SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

MALİ HÜKÜMLER


Birliğin gelirleri: Madde 22- Birliğin gelirleri şunlardır: 

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
 2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. Kira ve faiz gelirleri.
 6. Bağışlar.
 7. Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.
 8. Diğer gelirler.

Birliğin giderleri: 
Madde 23- Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
 6. Dava takip ve icra giderleri.
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
 10. Diğer giderler.

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları: 
Madde 24- Üye mahalli idareler her yıl son kesin hesaplarına göre bütçe gelirlerinin %007 (Onbinde yedisi) sini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak 3 ayda bir 4 eşit taksitte birliğe öderler.(İşletme bütçesi ayrı tutulur) 

Birlik bütçesi 
Madde 25- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Birlik meclisi, birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir. 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi: 
Madde 26- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 11 ve 12 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Üst yönetici: 
Madde 27- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır. 

Harcama yetkilisi: 
Madde 28- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne (Genel Sekreter) devredebilir. 

Çalışma programı: 
Madde 29- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri: 
Madde 30- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. 

Birliğin tutacağı defterler: 
Madde 31- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar. 

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri: 
Madde 32- Mahalli idare birimleri ile bu birimlerin faaliyet sahasında yaşayan vatandaşlar tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen hizmetlerden tüzükteki usul ve esaslara göre faydalandırılır. 

Birliğin üyelerinin sorumluluğu: 
Madde 33- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz. 

Birliğe katılma: 
Madde 34- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ile katılım gerçekleşmiş olur. 

Birlikten ayrılma: 
Madde 35- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. 

Tüzük Değişikliği: 
Madde 36- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı vali onayı ile gerçekleşir. 

Birliğin tasfiyesi: 
Madde 37- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. 

Yürütme: 
Madde 38- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.