SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

24.05.2010 Belediyeler Birliği Toplantısı Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:1)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2009 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliğinin 2009 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) Kocaman Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olması oybirliği kabul olundu.
  4. (K:NO:4) Hüseyinmescit Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olması oybirliği kabul olundu.
  5. (K:NO:5)  Samsun Belediyeler Birliğinin 14/05/2010 tarih ve 39 sayılı teklifi üzerine,Samsun Belediyeler birliği Tüzüğünün 10. ve 34 Maddesi ; Meclis Toplantı ve Karar Yeter Sayısı;
  6. Madde 10- Birlik meclisi her yıl Mayıs  ve Eylül aylarında  olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik Başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, Birlik Meclisi Üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden Meclis Üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birlik Meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, Meclis Üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile Meclis Üyelerinin yükümlülükleri hakkında 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve bu yönetmelikte hüküm  bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun Belediye Meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmesi, Birliğe Katılma      : “Madde 34- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü  ile katılım gerçekleşmiş olur.” Şeklinde değiştirilmesi, oybirliği ile kabul olundu.
  7. (K:NO:6)  Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere, Osman TOPALOĞLU,  Osman GENÇ, İbrahim YÜCE, Nihat SOĞUK Encümen Üyeliklerine oybirliği ile  seçilmişlerdir.
  8. (K.NO:7) Başkanlık Makamının 13.10.2009 tarih ve 61 sayılı ve   02.11.2009 tarih ve 63 sayılı olurları ile Belediyecilik konusunda araştırma yapmak üzere ,18-22 Kasım 2009 tarihleri arasında; Avusturya’nın Viyana, Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehirlerine  ekli listede  belirtilen Birlik Üyesi Belediyelerden birer kişi ( Başkan veya seçimli meclis üyesi) ve Birlik Muhasebecisi katılmışlardır. Ekli listede belirtilen yurtdışı görevlendirme  Meclisin bilgisine sunulmuştur.
  9. (K.NO:8) Bazlamaç Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olunması oybirliği ile kabul olunmuştur.
  10. (K.NO:9)  2010 Mali Yılında Birlik Üyesi Belediye Başkanlarımızın veya görevlendirecekleri Birlik Meclis üyelerinden birer kişinin  Katılımı ile Belediyecilik konusunda araştırma yapmak üzere, süresini ve gidilecek ülkeleri  Birlik  Başkanının  belirlemesi kaydıyla yurtdışı araştırma gezisi düzenlenmesi oybirliği ile kabul olundu.

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Eylül 2010 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)