SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ


Birlik başkanı: 
Madde 17- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için gizli oyla birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 9'uncu maddesindeki usullere göre seçer. 
Birlik başkanının görev ve yetkileri: 
Madde 18- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 3. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 4. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 5. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 6. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 7. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
 8. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 9. Birlik personelini atamak.
 10. Birliği denetlemek.
 11. Şartsız bağışları kabul etmek.
 12. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.