SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

 • Misyon & Vizyon

  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

  Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

 • Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

  • Daire Başkanının Görevleri
   • 5216 Sayılı Yasa ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,
   • Belediyenin vizyon,misyon ve hedefleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak,sorumlu olduğu görevlerin yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
   • Belediyenin stratejik planına uygun olarak performans programı ve bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
   • Başkanlığının çalışma esas ve usüllerini düzenleyerek, görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan konularda ise Başkanlık Makamı tarafından alınan prensip kararlarını uygulamak,
   • Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemlerin amaçlara ,mali yönetim ve kontrol ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
   • Başkanlığına bağlı birimler ile ilişkisi bulunan diğer birimler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
   • İşlerin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesi için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
   • Başkanlık Makamı tarafından istenen ve yürürlükteki mevzuat tarafından da öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,
   • Görev alanı ile ilgili yenilikleri izlemek, Başkanlığına uygulaması için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,
   • Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vermek,
   • Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,
   • Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,
   • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak, Başkanlık Makamına sunmak,
   • Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
   • Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
  • Yetkileri
   • Başkanlığı ile ilgili görevlerin ,stratejik plan hedefleri ve performans programı gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma , uygulama ve uygulatma yetkisi,
    Görev alanına giren işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan önlemlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunma  yetkisi ,
    Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
    Başkanlığına bağlı memur personele, memur sicil formu düzenleme, bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış takvimini düzenleme; personele ödül ve takdirname verilmesi, personelin yer değiştirilmesi gibi konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
    Başkanlık Makamı tarafından çıkarılan genelge, yönerge ve benzerleri ile belirlenen yetkiler,
    Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer yetkiler.
  • Sorumlulukları
   • Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin, gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Başkana karşı sorumludur.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Emlak Şube Müdürlüğü
  • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
  • Taşınmazlar Şube Müdürlüğü