SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

 • Misyon & Vizyon

  Misyon 
  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

  Vizyon 
  Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

 • Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediyeleri ilgilendiren Tüm Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmektedir.

  • Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Büyükşehir Belediye Encümeni çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Başkanlık Makamı’nca yapılan tüm yazışmaların takibinin yapılması,
  • Genel Evrak,  kayıt ve yazışma işlemlerinin yapılması,
  • Gelen evrak ve postaların dağıtımını yapmak,

  Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmaları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

  Büyükşehir Belediye Meclisinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; her ay yapılan toplantı gündemi hazırlanarak, internet ortamında ve Yerel Gazetede ilanı yapılmakta ve toplantı zabıtları ve alınan kararlar usulüne uygun olarak yazılıp, ilgili birim ve kuruluşlara iletilmektedir. 

  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince oluşturulan Encümenin, gündeminin hazırlanması, alınan kararların ilgili birimlere geciktirilmeden ulaştırılması sağlanmaktadır.

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Kararlar Şube Müdürlüğü
  • Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Kuruluş - Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

  Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının her türlü Çalışma hizmet ve işlemlerim, yasalarda belirtilen şekil ve süre içinde düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak genel ilkelerini ve bu görevleri yürütecek Şube Müdürlerinin çalışma koşullarım düzenler.