kalmasından ve aynı zamanda yapılan imar uygulaması ile düzenleme ortaklık yapıyla ilgili sorunun çözümlendiğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören,
   İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:259)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31440 sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediyesi sınırlarında, Karşıyaka Mahallesi, uygulama imar planı F36d.22c.2d paftasının bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarih ve (PİN: 3845-17) 9/44 sayılı kararıyla; yol ve konut alanı kullanımının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 08.07.2019 gün ve 49935936-301.05.03-E.1699 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:260)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31441 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet  Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05a.3a, F36c.05a.3b  ve F36c.05b.4a    paftaları, 1713 ada  2 nolu parselin, bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve (PİN: 905-123) 12/68 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2019 gün ve 11/158 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 27.06.2019 gün ve 33477558-301.05-E.3603 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
   İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:261)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31442 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F37c.05d.3a, F37c.05d.3b, F37c05d.3b ve F38d.01d.4a paftasının, bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve (PİN: 607-59) 46 sayılı kararıyla, trafoların dışına güvenlik duvarları ile emniyetin sağlanması koşulu ile  6 adet trafo alanı kullanımı oluşturulmasına   ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 17.07.2019 gün ve 37035960-310-E.1432/4023 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:262)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31443 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3a, F37c.05c.3b, F37c.05c.3d ve F37c.05c.3c paftalarının bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve (PİN: 607-60) 45 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2019 gün ve 11/159 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, mahkeme kararları doğrultusunda kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 17.07.2019 gün ve 37035960-310-E.1432/4023 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama
  raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25.  (K.NO:263)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31444 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıailipınarı Mahallesi, uygulama imar planı G35b.08a.3d, G35b.08a.4c ve G35b.08d.2a paftalarının, bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve (PİN: 8479-27) 39 sayılı kararıyla enerji nakil hattının imar plana işlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Ladik Belediye Başkanlığının 09.07.2019 gün ve 94488807.310.99/335 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,
  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:264)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31427 sayılı; Madde 1’deki ‘Terme İlçesi Çangallar Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘4001.Sokak (T.N.:4)’ olarak adlandırılmasının kabulü, Madde 2 ve 3’de belirtilen taleplerin ise Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği’ne aykırı olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:265)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2019 tarih ve 31445 sayılı; İlgi; İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 09/01/2019 tarih E.483 sayılı yazısı.
  Samsun Valiliği İl İdare Kurulu’nun yazısı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere; Canik İlçesi Fındıcak Mahallesinin idari yönden buradan ayrılarak Tekkeköy İlçesine bağlanmasının daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:266)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.08.2019 tarih ve 31916 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, Batıpark dolgu alanında bulunan Golf Tesisleri, Sosyal Tesis ve Müştemilatların işletme hakkı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, 10 yıl süre ile, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne verilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2018 tarih ve 15-1-342 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
  İlimiz, Atakum İlçesi, Batıpark dolgu alanında bulunan Golf Tesisleri, Sosyal Tesis ve müştemilatlarının, işletme hakkının Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketinden alınarak sözleşme başlangıç tarihinin taşınmazın teslim tarihinden itibaren başlamak suretiyle Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a, 15/h, 18/e maddeleri uyarınca incelenerek verilmesi, ayrıca ileride taşınmazın verildiği şekliyle yenilenmiş olarak geri alınması durumunda tüm demirbaşların aynen kullanılabilir şekilde iade alınması şartı ile listelendirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
   Bu nedenle, ekli sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin Belediyemiz adına imzalanması için Büyük Şehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.     (09 EYLÜL 2019 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.45’de toplantı kapatıldı.)