SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ


Birlik encümeninin oluşumu: 
Madde 14- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 4 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (Genel Sekreteri) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. 

Encümenin görev ve yetkileri: 
Madde 15- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 

  1. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  2. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  3. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  4. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  5. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  6. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı: 
Madde 16- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.