SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

BİRLİĞİN ORGANLARI


Madde 6- Birliğin organları şunlardır. 

 • Birlik Meclisi
 • Birlik Encümeni
 • Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ'NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik meclisinin kuruluşu: 
Madde 7- Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 1'er üyeden oluşur. (Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez). Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye başkanlığı, muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar. 

Madde 8- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. Borçlanmaya karar vermek.
 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 6. Şartlı bağışları kabul etmek.
 7. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
 8. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 9. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
 10. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
 11. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
 12. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 13. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 14. Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenilen diğer konular hakkında karar almak

Meclis başkanlık divanı: 
Madde 9- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis Valinin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından gizli oyla; Birlik Başkanını, meclis birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 3 kâtip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. 

Meclis toplantı ve karar nisabı: 
Madde 10- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
Birlik Başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, Birlik Meclisi Üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden Meclis Üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birlik Meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, Meclis Üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile Meclis Üyelerinin yükümlülükleri hakkında 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun Belediye Meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi: 
Madde 11- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Samsun Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi: 
Madde 12- Kesinleşen meclis kararları Samsun Valisine göndermekle yürürlüğe girer. 

İhtisas komisyonları: 
Madde13- Birlik Meclisi faaliyet konuları ile ilgili komisyon kurabilir.