SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

  Amaç

  Madde 1-  (1)  Bu Yönetmeliğin amacı;   Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

  Kapsam

  Madde 2- (1) Bu yönetmelik, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerin hizmet, faaliyet, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3-  (1)  Bu yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 10, 21/1 ve 21/2 maddeleri ile 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b)  bendi ve 18. Maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

   Madde 4-  (1)  Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında ifade edilen;

  1. Büyükşehir Belediyesi: Samsun Büyükşehir Belediyesini,
  2. Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,
  3. Meclis: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
  4. Encümen: Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
  5. Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
  6. Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
  7. Daire Başkanlığı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığını,
  8. Daire Başkanı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanını,
  9. Şube Müdürü: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
  10. Teknik ve İdari Personel: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personeli tanımlar.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Teşkilat ve Kuruluş

   

  Teşkilat

  Madde 5- (1) Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı;

  1. Koordinasyon ve İlçeler Şube Müdürlüğü,
  2. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 'nden oluşmaktadır.

  Kuruluş

   

  Madde 6- (1)  Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 21.maddesi gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2019 tarih ve 30858 sayılı yazıları ile Başkanca teklif edilmiş olup, 23.08.2019 tarih ve 245 sayılı meclis  kararı ile kabul edilen  Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki ve Sorumluluk

   

   

  Madde 7- Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

  (1) Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı’nın görevleri:

  a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

  b) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

   

  c) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

  ç) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

  d) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

  e) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

   f) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

   g) Daire Başkanlığı çalışanlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

  h) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

   2) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

  Madde 8-      Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

  (1) Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

   a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

  b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

  c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

  ç) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

  d) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlamak,

  e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

  f) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

  g) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

  h) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

  (2) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından ve görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

  (3) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

  Madde 9-       Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

  (1)   Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından veya yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

  (2)  Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

  Madde 10-     Memur ve İşçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları

    (1) Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görevi gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görevleri

   

  Madde 11-  Koordinasyon ve İlçeler Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  1. Resmi yazışmaları yapmak, takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, işlerle ilgili idari sunum ve raporları hazırlamak, Belediyemizin diğer birimleriyle koordinasyonu sağlamak.
  2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f ve 22/d maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleleri ve doğrudan temin işlemlerini yürütmek. Ayrıca, ihalesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tüm ihalelerin yazışma, takip ve kontrollerini yapmak. 5018 sayılı kanun ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Satın alma iş ve işlemleri yapmak,
  3. Sarf ve demirbaş malzemelerin temin edilmesini ve kayıtlarının Taşınır Kayıt Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamak, personel ve araçların aylık puantajlarını hazırlamak ve tevdi edilen diğer hizmetleri gerçekleştirmek,
  4. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının teminine yönelik Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Valilik, Muhtarlıklar ve tüm resmi kurumlardan muhtarlarımız adına; dilekçe veya elektronik ortamda iletilmiş olan taleplerin en kısa sürede yetkili birimlere iletilmesi ve neticelendirilmesi sağlamak ve geri dönüşlerini yapmak
  5. Muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesinde etkin rol alan tüm resmi birimler arasında bilgi paylaşımını sürekli kılmak ve verimliliği arttırmak için düzenli toplantılar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.            Samsun il sınırlarında hizmet vermekte olan muhtarlarımızla düzenli olarak irtibata geçmek, mahallelerinde ve çalışma ortamlarında ziyaret etmek, bilgi paylaşımında bulunmak, görüş, öneri, taleplerini almak ve koordinasyonunu sağlamak
  6. Mahalle ve muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için, kanunlar ve bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak,
  7. Kırsal alanlarda tarla ve orman yollarının hizmet vermesi için bakım veya onarım yapmak ya da diğer birimlerce yapılmasını sağlamak,
  8. Muhtarlarımızla kamusal fayda sağlayacak ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirmek ve Kurumumuzun yatırım, proje ve hizmetlerini muhtarlarımıza tanıtmak ve sosyal faaliyetler düzenlemek.

   

  Madde 12-  Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

   

         1.  Tarım ve Hayvancılıkla İlgili veri tabanı oluşturmak, güncellemek ve raporlamak, verileri harita üzerine işlemek, toprak tekstürü ve tarımsal sulama haritası oluşturmak, her türlü toprak, yaprak, su kalıntı analizleri yapmak,

         2. Birlik, Kooperatif, oda vb. çiftçi örgütleri ile ortak çalışmalar yapmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak; modern tarım ve Hayvancılık konularında çiftçilere uygulamalı eğitim ve seminerler düzenlemek, teknik destek sağlamak,

         3.  Yem Bitkileri ve gübre desteği sağlamak; ekim ve yaygınlaştırma projeleri yapmak ve uygulamak, yerel tohum üretilmesi çalışmalarına yardımcı olmak,

         4. Bitkisel üretimde sertifikalı Fide, Fidan ve Tohum ile mekanizasyon desteği sağlayarak; açık alanda ve serada projeler yapmak ve uygulamak,

         5.   Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılık ve arıcılık projelerine destek sağlamak; ahır, ağıl ve kümes revizyon projeleri yapmak ve uygulamak, iyileştirme ve ıslah çalışmalarına katkı sunmak,

          6.  Tarım fuarı, çiftçi şenlikleri vb. çalışmalara destek vermek, diğer tarım ve hayvancılık kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek,   

    7. Yöresel ürünlerin ve tatların yok olmaması için pazarlar, köy fırınları, el sanatları vb. çalışmalar desteklenerek geleneksel bilgilerin korunması ve kültür değerlerinin yaşatılması sağlanacaktır. Bu kapsamda kırsalda üretimi teşvik etmek amacıyla salça, erişte, süt evi, zembil vb. yöresel ürünler satış yerleri yapımına destek verilecektir.

    8.  Organik tarım,  iyi tarım ve çatak alanları için projeler yapmak ve uygulamak,

    9. Tıbbi ve aromatik Bitkiler ile Kültür Mantarı üretiminin yaygınlaştırılması, işlenme, depolanma ve paketlemesi vb. destekleme çalışmaları yapılacaktır.

   10. İlimiz ekolojik şartlarında uyumlu yeni çeşit çalışmalarına Tarıma destek veren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ARGE çalışmaları yapılacaktır. Projeler hazırlanarak uygulanacak ve dış ödenek olanakları geliştirilecektir.

         11. Modern tarımı geliştirmek amacıyla tarımsal sulama malzemesi vermek;  tarımsal amaçlı sulama depoları, his göletleri ve sulama bentleri yapım bakım ve onarımı işlemlerini ile belediyemize bağlı göletlerin tarımsal amaçlı sulama için bakım onarımı ve dağıtım organizasyonunu yapmak, kapalı ve açık sulama sistemleri konusunda proje ve uygulama desteği sağlamak.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Dairenin çalışma düzeni

   

  Madde 13-   Çalışma Düzeni

   (1) Dairede görevli tüm personel

  1. Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremez,
  2. Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yapar

        c. Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremez.

         ç.  Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremez,

  1. Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve koruma altına alır,
  2. Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

   

  Madde 14-   Bilgi verme yasağı

      (1)  Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM

  Yönergeler

   

  Madde 15-   Yönerge Hazırlanması

        (1)   Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük ve yürütme

  Madde 16-   Yürürlük

        (1)  Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve belediye ilan panosunda veya web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Madde 17-   Yürütme

  1. Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

   

   

   

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Koordinasyon ve İlçeler Şube Müdürlüğü
  • Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü